Στά τουρκικά οἱ ἀποφάσεις τῶν Μουφτήδων γιά τήν Σαρία!

Ἐναλλακτικῶς καί στά ἀραβικά – Τό Προεδρικό Διάταγμα Γαβρόγλου

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ «παράθυρο» πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει μελλοντικῶς στήν ἀναγνώριση «τουρκικῆς μειονότητος» στήν Θράκη ἀνοίγει μέ τήν διάταξη τοῦ σχεδίου Προεδρικοῦ Διατάγματος πού προβλέπει τήν ἐπίσημη μετάφραση στήν τουρκική γλῶσσα τῶν ἀποφάσεων τῶν Μουφτήδων ἐπί τῶν ἀστικῶν ὑποθέσεων πού ἐμπίπτουν στήν δικαιοδοσία τους! Τό σχέδιο Διατάγματος πού ὑπογράφει ὁ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου τό ὁποῖο θά παραμείνει σέ δημοσία διαβούλευση μέχρι τίς 7 Σεπτεμβρίου, προβλέπει συγκεκριμένως ὅτι «ἡ ἀπόφαση δύναται κατόπιν σχετικῆς αἴτησης (τῶν μουσουλμάνων) νά μεταφράζεται ἐπίσημα στήν ἀραβική ἤ τήν τουρκική γλῶσσα ἀπό τή Μουφτεία» (ἄρθρο 11 παρ. 7).

Ἀπό τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ ὅλη διαδικασία γίνεται στήν ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἀκατανόητο γιά ποιό λόγο θά πρέπει μιά ἑλληνική ἀρχή (ἡ Μουφτεία) νά ἐκδίδει τίς ἀποφάσεις της καί στήν τουρκική. Ἡ ἀναφορά στήν ἀραβική γλῶσσα θά μποροῦσε νά αἰτιολογηθεῖ, διότι τά ἀραβικά εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Κορανίου καί θεωρητικῶς τουλάχιστον ὁ θρησκευτικός λειτουργός πού καλεῖται νά κρίνει πρέπει νά διατυπώνει τήν ἀπόφασή του σέ αὐτήν. Ὅμως τά τουρκικά τίνος ἡ γλῶσσα εἶναι; Ἀσφαλῶς καί μιά μερίς τῆς μειονότητος ὁμιλεῖ τήν τουρκική. Μιά ἄλλη, ἴσως καί μεγαλύτερη, ἔχει τήν πομακική ὡς μητρική γλῶσσα καί μιά ἄλλη τήν ἀθιγγανική (ρόμ). Γιά ποιό λόγο αὐτές παραγνωρίζονται; Εἶναι ὅλα τά μέλη τῆς μειονότητος τουρκικῆς καταγωγῆς; Ὄχι ἀσφαλῶς!

Κάνουμε τήν ἀναφορά αὐτή ἐκ περισσοῦ, διότι τό ζήτημα βεβαίως δέν εἶναι ἡ πομακική ἤ ἡ ἀθιγγανική γλῶσσα. Εἶναι ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου πού ἀνοίγει μέ τήν ἐπίσημη ἀναγνώριση πού δίδεται στήν τουρκική. Δέν πρέπει ἐπίσης νά μᾶς διαφεύγει τό ἀκόμη χειρότερο, ὅτι στό Διάταγμα γίνεται ἀναφορά καί στήν «ὀθωμανική» γλῶσσα. Ἀναφέρεται συγκεκριμένως στό ἄρθρο 11 παρ. 3 ὅτι ἡ ἀπόφασις τοῦ Μουφτῆ «ἐκδίδεται σέ ἕνα σῶμα στήν ἑλληνική καί τήν ὀθωμανική γλῶσσα». Τό ἐδάφιο αὐτό δημιουργεῖ πρόσθετα ἐρωτήματα. Ὡς γνωστόν τά ὀθωμανικά εἶναι παλαιά τουρκική γλῶσσα, μή ὁμιλουμένη πλέον, ἡ ὁποία μαζί μέ τό ἀλφάβητό της (ἀραβικό) κατηργήθη ἀπό τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ μέ τήν ἵδρυση τοῦ νέου τουρκικοῦ κράτους.

