Ρεσιτάλ φιλοτουρκισμοῦ ἀπό τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Διασκέψεως Ἀσφαλείας τοῦ Μονάχου

Βόλφγκανγκ Ἴσινγκερ: «Τούς θέλουμε παρόντες σέ Μέση Ἀνατολή καί Βαλκάνια»

ΕΝΩ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἑτοιμάζεται νά μετάσχει στήν Διάσκεψη Ἀσφαλείας τοῦ Μονάχου, στίς 18 τοῦ μηνός, ὁ ἐπί κεφαλῆς της, ὁ Γερμανός διπλωμάτης Βόλφγκανγκ Ἴσινγκερ, ἐξῆρε τήν σημασία τῆς Τουρκίας γιά τήν Δύση. Σέ ἐνημέρωση πρός τούς δημοσιογράφους πού θεωρητικῶς θά ἐπεκεντρώνετο σέ διαδικαστικά ζητήματα τῆς Διασκέψεως, ὁ Βόλφγκανγκ Ἴσινγκερ βρῆκε τήν εὐκαιρία νά ὑπογραμμίσει τήν μεγάλη βαρύτητα πού γεωπολιτικῶς ἔχει ἡ Τουρκία γιά τήν ΕΕ. Συγκεκριμένα ὁ Γερμανός διπλωμάτης εἶπε: «Εἶμαι τῆς ἀπόψεως, ὅτι παρά τίς διαφορές καί τίς δυσκολίες πού ζήσαμε ἀνάμεσα στήν Τουρκία καί τήν ΕΕ, μοῦ εἶναι προτιμώτερο νά εἶναι ἡ Τουρκία ἐνεργό μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καί νά συνεχίσουμε νά καλλιεργοῦμε τίς σχέσεις ἀνάμεσα σέ ΕΕ καί Τουρκία, ἀκόμη κι ἄν πρός τό παρόν οἱ προενταξιακές διαπραγματεύσεις γιά διαφορετικούς λόγους συνεχίζουν νά ἔχουν μετατεθεῖ στό ἀπώτερο μέλλον. Ἀπό τήν ἐμπειρία μου μπορῶ νά πῶ ὅτι ἐάν στήν Εὐρώπη θέλουμε νά συνεχίσουμε ἐνεργά τήν πολιτική μας στήν Ἐγγύς, Μ. Ἀνατολή, στό Ἰράν κ.λπ. θά μποροῦμε νά τό κάνουμε πιό καλά καί πιό ἀποτελεσματικά μέ ἕναν ἑταῖρο, ὀνόματι Τουρκία. Τό ἴδιο ἰσχύει γιά τά δυτικά Βαλκάνια, ὅπου ἡ Τουρκία διαδραματίζει ἀξιοπρόσεκτο ρόλο».

Μάλιστα ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Διασκέψεως Ἀσφαλείας τοῦ Μονάχου ἐφιστᾶ τήν προσοχή τῆς ΕΕ ὑπέρ τῆς Τουρκίας: «Εἶναι κλασσικό καθῆκον τῆς διπλωματίας νά ἀποδυναμώσουμε τίς ὑπάρχουσες διαφορές ἀπόψεων, πολλές φορές βαθειές διαφορές, ἀνάμεσα στήν Τουρκία καί τήν ΕΕ, νά ἀμβλύνουμε μέ διπλωματικά μέσα τίς διαφορές ἀνάμεσα στήν Τουρκία καί τό μέλος τῆς ΕΕ, τήν Ἑλλάδα». Περαιτέρω κατά τρόπο παράλογο προβαίνει σέ παραλληλισμό τῆς Τουρκίας μέ τό Ἡνωμένο Βασίλειο: «Δέν θά ἤθελα νά πάρει τόν δρόμο πού ἀκολούθησε ἡ Βρεταννία καί νά πεῖ ἀντίο στήν ΕΕ. Θέλω τήν Τουρκία ὡς ἕνα σημαντικό, ἕναν ὅσο πιό στενό ἑταῖρο γίνεται. Τίποτα δέν εἶναι πιό σημαντικό αὐτήν τήν περίοδο, ὅσο ἡ ἀσφάλεια γύρω ἀπό τήν Μαύρη Θάλασσα. Ἡ Τουρκία παίζει πολύ σημαντικό, θά ἔλεγα κεντρικό ρόλο πρός τό συμφέρον ὅλης τῆς Δύσεως καί τῆς ἀσφαλείας καί εἰρήνης στήν Εὐρώπη».

