Σκιές γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση μισόλογα γιά νέες «παραχωρήσεις»

Ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν «κόβει», ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης «ράβει» – Ὁ σουλτάνος ἀπεκάλυψε ὅτι συζητήθηκε στό Βίλνιους θέμα «ἐξοπλισμῶν» καί ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης διόρισε «εἰδικό ἀντιπρόσωπο» – Ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν στήν Βουλή ἀντικατέστησε τόν ὅρο «ὑποχώρησις» μέ τούς ὅρους «παραχώρησις» καί «ἀπόκλισις»

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ τελικῶς στά ἑλληνο-τουρκικά; Τί ἔχουν συζητήσει καί τί δέν ἔχουν συζητήσει στό Βίλνιους οἱ Ἕλληνες καί οἱ Τοῦρκοι ἐπίσημοι; Πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἄνοιξε τό παράθυρο τῆς ἀναθεωρήσεως παγίων θέσεων τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας, μιλῶντας γιά «ὑποχωρήσεις». Ἐπέμενε ὅμως στά ζητήματα ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ὁμοίως σέ ζητήματα ἐθνικῆς κυριαρχίας ἀναφέρεται συστηματικῶς ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης, ὁ ὁποῖος ὅμως οὐδέποτε ἔχει ὁμιλήσει περί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Εἶναι ὁ ἴδιος, ὁ ὁποῖος, ὡς ὑπουργός Ἐπικρατείας, τό καλοκαίρι τοῦ 2020, διευκρίνιζε ὅτι ἡ κυριαρχία μας τοποθετεῖται στά ἕξι μίλια τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας. Καί τώρα, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀνατρέπει ὁλόκληρο τό «ἀφήγημα» τοῦ κ. Μητσοτάκη καί τοῦ κ. Γεραπετρίτη.

Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν θριαμβευτική ἀλλά καί ἰδιαίτερα ἀποδοτική περιοδεία του στίς ἀραβικές χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἀπήντησε στήν ἑξῆς ἐρώτηση δημοσιογράφου: «Εἴπατε ὅτι ἀρχίζει μιά νέα ἐποχή μέ τήν Ἑλλάδα. Τί εἴδους προσδοκίες ἔχουμε ἀπό τήν Ἀθήνα γιά τό μέλλον; Θά ἀποκτήσει δυναμική ὁ δρόμος πού εἶναι νά διανυθεῖ γιά τά νησιά, τά ὁποῖα θά ἔπρεπε ἤδη νά εἶναι ἀφοπλισμένα;».

Σαφής καί χωρίς περιθώρια παρερμηνειῶν ἡ ἀπάντησίς του: «Τό συζητήσαμε πολύ καθαρά, πολύ ἀνοιχτά μέ τόν κ. Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Δηλαδή, τό θέμα τοῦ ἐξοπλισμοῦ αὐτῶν τῶν νησιῶν. Γιά τήν ἀκρίβεια, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μου μίλησε, μιλάει καί θά μιλήσει μέ τόν ὁμόλογό του γιά τό θέμα αὐτό. Βεβαίως, τό θέμα αὐτό δέν πηγάζει μόνο ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὁρισμένοι φίλοι της καί τό λόμπυ στόν Λευκό Οἶκο τούς ὑποκινοῦν συνεχῶς. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ὑποκινήσεως δημιουργοῦνται κατά καιρούς ἀνεπιθύμητες καταστάσεις. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μας κ. Χακάν (Φιντάν) εἶναι σέ ἐπαφή μέ τόν ὁμόλογό του, καί οἱ σχέσεις τοῦ συμβούλου μου Τσαγατάι Κιλίτς μέ τόν εἰδικό ἀντιπρόσωπο τοῦ Μητσοτάκη θά κάνουν αὐτή τήν διαδικασία πολύ διαφορετική. Πιστεύω ὅτι θά τό ξεπεράσουμε αὐτό γρήγορα».

Γιά τό ἴδιο ζήτημα ὅμως ἐκλήθη νά ἀπαντήσει χθές στήν Βουλή ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης. Σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ βουλευτοῦ τῆς Πλεύσεως Ἐλευθερίας κ. Ἀλεξάνδρου Καζαμία εἶπε: «Εἶναι σαφές, ὅπως καί ὁ Πρωθυπουργός εἶπε, ὅτι ἡ ὅποια ὑποχώρηση, ἡ σχετικότητα δηλαδή τῶν ἐπιχειρημάτων, ἔχει νά κάνει μόνο μέ τίς ἀρχικές μας θέσεις συζήτησης. Ὅταν ξεκινοῦμε μιά συζήτηση ἔχουμε θέσεις. Ἀπό αὐτές τίς ἀρχικές θέσεις, ὅταν θά προχωρήσει ἡ συζήτηση αὐτή, θά ὑπάρξουν ἐνδεχομένως κάποιες παραχωρήσεις γιά νά ὑπάρξει μιά ἀμοιβαία ἀποδεκτή λύση, μέ ὅριο τή βασική γραμμή τῆς ὑποστήριξης τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων».

