ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ συνέδριο τοῦ Ἱδρύματος Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου ἔδωσε τήν ἀφορμή γιά μίαν ἐπίδειξη δουλικότητος τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς πρός τήν Τουρκία. Ἐπρόκειτο γιά τό Athens Security Forum, τό ὁποῖο ἐπραγματαοποιήθη σέ αἴθουσα τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἡ παρέμβασις τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ὁδήγησε τούς ὀργανωτές νά ἀλλοιώσουν τόν χάρτη τῆς Εὐρώπης στήν προμετωπίδα καί τό λογότυπο τοῦ συνεδρίου, καί νά προσθέσουν καί τήν Τουρκία σέ αὐτόν.

Ἡ κίνησις αὐτή ἔγινε κατόπιν «διαταγῆς» τοῦ ἐπιτετραμμένου τῆς τουρκικῆς Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Onur Katmerci, πρός τήν ὁποία ἔσπευσαν νά συμμορφωθοῦν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου.

Ἀλήθεια, εἶναι αὐτή εἰκόνα ἑλληνικοῦ δημοσίου Πανεπιστημίου; Στό ἄνοιγμα τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου ὁ χάρτης στήν ὀθόνη τοῦ «πάννελ» ἦταν ἴδιος μέ αὐτόν πού ὑπῆρχε στήν δημοσιευθεῖσα πρόσκληση. Τά σύνορα τῆς Εὐρώπης τελείωναν στήν Ἑλλάδα, καί στό νοτιοανατολικό ἄκρο ὑπῆρχε καί ἡ Κύπρος. Σέ ἕναν τέτοιο χάρτη μπορεῖ νά γίνει κατανοητό ὅτι γιά λόγους οἰκονομίας τοῦ χώρου μπορεῖ νά μήν ἀπεικονίζονται τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Οἱ ἐξελίξεις ὅμως δεικνύουν ὅτι τά πράγματα μπορεῖ νά μήν εἶναι τόσο ἀθῶα. Μετά τήν προκλητική παρέμβαση τοῦ Τούρκου διπλωμάτου ὁ χάρτης ἐπεξετάθη πρός ἀνατολάς.

Προσετέθη ὁλόκληρος ὁ χερσαῖος ὄγκος τῆς γειτονικῆς χώρας, ἡ ὁποία εἴτε τούς ἀρέσει εἴτε ὄχι δέν ἀνήκει στήν Εὐρώπη. Οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Παντείου καί ὀργανωτές τοῦ συνεδρίου ποιόν λόγο εἶχαν νά συνηγορήσουν στήν ἀπαίτηση τῆς Ἀγκύρας νά θεωρεῖται Εὐρώπη; Γιατί «πειθάρχησαν» στήν ἐντολή τοῦ Τούρκου διπλωμάτου; Δέν ἀντιλαμβάνονται τήν εὐρύτερη ζημία πού προκαλεῖ ἡ κίνησις αὐτή στήν συνολική εἰκόνα καί τό κῦρος τῆς χώρας; Παρόντες στό συνέδριο ἦσαν καί ἄλλοι πολλοί ξένοι διπλωμάτες, μέ πρῶτον τόν πρέσβυ τῶν ΗΠΑ Τζώρτζ Τσούνη, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς καί κατέγραψαν τό συμβάν.

Ὑπῆρξαν ὅμως δύο ἀκόμη χειρότερα ἐπακόλουθα γιά τά ὁποῖα ἐπίσης οἱ ὀργανωτές τοῦ συνεδρίου φέρουν ἀκεραίαν τήν εὐθύνην. Πρῶτον, ἄν καί ὁ χάρτης μεγάλωσε καί περιελήφθη σέ αὐτόν ὁλόκληρος ὁ χῶρος τοῦ ἑλληνικοῦ ἀρχιπελάγους, καί πάλι τά νησιά μας παρέμεναν ἄφαντα. Αὐτοί πού ἔσπευσαν νά περιλάβουν τήν Τουρκία, πού ἐπ’ οὐδενί συνιστᾶ εὐρωπαϊκό ἔδαφος, δέν ἐσκέφθησαν ὅτι τά ἑλληνικά νησιά εἶναι Εὐρώπη, ὅσο εἶναι ἡ Ἀθήνα καί ὅσο εἶναι καί οἱ Βρυξέλλες. Γιατί δέν τά περιέλαβαν; Ἐπιπροσθέτως, μέ τήν νέα διαμόρφωση τοῦ χάρτου, ἡ Κύπρος μοιάζει νά ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους. Ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι αὐτό ἔγινε ἀπό βιασύνη καί ἀπό προχειρότητα, δέν παύει νά εἶναι ἀπαράδεκτο. Γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ χώρα μέλος μέ πλήρη δικαιώματα, ἡ δέ κυβέρνησις τῆς Λευκωσίας θεωρεῖται ὅτι ἐκπροσωπεῖ ὁλόκληρη τήν Μεγαλόνησο. Ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ κατοχική δύναμη. Ὅταν μέσα στήν καρδιά τῶν Ἀθηνῶν αὐτό δέν ἀναδεικνύεται ἀλλά ὑποχωροῦμε στίς πιέσεις καί «βαφτίζουμε» Εὐρώπη τήν ἀσιατική Ἀνατολία, πῶς περιμένουμε νά σεβασθοῦν τήν θέση μας οἱ σύμμαχοι καί ἑταῖροι;

Κατά τά λοιπά περιμένουμε τόν Ἐρντογάν μέ ἐπισήμους τῆς Κυβερνήσεώς μας νά ὑποστηρίζουν ὅτι στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία ἤδη ἔχουμε γυρίσει σελίδα. Ἄν εἶναι ἔτσι, δυστυχῶς εἶναι ἐπί τά χείρω.

Κεντρικό θέμα