Στά «μακεδονικά» τά μνημόνια πού θά κυρώσει ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων!

Προσπάθεια ἀποφυγῆς τοῦ σκοπέλου μέ αἴτημα στόν Ἀλβανόφωνο Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων κύριο Ὀσμάνι

ΣΕ μιά ἀποκάλυψη πού περιπλέκει ἀκόμη περισσότερο τήν ἤδη περιπεπλεγμένη κατάσταση εἰς τό ζήτημα τῆς ψηφίσεως τῶν τριῶν μνημονίων συνεργασίας μέ τά Σκόπια, προχωρεῖ σήμερα ἡ «Ἑστία»: Σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τά μνημόνια αὐτά πρέπει νά κυρωθοῦν καί στίς τρεῖς γλῶσσες πού ἔχει ἀποδοθεῖ ἡ Συμφωνία: στήν ἑλληνική, τήν ἀγγλική καί τήν λεγομένη «μακεδονική», πού ἀνεγνώρισε ἀπαραδέκτως ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Γιά τόν σκοπό αὐτό μάλιστα καταβάλλονται ἤδη παρασκηνιακές ἐνέργειες, ὥστε νά μήν ἐπιμείνουν οἱ γείτονες στήν κύρωση στήν «μακεδονική» καί νά συμβιβαστοῦν μέ τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας στήν ἀγγλική γλῶσσα –στό πρωτότυπο αὐτῆς μονογραφήθηκε ἀπό τούς Κοτζιᾶ – Δημητρώφ ἡ συμφωνία στούς Ψαράδες, καί ὑπερισχύει πάσης ἄλλης ἑρμηνείας– καί στήν ἑλληνική. Τά πράγματα, ὅπως ἀναφέραμε, εἶναι ἤδη περιπλεγμένα, διότι ὅπως ἀναλύουμε δέν ἐπείγει σέ τίποτε ἀπό οὐσιαστικῆς ἀπόψεως ἡ κύρωσις αὐτῶν τῶν ἀσημάντων μνημονίων, καθώς τά θέματα πού δῆθεν ἐπιλύουν εἶναι ἤδη δρομολογημένα πρός ἐπίλυσιν. Τῷ ὄντι, ὅπως καί μέ τό οἰκονομικό μνημόνιο 2 ἐπί τρόικα (πού ἐχρειάζετο 180 ψήφους γιά νά θεραπευθεῖ ἡ νομική πλημμέλεια τῆς κυρώσεως τοῦ μνημονίου 1 μέ 151 ψήφους), ἔτσι καί τώρα πιέζεται ἡ κυβέρνησις τῆς ΝΔ νά κυρώσει τά παντελῶς ἀδιάφορα μνημόνια γιά νά εἶναι κατοχυρωμένος ὁ διεθνής παράγων, ὅτι καί ἡ συντηρητική παράταξις ἀναγνωρίζει τόσο τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» ὅσο καί τήν «μακεδονική γλῶσσα καί ἐθνότητα»! Ἐπί τῆς οὐσίας πρόκειται γιά παροχή πολιτικῆς ἐγγυήσεως, ὅτι ἡ κεντροδεξιά δέν θά ἀμφισβητήσει ποτέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Κάτι πού ἀπορρέει ὡς συμμαχική ὑποχρέωσις καί ἀπό τό πρόσφατο ἔγγραφο Μπάιντεν γιά τά Δυτικά Βαλκάνια τό ὁποῖο ὁρίζει τίς κυρώσεις, οἰκονομικές καί ἄλλες, πού θά ὑφίστανται ὅσοι ἐμποδίζουν τήν πολιτική τῶν ΗΠΑ στήν περιοχή. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ὅπως «προείπαμε» καί ἀπό τό ἀδιάφορο περιεχόμενο τῶν τριῶν μνημονίων πού καλεῖται νά κυρώσει τό Ἐθνικό Κοινοβούλιο! Τά ὁποῖα ἕως σήμερα δέν ἔχει δεῖ κανείς! Τό πρῶτο μνημόνιο ρυθμίζει τεχνικά θέματα γιά τήν ρύθμιση τοῦ ἐναερίου χώρου τῶν Σκοπίων ἀπό τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις. Κάτι πού ἤδη ἐφαρμόζεται ὅμως στήν πράξη –δέν χρειάζεται ἐπιτροπή παρακολουθήσεως– καθώς ἑλληνικά μαχητικά ἀεροσκάφη ἐπιτηροῦν τόν ἐναέριο χῶρο τῆς γείτονος. Τό δεύτερο μνημόνιο προβλέπει τήν σύσταση μίας ἐπιτροπῆς στήν ὁποία θά μετέχουν Ἕλληνες ἐμπειρογνώμονες οἱ ὁποῖοι