Στό τραπέζι τό εὐρω-ομόλογο τώρα πού ἡ κρίσις φθάνει σέ Βερολῖνο καί Παρίσι!

Ἀπό τό 2008 ζητεῖ ἡ Ἑλλάς τήν ἀμοιβαιοποίηση τοῦ χρέους καί τήν ἐξαίρεση ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό τό ἔλλειμμα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ καί γεωπολιτικός ρωσσικός κίνδυνος φαίνεται ὅτι κάμπτει τίς ἰσχυρές ἀντιστάσεις τοῦ παρελθόντος καί ἑνώνει τούς ἰσχυρούς τῆς Εὐρώπης στήν ἀπόφαση νά προχωρήσουν μαζί γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς νέες προκλήσεις. Ἡ συζήτησις γιά τήν ἔκδοση ἑνός εὐρωομολόγου μαμμούθ προκειμένου νά χρηματοδοτηθεῖ ἡ ἐνεργειακή αὐτονομία καί ἡ θωράκισις τῆς ἀμύνης τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἔχει ἤδη ἀνοίξει. Ἄν καί ἡ Κομμισιόν διέψευσε ὅτι ἔχει στήν κατοχή της ἕνα τέτοιο σχέδιο, δέν ἀπέκλεισε νά τεθεῖ ἐν τέλει ἐπί τάπητος ἀπό κάποιο κράτος μέλος. Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Φράντς Τίμμερμανς τόνισε χαρακτηριστικῶς πώς ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή δέν ἔχει στήν κατοχή της τέτοιου εἴδους σχέδιο, σημειώνοντας ὡστόσο ὅτι αὐτό δέν ἀποκλείει κάποιο κράτος μέλος νά ἔχει συντάξει μία σχετική πρόταση.

Ἀναλυτές συνηγοροῦν στήν διαπίστωση, ὅτι ἡ ἐνεργειακή κρίσις πού κτύπησε τήν πόρτα τῆς Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας, ὤθησε τά δύο μεγαλύτερα ἱδρυτικά μέλη τῆς ΕΕ νά συνειδητοποιήσουν, ἔστω καί μέ μεγάλη καθυστέρηση, τήν ἀνάγκη ἄμεσης ἀπεξαρτήσεως ἀπό τήν Μόσχα. Ἡ Εὐρώπη πλέον φαίνεται ἔστω καί στό καί πέντε νά κινεῖται πρός τήν ὀρθή κατεύθυνση, λαμβάνοντας τίς πολυπόθητες ἀποφάσεις γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν πολιτῶν τῶν 27 κρατῶν μελῶν. Αὐτό ὅμως πού μένει νά διαπιστωθεῖ εἶναι τό ἐάν τελικῶς θά καμφθοῦν ὅλες οἱ ἀντιρρήσεις γιά ἀμοιβαιοποίηση τοῦ χρέους, πού εἶχε ἐκφράσει ἐντόνως τό Βερολῖνο ἀλλά καί οἱ φειδωλοί 5.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀπό τό 2008 ἡ Ἑλλάς καί ἄλλες χῶρες τοῦ Νότου εἶχαν ζητήσει μετ’ ἐπιτάσεως τήν ἔκδοση ἑνός εὐρωομολόγου, τήν δυνατότητα δηλαδή κοινοῦ δανεισμοῦ γιά τίς χῶρες μέλη μέ συνολική ἐγγύηση τῆς Εὐρωζώνης, γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κρίσις χρέους. Οἱ διαφωνίες, ἡ διάστασις ἀπόψεων καί ὁ διχασμός, ὅπως ἐκφράσθηκαν ἀπό τήν Γερμανία καί ἄλλες χῶρες τοῦ βορρᾶ, ὁδήγησαν στήν ἀπόρριψη τῆς φιλόδοξης αὐτῆς προτάσεως, πού μέ συνοπτικές διαδικασίες «μπῆκε στό ἀρχεῖο». Ἀκόμη καί τήν περίοδο τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως ἡ Γερμανία εἶχε ἀντιταχθεῖ στήν ἔκδοση κοινοῦ χρέους καί συναίνεσε μόνο στήν δημιουργία τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, παραμένοντας πιστή σέ ὅλες τίς ἀγκυλώσεις τῆς πολιτικῆς της.

Ἐπί πλέον ἀπό τό 2008, καί πιό προσφάτως διά στόματος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, εἶχε διατυπωθεῖ τό αἴτημα τῆς ἐξαιρέσεως τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀπό τόν ὑπολογισμό τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, ὥστε νά ὑπάρχει δημοσιονομικός χῶρος γιά τήν λήψη μέτρων ὑπέρ τῶν φορολογουμένων. Πλέον ἡ Κομμισσιόν φαίνεται νά κάνει ἀποδεκτό αὐτό τό αἴτημα, διευκολύνοντας σημαντικά τήν στρατηγική πού ἔχει χαράξει ἡ χώρα προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τίς τουρκικές προκλήσεις. Στό ἴδιο πλαίσιο οἱ γεωπολιτικοί κίνδυνοι καί ὁ πόλεμος πού μαίνεται στήν Οὐκρανία ὁδήγησαν τούς ἰσχυρούς τῆς Εὐρώπης εἰς τό νά καταλάβουν ὅτι πρέπει νά ἀποκτήσουν ἕναν στατιωτικό βραχίονα, ἕναν εὐρωπαϊκό στρατό γιά νά ἀντιμετωπίσουν μία σειρά κρίσεων, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά παρουσιασθοῦν στηρίζοντας τήν εὐρωπαϊκή ἀσφάλεια καί ἄμυνα.

Πάντως, παρ’ ὅλο πού ἡ Κομμισσιόν διέψευσε τό σχετικό δημοσίευμα τοῦ Bloomberg περί ἀνακοινώσεως τῆς ἐκδόσεως εὐρωομολόγου τίς ἑπόμενες ἡμέρες, οἱ ἀναλυτές τῆς Βank of Αmerica ἐπιμένουν ὅτι ἡ κοινή δημοσιονομική στήριξις θά περιορίσει εἰς τό μισόν τό οἰκονομικό σόκ ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου. Αὐτό σημαίνει πώς ἡ οἰκονομία δέν θά ἀποφύγει τίς μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις, ἀλλά θά στείλει ἕνα ἰσχυρό μήνυμα στίς ἀγορές, ὅτι ἡ «περισσότερη Εὐρώπη» εἶναι ἡ ἀπάντησις στά ἐξωγενῆ σόκ, περιορίζοντας τήν διεύρυνση τῶν spreads.

Κεντρικό θέμα