Σαρώνει ἡ ἀντισυστημική ψῆφος μέ τό νέο κόμμα ἀγροτῶν στήν Ὁλλανδία

Ἀλλαγή σκηνικοῦ καί στίς Κάτω Χῶρες – Κατενίκησε τόν κεντροδεξιό συνασπισμό τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ροῦττε στίς ἐκλογές γιά τήν Γερουσία καί τά ἐπαρχιακά συμβούλια – Βασικός κορμός του οἱ ἄνθρωποι πού καλλιεργοῦν τήν γῆ καί οἱ οἰκογένειές τους

ΕΚΠΛΗΞΗ πρώτου πολιτικοῦ μεγέθους κατεγράφη στήν στενή σύμμαχο τῆς Γερμανίας, Ὁλλανδία. Τό ἀντισυστημικό κόμμα τῶν ἀγροτῶν ἐπεκράτησε στίς ἐκλογές τῆς περασμένης Τετάρτης γιά τήν Ἄνω Βουλή καί τά ἐπαρχιακά συμβούλια, παρ’ ὅτι νέο κόμμα (ἱδρύθηκε μόλις τό 2019).

Τό Κίνημα Ἀγρότης – Πολίτης κατέστη, εἰδικώτερα, τό μεγαλύτερο κόμμα στήν Ἄνω Βουλή τοῦ Κοινοβουλίου. Μέ 20% τῶν ψήφων καί 15 ἕδρες στήν Γερουσία, θά ἔχει στό ἐν λόγῳ κοινοβουλευτικό σῶμα πέντε ἐπί πλέον ἕδρες ἐν συγκρίσει μέ τό κυβερνῶν κόμμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Μάρκ Ροῦττε. Ὁ ὁποῖος, ὡστόσο, ἐκμεταλλεύεται τό γεγονός ὅτι ἡγεῖται τετρακομματικοῦ συνασπισμοῦ ἐξουσίας, πού ἀθροίζει 24 ἕδρες στήν Γερουσία, ὀκτώ λιγώτερες πάντως ἀπό τήν προηγούμενη φορά.

Ἀκόμη πιό ἐμφατική ἐπικράτηση κατέγραψε τό Κίνημα Ἀγρότης – Πολίτης στά ἐπαρχιακά συμβούλια: ἀπό τίς 572 ἕδρες ἐν συνόλῳ ἀπέσπασε 138, ὑπερτερεῖ δέ, σέ ὅλες τίς ἐπαρχίες τῆς χώρας. Χαρακτηριστικῶς, τό κόμμα τοῦ Μάρκ Ροῦττε ἀπέσπασε μόλις 63, συνεπῶς 17 ὀλιγώτερες μέ ὅσες εἶχε τέσσερα ἔτη πρίν.

Βασική ἐκλογική βάση τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος, οἱ ἄνθρωποι πού καλλιεργοῦν τήν γῆ καί οἱ οἰκογένειές τους –καί οἱ ὁποῖοι ἐσχάτως ἀντιμετωπίζουν ἀνυπέρβλητα προβλήματα, ἀπόρροια τῆς λεγομένης φιλοπεριβαλλοντικῆς πολιτικῆς τῆς ὁλλανδικῆς Κυβερνήσεως.

