Στό τέλος θά βρεθεῖ κατηγορουμένη ἡ 12χρονη πού ἐξέδιδαν στόν Κολωνό!

Αἴσθησις ἀπό τήν πρόταση τῆς εἰσαγγελέως, ἡ ὁποία ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή τοῦ Ἠλία Μίχου ἀπό τίς κατηγορίες τοῦ βιασμοῦ (…λόγῳ ἀμφιβολιῶν), τῆς ἐμπορίας καί τῆς μαστροπείας

ΜΥΣΤΗΡΙΑ πράγματα μπορεῖ νά συμβαίνουν σέ μιά δικαστική αἴθουσα, πόσῳ μᾶλλον ὅταν ἡ διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ἀλήθεια, γιατί πρέπει νά ἀποκλείονται καί τά μέσα ενμερώσεως ἀπό τίς δίκες πού γίνονται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν; Ἀποσβολωμένο ἐνημερώθηκε τό πανελλήνιον γιά τήν πρόταση τῆς εἰσαγγελέως στήν πολύκροτη δίκη σχετικά μέ τήν κακοποίηση, ἐκπόρνευση καί ἐν τέλει τόν βιασμό μιᾶς 12χρονης στόν Κολωνό. Γιά τόν βασικό κατηγορούμενο Ἠλία Μίχο προτείνεται ἀπαλλαγή ἀπό τίς βασικές κατηγορίες πού ἀφοροῦν σέ βιασμό, μαστροπεία σέ οἴκους ἀνοχῆς μέσῳ ἐξαναγκασμοῦ μέ ἀποκόμιση πορνικῶν ἐσόδων. Καί τοῦτο, λόγῳ ἀμφιβολιῶν!

Νά θυμίσουμε τόν θόρυβο πού εἶχε ξεσπάσει ὅταν ἀπεκαλύφθη ἡ δυσώδης αὐτή ὑπόθεσις. Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον οἱ –εὐυπόληπτοι ὑποτίθεται– πελάτες τῆς 12χρονης ὁδηγοῦντο στά κρατητήρια τῆς Ἀστυνομίας καί ἀπό ἐκεῖ στήν εἰσαγγελία. Νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ εἰσαγγελεύς ἐζήτησε τήν καταδίκη 22 ἀτόμων γιά γενετήσιες πράξεις μέ ἀνήλικο πού ἔχει συμπληρώσει τά 12 ἔτη ἔναντι ἀμοιβῆς. Πῶς γίνεται ἀφ’ ἑνός νά ζητεῖται ἡ καταδίκη αὐτῶν καί νά ἀθωώνεται ὁ θεωρούμενος ὑπαίτιος πού τούς ἔστελνε τήν 12χρονη, μᾶς εἶναι παντελῶς ἀκατανόητο. Φταῖνε ἄραγε τά περιθώρια (παραθυράκια) πού ἀφήνει ἡ νομοθεσία; Φταίει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἑρμηνεύεται ἡ δικονομία ἀπό τήν εἰσαγγελέα; Ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγμα, κάτι δέν πηγαίνει καθόλου καλά ἐδῶ.

Ζητεῖται, διά τῆς εἰσαγγελικῆς προτάσεως, νά κριθεῖ ἔνοχος ὁ Ἠλίας Μίχος μόνον γιά διακεκριμένη κατάχρηση ἀνηλίκου πού δέν συμπλήρωσε τά 14 ἔτη ἀπό πρόσωπο πού τοῦ τό εἶχαν ἐμπιστευθεῖ, γιά κατοχή πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ μέ ἀνήλικο κάτω τῶν 12 ἐτῶν, ἀλλά χωρίς ἐξαναγκασμό καί κερδοσκοπία, γιά διευκόλυνση τῆς ἀνήλικης νά ἐκδίδεται, καθώς καί γιά ὁπλοκατοχή.

Διερωτώμεθα πότε, ἔτσι ὅπως πᾶμε, θά εὑρεθεῖ ἡ ἴδια ἡ 12χρονη κατηγορούμενη γιά αὐτά τά ὁποῖα διεπράχθησαν εἰς βάρος της;

Μοιραίως δέ βλέποντας τέτοιες ὑποθέσεις καί τήν ἐξέλιξή τους, μᾶς ἔρχονται στό μυαλό οἱ διαμαρτυρίες Ἀστυνομικῶν γιά τήν γενικώτερη ἀτιμωρησία. «Ἐμεῖς τούς πιάνουμε καί τά δικαστήρια τούς ἀφήνουν»…