Ἀνέφερε βεβαίως ὅτι «σέ μιά συζήτηση πού θ’ ἀνοίξει μέ τή γείτονα καί δέν μπορεῖ νά ἀφορᾶ θέματα κυριαρχίας, ὑπάρχει περίπτωση νά ὑπάρξουν καί ὁρισμένες ἀποκλίσεις ἀπό τήν ἀρχική μας θέση πού δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐπιζήμια γιά τά ἐθνικά θέματα οὔτε νά ἀφορᾶ θέματα κυριαρχίας.» «Παραχωρήσεις» λοιπόν καί «ἀποκλίσεις» γίνονται ἀπό τόν κ. Γεραπετρίτη οἱ «ὑποχωρήσεις» στίς ὁποῖες εἶχε πρό ἡμερῶν ἀναφερθεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης. Θά παραχωρήσουμε δηλαδή τί; Ἡ στάσις τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν μᾶς ὑποχρεώνει νά τονίσουμε γιά μίαν ἀκόμη φορά τό γεγονός ὅτι ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, τά ὁποῖα ἐκτείνονται πέρα ἀπό τήν ζώνη τῶν ἕξι μιλίων (στόν ἀέρα δέκα μιλίων, ἀλλά καί αὐτό φαίνεται πώς διαφεύγει ἀπό τόν κ. Γεραπετρίτη) καί συγκεκριμένα φθάνουν μέχρι τά ὅρια τοῦ FIR Ἀθηνῶν. Παγία ἑλληνική πολιτική εἶναι τά ὅρια τοῦ FIR στόν ἀέρα, προσδιορισμένα μέ βάση τίς μέσες γραμμές ἔναντι τῶν γειτονικῶν χωρῶν, πού συνιστοῦν τά ὅρια τῆς ἑλληνικῆς περιοχῆς εὐθύνης ἐρεύνης καί διασώσεως, ἀλλά καί τῶν θαλασσίων ζωνῶν, δηλαδή ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδος. Ἄλλαξε κάτι ὅσον ἀφορᾶ στήν στάση αὐτή;

Σημειώνουμε ὅτι οἱ ὁριοθετήσεις μέ τήν Ἰταλία καί τήν Αἴγυπτο πού ἔγιναν σέ διαφορετική βάση, ἐτέθησαν σέ ἕνα κλῖμα εἰλικρινοῦς φιλίας καί καλῆς γειτονίας πού δέν ὑφίσταται μέ τήν Τουρκία. Ἄν δέν τό καταλαβαίνει αὐτό κάποιος, ἄς ξαναδιαβάσει τίς δηλώσεις τοῦ Ἐρντογάν. Στίς ὁποῖες μάλιστα γίνεται ἀναφορά καί σέ «εἰδικό ἀντιπρόσωπο» τοῦ κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν δικό του σύμβουλο Τσαγατάι Κιλίτς «θά κάνουν τήν διαδικασία διαφορετική». Τί σημαίνει αὐτό τό «διαφορετική»; Ἐξωθεσμική; Τί ἀπαντᾶ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός;

 

Σημειώνουμε ἐδῶ ὅτι κατηγορηματική τοποθέτησις ἀπορρίψεως τῶν δηλώσεων τοῦ Τούρκου Προέδρου ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά δέν ὑπῆρξε. Μόνον κάποιες δηλώσεις «διπλωματικῶν κύκλων», οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι «ζητήματα πού ἀνάγονται στήν κυριαρχία μας οὔτε ἐτέθησαν στή συνάντηση τῶν δύο ἀντιπροσωπειῶν στό Βίλνιους οὔτε θά μποροῦσαν νά εἶναι ἀντικείμενο.» Οἱ ἴδιες πηγές προσέθεταν: «Τό ἐπανέλαβε ἄλλως τε μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης σήμερα (χθές) στή Βουλή, ἀπαντῶντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση βουλευτῆ».

Κεντρικό θέμα