Στά 68 ἔτη αὐξάνεται τό ὅριο συνταξιοδοτήσεως τό 2026

Ὁ ὑφυπουργός Ἐργασίας κ. Πάνος Τσακλόγλου.

Τί ἀπεκάλυψε ὁ ὑφυπουργός Ἐργασίας κ. Πάνος Τσακλόγλου ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση τοῦ διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» στήν ἐκπομπή τῆς Φαίης Μαυραγάνη – Ἡ ΝΔ θά ἐφαρμόσει πλήρως τόν νόμο Κατρούγκαλου γιά ἀναπροσαρμογές μέ βάση τά νέα προσδόκιμα ἐπιβιώσεως

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» γιά αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως καί νέες παρεμβάσεις στό ἀσφαλιστικό καθεστώς μετά τό 2026 ἄνοιξε ὁ ὑφυπουργός Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων Πάνος Τσακλόγλου. Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση ἐάν τό δημογραφικό δημιουργήσει καινούργια ζητήματα γιά τό ἀσφαλιστικό σύστημα τῆς χώρας, τήν ὁποία ἔθεσε ὁ διευθυντής τῆς «Ἑστίας» στήν ἐκπομπή τοῦ ΑΝΤ1 «Στούντιο μέ Θέα» μέ τήν Φαίη Μαυραγάνη, τόνισε ὅτι «στήν ἑπόμενη τριετία δέν θά δοῦμε αὔξηση στά ὅρια συνταξιοδοτήσεως, ἀλλά νά μήν ἔχουμε ἀμφιβολία ὅτι αὐτό κάποια στιγμή θά γίνει.»

Ἡ πρόβλεψις αὐτή στηρίζεται στήν διάταξη τοῦ νόμου Κατρούγκαλου, πού δέν κατηργήθη, καί προβλέπει ὅτι «τά ὅρια ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως τῶν ἀσφαλισμένων θά ἀνακαθορίζονται συμφώνως πρός τήν μεταβολή τοῦ προσδόκιμου ζωῆς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας.» Συμφώνως πρός τόν νόμο, ἀπό τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 2024 τά ὅρια ἡλικίας θά ἀνακαθορίζονται ἀνά τριετία, μέ βάση πάντα τό προσδόκιμο ζωῆς, πού σήμερα εἶναι τά 65 ἔτη. Ὡστόσο, ἡ αὔξησις τῶν ὁρίων ἡλικίας μετατίθεται γιά τήν ἑπόμενη τριετία, ἀφοῦ, ὅπως ἐξήγησε ὁ κ. Τσακλόγλου, ἡ μείωσις τοῦ προσδόκιμου ὁρίου ἐπιβιώσεως λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ μετέφερε σέ μελλοντικό χρόνο τήν ἐνεργοποίηση τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῶν ὁρίων ἡλικίας. Στήν ἀναλογιστική μελέτη πού συνόδευε τήν ἀσφαλιστική μεταρρύθμιση ἀνεφέρετο ὅτι μέ βάση τήν μεταβολή στό προσδόκιμο ζωῆς, τό ὅριο ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως θά ἔπρεπε νά αὐξηθεῖ τό 2024 στά 68 ἔτη. Μέ δεδομένο ὅτι δέν θά γίνει καμμία παρέμβασις ἐντός τῆς ἑπόμενης τριετίας, τό ἐπικρατέστερο σενάριο αὐτήν τήν στιγμή εἶναι τό γενικό ὅριο συνταξιοδοτήσως ἀπό τά 67 νά διαμορφωθεῖ στά 68 ἔτη –μετά μία τριετία.

Ὁ ὑφυπουργός Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων ἐξήγησε ὅτι τά συστήματα συνταξιοδοτήσεως στίς χῶρες εἶναι διανεμητικά, ἤτοι οἱ εἰσφορές τῶν ἐργαζομένων χρηματοδοτοῦν τίς συντάξεις τῶν συνταξιούχων. Ὅταν ἐπιδεινώνονται δραματικά τά δημογραφικά στοιχεῖα, καί ἕνας ταχύτατα μειούμενος ἀριθμός ἐργαζομένων θά πρέπει νά καταβάλλει τίς συντάξεις ἑνός ὅλο καί μεγαλύτερου ἀριθμοῦ συνταξιούχων, ἐφαρμόζεται ἡ ρύθμισις πού συνδέει τό προσδόκιμο τῆς ἐπιβιώσεως μέ τό ἡλικιακό ὅριο συνταξιοδοτήσεως. Σημειώνεται ὅτι πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες 4-5 ἐργαζόμενοι ἀντιστοιχοῦσαν σέ κάθε συνταξιοῦχο, ἐνῷ σήμερα ἡ ἀναλογία συνταξιούχων πρός ἐργαζομένους εἶναι 1:1,7 καί ἀκόμη καί οἱ πιό αἰσιόδοξες προβολές γιά τό μέλλον δέν τήν ἐκτιμοῦν σέ παραπάνω ἀπό 1:2.

Ὅπως προκύπτει, ἡ συζήτησις γιά τά ὅρια ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως θά ἀνοίξει λίαν συντόμως ἐκ νέου, λόγῳ τῶν δραματικῶν στοιχείων πού καταγράφονται στήν χώρα μας γύρω ἀπό τό δημογραφικό πρόβλημα. Σήμερα, στήν χώρα μας ὑπάρχουν τρεῖς ἐπιλογές:

1. Γιά πλήρη σύνταξη τό ὅριο ἡλικίας καθορίζεται στό 62ο ἔτος τῆς ἡλικίας (μέ 40 ἔτη ἤ 12.000 ἡμέρες ἀσφαλίσεως.)

2. Γιά πλήρη σύνταξη τό ὅριο ἡλικίας καθορίζεται στό 67ο ἔτος (μέ 15ετία ἤ 4.500 ἡμερομίσθια ἀσφαλίσεως.)

3. Γιά μειωμένη σύνταξη τό ὅριο εἶναι 62 ἔτη μέ 4.500 ἡμέρες ἀσφαλίσεως.

Τίς μεγάλες ἀνατροπές στό ἀσφαλιστικό τά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια ἔχει φωτογραφήσει καί μελέτη τοῦ ΟΟΣΑ, μέ αἰχμή τήν περαιτέρω αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως ἀλλά καί τήν χορήγηση κινήτρων στούς ἐργαζομένους, ὥστε νά συνεχίσουν νά δουλεύουν ἀκόμη καί μετά τήν συμπλήρωση τῶν προβλεπόμενων ηὐξημένων ὁρίων ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως. Ταυτοχρόνως, ὁ κ. Τσακλόγλου, ἀναφορικῶς πρός τό τελικό ὕψος τῆς αὐξήσεως τῶν συντάξεων ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 2024 –πού ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης ἔχει προσδιορίσει σέ 3,1%, ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει μέ ἀκρίβεια, λέγοντας ὅτι τό ποσοστό μπορεῖ νά εἶναι καί χαμηλότερο, λόγῳ τῆς μειώσεως τοῦ πληθωρισμοῦ συγκριτικῶς μέ τό προηγούμενο διάστημα.

Κεντρικό θέμα