«Καρδιά» τῆς ἐκλογικῆς νίκης τοῦ θριαμβευτοῦ τῶν ἐκλογῶν, ἡ ἀγροτική περιοχή Overijssel στόν βορρᾶ, μέ πρωτεύουσα τῆς ἐν λόγῳ περιφερείας τήν πόλη Zwolle, πού φημίζεται, ὡστόσο, γιά τό πανεπιστήμιό της. Ἐκεῖ, τό περί οὗ ὁ λόγος κόμμα ἄγγιξε τό ἐκπληκτικό ποσόν τοῦ 31,3%. Τήν ἴδια ὥρα, στήν περιφέρεια τοῦ Ἄμστερνταμ, ἄν καί κάτω ἀπό τόν ἐθνικό μέσον ὅρον, τό κόμμα τῶν ἀγροτῶν κατέγραψε τό διόλου εὐκαταφρόνητο ποσοστό τῆς τάξεως τοῦ 14%. Τά ποσοστά αὐτά δέν εἶναι τυχαῖα, δεδομένης τῆς ἐκλογικῆς… καύσιμης ὕλης. Ἡ Ὁλλανδία, μία χώρα μέ σημαντική ἀγροτική παράδοση, εἶναι –παρά τόν μικρό πληθυσμό της, τῶν 18 ἑκατομμυρίων– ὁ δεύτερος μεγαλύτερος ἐξαγωγεύς γεωργικῶν προϊόντων στόν κόσμο, μετά τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Αὐτήν τήν παράδοση ἔπληξε ὁ Ὁλλανδός Πρωθυπουργός Ροῦττε, ὅταν ἔθεσε στήν προμετωπίδα τῆς πολιτικῆς του τήν ἄμεση μείωση τῶν ἐκπομπῶν ἀζώτου, συνακολούθως δέ (τήν μείωση) τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ζώων καί ἀγροκτημάτων. Συμφώνως μέ τόν σχεδιασμό τῆς ὁλλανδικῆς Κυβερνήσεως, οἱ ἐκπομπές ἀζώτου θά πρέπει νά μειωθοῦν κατά 50% ἕως τό 2030, «ἐνοχοποιῶντας» τά λιπάσματα καί τήν κοπριά γιά τίς ἐκπομπές. Ἡ ὁποία ἐπεκαλέσθη δέ, καί ἀπόφαση ὁλλανδικοῦ δικαστηρίου, ὅπως καί σχετικές εὐρωπαϊκές ἀποφάσεις…

Τό ὁλλανδικό φιλότιμο ἐθίγη, ὅμως, ἀπό τίς πολιτικές Ροῦττε, καί τά τρακτέρ ἄρχισαν νά κάνουν τήν ἐμφάνισή τους στούς δρόμους τῆς χώρας, ξαφνιάζοντας τούς φιλήσυχους Ὁλλανδούς. «Μερικές φορές δέν αἰσθανόμεθα πλέον εὐπρόσδεκτοι στήν χώρα μας» ἦταν ἡ ἐπωδός στίς διαμαρτυρίες τους. Ἔκαναν δέ, λόγο γιά ἄδικη στοχοποίηση ἐκ μέρους τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, καθώς δέν ἔχουν ληφθεῖ, ὅπως σημειώνουν, ἀντιστοίχως μέτρα γιά ἄλλους τομεῖς τῆς οἰκονομίας, ὅπως κατασκευές, βιομηχανία καί μεταφορές. Τό ἄζωτο εἶναι ἕνα «εἶδος δόγματος πού ὑπαγορεύεται ἀπό τήν Χάγη» ἀναφέρουν ἐπί λέξει οἱ διαμαρτυρόμενοι καλλιεργητές γῆς. Μετά δέ, καί τήν ἐκλογική του νίκη, τό κόμμα τῶν ἀγροτῶν θά μπορέσει τώρα νά ἀναζητήσει συμμαχίες ἐντός τῆς Γερουσίας, μέ ἕναν στόχο: τό μπλοκάρισμα τῆς νομοθεσίας γιά τό ἄζωτο.

Τό κόμμα-ἔκπληξις τῆς ὁλλανδικῆς πολιτικῆς σκηνῆς, πέραν τῆς υἱοθετήσεως τῶν ἀγροτικῶν αἰτημάτων, ἐπέκτεινε τήν δράση στό σύνολο τῆς χώρας. Μέ μία πλατφόρμα πού ἀντιπροσωπεύει τήν παραδοσιακή, συντηρητική ὁλλανδική κοινωνία καί ἠθικές ἀξίες. Μέ θέσεις κατά τῆς ἀνεξελέγκτου μεταναστεύσεως (εἶναι χαρακτηριστική φερ’ εἰπεῖν ἡ θέσις τοῦ Κινήματος κατά τῆς μουσουλμανικῆς μπούρκας.)