Ἡ χρῆσις σήμερα τῆς τουρκικῆς γλώσσης, ἐάν μάλιστα ἐκληφθεῖ ὡς συνέχεια τῆς ὀθωμανικῆς, δημιουργεῖ μιά μορφή τετελεσμένου πού προοιωνίζεται τήν ἀναγνώριση καί αὐτῆς ὡς (δεύτερης σέ πρώτη φάση) ἐπισήμου γλώσσης γιά τήν Θράκη. Στό ἄρθρο 8, σχετικῶς πρός τίς διαδικασίες ὑποβολῆς αἰτήσεων πρός τούς Μουφτῆδες, ἀναφέρεται ρητῶς: «Οἱ αἰτήσεις καί τά κάθε εἴδους ἔγγραφα πού σχετίζονται καθ’ οἱονδήποτε τρόπο μέ τή διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Μουφτῆ ὑποβάλλονται στήν ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ Κράτους». Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ γλῶσσα αὐτή εἶναι ἡ ἑλληνική. Ἄλλωστε αὐτό διευκρινίζεται καί παρακάτω μέ τήν ἀναφορά: «Ἡ συζήτηση διεξάγεται στήν ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ Κράτους. Ἄν κάποιος ἀπό τά μέρη ἀγνοεῖ τήν ἑλληνική γλῶσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας. Ἄν πρόκειται γιά γλῶσσα ἐλάχιστα γνωστή μπορεῖ νά προσληφθεῖ διερμηνέας τοῦ διερμηνέα. Ἡ κατάθεσή του γράφεται στά πρακτικά σέ μετάφραση» (ἄρθρο 810 παρ. 5).

Πῶς λοιπόν θά πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε τό γεγονός ὅτι ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ διαδικασία διεξάγεται στήν ἑλληνική, στό τέλος ἡ ἀπόφασις μπορεῖ νά ἐκδοθεῖ σέ ἐπίσημη μετάφραση στά τουρκικά, τήν ὁποία παρέχει ἡ ἐκδοῦσα ἀρχή, ἡ Μουφτεία ἐν προκειμένω; Μήπως σέ ἑπομένη φάση θά δοῦμε ἀναθεωρήσεις πού θά εἰσάγουν τήν τουρκική γλῶσσα καί σέ ἄλλες φάσεις τῆς διαδικασίας;

Τό ζήτημα εἶναι πολύ λεπτό καί ἀπαιτεῖ προσεκτικούς χειρισμούς. Ἀρκετές περιπλοκές θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἀποφευχθεῖ ἐάν δέν ἐγίνετο εἰδική ἀναφορά στήν τουρκική γλῶσσα. Γιά ὅλα τά ἐπίσημα ἔγγραφα προβλέπεται διαδικασία μεταφράσεώς τους σέ ἄλλες γλῶσσες. Σέ αὐτές περιλαμβάνεται οὕτως ἤ ἄλλως ἡ τουρκική, ὁπότε ἄν κάποιος ἤθελε ἕνα ἔγγραφο σέ αὐτήν δέν θά δυσκολεύετο νά τό ἔχει. Ἡ εἰδική ἀναφορά τοῦ διατάγματος τί ἐξυπηρετεῖ λοιπόν; Φοβούμεθα ὅτι ἐξυπηρετεῖ μόνον ἀνίερες σκοπιμότητες, τήν πλήρη ἔκταση τῶν ὁποίων ἀκόμη δέν μποροῦμε νά προβλέψουμε. Σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπικειμένη τοποθέτηση νέων Μουφτήδων καί ἐνῶ ἤδη τά διοικητικά-δικαστικά καθήκοντα στήν Ξάνθη καί τήν Κομοτηνή ἔχουν ἀνατεθεῖ στούς τοποτηρητές, ἡ Θράκη ἀντιμετωπίζει μιά κατάσταση πού ἐμπεριέχει τό σπέρμα τῆς ἀσταθείας. Καί τοῦτο ἐξυπηρετεῖ ἀποκλειστικῶς τούς σκοπούς τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου, τό ὁποῖο ἔχει ἀφεθεῖ ἀσύδοτο, στήν προσπάθειά του νά χειραγωγήσει μεγάλο μέρος τῆς μειονότητος. Στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί σέ ὁλόκληρη τήν δημοσία διοίκηση ὑπάρχουν ἀξιόλογοι λειτουργοί πού ἔχουν γνώση τῶν δεδομένων τῆς Θράκης καί τῆς πραγματικῆς καταστάσεως τῆς μειονότητος.

Καταληκτικά: Ἐπειδή τό Προεδρικό Διάταγμα-σκάνδαλο εὑρίσκεται ἀκόμη στήν φάση τῆς διαβουλεύσεως, ὑπάρχει χρόνος γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ ἐθνική ζημία. Συνιστοῦμε στόν κ. ὑπουργό νά τό διορθώσει!

Κεντρικό θέμα