Σαρωτικοί ἔλεγχοι στά οἰκονομικά 50 ΜΚΟ ἀπό Ἀρχή Διαφανείας καί Οἰκονομική Ἀστυνομία

Γιά νά ἀποκαλυφθεῖ ποῖες δυνάμεις ἐχρηματοδοτοῦσαν κατασκόπους δίδοντας στήν Τουρκία στίγματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ὅτι τέσσερεις ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν Λέσβο καί ἔφεραν παρανόμως στήν Ἑλλάδα χιλιάδες μετανάστες, ἐμπλέκονται καί σέ ὑποθέσεις κατασκοπίας, ἔχει ἀνοίξει τόν «ἀσκό τοῦ Αἰόλου» γιά τήν ὕποπτη δράση τους στά ἑλληνικά νησιά.

Ὁ Πρωθυπουργός ζήτησε ἀπό τόν ἁρμόδιο ὑφυπουργό Λευτέρη Οἰκονόμου νά διαλευκανθεῖ τό συντομώτερο δυνατόν ἡ ἄκρως σοβαρή αὐτή ὑπόθεσις, καθώς τά μέλη τῶν ΜΚΟ δέν στόχευαν μόνο στήν «διάσωση» τῶν μεταναστῶν μέ τό ἀζημίωτο φυσικά, ἀλλά ἐν μέσω τῆς πιό σοβαρῆς κρίσεως τῶν τελευταίων ἐτῶν μέ τήν Τουρκία ἦσαν τά «αὐτιά» καί τά «μάτια» τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο. Παραλλήλως μέ τήν ἀνάκριση τῶν 33 συλληφθέντων –οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων Εὐρωπαῖοι πολῖτες, ἔχουν ἀρχίσει σαρωτικοί οἰκονομικοί ἔλεγχοι στά βιβλία 50 ΜΚΟ (!) πού διαχειρίζονται ἑκατομμύρια εὐρώ, χρήματα πού δέν προέρχονται μόνο ἀπό τήν ΕΕ καί τήν Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ. Τό ἔργο ἔχει ἀναλάβει ἡ Οἰκονομική Ἀστυνομία καί ἡ Ἀρχή Διαφανείας.

Ἡ Κυβέρνησις προκειμένου νά ξετυλίξει τό κουβάρι τῆς κατασκοπευτικῆς δράσεως τῶν ἐν λόγω ὀργανώσεων στήν Ἑλλάδα, ἀναζητεῖ τίς πηγές χρηματοδοτήσεώς τους. Ποιά πρόσωπα καί ποιοί διεθνεῖς ὀργανισμοί φέρνουν στήν Ἑλλάδα μετανάστες ἀπό τήν Τουρκία, παρακάμπτοντας τήν νόμιμη ὁδό. Ποιοί πληρώνουν τούς ἑκατοντάδες ἐργαζομένους νά ἁλωνίζουν τήν θαλασσία περιοχή μεταξύ τῶν ἑλληνικῶν καί τουρκικῶν παραλιῶν καί νά δίδουν σέ Τούρκους δουλεμπόρους ἄκρως ἀπόρρητα στοιχεῖα γιά τήν διάταξη τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου καί τῶν σκαφῶν τοῦ Λιμενικοῦ στό Αἰγαῖο.

