Σέ τμηματική ὁριοθέτηση νοτίως τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ ἐπιμένει ἡ Αἴγυπτος

Ἀφήνει ἐκτός διαπραγματεύσεως Κρήτη καί Δωδεκάνησα

ΕΝΤΟΝΟΣ προβληματισμός ἐπικρατεῖ στήν ἑλληνική Κυβέρνηση ὅσον ἀφορᾶ τήν διαπραγμάτευση μέ τήν Αἴγυπτο γιά τήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν. Ἡ ἀπόστασις πού χωρίζει τίς δύο πλευρές εἶναι χαώδης, καθώς τό Κάιρο ὄχι μόνον δέν ἔχει πρόθεση νά ἀποδεχθεῖ ὁριοθέτηση στίς μέσες γραμμές, ἀλλά ζητεῖ νά περιορισθοῦν οἱ συμφωνίες νοτίως τοῦ 28ου παραλλήλου, ἀφήνοντας δηλαδή ἔξω ὄχι μόνον τό Καστελλόριζο ἀλλά καί τήν Κρήτη καί τά Δωδεκάνησα. Καί τοῦτο ἐπί πλέον τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι δέν δέχονται πλήρη ἐπήρεια τῶν νησιῶν στήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν.

Μετά καί τό τελευταῖο ταξίδι τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια στήν πρωτεύουσα τῆς Αἰγύπτου, ἡ ἑλληνική πλευρά θεωρεῖ θετικό μόνον τό γεγονός ὅτι παραμένουν ἀνοικτοί οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας μέ τήν Κυβέρνηση τοῦ Προέδρου Φατάχ ἀλ Σίσι, εὐελπιστώντας σέ βελτίωση τῶν συνθηκῶν.

Πάντως ἐκτιμοῦν ὅτι ἀκόμη καί μία τμηματική συμφωνία ὁριοθετήσεως μέ τήν Αἴγυπτο εἶναι σημαντική, διότι θά βοηθήσει στήν ἀνατροπή τοῦ τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου. Γιά τόν λόγο αὐτό συνεχίζονται οἱ διπλωματικές προετοιμασίες μέ στόχο τήν ὀργάνωση νέας συναντήσεως σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο, κατά τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς θά ἐπιδιώξει μία βελτίωση τῶν θέσεων τῆς Αἰγύπτου προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ συμφωνία. Ὅμως σέ κάθε νέα συζήτηση ἡ κατάστασις καθίσταται δυσμενέστερη μέ τίς θέσεις τῆς Αἰγύπτου νά γίνονται κάθε φορά καί πιό σκληρές.

Κύκλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ὡστόσο ἐπισημαίνουν ὅτι κατά γενικό κανόνα δέν εἶναι πολύ σκόπιμο νά διαπραγματεύεται κανείς ὑπό συνθῆκες πιέσεως. Παρά ταῦτα, στήν συγκεκριμένη περίπτωση ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά ἀποδεχθεῖ συμβιβασμούς μέ μιά φιλική χώρα προκειμένου νά ἐπιτύχει τήν ἀνατροπή ἑνός πολύ δυσμενοῦς τετελεσμένου, ὅπως τό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ἐπισημαίνουν ὅτι λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὁριοθετήσεις μεταξύ ἄλλων χωρῶν ἀλλά καί νομολογίες τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου, διαπιστώνουμε ὅτι ἡ τήρησις τῶν μέσων γραμμῶν στίς ὁριοθετήσεις δέν ἀποτελεῖ τόν κανόνα. Σημειώνουν ἐπίσης ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει ἤδη ἀντιδράσει προτείνοντας στήν Αἴγυπτο ὁριοθετήσεις τέτοιες πού τῆς δίδουν πολύ μεγαλύτερες θαλάσσιες ἐκτάσεις ἀπό αὐτές πού συζητεῖ μέ τήν Ἑλλάδα. Τοῦτο καθιστᾶ πολύ δυσμενέστερα τά δεδομένα, ἔστω καί ἄν ἡ Αἴγυπτος μέχρι στιγμῆς δέν ἀπαντᾶ στήν Τουρκία, χρησιμοποιεῖ ὅμως τήν πρότασή της ὡς μέσον πιέσεως πρός τήν Ἑλλάδα, ὥστε νά ἐπιβάλλει τελικῶς τίς θέσεις της.

Σέ παρατήρηση ὅτι κατά τό παρελθόν ἡ Αἴγυπτος ἐδέχθη ὁριοθέτηση μέ βάση τίς μέσες γραμμές μέ τήν Κύπρο, ἐπισημάνθηκε ὅτι τό γεγονός αὐτό εἶχε προκαλέσει τέτοιες ἐσωτερικές ἀντιδράσεις στήν χώρα, πού καθιστᾶ ἀκόμη πιό δύσκολη τήν ἀποδοχή τῶν ἑλληνικῶν θέσεων.

Κεντρικό θέμα