Ριζικός ἐκσυγχρονισμός μέ κοινωνικό πρόσωπο

Ὑπόσχεσις γιά πρότυπα σχολεῖα – πάρκα στήν Δυτική Ἀθήνα – φάρμακα κατ’ οἶκον

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΜΕΙΩΣΙΣ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΦΠΑ

Η ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ συζήτησις στήν Βουλή γιά τίς προγραμματικές δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη –ἡ ὁποία θά λάβει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀργά ἀπόψε, μετά τά μεσάνυκτα– σφραγίζεται μέχρι στιγμῆς ἀπό τίς ἑξῆς τρεῖς διαπιστώσεις:

• Ὁ τόνος μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀλλά καί ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς νέας ἑξακομματικῆς Βουλῆς γενικώτερα ἀπέχει παρασάγγας ἀπό τό βουητό, τίς κοκκορομαχίες καί τήν ὀξεῖα ἀντιπαράθεση τῶν προηγουμένων ἐτῶν. Μέ ἐξαίρεση τήν «Ἑλληνική Λύση» πού ζήτησε «μέ τό καλημέρα» ἐξεταστική ἐπιτροπή εἰς βάρος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ γιά τίς Πρέσπες, οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί ἐν τῶ συνόλω ἐπέδειξαν αὐτοσυγκράτηση, διάθεση συναινέσεως καί ὁμίλησαν ἐπί τῆς οὐσίας. Ἰδίως ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὁ ὁποῖος ἐπικαλούμενος φράση τοῦ Δ. Τσάτσου εἶπε πώς «δέν εἴμαστε ἐχθροί ἀλλά ἀντίπαλοι» καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας ὁ ὁποῖος σέ τρία σημεῖα τῆς ὁμιλίας του προσέφερε συναίνεση στόν Πρωθυπουργό (ὑπό προϋποθέσεις), ἔδειξαν νά ἀντιλαμβάνονται τήν νέα ἐποχή. Ἡ δίνη τοῦ λαϊκισμοῦ ἀπομακρύνεται, τό πολιτικό σύστημα συνέρχεται, ἡ ἀντιπαράθεσις θά γίνει ἐπί πραγματικῶν προβλημάτων.

• Ὁ Πρωθυπουργός δείχνει νά ἔχει συνείδηση τῆς ἰσχύος του ἀλλά καί τῶν εὐθυνῶν του. «Δέν ὑπάρχουν πολιτικοί Μεσσίες, θέλω νά λειτουργήσω ὡς καταλύτης γιά τήν ἀπελευθέρωση δυνάμεων» σχολίασε.

• Ὁ κ. Μητσοτάκης μετά τήν δεξιόστροφη θητεία τοῦ προκατόχου του Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐπανατοποθετεῖ τήν παράταξη στήν σκακιέρα μέ νέους ὅρους. Ἡ πίστις στίς δυνάμεις τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ αὐτονόητος ἄξων ἐπί τοῦ ὁποίου θά κινηθεῖ ἡ πολιτική του, γιά νά αὐξηθεῖ ὁ πλοῦτος τῆς χώρας καί γιά νά ἀνοίξουν νέες θέσεις ἐργασίας. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή κινοῦνται οἱ γενναῖες μειώσεις στήν φορολογία εἰσοδήματος, περιουσίας, καί ἐμμέσων φόρων πού ἀνεκοίνωσε, ὥστε νά πάρει μπροστά ἡ οἰκονομία (ἀναλυτικῶς σελ. 2). Ἡ μείωσις στόν ΕΝΦΙΑ κατά 22% ἀπό τόν Αὔγουστο, ἡ μείωσις τῆς φορολογίας τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπό τό 28% στό 24%, ἡ ἀναστολή τοῦ ΦΠΑ γιά τήν οἰκοδομή, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο ὑπεραξίας στίς μεταβιβάσεις ἀκινήτων, οἱ μειώσεις τῶν συντελεστῶν τοῦ ΦΠΑ κατ’ οὐσίαν σέ δύο, ὁ στρατηγικός ἐπενδυτής στήν ΔΕΗ, ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν λιμένων βάσει ἐκθέσεων ἀποτιμήσεως τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, τῶν ΕΛ.ΠΕ., ἡ διάθεσις 30% τῶν μετοχῶν τοῦ «Ἐλ. Βενιζέλος», τό Ἑλληνικό, ἡ ἑνοποίησις τοῦ Πολυτεχνείου μέ τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο, συνιστοῦν ἕνα πλέγμα πολιτικῶν πού φιλοδοξοῦν νά θέσουν ἐν κινήσει τήν οἰκονομία.