Οἱ ἔρευνες ἐπικεντρώνονται καί στήν ταυτότητα τῶν δραστῶν, καθώς μόνο τυχαῖο δέν εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι συλληφθέντες εἶναι Γερμανοί. Οἱ κατάσκοποι πού ἀντιμετωπίζουν σωρεία ἀδικημάτων εἰς βαθμό κακουργήματος, εἰδοποιοῦσαν τούς Τούρκους λαθρεμπόρους καί μέ τήν σειρά τους τό τουρκικό Λιμενικό ποιά διαδρομή νά ἀκολουθήσουν. Μέ πρόσχημα τήν ἀνθρωπιστική δράση παρεῖχαν, μέσω κλειστῶν ὁμάδων καί εἰδικῶν ἐφαρμογῶν στό διαδίκτυο, ἄκρως ἐμπιστευτικές πληροφορίες γιά τήν διαδρομή πού ἔπρεπε νά χαράξουν οἱ δουλέμποροι, τίς συντεταγμένες τῶν ἑλληνικῶν πλοίων, σέ ποιές ἀκτές νά καταπλεύσουν, μέχρι καί στοιχεῖα γιά τήν κατάσταση στήν Μόρια! Ἀπό τίς ἔρευνες τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς Ὑπηρεσίας καί τῆς ΕΥΠ προέκυψε ὅτι οἱ ΜΚΟ ἔκαναν ἐκτεταμένη χρήση συγκεκριμένης τηλεφωνικῆς ἐφαρμογῆς, πού σχετίζεται μέ ἐνεργοποίηση ἐπιχειρήσεων διασώσεων, μέ στόχο νά δυσχεράνουν τό ἔργο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς καί νά δώσουν προβάδισμα χρόνου στά τουρκικά σκάφη νά εἰσέλθουν στά ἑλληνικά ὕδατα! Βάσει τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας, οἱ ΜΚΟ δέν μποροῦν κἄν νά ἐμπλακοῦν σέ κανένα στάδιο τῶν ἐπιχειρήσεων διασώσεων μεταναστῶν. Ὅμως, βάσει τῶν ἕως τώρα στοιχείων, τό παράνομο κύκλωμα τῶν ΜΚΟ ἔχει ἐμπλακεῖ σέ τοὐλάχιστον 30 περιπτώσεις διακινήσεως καί ἔχουν μεταφέρει στήν Ἑλλάδα περισσοτέρους τῶν 2.000 μεταναστῶν. Ἡ ὁδηγία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἦταν σαφής. Νά βρεθοῦν ποιές χῶρες στηρίζουν οἰκονομικῶς, μέσω παρανόμων καναλιῶν, τίς ΜΚΟ, ποιά πρόσωπα χρηματοδοτοῦν τήν παράνομη μεταφορά τῶν μεταναστῶν καί νά ὁδηγηθοῦν στήν Δικαιοσύνη ὅλοι ἐκεῖνοι πού εὐθύνονται γιά τήν ἀποστολή τῶν στιγμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου στίς τουρκικές Ἀρχές.

Ὁ κ. Οἰκονόμου ἀπηύθυνε μήνυμα πρός ΜΚΟ καί ξένα δίκτυα, ὅτι ἡ ἀνεξέλεγκτος καί παράνομος δρᾶσις τους ἐν Ἑλλάδι φθάνει στό τέλος της καί θά «ξεσκονισθοῦν» ὅσες εὑρίσκονται «ἐκτός πλαισίου νομιμότητας». Ὑπεγράμμισε ὅτι «τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας θωρακίζονται ἔναντι ἐγχειρημάτων κατασκοπίας καί ἐπιβουλῆς τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας». Ὅπως εἶπε, ἀπό τίς παρακολουθήσεις τῶν συνομιλιῶν, οἱ συλληφθέντες ἔδιδαν τό σύνθημα σέ δουλεμπόρους καί μετανάστες γιά τό πότε περνοῦσαν οἱ βάρκες σέ ἑλληνικά θαλάσσια ὕδατα ὥστε νά ζητήσουν βοήθεια μέσω τοῦ 112. Κατέστησε σαφές ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει θέσει τά ὅρια τῆς νομιμότητος ἀλλά «καί τό πλαίσιο τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας μέσα στό ὁποῖο ὄφειλαν νά κινηθοῦν οἱ ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στή χώρα μας, ἐγχώριες καί διεθνεῖς». Ὑπῆρξαν ΜΚΟ πού σεβάστηκαν τίς προδιαγραφές λειτουργίας, ἀλλά ὑπῆρξαν ἄλλες πού συνέχισαν τήν παράνομη δράση τους.

«Μέ τήν τελευταία ἐπιχείρηση πού συνεργάστηκαν οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῆς χώρας, τό μήνυμα εἶναι σαφές: Τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος τόσο στόν Ἕβρο ὅσο καί στό ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου θωρακίζονται ἔναντι ἐγχειρημάτων κατασκοπίας καί ἐπιβουλῆς τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας ἀπό ΜΚΟ καί ξένα δίκτυα Ὑπηρεσιῶν πού “ἐργαλειοποιοῦν” τό μεταναστευτικό. Οἱ ἐπιχειρήσεις θά συνεχιστοῦν καί οἱ ἔλεγχοι (οἰκονομικοί καί ἄλλοι) στίς ἐκτός πλαισίου νομιμότητας ΜΚΟ θά κλιμακωθοῦν» εἶπε ὁ κ. Οἰκονόμου. Ὁ οἰκονομικός ἔλεγχος ὡστόσο εἶναι ἀρκετά δύσκολος, ἀφοῦ πολλές ΜΚΟ δέν ἔχουν οὔτε κἄν ἑλληνικό ΑΦΜ καί διαχειρίζονται κεφάλαια πού χάνονται μέσω τραπεζικῶν λογαριασμῶν διαφόρων χωρῶν.

Κεντρικό θέμα