Στεφανῆς: Νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες γιά τήν τραγωδία τῆς Λιβύης!

Ὁ πρώην Ἀρχηγός ΓΕΣ Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς.

Βολές τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καί ὑποψηφίου Περιφερειάρχου ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί τοῦ ΓΕΕΘΑ – «Βλέπει» λάθη σέ τακτικό καί τεχνικό ἐπίπεδο – Αἰχμές καί γιά τήν διαχείριση τῆς κρίσεως ἀπό πολλά κέντρα

ΜΕ τήν προσοχή πού χαρακτηρίζει ἕναν ἀπόστρατο ἀρχηγό Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ὁ Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς σχολίασε τά συμβάντα στήν Λιβύη, ἀφήνοντας αἰχμές τόσο γιά τόν σχεδιασμό πού ἔκανε τό ΓΕΕΘΑ γιά τήν ἀνθρωπιστική ἐπιχείρηση ὅσο καί γιά τόν ἐν συνεχείᾳ ἐπικοινωνιακό χειρισμό τοῦ ζητήματος. Ἀπό τήν προσεκτική ἀνάγνωση τῶν δηλώσεών του, ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι ὁ στρατηγός καί πρώην ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης θεωρεῖ ὅτι καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν φέρει εὐθῦνες γιά τό περιστατικό.

Ὁ κ. Στεφανῆς, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστόν εἶναι ὑποψήφιος περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου, μίλησε στήν πρωινή ἐκπομπή τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Mega, ἀπό τόν Ἅγιο Κήρυκο τῆς Ἰκαρίας.

Διετύπωσε τά ἐρωτήματα πού ἀνακύπτουν ἀπό τήν παρατήρηση τῶν γεγονότων καί ἐπεσήμανε ὅτι ἐπρόκειτο γιά μία ἀποστολή δύσκολη, «γιατί εἶναι μακριά ἀπό τό κέντρο λήψης ἀποφάσεων», ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὑπῆρξαν παραλείψεις καθώς «πολλά πράγματα θά ἔπρεπε νά ἔχουν γίνει.»

Τό πρῶτο σχόλιο τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ ἀποτελεῖ μία παραδοχή τοῦ ὅτι δέν ἔχουμε ἀκόμη ἀκριβῆ εἰκόνα τῶν γεγονότων: «Ξεκινῶ μέ τό πολιτικό καί διπλωματικό σκέλος, πού θά ἔπρεπε νά εἶχαν διευκρινιστεῖ πλήρως οἱ συνθῆκες τῆς ἀποστολῆς».

Ἀκολούθως, τονίζοντας ὅτι «ἀπαιτεῖται μία πολύ στενή συνεργασία μέ τούς ἐπί τόπου παῖκτες», ἀφήνει ἀνοικτό τό ἐρώτημα τοῦ ἐάν τά πράγματα ἔγιναν ὅπως πρέπει: «Αὐτή τήν στιγμή γίνονται ἀνακρίσεις κι ἀκούγονται πολλά πράγματα, καί γι’ αὐτό πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί στό τί λέμε».

Ἡ συνέχεια τῆς δηλώσεως τοῦ στρατηγοῦ Στεφανῆ θέτει ἐρωτήματα ὡς πρός τό ἐάν ἡ διαχείρησις τῆς καταστάσεως ἦταν ἡ ἐνδεδειγμένη, ἐνῷ ὁμιλεῖ εὐθέως γιά σύγχυση πού ἀγγίζει καί τήν πτυχή τῆς ἐνημερώσεως. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ἐπίσης ἕνα τεράστιο μέρος τῆς ἀποστολῆς εἶναι καί ἡ διαχείριση τῆς κρίσης. Ὑπῆρχε μία σύγχυση στήν ἐνημέρωση γιά τό τροχαῖο, θά πρέπει νά μιλάει ἕνας φορέας. Κι αὐτός ὁ φορέας θά πρέπει νά εἶναι ἀπόλυτα ἔγκυρος καί κατατοπιστικός».

Τό πλέον σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι ὁ πρώην ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὁμιλεῖ γιά λάθη καί παραλείψεις ἀλλά καί γιά καταλογισμό εὐθυνῶν σέ τακτικό καί τεχνικό ἐπίπεδο. Οἱ στρατιωτικοί καταλαβαίνουν ἀκριβῶς τί σημαίνουν αὐτές οἱ ἐπισημάνσεις, πού παρά τήν ἠπιότητα τοῦ ὕφους καί τῆς ἐκφράσεως τοῦ Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ ἀποτελοῦν κόλαφο γιά τήν ἡγεσία τοῦ ΓΕΕΘΑ, πού ἐπιμένει νά ἔχει τόν πλήρη ἔλεγχο τῆς καταστάσεως, παρ’ ὅτι ἡ ἀποστολή διεξήγετο «μακρυά ἀπό τό κέντρο λήψης ἀποφάσεων.» Τίς συγκεντρωτικές αὐτές πρακτικές τίς ἔχουν πληρώσει καί ἄλλες φορές οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας… Συγκεκριμένως, ἡ σχετική ἀναφορά τοῦ κ. Στεφανῆ ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες γιά δύο λόγους, ὁ ἕνας εἶναι καθαρά τακτικός καί τεχνικός καί, δεύτερον, ἄν ἔχουν γίνει λάθη καί παραλείψεις, θά πρέπει νά ἀκολουθηθοῦν συγκεκριμένες διαδικασίες».

Εἶναι δύσκολο νά ὁμιλεῖ κανείς γιά τό ζήτημα αὐτό καί μάλιστα τόσο νωρίς μετά τό θανατηφόρο συμβάν. Ἄν ὅμως οἱ διαδικασίες διερευνήσεως δέν εἶναι ἄμεσες, οἱ νεκροί μας θά μείνουν ἀδικαίωτοι. Χωρίς νά τό λέγει εὐθέως αὐτό, καταδεικνύει ὁ κ. Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς καί τήν κατεύθυνση πρός τήν ὁποία πρέπει νά στραφοῦν οἱ ἔρευνες γιά τόν καταλογισμό εὐθυνῶν. Αὐτά βεβαίως πού ἐπισημαίνει ἀποδίδουν τήν ἁπλή λογική πού εἶναι σέ ὅλους μας κατανοητή. Ἄλλο ὅμως νά εἶναι οἱ διαπιστώσεις ἑνός ἁπλοῦ σκεπτομένου πολίτου καί ἄλλο νά τίς ἐκφράζει ἕνας ἀξιωματικός πού γνώρισε τόν Στρατό ἐπί 40 χρόνια ἀναδεικνυόμενος μάλιστα σέ θέσεις ἀρχηγοῦ καί ὑφυπουργοῦ, ἐνῷ καί παλαιότερα, ἀπό τίς νευραλγικές θέσεις στίς ὁποῖες εἶχε ὑπηρετήσει, εἶχε συμβάλει καθοριστικά στήν διαμόρφωση τῆς σύγχρονης ὀργανώσεως τοῦ στρατεύματος, χάρη στήν ὁποία μπορεῖ νά διεξαγάγει ἀποστολές ἐκτός συνόρων. Τηρουμένων βεβαίως τῶν διαδικασιῶν πού ἔχουν μελετηθεῖ καί προσδιορισθεῖ. Καί πού –δυστυχῶς– φαίνεται ὅτι δέν ἐτηρήθησαν στήν Λιβύη…

Κεντρικό θέμα