Στόχος τοῦ «Μπαρμπαρός» ἡ ἁρπαγή ἐθνικοῦ μας πλούτου

Στά θαλάσσια ὅρια Ἑλλάδος-Κύπρου ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει ἔνταση ἡ Τουρκία. Διαγραμμισμένες στόν χάρτη οἱ περιοχές τίς ὁποῖες ἀμφισβητεῖ

Ἡ πρώτη δοκιμασία τοῦ νέου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἀλέξη Τσίπρα

ΚΛΙΜΑ ἐντάσεως στήν ἀνατολική Μεσόγειο καί τήν Κύπρο καλλιεργεῖ ἡ Τουρκία, λίγα εἰκοσιτετράωρα μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ πάστορος Ἄντριου Μπράνσον καί λίγες ὧρες μετά τήν ἀνάληψη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν προσωπικῶς ἀπό τόν Ἀλέξη Τσίπρα. Τίς τουρκικές προθέσεις εἶχε προβλέψει ἡ «Ἑστία» προβάλλοντας τίς κινήσεις τοῦ πλωτοῦ γεωτρυπάνου «Πορθητής» (Fatih) πού ἀποσκοποῦν στήν διχοτόμηση τῆς ΑΟΖ Ἑλλάδος καί Κύπρου στήν περιοχή Καστελορρίζου. Ἐν τέλει, τῶν γεωτρήσεων τοῦ «Πορθητῆ» –ἡ πραγματοποίησις τῶν ὁποίων προσκρούει σέ πληθώρα τεχνικῶν προβλημάτων– προηγεῖται ἡ ἔξοδος τοῦ ἐρευνητικοῦ «Μπαρμπαρός» τό ὁποῖο κινεῖται πρός τό σημεῖο στό ὁποῖο ἡ ὑφαλοκρηπίς καί τό FIR Ἀθηνῶν συναντοῦν τήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου καί τό FIR Λευκωσίας. Σταθερός στόχος τῶν Τούρκων ἡ ἀμφισβήτησις τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας καί ἡ ἁρπαγή τοῦ ἐθνικοῦ ὑποθαλασσίου πλούτου.

Ἡ ἑλληνική πλευρά ἔχοντας ἐγκαίρως διαβλέψει τά ἄμεσα σχέδια τῶν Τούρκων ἔδωσε ἐντολή στήν φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκᾶς» νά πλεύσει στήν περιοχή, καί ἐγκαίρως τό πλοῖο εἶχε λάβει θέση στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν εὐρύτερη περιοχή εὑρίσκεται καί ἡ φρεγάτα «Λῆμνος», ἡ ὁποία μετέχει στήν ναυτική δύναμη τοῦ ΟΗΕ στήν περιοχή (UNIFIL). Ἡ κατάστασις δέν ἦταν ἀκριβῶς αὐτό πού περίμεναν οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν καλλιεργώντας μία εἰκόνα κλίματος ἐντάσεως, τό ὁποῖο προφανῶς δέν ἦσαν εἰς θέσιν νά ἐπιβάλουν στήν ἐπίμαχη περιοχή. Ἔτσι ὁ τουρκικός τύπος μέ προεξάρχουσα τήν κυβερνητική «Γενί Σαφάκ» προανήγγειλε «μεγάλη κρίση» μέ τήν Ἑλλάδα, τήν ὁποία κατηγορεῖ γιά παρενόχληση τοῦ ἐρευνητικοῦ «Μπαρμπαρός». Συγκεκριμένως, ἀνέφεραν ὅτι τό ἑλληνικό πλοῖο παρεμπόδισε τό «Μπαρμπαρός» νά πραγματοποιήσει σεισμικές ἔρευνες καί προανήγγειλαν ἀνταλλαγή διπλωματικῶν διαβημάτων σχετικῶς πρός τήν κατάσταση. Ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι τό «Μπαρμπαρός» ἐτηρήθη σέ ἀπόσταση ἐκτός ὀπτικῆς ἐπαφῆς ἀπό τόν «Νικηφόρο Φωκᾶ» χωρίς νά ἀντιδράσει σέ κλήσεις πού ἐδέχθη, διά τῶν ὁποίων τοῦ ἐπεσημαίνετο ὅτι εὑρίσκεται σέ ὕδατα στά ὁποῖα ἡ Τουρκία δέν ἔχει δικαιοδοσία. Ὑπενθυμίζεται ὅτι εἶχε προηγηθεῖ κήρυξις NAVTEX στήν περιοχή ἀπό τήν Ἄγκυρα. Ἡ ἐνέργεια αὐτή εἶχε ἀπορριφθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ ὁποία προέβη στό ἀπαραίτητο διάβημα πρός τήν Τουρκία. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀνέφερε συγκεκριμένως:

