Στό σκαμνί τό ὑπερ-Ταμεῖο γιά ζημίες 2,2 δισ. εὐρώ στήν ΔΕΗ

Δέν πίεσε γιά μείωση προσωπικοῦ μέσω ἐθελουσίας – Ἔπαιξε τό παιγνίδι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ ἀπό τήν διοίκηση τῆς ΔΕΗ ἀλλά καί τοῦ ὑπερ-Ταμείου, πού εἶναι ὁ βασικός μέτοχος τῆς ἑταιρείας, γιά τήν δραστική μείωση τῆς κεφαλαιοποιήσεώς της ἀπό 2,6 δισ. εὐρώ τό 2014 σέ 432 ἑκατομμύρια σήμερα καί τήν δεινή θέση στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ ἐπιχείρησις, εἶναι ἀποφασισμένος νά ἀναζητήσει ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν.

Ὁ κ. Μητσοτάκης, πού ἐγκαίρως εἶχε διαπιστώσει ὅτι μία ἀπό τίς…νάρκες πού κληροδοτεῖ ἡ σημερινή Κυβέρνησις στήν κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι ἡ ὑπόθεσις τῆς ΔΕΗ, σέ συνέντευξή του στήν «Καθημερινή» τόνισε ὅτι «ἡ καταστροφή πού συνέβη στή ΔΕΗ δέν ἔχει προηγούμενο» καί ὑπεστήριξε ὅτι δέν υἱοθετήθησαν ἀπό τό ΔΣ τῆς ἑταιρείας συγκεκριμένες εἰσηγήσεις γιά τήν ἐξυγίανσή της. Ὅπως εἶπε, «ἐφ’ ὅσον μέ ἐμπιστευθοῦν οἱ πολῖτες, θά ἀναζητηθοῦν εὐθύνες τόσο ἀπό τή σημερινή διοίκηση ὅσο καί ἀπό τή διοίκηση τοῦ ὑπερ-Ταμείου, πού ἀποτελεῖ πλέον τόν βασικό μέτοχο τῆς ἑταιρείας. Ἐννοεῖται πώς ἡ ΝΔ θά διασώσει τή ΔΕΗ, ἀλλά δέν μπορεῖ νά μήν ἐλεγχθοῦν ὅσοι κατέστρεψαν οἰκονομικά τή μεγαλύτερη ἑταιρεία τῆς χώρας, ζημιώνοντας μέ πρωτοφανῆ τρόπο τήν περιουσία τοῦ Ἕλληνα φορολογουμένου».

Ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια, ἡ σημερινή Κυβέρνησις τόνιζε ὅτι ἔχει τίς λύσεις πού θά καταστήσουν τήν ΔΕΗ βιώσιμη, χωρίς ὅμως νά προχωρεῖ σέ δραστικές κινήσεις. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν τό πρόβλημα νά διογκωθεῖ καί νά φθάσουμε στήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἑταιρείας γιά τό πρῶτο τρίμηνο, πού δείχνουν ζημίες μετά ἀπό φόρους ὕψους 218,2 ἑκατ. εὐρώ ἀπό 24 ἑκατ. τό ἀντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σημειώνεται πώς οἱ ὁρκωτοί λογιστές ἔχουν ἐγγράψει στίς οἰκονομικές καταστάσεις ἔμφαση θέματος περί ἀβεβαιότητας γιά τήν συνέχιση τῆς δραστηριότητος τῆς ἐπιχειρήσεως, τήν ὁποία ἀναγνωρίζει ἡ διοίκησις τῆς ΔΕΗ. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀκόμη καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑταιρείας παρεδέχθη, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ὅτι ἀποτελεῖ μονόδρομο σωτηρίας γιά τήν ΔΕΗ ἡ λύσις τοῦ στρατηγικοῦ ἐπενδυτοῦ. Γιά νά ὑπάρχει μία σαφής εἰκόνα τῶν ἀναγκῶν τῆς δημοσίας ἐπιχειρήσεως, ἡ Standard and Poor’s ἀναφέρει σέ ἔκθεσή της ὅτι ἡ ΔΕΗ χρειάζεται κεφάλαια ὕψους 2,2 δισ. εὐρώ γιά νά μπεῖ σέ τροχιά μετασχηματισμοῦ καί μακροπρόθεσμης βιωσιμότητος.

Πολλοί ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ μεγάλη εὐθύνη τῶν διοικούντων καί τῆς Κυβερνήσεως ἔχει νά κάνει, ἐκτός τῶν ἄλλων παραγόντων, μέ τήν ἐμμονή νά μήν πωληθοῦν ὑδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς εἶναι γνωστό ὅτι τά ὑδροηλεκτρικά εἶναι πάγια πού παράγουν κέρδη. Γιά αὐτόν τόν λόγο, θά μποροῦσε ἡ πώλησις μέρους αὐτῶν νά φέρει σημαντικά ἔσοδα καί ἀναγκαῖα κεφάλαια γιά τόν μετασχηματισμό τῆς ἑταιρείας.

Τεράστιες εἶναι καί οἱ εὐθύνες τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Συμμετοχῶν καί Περιουσίας, τοῦ γνωστοῦ ὑπερ-Ταμείου, ὑπό τήν ὀμπρέλλα τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ἡ ΔΕΗ ἀλλά καί ἄλλες ΔΕΚΟ. Αὐτός εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς βασικούς λόγους πού ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετά ἀπό διάλογο μέ τήν Κομμισσιόν, θά ζητήσει τήν ἀντικατάσταση τῶν μελῶν τῆς διοικήσεως καί τήν ἀνάθεση καθηκόντων σέ Ἕλληνες τεχνοκράτες, πού θά συμβάλουν στό δύσκολο ἔργο τοῦ ἐξορθολογισμοῦ τῆς λειτουργίας τους.

