Ρωσσία: Πλεόνασμα ρεκόρ 70,1 δισ. δολλάρια Γερμανία: Ἔλλειμμα 1 δισ. εὐρώ στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο

ΗΠΑ: Τό 64% τῶν ψηφοφόρων τῶν Δημοκρατικῶν ἀπορρίπτει τόν Πρόεδρο Μπάϊντεν

Αν δοῦμε τά ἀποτελέσματα τοῦ πολέμου σάν ἕνα οἰκονομικά μετρήσιμο μέγεθος, οἱ ἀριθμοί ὁμιλοῦν ἀπό μόνοι τους. Ἡ Ρωσσία ἔχει καταγράψει, τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ ἔτους, πλεόνασμα τρεχουσῶν συναλλαγῶν, πού ἐκτιμᾶται στό ὕψος ρεκόρ τῶν 70,1 δισ. δολλαρίων. Εἶναι ὁ καλύτερος δείκτης γιά τήν Ρωσσία ἀπό τό 1994. Καί τήν ἴδια στιγμή, τό ρούβλι ἔχει καταστεῖ ἕνα ἀπό τά ἰσχυρότερα νομίσματα τοῦ κόσμου. Στό σημεῖο πού εὑρίσκεται σήμερα, εἶχε νά εὑρεθεῖ ἀπό τήν ἐποχή τῶν Τσάρων!

Θεωρῶντας, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τήν Γερμανία ὡς τήν ἰσχυρότερη χώρα τῆς ΕΕ, παρουσιάζει γιά πρώτη φορά ἀπό τό 1991 ἔλλειμμα ἑνός δισ. δολλαρίων στό ἐμπορικό της ἰσοζύγιο.

Ἄν δοῦμε τό ζήτημα πολιτικά, ὁ Πούτιν παραμένει ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης τῆς Ρωσσίας, ἐνῷ στήν Ἀμερική ὁ Μπάϊντεν ἀμφισβητεῖται ἀπό ὅλους. Ἀκόμη καί μεταξύ τῶν ψηφοφόρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, τό 64% δέν τόν θέλει. Σύμφωνα μέ δημοσκόπηση τῶν New York Times/Siena College, κάποιοι ἐπικαλέσθηκαν τήν μεγάλη του ἡλικία. Οὕτως ἤ ἄλλως, ὅμως, μόνον τό 33% δηλώνει ἱκανοποιημένο ἀπό τό ἔργο του. Οἱ ὑπόλοιποι δέν θέλουν νά τόν δοῦν οὔτε ὑποψήφιο στίς ἑπόμενες ἐκλογές. Κάτι πρωτοφανές γιά ἐν ἐνεργείᾳ Πρόεδρο.

Φυσικά καί ὑπάρχουν πολλές καί ἐπί μέρους ἑρμηνεῖες γιά τά μεγέθη αὐτά. Οἱ τιμές τῶν ἐνεργειακῶν πόρων, ἡ ἀποτυχία τῶν κυρώσεων, πού θέλησε ἡ Δύσις νά ἐπιβάλει στήν Ρωσσία, ἀλλά κυρίως ἡ ἀποτυχία τῶν κυβερνήσεων στήν Εὐρώπη καί στίς ΗΠΑ νά ἐκτιμήσουν ὀρθῶς τίς καταστάσεις. Ὅλοι περίμεναν τά πράγματα νά κλιμακωθοῦν καί νά ἀποκλιμακωθοῦν γρήγορα. Εἶχαν τήν –ἀνυπόστατη, ὅπως ἀποδείχθηκε– ἐλπίδα ὅτι ὁ πόλεμος θά ἐτελείωνε μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλο τρόπο, πρίν ἀρχίσει «νά ἔρχεται ὁ λογαριασμός» τῶν κυρώσεων στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρίν ἐπιστρέψει τό «μπούμερανγκ» τῶν μέτρων πού ἐλήφθησαν κατά τῆς Ρωσσίας καί τά ὁποῖα, ἐν τέλει, ἀπεδείχθη ὅτι ἐλειτούργησαν εἰς βάρος τῆς Εὐρώπης.

Εἶναι τά ἐπίχειρα τοῦ πολέμου, ὅπου ὁ νικητής τά παίρνει ὅλα καί ὁ ἡττημένος πληρώνει καί τό οἰκονομικό κόστος τῶν καταστροφῶν. Ἐν προκειμένῳ, ἡ Εὐρώπη πληρώνει τό κόστος τῆς ἀπρονοησίας της καί τῆς ἀδυναμίας τῶν ἡγετῶν της νά ἐκτιμήσουν ὀρθολογικά τίς καταστάσεις. Πόσοι, ἄραγε, ἀπό τούς 27 ἡγέτες τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ, συνειδητοποιοῦσαν στίς 24 Φεβρουαρίου, πού ἄρχισε ἡ εἰσβολή, ὅτι θά ἐφθάναμε στόν Ἰούλιο καί οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις ἀκόμη θά συνεχίζονταν στήν Οὐκρανία; Ἀλλά καί σήμερα, μπορεῖ κανείς νά διατυπώσει μία σοβαρή ἐκτίμηση γιά τό πόσο ὁ πόλεμος θά κρατήσει ἀκόμη; Καί ποιές ἀκόμη ἐπιπτώσεις θά πλήξουν τίς οἰκονομίες τῶν δυτικῶν χωρῶν καί τήν πολιτική ὑπόσταση τῶν ἡγετῶν τους;

Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς στήν Ἀμερική ὁ Μπάϊντεν καταρρέει στίς δημοσκοπήσεις, ἀντιστοίχως στήν Γερμανία, ὁ Ὄλαφ Σόλτς βλέπει τήν δημοτικότητά του νά ὑποχωρεῖ κάτω ἀπό τό 50%. Οἱ ἡγεσίες ἀποδοκιμάζονται. Οἱ πολῖτες τῶν χωρῶν μας συνειδητοποιοῦν τήν ἀνεπάρκεια τῶν ἡγεσιῶν τους. Τό ἐρώτημα εἶναι, ἄν οἱ ἴδιοι οἱ ἡγέτες ἀποκτοῦν σιγά-σιγά συναίσθηση τῆς πραγματικότητος. Κατά τίς πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ πολέμου, ὁ ρωσσικός στρατός διέπραξε μεγάλα λάθη τακτικῆς, τά ὁποῖα ἐπλήρωσε πολύ ἀκριβά στό πεδίο τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἔδειξε, ὅμως, νά διδάσκεται ἀπό τά σφάλματα. Συνέχισε νά ἐπανέρχεται μέ σλαβική ἐπιμονή καί νά βελτιώνει συνεχῶς τίς ἐπιδόσεις του, καταγάγοντας νῖκες.

Θά ἀποδειχθοῦν ἄραγε, ἐν τέλει, οἱ ἡγέτες τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἐξ ἴσου σοφοί, ὥστε νά διδαχθοῦν ἀπό τά πολιτικά τους λάθη καί νά διασώσουν ὅ,τι μπορεῖ νά σωθεῖ; Πρίν οἱ οἰκονομίες καταρρεύσουν ἤ οἱ ψηφοφόροι τούς σαρώσουν….

Κεντρικό θέμα