«Τήν Τρίτη 16 Ὀκτωβρίου ἀναγγέλθηκε μέ Navtex ἀπό τόν τουρκικό σταθμό Ἀττάλειας ὅτι τό πλοῖο Μπαρμπαρός πρόκειται νά πραγματοποιήσει σεισμικές ἔρευνες σέ τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας. Ἡ νέα αὐτή τουρκική πρόκληση δείχνει ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει δράσεις πού προκαλοῦν ἔνταση στό Αἰγαῖο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὑπενθυμίζεται συναφῶς ὅτι γιά τή διενέργεια ἀνάλογων ἐρευνῶν στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπίδα ἀπαιτεῖται ἄδεια ἀπό τίς ἁρμόδιες ἑλληνικές ἀρχές. Ἐπιπλέον, ἡ εὐθύνη ἔκδοσης τῆς σχετικῆς Navtex ἀνήκει στήν ἁρμοδιότητα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Στήν προκειμένη περίπτωση, δέν τηρήθηκαν γιά μία εἰσέτι φορά ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό διεθνές δίκαιο διαδικασίες καί οἱ διεθνεῖς κανόνες, γεγονός τό ὁποῖο ἡ ἑλληνική πλευρά ἐπισημαίνει μετ’ ἐπιτάσεως σέ ἔντονο διάβημα τό ὁποῖο γίνεται κατά παγία πρακτική ἔναντι τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν».

Ἡ Ἄγκυρα ἀπήντησε ὑποστηρίζοντας τά ἀκόλουθα: «Τό Barbaros Hayreddin Pasa ξεκίνησε νέα σεισμική ἔρευνα τό πρωί (18 Ὀκτωβρίου) στά Μεσογειακά μας παράλια, στήν Μεσόγειο Θάλασσα.

Τό δελτίο Τύπου πού ἐξέδωσε τό ἑλληνικό ΥΠΕΞ χθές εἶναι ἀπολύτως ἀνυπόστατο βάσει τοῦ διεθνοῦς νόμου. Ἡ ἐπιμονή τῆς Ἑλλάδος σέ μή ρεαλιστικές κατηγορίες δέν θά καταλήξει σέ κανένα ἄλλο κακό ἀπό τό νά ζημιώσει τίς διμερεῖς σχέσεις καί τήν σταθερότητα τῆς περιοχῆς.

Βασισμένη στό διεθνές δίκαιο ἡ Τουρκία θά συνεχίσει νά ἀσκεῖ τά κυριαρχικά δικαιώματα καί τίς ἐξουσίες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἠπειρωτική μας ὑφαλοκρηπίδα. Στό πλαίσιο αὐτό σᾶς συμβουλεύουμε νά παραμείνετε μακρυά ἀπό τίς συμπεριφορές πού μπορεῖ νά προκαλέσουν κλιμάκωση στήν περιοχή».

Ὑποστηρικτικά πρός τήν ἀνωτέρω ἀνακοίνωση ὑπῆρξαν δημοσιεύματα τά ὁποῖα κατηγοροῦν τήν Ἑλλάδα ὅτι «θέλει νά ἐγκλωβίσει τήν Τουρκία στήν ἀνατολική Μεσόγειο, σέ μία ΑΟΖ μόλις 41 χιλιάδων τετραγωνικῶν χιλιομέτρων». Ἀνέφεραν ἀκόμη ὅτι ἡ Ἑλλάς «κατακτώντας τήν Μεσόγειο προέβη σέ βήματα πού θά προκαλέσουν μεγάλη κρίση μεταξύ τῶν δύο χωρῶν». Ταυτοχρόνως τά δημοσιεύματα ἀνήγγελλαν καί κινήσεις πολεμικῶν πλοίων καί ὑποβρυχίων γιά συνοδεία τοῦ «Μπαρμπαρός». Ἐν ἀναμονῆ περαιτέρω ἐξελίξεων ἐπιβεβαιώνεται ὅτι σαφής πρόθεσις τῆς Ἀγκύρας εἶναι νά ἐπιβάλει τήν δική της ἀνάγνωση τοῦ «διεθνοῦς δικαίου» καί νά φέρει τήν Ἑλλάδα σέ διαπραγματεύσεις. Στόχος της πάντα ἡ ἀνατροπή κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καί ἡ ἁρπαγή τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου.

Κεντρικό θέμα