Σχοινοβατοῦν Κοινοβούλιο καί Ἄρειος Πάγος

Στά ὅρια τῆς θεσμικῆς ἐκτροπῆς ἡ εἰσήγησις τῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογίας τῆς Βουλῆς γιά κλήση τοῦ συνόλου κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος πολιτικοῦ κόμματος ὡς ὑπόπτου παραβιάσεως τοῦ ἄρθρου 133 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος – Ἐάν ἀρχίσει ἔρευνα γιά τό ποιός ἐξηπάτησε στίς τελευταῖες ἐκλογές τούς πολῖτες, θά …παραπεμφθοῦν καί ἄλλοι!

Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ εἶναι μᾶλλον ρητορική, ἀλλά τήν ἀκούει πολλές φορές κανείς διαρκούσης μίας τετραετίας: «Μά αὐτά μᾶς ὑποσχέθηκαν προεκλογικά;». Πόσες καί ποιές κυβερνήσεις ἐτήρησαν τίς δεσμεύσεις πού εἶχαν ἀναλάβει, προκειμένου νά πείσουν τούς ψηφοφόρους νά τούς ψηφίσουν; Ὑπάρχει δέ καί νόμος ἰσχύων ἀπό τό 1951 πού θεσμοθετεῖ ὡς ἀδίκημα τήν ἐξαπάτηση τῶν ἐκλογέων.

Καί ὅμως οὐδέποτε οἱ προεκλογικές δεσμεύσεις ἐτηρήθησαν στό ἀκέραιο. Ὑπό μίαν ἔννοιαν, πολλοί θά μποροῦσαν νά ἔχουν κληθεῖ ὡς κατηγορούμενοι στά 72 χρόνια πού ἔχουν διαρρεύσει. Δέν ἐδιώχθη ὅμως κανείς. Καί σωστά θά λέγαμε, ἀφοῦ ἡ πραγματικότης ἔρχεται συνήθως νά προσγειώσει τούς πολιτικούς.

Ἡ νομοθεσία ὅμως ἰσχύει. Διαβάζουμε τό ἄρθρο 133 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος περί ἐξαπατήσεως ἐκλογέων:

«Ἐγκλήματα κατά τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος: Ὅποιος μέ ψευδεῖς εἰδήσεις ἤ συκοφαντικές διαδόσεις πού ἀνάγονται στό πρόσωπο κάποιου ὑποψηφίου ἤ μέ ἄλλο τρόπο ἐξαπατᾶ ἐκλογέα, μέ ἀποτέλεσμα αὐτός νά μήν ἀσκήσει τό ἐκλογικό του δικαίωμα, νά ψηφίσει ἄκυρα ἤ νά μεταβάλλει τό ἐκλογικό του φρόνημα σέ κάποια ἀπό τίς ἐκλογές ἤ τά δημοψηφίσματα τοῦ ἄρθρου 132, τιμωρεῖται μέ φυλάκιση ὥς δύο ἔτη ἤ χρηματική ποινή».

Ἡ περίπτωσις τοῦ κόμματος τῶν «Σπαρτιατῶν» ἐμπίπτει μέ διαφορετικό τρόπο στίς διατάξεις περί ἐξαπατήσεως ἐκλογέων. Κατά ἕναν τρόπο, πού ὁδηγεῖ τά πράγματα στά ὅρια τῆς συνταγματικῆς ἐκτροπῆς. Ἤδη ἡ Ἐπιτροπή Δεοντολογίας τῆς Βουλῆς παραπέμπει καί τούς 11 βουλευτές τοῦ κόμματος (πλήν τοῦ ἀρχηγοῦ Βασίλη Στίγκα) ζητῶντας τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τους. Εἶχε προηγηθεῖ τό αἴτημα τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, Γεωργίας Ἀδειλίνη, νά ἀποφανθεῖ ἡ Βουλή, ὡς πρός τήν χορήγηση ἤ μή τῆς ἀπαιτουμένης ἀδείας, γιά τήν ἐξέταση 11 βουλευτῶν τῶν «Σπαρτιατῶν» ὡς ὑπόπτων γιά τό ἀδίκημα τῆς ἐξαπατήσεως ἐκλογέων στίς τελευταῖες ἐθνικές ἐκλογές.