θά ἐπιφορτίζονται εἰς τό νά βοηθοῦν μέ τεχνογνωσία τούς συναδέλφους τους στά Σκόπια πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς γείτονος πρός τήν ΕΕ. Καί αὐτό ἤδη συμβαίνει καί μάλιστα στό ἀνώτατο δυνατό ἐπίπεδο. Προσφάτως ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τόν Βούλγαρο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Ροῦμεν Ράντεφ νά βάλει «πλάτη» καί νά πιέσει τόν Πρωθυπουργό Μπορίσοφ, ὥστε νά ἀρθεῖ τό βέτο πού θέτει ἡ Σόφια στήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων λόγω μακεδονικῆς γλώσσης καί ταυτότητος! Ἡ σύστασις ἐπιτροπῆς παρέλκει καί ἐδῶ! Τό τρίτο μνημόνιο προβλέπει τήν σύσταση ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀνάπτυξη οἰκονομικῆς συνεργασίας. Κάτι πού ἐπίσης ἤδη ἐφαρμόζεται. Οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἐξηνάγκασαν τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο τῆς γείτονος νά ἀλλάξει ὀνομασία καί νά ἀπαλείψει τό σκέτο «Μακεδονία» ὡς ὅρο γιά νά συνεργασθοῦν μαζί του. Στήν πραγματικότητα καί τά τρία μνημόνια εἶναι πουκάμισο ἀδειανό. Στήν πραγματικότητα ἀποτελοῦν τό «ἱκανόν πρόσχημα» γιά νά νά κυρώσει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ἐπί κυβερνήσεως ΝΔ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» καί προκειμένου νά ἀναγνωρίσει, ἄν γίνεται, καί «μακεδονική γλῶσσα». Σκόπελος πού ἀπορρέει ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἐπιδιώκεται νά παρακαμφθεῖ μέ τήν συνδρομή τοῦ ἈλβανοφώνουὙπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κυρίου Ὀσμάνι.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ «Ἑστία» ἐμμένει νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «Σκόπια» ὄχι μόνο λόγω τῆς βαθειᾶς διαφωνίας της στήν ἐκχώρηση τῶν ὅρων «Μακεδονία» καί «Μακεδονικό», ἀλλά γιατί θεωρεῖ ὅτι ἐξ ἀντιδιαστολῆς ἑρμηνεία τῆς Συμφωνίας (a contrario) τῆς τό ἐπιτρέπει. Ἄρθρο τῆς συμφωνίας τό ὁποῖο ἐπεκαλέσθη ἡ ποδοσφαιρική ὁμοσπονδία τους γιά τό Euro 2020, ὁρίζει ὅτι οἱ φορεῖς πού δέν ἐπιχορηγοῦνται ἀπό τό κράτος δέν δεσμεύονται ἀπό τήν συμφωνία, καί ἄρα μποροῦν νά ἀποκαλοῦν τό κράτος αὐτό μέ τήν παλαιά ὀνομασία του. Τό αὐτό ἰσχύει δη’ ἡμᾶς: ὁ τύπος πού δέν ἐπιχορηγεῖται ἀπό τό κράτος ἐπίσης δέν δεσμεύεται ἐπ’ οὐδενί στήν χρήση τοῦ ὅρου «Βόρειος Μακεδονία» καί στά παράγωγα αὐτοῦ. Ἡ σχετική πρόνοια ὑπάρχει γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται στό ἄρθρο 1, παράγραφος ἐδάφιο ζ, τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, στό σημεῖο πού ἀναφέρεται στίς ἰδιωτικές καί δημόσιες ὀντότητες πού δέν σχετίζονται μέ τό κράτος «καί δέν ἀπολαμβάνουν οἰκονομικῆς στήριξης ἀπό τό κράτος». Ἐάν ἡ ὑποχρέωσις γιά χρήση τῆς νέας ὀνομασίας δέν ἀφορᾶ ἰδιωτικούς ὀργανισμούς τῶν Σκοπίων, κατά μείζονα λόγο δέν ἀφορᾶ καί ἰδιωτικούς ὀργανισμούς τῆς Ἑλλάδος!

Κεντρικό θέμα