Σέ σκοτεινό τοῦννελ ἡ Ἑλλάς

Ἀρνητική βαθμολογία γιά χειρισμούς σέ πανδημία-ἑλληνοτουρκικά-προσφυγικό – Ἀνεργία-Covid-Ὑγεία τά σημαντικώτερα προβλήματα

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ πού δημοσιεύσαμε στό χθεσινό φύλλο τῆς «Ἑστίας» γιά τίς δημοσκοπικές ἐπιδόσεις τῆς Κυβερνήσεως ἐπιβεβαιώθηκαν πλήρως ἀπό τίς «Τάσεις» τῆς MRB οἱ ὁποῖες ἐδόθησαν χθές στήν δημοσιότητα: Ἡ Κυβέρνησις παίζει μέν χωρίς ἀντίπαλο καθώς ἡ ἀξιοπιστία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι στό ναδίρ αὐτήν τήν ἐποχή, ὡστόσο μετά ἀπό ἑνάμιση χρόνο στήν ἐξουσία ἡ ΝΔ ἐμφανίζει τά πρῶτα ἀξιοπρόσεκτα σημάδια φθορᾶς. Κρίσιμοι ποιοτικοί δεῖκτες ἐμφανίζουν σημαντικώτατες μεταβολές ἐνῶ μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὁ ὑψηλός ἀκόμη καί σήμερα ἀντισυριζαϊσμός ὑποχωρεῖ καί σταδιακῶς εἰς τό ἐπίκεντρον τίθενται τά κυβερνητικά πεπραγμένα.

Ἡ διαφορά πού προηγεῖται ἡ ΝΔ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἐδημιουργήθη μάλιστα μετά τίς ἐκλογές παραμένει σταθερή στίς 15 μονάδες (15,9% σέ μέτρηση τῆς ἰδίας ἑταιρείας πρίν ἀπό 15 ἡμέρες γιά τό Star), ἡ παράστασις νίκης παρά τίς διακυμάνσεις της ἐπίσης παραμένει σέ ὑψηλότατα ἐπίπεδα, ὡστόσο στά ποιοτικά στοιχεῖα ὑπάρχει πρόβλημα. Ἡ οἰκονομική πολιτική τῆς Κυβερνήσεως, ἡ πολιτική της γιά τήν πανδημία, ἡ πολιτική της γιά τά ἑλληνοτουρκικά ἀκόμη καί ἡ πολιτική της γιά τό προσφυγικό λαμβάνουν ἀπό μέτριες ἕως καί ὄχι καλές βαθμολογίες ἀπό τούς πολῖτες.