Μποροῦμε νά σχολιάσουμε τίποτε περισσότερο; Στήν συγκεκριμένη ὑπόθεση πάντως, μετά πολύμηνη διαδικασία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν (ὀρθῶς, γιά νά προστατευθεῖ τό θῦμα), ἐφθάσαμε σέ μιά εἰσαγγελική πρόταση πού «βγάζει λάδι» τόν Μίχο, ἐνῷ γιά τούς λοιπούς ἐκ τῶν κατηγορουμένων ζητεῖ, λίγο-πολύ, τά ἀναμενόμενα. Ζητεῖ εἰδικώτερα τήν ἐνοχή τῆς μητέρας τῆς 12χρονης γιά ὅλες τίς κατηγορίες πού τήν βαρύνουν καί ἀφοροῦν τήν ἐκπόρνευση τῆς κόρης της, μέ τήν ἐπιβαρυντική περίσταση, πώς εἶχε τήν ἐπιμέλεια καί τήν φροντίδα τῆς ἀνήλικης. Ἐπίσης, τήν διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, καθώς φέρεται νά ἔχει διανείμει ὑλικό τῆς ἀνήλικης σέ συγκατηγορουμένους καί τῆς διακεκριμένης περιπτώσεως μαστροπείας μέ τήν ἐπιβαρυντική περίσταση, ὅτι ἡ ἴδια εἶναι πρόσωπο πού ἔχει τήν ἐπιμέλεια καί τήν φροντίδα τῆς ἀνήλικης. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ μαστροπεία, κατά τήν εἰσαγγελέα, φέρει τήν μορφή ἐξωθήσεως καί διευκολύνσεως μέσῳ ἀφόρητων πιέσεων, συναισθηματικοῦ ἐκβιασμοῦ καί προτροπῶν πρός τήν ἀνήλικη κόρη της, προκειμένου νά ἐκδίδεται γιά νά τῆς φέρνει χρήματα.

Ἡ εἰσαγγελεύς μέ τήν ἀγόρευσή της ζήτησε, ἐπίσης, νά κριθεῖ ἔνοχος ὁ ἀποκαλούμενος «Μιχάλης», δεύτερος ἐκ τῶν βασικῶν κατηγορουμένων, γιά τίς κατηγορίες τῆς διακεκριμένης μαστροπείας προσώπου νεωτέρου τῶν 15 ἐτῶν μέ σκοπό τό κέρδος, καί τῆς διακεκριμένης πορνογραφίας ἀνηλίκου κάτω τῶν 12 ἐτῶν. Ἐζητήθη ὅμως ἡ ἀθώωσίς του γιά γενετήσια πράξη μέ ἀνήλικο ἔναντι ἀμοιβῆς, καθώς φέρεται νά ὑπεστηρίχθη ἀπό τήν εἰσαγγελική ἕδρα ὅτι δέν προέκυψε πῶς συνευρέθη μέ τήν 12χρονη. Τέλος, γιά ἄλλους 22 κατηγορουμένους ἡ εἰσαγγελεύς ἐζήτησε νά κηρυχθοῦν ἔνοχοι γιά: γενετήσιες πράξεις μέ ἀνήλικο πού ἔχει συμπληρώσει τά 12 ἔτη ἔναντι ἀμοιβῆς, προτείνοντας τήν ἀθώωση –λόγω ἀμφιβολιῶν– ἑνός. Να θυμίσουμε τον θόρυβο που είχε ξεσπάσει όταν απεκαλύφθη η δυσώδης αυτή υπόθεσις. Να θυμίσουμε ότι ο ένας μετά τον άλλον οι -ευυπόληπτοι υποτίθεται- πελάτες της 12χρονης οδηγούνταν στα κρατητήρια της Αστυνομίας και από εκεί στην εισαγγελία. Να επισημάνουμε ότι η εισαγγελεύς εζήτησε την καταδίκη 22 ατόμων για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη έναντι αμοιβής. Πώς γίνεται αφ’ ενός να ζητείται η καταδίκη αυτών και να αθωώνεται ο θεωρούμενος υπαίτιος που τους έστελνε την 12χρονη, μας είναι παντελώς ακατανόητο. Φταίνε άραγε τα περιθώρια (παραθυράκια) που αφήνει η νομοθεσία; Φταίει ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται η δικονομία από την εισαγγελέα;

Όπως και να έχει το πράγμα κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά εδώ. Ζητείται, δια της εισαγγελικής προτάσεως, να κριθεί ένοχος ο Ηλίας Μίχος μόνον για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη από πρόσωπο που του το είχαν εμπιστευθεί, για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο κάτω των 12 ετών αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία, για διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται, καθώς και για οπλοκατοχή. Διερωτώμεθα πότε, έτσι όπως πάμε, θα ευρεθεί η ίδια η 12χρονη, κατηγορούμενη για αυτά τα οποία διεπράχθησαν εις βάρος της; Μοιραίως δε, βλέποντας τέτοιες υποθέσεις και την εξέλιξή τους, μας έρχονται στο μυαλό οι διαμαρτυρίες Αστυνομικών για την γενικώτερη ατιμωρησία. «Εμείς τους πιάνουμε και τα δικαστήρια ους αφήνουν»…. Μπορούμε να σχολιάσουμε τίποτε περισσότερο;

Στην συγκεκριμένη υπόθεση πάντως, μετά πολύμηνη διαδικασία κεκλεισμένων

Κεντρικό θέμα