Ρήτρα ἀμυντικῆς συνδρομῆς Νο 2 μέ τίς ΗΠΑ ἀσπίδα γιά τό casus belli

Ἐπιστολή Μπλίνκεν πρός Μητσοτάκη μέ δεσμεύσεις γιά τήν προστασία τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἔνοπλη ἐπίθεση

Η ΘΕΣΙΣ τῆς Ἑλλάδος εἶναι στρατηγική ὡς πρός τόν θαλάσσιο δρόμο τῆς Μεσογείου. Μέ τήν νέα ἑλληνο-αμερικανική Συμφωνία Ἀμοιβαίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας ἀποδεικνύεται καί κομβική, ὅσον ἀφορᾶ τίς διασυμμαχικές σχέσεις. Καί τοῦτο, διότι εἶχε προηγηθεῖ ἀντίστοιχη Συμφωνία Ἀμυντικῆς Συνεργασίας μέ τήν Γαλλία, τήν ὁποία ὁρισμένοι εἶχαν σπεύσει νά προδικάσουν ὡς «ἀγκάθι» στίς στρατιωτικές σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ΗΠΑ. Ὅμως ἡ Ἑλλάς πλέον δέν εἶναι μόνον ἡ γέφυρα μεταξύ δύο ἐκ τῶν πλέον σημαντικῶν συμμάχων τοῦ ΝΑΤΟ· ἔχει ἐξασφαλίσει τήν ἀμυντική συνδρομή καί τῶν δύο.

Τό γεγονός μάλιστα ὅτι οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας καί Ἄντονυ Μπλίνκεν συνυπέγραψαν χθές στήν Οὐάσιγκτων συμφωνία πενταετοῦς διαρκείας, διευρύνει τούς ὁρίζοντες καί τίς δυνατότητες στρατιωτικῶν συνεργασιῶν.

Τό ἄλλο σημαντικό στοιχεῖο εἶναι ὅτι ἐδόθη ταυτοχρόνως στήν δημοσιότητα ἐπιστολή Μπλίνκεν πρός τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, διά τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζεται ὁ ἡγετικός καί σταθεροποιητικός ρόλος τῆς Ἑλλάδος στήν εὐρύτερη περιοχή, διαμορφώνοντας κατά αὐτόν τόν τρόπο καί τό πλαίσιο τό ὁποῖο καθορίζει καί τήν ρητή δέσμευση τῶν ΗΠΑ γιά «ἀμοιβαία προστασία κυριαρχίας καί ἀκεραιότητας ἔναντι ἀπειλῶν ἤ ἐπιθέσεων.»

Παραθέτουμε στό σημεῖο αὐτό χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα τῆς ὑπογραφείσης συμφωνίας, ἀπό τό ὁποῖο προκύπτουν οἱ ἐπωφελεῖς γιά τήν Ἑλλάδα τομεῖς συνδρομῆς:

«Ἐπαναλαμβάνοντας τήν σταθερή ἀπόφασή τους νά περιφρουροῦν καί νά προστατεύουν ἀμοιβαίως τήν ἀσφάλεια, τήν κυριαρχία, τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῶν ἀντιστοίχων χωρῶν τους κατά ἐνεργειῶν οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν εἰρήνη περιλαμβανομένης τῆς ἔνοπλης ἐπίθεσης ἤ τῆς ἀπειλῆς ἐπίθεσης, καί ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀπόφασή τους νά ἀντιταχθοῦν ἐνεργά καί ἀνεπιφύλακτα σέ κάθε τέτοια ἀπόπειρα ἤ ἐνέργεια, καί τή δέσμευσή τους νά καταβάλλουν τίς κατάλληλες μείζονες προσπάθειες γιά νά ἀποτρέψουν τέτοια πορεία δράσης».