Μαζί μέ τό αἴτημα γιά ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τῶν βουλευτῶν τῶν «Σπαρτιατῶν», ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου διεβίβασε στήν Βουλή τόν φάκελο μέ τήν κατάθεση τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος Βασίλη Στίγκα, ὁ ὁποῖος εἶχε καταγγείλει –μεταξύ ἄλλων– ὅτι ἐξωκοινοβουλευτικά κέντρα μέ ὅρους Greek mafia καθοδηγοῦν τούς βουλευτές τοῦ κόμματός του καί ἄφηνε αἰχμές γιά παρασκηνιακές μεθοδεύσεις τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη. Στόν φάκελο συμπεριέλαβε ἐπίσης ἔγγραφο τῶν φυλακῶν Δομοκοῦ στό ὁποῖο καταγράφονται οἱ ἐπισκέψεις τῶν βουλευτῶν τῶν «Σπαρτιατῶν», Χαράλαμπου Κατσιβαρδᾶ καί Πέτρου Δημητριάδη, στόν Ἠλία Κασιδιάρη, τόν Ἰανουάριο καί τόν Αὔγουστο.

Ἀπό τήν πλευρά τους καί οἱ 11 βουλευτές τῶν «Σπαρτιατῶν» ἀπέρριψαν τίς κατηγορίες ὅτι καθοδηγοῦνται ἀπό τόν Ἠλία Κασιδιάρη, ἐνῷ ὑπεστήριξαν ὅτι «τό κατηγορητήριο δέν εὐσταθεῖ, ὑπάρχουν ὅλα τά ἁπτά στοιχεῖα καί ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα θά ἀνατρέψει τό ἀδίκημα» γιά τό ὁποῖο κατηγοροῦνται. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, οἱ ἑπτά ἀπό αὐτούς ζήτησαν τήν ἄρση ἀσυλίας τους γιά νά ἀποδείξουν –ὅπως εἶπαν– ὅτι εἶναι ἀθῶοι ἐνῷ οἱ τρεῖς κάλεσαν τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς νά πράξουν κατά συνείδησιν.

Δέν ἔχουμε ἐδῶ κάποια προεκλογική ὑπόσχεση πού δέν ἐτηρήθη. Ἔχουμε μίαν ἀμφιλεγομένη προσπάθεια νά τεθεῖ ἐκτός Βουλῆς ἕνα κόμμα, μέ τήν κατηγορία, ὅτι ἡγεῖται αὐτοῦ ἕνας κρατούμενος ὁ ὁποῖος ἔχει καταδικασθεῖ (ὄχι τελεσιδίκως) γιά συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση. Καί ὅμως αὐτό δέν ἀποτελεῖ νέα πληροφορία. Καιρό πρίν ἀπό τίς τελευταῖες ἐκλογές ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης εἶχε ἐκφράσει τήν ὑποστήριξή του στό κόμμα τῶν «Σπαρτιατῶν», πολλοί δέ ὑποψήφιοι καί νῦν βουλευτές εἶχαν προβάλει τίς σχέσεις τους μέ αὐτόν. Ὅλα αὐτά ὅμως ἀνακινοῦνται τώρα ἐξ ἀφορμῆς τῆς καταθέσεως τοῦ Βασίλη Στίγκα στόν Ἄρειο Πάγο. Τίθεται ὅμως τό ἐρώτημα:

Ποιό θά εἶναι τό ἀδίκημα ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι οἱ 11 βουλευτές ἀνεξαρτητοποιοῦντο ἤ σχημάτιζαν ἄλλη ὁμάδα ἐντός τῆς Βουλῆς, καί θά ἦσαν καί πάλι κατηγορούμενοι; Οὐδέποτε ἔχει κατηγορηθεῖ βουλευτής, διότι ἀπεχώρησε ἀπό τό κόμμα μέ τό ὁποῖο ἐξελέγη. Ὑπάρχουν δέ ἤδη μέλη τῆς παρούσης Βουλῆς πού ἔχουν ἀνεξαρτητοποιηθεῖ. Θά διωχθοῦν καί αὐτοί γιά ἐξαπάτηση τῶν ἐκλογέων;

Ἡ ὑπόθεσις τῶν «Σπαρτιατῶν» ἀνοίγει «ἕναν ἀσκό τοῦ Αἰόλου». Οἱ νόμοι πού ἐψηφίσθησαν μέ στόχο τῆς ἀποτροπή τῆς ἐκλογῆς ἑνός κόμματος πού ἔχει τήν σιωπηρά στήριξη τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη, ἔχουν ὁδηγήσει τόν Ἄρειο Πάγο καί τήν Βουλή νά σχοινοβατοῦν καί νά ὁδηγοῦνται κυριολεκτικῶς πρός τό ἄγνωστον. Καί ἡ μέν Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔχει δεσμίαν ὑποχρέωσιν νά ἐφαρμόσει τόν νόμο. Τά κριτήρια τῆς Βουλῆς ὅμως εἶναι καί πρέπει νά εἶναι πολιτικά. Πρέπει δέ καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Δεοντολογίας καί ἡ Ὁλομέλεια νά σκεφθοῦν καί τό αὔριο. Τίς πιθανές ἐπιπτώσεις τῶν ἀποφάσεών τους, πού μπορεῖ νά δημιουργήσουν συνταγματικό ζήτημα.

Κεντρικό θέμα