• Καί μέ τίς θεσμικές ἀλλαγές πού ἀνεκοινώθησαν (ἀποσύνδεσις ἐκλογῆς Προέδρου Δημοκρατίας ἀπό ἐκλογές μέ τήν ἀναθεώρηση πού ἀρχίζει στίς 20/9, ἡ κατάργησις τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς σέ Βουλή – Δήμους, ἡ νομοθέτησις τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων) θά διασφαλισθεῖ καί ἡ σταθερότης τῶν ἐκλογικῶν κύκλων πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ οἰκονομία γιά νά πάρει ἐμπρός. Πλήν τοῦ αὐτονοήτου ἄξονος ἀναπτύξεως τῆς φιλελεύθερης πολιτικῆς στήν οἰκονομία, ὁ νέος Πρωθυπουργός, πού σέ μιά ἀποστροφή τῆς ὁμιλίας του χρησιμοποίησε τόν ὅρο «Ριζικός ἐκσυγχρονισμός», ξεδίπλωσε δύο νέους ἄξονες: τήν κοινωνική πολιτική καί τήν ἔμφαση στήν πράσινη ἀνάπτυξη τοῦ περιβάλλοντος, τήν ὁποία μάλιστα ἐξειδίκευσε ὁ νέος ὑφυπουργός Ἐνέργειας κ. Θωμᾶς. (Ὁμίλησε περί ἱδρύσεως Χρηματιστηρίου Περιβάλλοντος.) Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο, τήν κοινωνική πολιτική, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε τήν πρόσληψη 2.000 νοσηλευτῶν γιά τήν δημοσία ὑγεία, τήν πρόσληψη 4.500 καθηγητῶν γιά σχολεῖα τῆς Εἰδικῆς Ἀγωγῆς. Τήν παροχή φαρμάκων σέ ἀσφαλισμένους κατ’ οἶκον ἤ σέ φαρμακεῖα –ὄχι ἀπό τόν ΕΟΠΠΥ– τήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν ἀκτινοθεραπείας γιά καρκινοπαθεῖς, τήν παροχή τῶν συντάξεων χηρείας πού εἶχε καταργήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ κ.ἄ. Παραλλήλως ἀνεκοίνωσε τήν κατεδάφιση τῶν φυλακῶν στόν «ἀριστερό» Κορυδαλλό καί τήν μετεγκατάστασή τους ἀλλοῦ, μαζί μέ τήν ἵδρυση φυλακῶν τύπου Γ (καί ἄλλοι πρωθυπουργοί ἔχουν ἐξαγγείλει βεβαίως τήν κατάργηση τοῦ Κορυδαλλοῦ, ἀλλά δέν συνετελέσθη), τήν δημιουργία Προτύπου Σχολείου στό Περιστέρι, τήν ἀναμόρφωση τῆς Ὁμονοίας καί τῶν Ἐξαρχείων μέ ἑνοποιήσεις κ.λπ. Ὁ τρίτος ἄξων τῆς πολιτικῆς Μητσοτάκη», μή συμβατός μέ κεντροδεξιό πολιτικό, εἶναι οἱ οἰκολογικές ἀνησυχίες του. Ὅπως ἡ κατάργησις τῆς χρήσεως τοῦ πλαστικοῦ ἀπό τό 2021, ἡ ἔμφασις στήν κυκλική οἰκονομία καί ἡ δρομολόγησις ἠλεκτροκίνητων ἀστικῶν λεωφορείων στήν πρωτεύουσα. Μαζί μέ τήν ἔμφαση στίς Ἀνανεώσιμες Πηγές Ἐνέργειας.

Βεβαίως ὑπάρχουν καί «γκρίζα» σημεῖα τῶν ἐξαγγελιῶν Μητσοτάκη, πού χρειάζονται διευκρίνιση. Τί σημαίνει, γιά παράδειγμα, ἡ πρόσκλησίς του πρός τόν Ἐρντογάν γιά τολμηρά βήματα προσεγγίσεως –σωστά ἐτέθη τό ἐρώτημα σέ «ποιά βάση». Τί σημαίνει ἡ ἀναφορά γιά τά «κόκκινα» δάνεια· ἡ τοποθέτησις ἦταν γενικόλογη. Τί σημαίνει ἡ ἐξαγγελία «τά ΑΕΙ διαμορφώνουν μόνα τίς βάσεις τους;». Μείωσις εἰσακτέων καί κατάργησις σχολῶν; Τί θά γίνει μέ τό ἀσφαλιστικό σύστημα; Δέν ἔγινε ἀναφορά. Ὡστόσο, παρά τίς ἐπί μέρους ἐπισημάνσεις, ἡ πρότασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πού ἐπικυρώνεται καί ἀπό τήν πρότασή του γιά σύσταση εἰδικῆς ἐπιτροπῆς γιά τό 2021 συνιστᾶ (μέ τό νέο μοντέλο διακυβερνήσεως καί ἀξιολογήσεως ὑπουργῶν) καινούργια πρόταση διακυβερνήσεως. Τό σύστημα δέν θά εἶναι ὑπουργοκεντρικό –οἱ ὑπογραφές ἐπιστρέφουν στούς Γενικούς Διευθυντές– ἀλλά ἐπιτελικό. Τό ἐάν θά λειτουργήσει στήν πράξη, ὅμως, αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τήν Κυβέρνηση, πού ὅπως σωστά παρετήρησε ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀτιπολιτεύσεως ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις: λαϊκή ἐντολή, δημοσιονομική σταθερότης, ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἐποπτεία. Ἰδού ἡ Ρόδος, λοιπόν.

Κεντρικό θέμα