Σημειώνουμε ὅτι στήν περιοχή ὑφίσταται «ἀπειλή ἐπιθέσεως» καί αὐτή εἶναι τό casus belli τό ὁποῖο ἐπισείει ἡ Τουρκία, στήν προσπάθειά της νά ἀποτρέψει τήν ἐπέκταση τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στήν πλήρη ἔκταση πού τῆς ἐπιτρέπει τό διεθνές δίκαιο. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Νῖκος Δένδιας ἔκανε σαφῆ ἀναφορά στήν συγκεκριμένη ἀπειλή πού διατυπώνει ἡ Τουρκία ἐπισημαίνων καί τίς καθημερινές προκλήσεις στίς ὁποῖες προβαίνει.

Ταυτοχρόνως, διά τῆς ἐπιστολῆς Μπλίνκεν, οἱ ΗΠΑ προβαίνουν σέ μία πολιτικῶς δεσμευτική κίνηση καί τονίζουν ὅτι οἱ ἀμερικανικές δυνάμεις θά μποροῦν νά ἐπιχειροῦν καί νά πραγματοποιοῦν ἐκπαιδευτικές ἀσκήσεις τόσο στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα ὅσο καί στά νησιά. Αὐτό σημαίνει ὅτι σέ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ Αἰγαίου ὁ ἀμερικανικός Στόλος καί οἱ πεζοναῦτες θά συνεκπαιδεύονται σέ τακτική βάση μέ τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις.

Τήν πραγματικότητα αὐτή ἀναγνωρίζει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στό χθεσινό διάγγελμά του, στό ὁποῖο ἐπισημαίνει ὅτι οἱ ΗΠΑ «δεσμεύονται γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση ἀπειλῶν ἤ προκλήσεων ἐναντίον τῆς πατρίδας μας.»

Ἡ ἀναγνώρισις τῆς παρουσίας ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώσει αὐτό πού ἡ «Ἑστία» ἔχει ἤδη γράψει, προαναγγέλλουσα τήν ἐγκατάσταση ἀμερικανικῶν βάσεων στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, καί σέ δεύτερο σημεῖο τῆς πόλεως. Πρόκειται συνολικῶς γιά τέσσερεις νέες βάσεις οἱ ὁποῖες θά προσδιορισθοῦν εἰς τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα. Ὁ σχεδιασμός αὐτός ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀμερικανική πλευρά θεωρεῖ ἀνεπαρκῆ τόν ἔλεγχο πού ἀσκεῖ στά Στενά τοῦ Ἑλλησπόντου καί κατ’ ἐπέκτασιν τόν Εὔξεινο Πόντο ἡ Τουρκία, καί ἐπιθυμεῖ στό πλαίσιο τῆς ἀμυντικῆς σχέσεως μέ τήν Ἑλλάδα νά ἐλέγχει, ἀπό τήν Θράκη, τό στρατηγικό βάθος τῶν προσβάσεων αὐτῶν.

Ἡ δημιουργία τῶν βάσεων αὐτῶν ἀλλά καί ἡ περαιτέρω ἐνδυνάμωσις τῶν ἀμερικανικῶν ἐγκαταστάσεων στήν Κρήτη καθίσταται δυνατή χάρις εἰς τό γεγονός ὅτι ἡ ἀμυντική συμφωνία εἶναι πενταετοῦς διαρκείας καί περιέχει προβλέψεις περαιτέρω ἐπεκτάσεως. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξασφαλίζονται οἱ ἀπαραίτητες χρηματοδοτήσεις γιά τίς ὑποδομές αὐτές, πού θά ἦταν πολύ δύσκολο νά ψηφισθοῦν ἀπό τό ἀμερικανικό Κογκρέσσο ὅσο ἡ συμφωνία ἦτο μονοετής.

Γιά τήν ἐνδυνάμωση τῶν κινήσεων πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, τήν συμφωνία συνοδεύει συμπλήρωμα πού σύμφωνα μέ τόν Ἄντονυ Μπλίνκεν «θά ἐπιτρέπει στήν συμφωνία νά παραμείνει ἐν ἰσχύι ἐπ’ ἀόριστον καί θά ἐπιτρέπει στίς ἀμερικανικές δυνάμεις νά ἀσκοῦνται καί νά δροῦν ἀπό ἐπιπρόσθετες περιοχές.»

Κεντρικό θέμα