Τό ὑπερ-Ταμεῖο συνεστήθη τό 2016 γιά νά νοικοκυρέψει καί νά ἐξυγιάνει αὐτές τίς ἑταιρεῖες, ἀλλά τό ἔργο πού ἔχει νά παρουσιάσει εἶναι μηδενικό. Περιορίσθη στήν ἀξιολόγηση καί ἀντικατάσταση κάποιων διοικήσεων καί μάλιστα μέ ἀδιαφανεῖς, ὅπως καταγγέλλεται, διαδικασίες, ἐνῶ δέν εἶχε παρεμβατικό ρόλο. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στό business plan πού δημοσιοποιήθηκε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, σέ 21 σελίδες ἀνελύοντο τά προβλήματα ἀλλά καί οἱ βασικές κατευθύνσεις γιά τίς στρατηγικές προτεραιότητες τῆς ἑταιρείας. Ὡστόσο, τόσο γιά τήν περίπτωση ΔΕΗ, ὅπως καί τίς ἄλλες εἰσηγμένες ΔΕΚΟ πού ἔχουν περιέλθει στό ὑπερ-Ταμεῖο, εἶχε ἀπαλειφθεῖ ἀπό τίς διοικήσεις τῶν ἑταιρειῶν μία σειρά ἀπό κρίσιμες ἀναφορές πού ἀφοροῦσαν σέ ἐπώδυνες πολιτικά ἀποφάσεις, χωρίς ἡ διοίκησις τοῦ ὑπερ-Ταμείου νά ἀντιδράσει καί νά ἐπιμείνει στήν ἐφαρμογή τους. Συγκεκριμένως, ἀπό τό κεφάλαιο τῆς ΔΕΗ δέν εἶχαν περιληφθεῖ πέντε κατευθύνσεις τοῦ ὑπερ-Ταμείου, πού ἀφοροῦσαν:

– στήν ἐξέταση προγράμματος ἐθελουσίας ἐξόδου γιά προσωπικό μέ ὥριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα,

– σέ «μαχαίρι» σέ ὑπερωρίες, βάρδιες καί ἐποχικές προσλήψεις,

– σέ ἀνασχεδιασμό τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ πού σήμερα ἀπασχολεῖται σέ ὀρυχεῖα (3.433 ἄτομα), παραγωγή (4.671 ἄτομα), ἐμπορία (971 ἄτομα) καί διοίκηση (1.515 ἄτομα),

– σέ ἐπανεξέταση τοῦ δικτύου καταστημάτων,

– σέ πώληση χαρτοφυλακίου πελατῶν σέ ἰδιῶτες.

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν τό τελικό κείμενο νά περιορισθεῖ σέ γενικές ἀναφορές ὅπως στήν ἀνάγκη βελτιώσεως τῆς χρηματοοικονομικῆς τῆς θέσεως τήν ἐνισχύσεως τῆς εἰσπραξιμότητός της, τήν ἀναβάθμιση τῶν παλαιῶν μονάδων της, ὑπονομεύοντας ἐπί τῆς οὐσίας τό μέλλον τῆς ἐπιχειρήσεως.

Ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει ἐκπονήσει σχέδιο γιά τήν προσαρμογή τῆς δημοσίας ἑταιρείας στά νέα δεδομένα πού φέρνει ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς ἐγχωρίου ἀγορᾶς ἠλεκτρισμοῦ καί συγκεκριμένως στήν μείωση τοῦ μεριδίου της κάτω ἀπό τό 50% μέσα ἀπό τήν περιστολή δαπανῶν καί τήν ἀξιοποίηση περιουσιακῶν στοιχείων. Σέ πρώτη φάση προβλέπεται τόνωσις τῆς ρευστότητος μέσα ἀπό μέτρα πού θά ἀφοροῦν στήν εἴσπραξη ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν πελατῶν τῆς ἑταιρείας καθώς καί ἀπό τήν περικοπή δαπανῶν, μείωσις προσωπικοῦ μέ ἐφαρμογή προγραμμάτων ἐθελουσίας ἐξόδου καί εἴσοδος στρατηγικοῦ ἐπενδυτοῦ, πού θά κληθεῖ νά τήν καθοδηγήσει πρός τήν ἑπόμενη ἡμέρα.

Δέν εἶναι, ὅμως, μόνο ἡ ΔΕΗ. Καί τά ΕΛΤΑ ἐμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητος. Ἡ εἰσήγησις τῆς PriceWaterhouse, πού ἐκπόνησε μελέτη γιά λογαριασμό τοῦ ὑπερ-Ταμείου, προέβλεπε ἐπώδυνες παρεμβάσεις γιά τούς ἐργαζομένους, μείωση μισθῶν καί κλείσιμο καταστημάτων. Τό πρόβλημα, ὅμως, μετατίθεται στήν νέα κυβέρνηση, καθώς ἡ νῦν Κυβέρνησις μέ ρύθμιση πού κατέθεσε στήν Βουλή προώθησε τήν ἐνίσχυσή τους μέ 30 ἑκατομμύρια εὐρώ. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά καλύψουν πρόσκαιρα τίς μισθολογικές λειτουργικές ἀνάγκες, χωρίς νά χρειασθεῖ νά κλείσουν ὑποκαταστήματα καί νά προχωρήσουν σέ ἀπομάκρυνση προσωπικοῦ μέσω προγραμμάτων ἐθελουσίας ἐξόδου.

Κεντρικό θέμα