Ἕως τώρα, οἱ συντηρητικοί Ὁλλανδοί ψηφοφόροι παρέμεναν συνήθως στό σπίτι τους, ὅταν ἔχαναν τήν πίστη τους στήν πολιτική. Τώρα, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δείξει ὅτι δέν μποροῦν νά μείνουν ἄλλο στόν… καναπέ τους. Ἦταν χαρακτηριστική, ἄλλως τε, ἡ εἰκών τῶν συγκεντρωθέντων τρακτέρ στούς δρόμους τῆς Χάγης, τήν ὥρα πού ἦταν σέ ἐξέλιξη τηλεμαχία τῶν ἡγετῶν τῶν πολιτικῶν κομμάτων.

«Ξέραμε πραγματικά ὅτι θά νικούσαμε, ἀλλά αὐτό (σ.σ. τό ἀποτέλεσμα) εἶναι ἀπερίγραπτο. Οἱ Ὁλλανδοί ψηφοφόροι ἐμίλησαν» ἐσημείωσε ἐμφατικῶς ἡ ἀρχηγός τοῦ νέου κινήματος Caroline van der Plas. Ἀπό Ὁλλανδό πατέρα καί Ἰρλανδή μητέρα, ἡ Caroline van der Plas δέν εἶναι πολιτικός καρριέρας, ἀντιθέτως μέ δυναμισμό ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀγροτικῶν διαδηλώσεων ἀπό τό 2019 καί μετά. Τηλεοπτικοί σχολιαστές ἔκαναν, ἐξ ἄλλου, λόγο γιά «σεισμό στήν ὁλλανδική πολιτική σκηνή.»

Τό κόμμα τῶν ἀγροτῶν ἔλαβε, προφανῶς, ψήφους ἀπό ὅλο τό πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἄκρας Δεξιᾶς, τά ποσοστά τῆς ὁποίας ἀπορρόφησε κατ’ οὐσίαν.

Νοτιώτερα, στήν Εὐρώπη, ἕνα ἄλλο ἀντισυστημικό κόμμα, τά «Ἀδέλφια τῆς Ἰταλίας» τῆς Τζώρτζια Μελόνι, παραμένει πρῶτο κόμμα συμφώνως μέ τόν μέσον ὅρον τῶν δημοσκοπήσεων πού διηνηργήθησαν τήν τελευταία ἑβδομάδα. Ἐν προκειμένῳ, τά Ἀδέλφια τῆς Ἰταλίας ἀποσποῦν τό 29,2% τῶν ἐρωτηθέντων, ἔναντι 26% πού εἶχαν λάβει στίς ἐκλογές. Δεύτερη πολιτική δύναμις τῆς χώρας εἶναι τό κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, μέ ποσοστό 19,2%. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ διαφορά παραμένει διψήφια.

Στήν προτίμηση τῶν Ἰταλῶν ἀκολουθεῖ τό Κίνημα Πέντε Ἀστέρων μέ ποσοστό 15,9%, ἡ Λέγκα μέ 9,2% καί ἡ Κεντρώα Συμμαχία τῶν Κάρλο Καλέντα καί Ματτέο Ρέντσι μέ 7,6%. Ἡ Φόρτσα Ἰταλία τοῦ Σίλβιο Μπερλουσκόνι εὑρίσκεται στό 6,9% καί, τέλος, ἡ συμμαχία τῶν Οἰκολόγων μέ τήν Ἰταλική Ἀριστερά στό 3%.

Σέ ἐπίπεδο παρατάξεων, ἡ συντηρητική συμμαχία πού κυβερνᾶ τήν χώρα, συγκεντρώνει τό 46,2% τῆς προθέσεως ψήφου, οἱ κεντροαριστερές δυνάμεις τό 24,5% καί τά Πέντε Ἀστέρια τό 15,9%. Τό Δημοκρατικό Κόμμα ἐμφανίζει ἄνοδο 2% ἀπό τήν προηγούμενη μέτρηση, αὔξησις πού ἀποδίδεται στήν ἐκλογή νέου ἀρχηγοῦ, τῆς Ἔλι Σλάιν.

Κεντρικό θέμα