Ἐπισημαίνεται ὅτι παρών στήν Διάσκεψη θά εἶναι καί ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τόν ὁποῖο ἀναμένεται νά συνοδεύουν πολυάριθμοι Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι. Θεωρεῖ προφανῶς ὅτι μέ τήν στήριξη τοῦ Βόλφγκανγκ Ἴσινγκερ θά ἔχει στό Μόναχο πεδίο ὥστε νά ἀναπτύξει τίς ἀναθεωρητικές θέσεις τῆς χώρας του.

Προκαλεῖ πάντως ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ὁ Γερμανός διπλωμάτης ἀπεφάσισε νά δώσει ρεσιτάλ φιλοτουρκισμοῦ, ἐν ὄψει μιᾶς διασκέψεως τό ἐνδιαφέρον τῆς ὁποίας μονοπωλεῖ τό οὐκρανικό ζήτημα, ὁπότε δέν θά ἔπρεπε ἡ ἀτζέντα της νά ἐπιβαρυνθεῖ καί μέ ἄλλα χρονίζοντα προβλήματα. Εὐλόγως ὁ Ἴσινγκερ ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τό ὅτι ἡ ΕΕ ἀπό παρατηρητής τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως ἀνέλαβε, μέσῳ τοῦ προεδρεύοντος γιά αὐτό τό ἑξάμηνο Ἐμμανυέλ Μακρόν, ἐνεργό ρόλο γιά τήν ἀποκλιμάκωσή της. Τήν ἴδια ἱκανοποίηση ἐκφράζει καί γιά τήν Γερμανία, πού μετά μία φαινομενική, ὅπως τή χαρακτηρίζει, διστακτικότητα, ὁ Καγκελλάριος Σόλτς «πάτησε γκάζι». Αὐτός θά ἦταν ἕνας ἀκόμη λόγος νά περιορίσει τόν σχολιασμό του στό ζήτημα αὐτό. Ὅμως ἐπέλεξε νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν περίσταση γιά νά πλέξει τό ἐγκώμιο τῆς Τουρκίας. Ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ οὐκρανικοῦ πάντως ἐπανέλαβε τίς δυτικές θέσεις, ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε θέμα ἐντάξεως τῆς Οὐκρανίας στό ΝΑΤΟ. «Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὑπάρχει μιά πλευρά πού ἀπειλεῖ στρατιωτικά. Ἀκόμα καί λεκτικά ὁ Πούτιν ἀπείλησε τήν Οὐκρανία καί ἐξέφρασε ἄρνηση στό δικαίωμα ὑπάρξεώς της ὡς ἀνεξαρτήτου κράτους. Γύρω ἀπό τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν πάνω ἀπό 100.000 στρατιῶτες. Εἶναι σαφές ὅτι κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν ἀπειλεῖ τήν Ρωσσική Ὁμοσπονδία μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, καί τό θέμα ἐντάξεως τῆς Οὐκρανίας στό ΝΑΤΟ εἶναι ἀπό τό 2008 ἐκτός ἀτζέντας. Ἐδῶ καί 14 χρόνια δέν ἔχει γίνει κάτι γιά αὐτό τό θέμα. Νομίζω ὅτι ἔχει γίνει σαφές ὅτι στό θέμα πιθανῆς ἐντάξεώς της δέν πρόκειται νά ὑπάρξει συναίνεσις. Ἡ ρωσσική πλευρά παραπονιέται γιά κάτι πού δέν τίθεται ὡς θέμα συζητήσεως. Θέλω νά σᾶς πῶ καί κάτι ἄλλο. Ἦταν ἡ Γερμανία μαζί μέ τήν Γαλλία πού τό 2008 εἶπαν ὅτι δέν θέλουμε νά προτείνουμε μέ τρόπο συγκεκριμένο τήν ἔνταξη τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Γεωργίας στό ΝΑΤΟ. Ἤδη ἀπό τότε τό θεωρούσαμε ἕνα βῆμα πού ξεπερνᾶ τά ὅρια. Κατά τήν ἄποψή μας σέ αὐτά τά 14 χρόνια δέν ἔχει ἀλλάξει ἀπολύτως τίποτα» σημείωσε. Ὅμως γιά τήν διεύρυνση πρός τά Δυτικά Βαλκάνια ὁ Βόλφγκανγκ Ἴσινγκερ ἀνέφερε μέ κάποια δόση εἰρωνείας ὅτι δέν μπορεῖ νά ἐκλαμβάνεται ὡς ἀπειλή ἡ περιχαράκωσις ἀπό τήν Ρωσσία, γιατί γεωγραφικά οἱ χῶρες εἶναι πολύ μακριά!

Κεντρικό θέμα