Ἡ Κυβέρνησις ἐλλείψει ἀντιπάλου –οἱ ἀντίστοιχες βαθμολογίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπείρως χειρότερες– εἶναι ὅπως ἐπεσημάναμε καί χθές ἀντιμέτωπη μέ τόν ἑαυτό της. Ἤ θά νικήσει τόν κακό ἑαυτό της ἤ ὁ κακός ἑαυτός θά ἐπικρατήσει τῆς Κυβερνήσεως στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ 2021. Ποιά στοιχεῖα πιστοποιοῦν ὅτι οἱ δεῖκτες ἀλλάζουν ραγδαίως; Καί πολιτικά καί ποιοτικά. Πρῶτον, ἡ διαπίστωσις τῶν πολιτῶν ὅτι ἡ οἰκονομία εἶναι σέ πολύ κακή κατάσταση σέ ποσοστό 68,8%. Δεύτερον, ἡ ἀπάντησις ὅτι τά μέτρα γιά τήν πανδημία δέν εἶναι –σέ ποσοστό 70,8%– ἱκανοποιητικά καί ἀπαιτοῦνται νέα μέτρα. Τρίτον, τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνεργία σκαρφάλωσε στήν κορυφή τῶν σημαντικωτέρων προβλημάτων τῆς χώρας μέ 47% ἔναντι 47,9% τοῦ Covid (τήν ἄνοιξη θά εἶναι πρώτη). Τέταρτον, ὅτι ὁ φόβος ἐκτινάσσεται στό 54% μέ τήν ἐλπίδα νά ὑποχωρεῖ στό 37%. Πέμπτον, τό εὕρημα ὅτι τό 61,7% τῶν πολιτῶν ἀπορρίπτει τήν πολιτική τῆς Κυβερνήσεως γιά τό προσφυγικό, ἀντιθέτως τήν ἐπικροτεῖ τό 30%. Ἕκτον, διότι γιά πρώτη φορά κατά τήν θητεία της ἡ πλειονότης τῆς κοινῆς γνώμης –ἔστω μέ βραχεῖα κεφαλή– ἀπορρίπτει τήν κυβερνητική πολιτική γιά τά ἑλληνοτουρκικά (διαφωνεῖ τό 44,9% ἔναντι 43,8% πού συμφωνεῖ, ἐνῶ τόν Ἰούνιο τό ποσοστό τῆς συμφωνίας ἀνήρχετο σέ 50,9% καί τῆς διαφωνίας σέ 43,8%). Ἡ ΝΔ ὑπερέχει στήν διαχείριση σέ ὅλους τούς τομεῖς πολιτικῆς ἐνῶ ἡ Ἀριστερά παρουσιάζει ἀξιοσημείωτα ποσοστά σέ θέματα ἐνισχύσεως τῶν ἀδυνάμων, κοινωνικῆς δικαιοσύνης, διαφανείας –διαπλοκής καί χρέους–ἐλλειμμάτων. Σέ ὅλα τά ἄλλα χάνει καθαρά. Τό αὐτό προκύπτει καί ἀπό τίς δημοτικότητες τῶν ἀρχηγῶν. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκτεθειμένος στήν δημοσία κριτική καταγράφει 43,1% ἀρνητικές γνῶμες καί 40,1% θετικές, ἐνῶ ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξης Τσίπρας, ὁ ὁποῖος κάνει διακοπές στήν ἀντιπολίτευση, καταγράφει 53,4% ἀρνητικές γνῶμες καί μόλις 30,4% θετικές. Παρά ταῦτα ὑπάρχουν καί δεῖκτες πού εἶναι ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικοί μολονότι προηγεῖται ἀκόμη ἡ ΝΔ. Στό γενικό ἐρώτημα συμπαθείας ποιό κόμμα θά θέλατε νά κερδίσει ὁπωσδήποτε τίς ἐκλογές ἀνεξαρτήτως τῆς ψήφου σας, ἡ ΝΔ τόν Ἰούνιο προηγεῖτο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ 16,8%. Τόν Δεκέμβριο τό ποσοστό τῆς διαφορᾶς ἔχει ψαλιδιστεῖ στό 9,9%. Ἀκόμη πιό ἀνησυχητικός εἶναι ὁ δείκτης ἀντιπαθείας κομμάτων. Τόν Ἰούνιο στό ἐρώτημα ποιό κόμμα σᾶς ἐνοχλεῖ ἄν κερδίσει τίς ἐκλογές τό 45,3% τῶν πολιτῶν ἀπαντοῦσε ΣΥΡΙΖΑ καί τό 33,1% ΝΔ (διαφορά 12,2%). Στήν χθεσινή δημοσκόπηση ἡ ψῆφος ἀντιπαθείας πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται σέ 41,4% καί αὐξάνεται πρός τήν ΝΔ σέ 37,7% (διαφορά μόλις 3,7%). Ἀκόμη καί ἡ ὑψηλοτάτη παράσταση νίκης ὑπέρ τῆς ΝΔ διορθώνει: ἀπό διαφορά 50% μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται κατά 8 μονάδες καί πέφτει στό 42%. Τούτων δοθέντων ἡ πρωτοβουλία τῶν κινήσεων ἀνήκει στήν Κυβέρνηση καί στόν Πρωθυπουργό. Διατηρώντας τό ἰσχυρότατο προβάδισμα στίς προτιμήσεις τῶν πολιτῶν παρά τήν δυσαρέσκεια ἀπαιτοῦνται διορθωτικές κινήσεις. Πολιτικές πρωτοβουλίες μικροῦ καί μεγάλου βεληνεκοῦς. Ἰδού οἱ κάλπες τῆς ἀνοίξεως, ἰδού καί τό πήδημα. Ἐάν φθάσουμε τό προσεχές φθινόπωρο, τό παιγνίδι θά ἀρχίσει ἀπό τήν ἀρχή.

Γενικώτερα ἐπικρατεῖ μία δυσθυμία στό ἐκλογικό σῶμα τό ὁποῖο πλέον θεωρεῖ ὅτι ὁ μίνιμουμ χρόνος γιά νά ἀνακάμψει ἡ οἰκονομία εἶναι τά δύο χρόνια καί πώς τό εἰσόδημά του θά μειώνεται σταθερά. Ἐνῶ ἀκόμη καί γιά τό ἐμβόλιο ὑπάρχει καχυποψία. Πέραν τοῦ 18,5% τῶν ἀρνητῶν ὑπάρχει καί ἕνα ποσοστό ἄνω τοῦ 40% (44,8%) πού κρατεῖ στάση ἀναμονῆς καί θά συμπεριφερθεῖ ἀναλόγως τῶν περιστάσεων. Στήν πραγματικότητα ἡ δημοσκόπησις μᾶς λέει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει εἰσέλθει ἐκ νέου σέ ἕνα σκοτεινό τοῦννελ καί ὅτι οἱ Ἕλληνες παρά τά παράπονά τους ἀπό τήν Κυβέρνηση δέν μετακινοῦνται στήν ἐναλλακτική. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξακολουθεῖ ἀπαξιωμένος. Τόν ἀπορρίπτει ὡς κόμμα τό 64% τῶν πολιτῶν, ἐνῶ τήν ΝΔ τήν ἀπορρίπτει τό 52,5%.

Κεντρικό θέμα