Στό «ἑδώλιο» τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο

Μετά ἀπό δεκάδες καταγγελίες ἐξοργισμένων ὁμογενῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅτι παρεβιάσθη τό ἀπόρρητο τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας τους ἀπό τούς ἐκλογικούς καταλόγους – Τό «ἔχει» ἡ μοῖρα τῆς ΝΔ μέ τίς Ἀνεξάρτητες Ἀρχές

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ συνεχῶς οἱ καταγγελίες ὁμογενῶν πού ἔχουν ἐξοργισθεῖ μέ τήν διαρροή τῶν ἠλεκτρονικῶν διευθύνσεών τους, οἱ ὁποῖες ἐδηλώθησαν στήν πλατφόρμα ἐγγραφῆς γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο. Ἤδη περισσότεροι ἀπό 100 (ἀριθμός πού ἀναμένεται ὅτι θά διογκωθεῖ περαιτέρω) Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ζητοῦν ἐξηγήσεις γιά τό πῶς τά προσωπικά δεδομένα τους εὑρέθησαν στά χέρια τῆς Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ Ἄννας-Μισέλ Ἀσημακοπούλου. Ἔτσι τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, πού διαχειρίζεται τήν πλατφόρμα ἐγγραφῆς τῶν ἐνδιαφερομένων γιά ἐπιστολική ψῆφο, εὑρίσκεται πλέον στό «ἑδώλιο» τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, ἡ ὁποία καλεῖται νά διευκρινίσει τί ἔχει συμβεῖ, καθώς ἡ κατάστασις ἔχει φέρει τήν ὅλη διαδικασία τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Καί μπορεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ὁμογενῶν πού ἀντιδροῦν νά εἶναι τῆς τάξεως τῶν ἑκατοντάδων, πολλές χιλιάδες ὅμως ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπό τήν στάση τοῦ Ὑπουργείου, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ἀλλάζουν στάση καί σκέπτονται νά μήν ἐγγραφοῦν γιά νά ψηφίσουν στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές.

Τήν κατάσταση οὐδόλως βελτιώνουν τά σχόλια «πηγῶν» τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἐκλογικοί κατάλογοι δίδονται σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους, ἀνεξαρτήτως κόμματος, χωρίς στά στοιχεῖα αὐτά νά περιέχονται τά e-mail, τά τηλέφωνα καί ἡ διεύθυνσις στήν ὁποία ὁ ἐκλογεύς ἐπιθυμεῖ νά παραλάβει τόν φάκελο γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο. Καί ὅμως στά χέρια τῆς εὐρωβουλευτοῦ εἶχαν φθάσει οἱ ἠλεκτρονικές διευθύνσεις τίς ὁποῖες καί ἀξιοποίησε γιά νά ἐπικοινωνήσει μέ τούς συγκεκριμένους πολῖτες.

Καί ἐνῷ τά πυρά τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι συνεχῆ, μέ ἐρωτήσεις στήν Βουλή καί τήν Εὐρωβουλή, ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων ἀνεκοίνωσε ὅτι προχωρεῖ σέ κατεπείγουσα ἔρευνα μετά ἀπό πλῆθος σχετικῶν καταγγελιῶν. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἀρχή: «Πρός ἀπάντηση ἐρωτημάτων πού ἔχουν τεθεῖ ἀπό Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης γιά τή φερόμενη ἀποστολή ἀνεπιθύμητης ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας ἀπό εὐρωβουλευτή σέ ἀπόδημους Ἕλληνες ἐν ὄψει τῶν Εὐρωεκλογῶν, ἡ Ἀρχή ἀνακοινώνει ὅτι, κατόπιν καί τῆς ὑποβολῆς μεγάλου ἀριθμοῦ σχετικῶν καταγγελιῶν, κίνησε ἄμεσα διαδικασία ἐξέτασης τοῦ θέματος».

Ἐν τῷ μεταξύ ἀπό τό πρωί χθές ἀνεφέροντο προβλήματα προσβάσεως στήν ἱστοσελίδα apodimoi.gr, ἀργότερα δέ ἡ πλατφόρμα ἐφαίνετο νά ἔχει ἀποσυρθεῖ…

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ΝΔ εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ μίαν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή, ὅπως εἶχε γίνει πρίν ἀπό ἕναν περίπου χρόνο μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν πού τήν ἔφερε σέ ἀντιπαράθεση μέ τήν Ἀρχή Τηλεπικοινωνιῶν καί Ταχυδρομείων. Ἀκόμη ὅμως παλαιότερα (τό 2021) εἶχε δημιουργηθεῖ θέμα καί πάλι μέ τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, ὅταν ὁ πρόεδρός της Κωνσταντῖνος Μενουδάκος εἶχε ὑποχρεωθεῖ νά καταγγείλει ὅτι ἡ Ἀρχή λειτουργεῖ ἐπί εἴκοσι μῆνες περίπου μέ ἐλλιπῆ συγκρότηση λόγῳ λήξεως τῆς θητείας ἤ ἀποχωρήσεως γιά διάφορους λόγους τακτικῶν καί ἀναπληρωματικῶν μελῶν της, καί μέ σημαντικές ἐλλείψεις στό προσωπικό, δέν ἔχει δέ ἐκ τῶν πραγμάτων δυνατότητες αὐτεπάγγελτης παρεμβάσεως σέ ὅλα τά θέματα πού λαμβάνουν δημοσιότητα καί ἀφοροῦν στά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν.

Κεντρικό θέμα