Ρεῦμα πρόωρων ἐκλογῶν: Τό Κράτος πληρώνει τούς λογαριασμούς

Ἀναδρομικά 600 εὐρώ θά πιστωθοῦν στούς πολῖτες – Ἡ Πολιτεία καλύπτει τό 50% τῶν αὐξήσεων γιά Μάιο-Ἰούνιο – 90% φόρος στά ὑπερκέρδη τῶν παρόχων – 12 μῆνες ἡ διάρκεια τοῦ προγράμματος

ΜΗΝΥΜΑ πού δείχνει τήν σαφῆ πλέον πρόθεση προσφυγῆς σέ πρόωρες ἐκλογές, πιθανώτατα τό φθινόπωρο, ἀπηύθυνε χθές ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἔχοντας ἀντιληφθεῖ τίς σοβαρές ἐπιπτώσεις πού ἔχουν ἐπί τῆς δημοτικότητος τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ ἰδίου, ὁ Πρωθυπουργός καταβάλλει τώρα ἔντονη προσπάθεια νά ἀνατάξει τήν εἰκόνα του, ἐφαρμόζοντας μέτρα πού θά κοστίσουν περί τά πέντε δισ. εὐρώ μέχρι τό τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους. Τό πῶς καί ἀπό ποῦ θά ἐξοικονομηθοῦν οἱ πιστώσεις αὐτές (δανεισμός, ἀποθεματικό 32 δισ., ταμεῖο ρύπων), θά ἐξειδικευθεῖ σήμερα ἀπό τούς συναρμοδίους ὑπουργούς. Εἶναι σαφές πάντως ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης θέλησε νά προβεῖ στίς ἐξαγγελίες του πρίν ἀπό τό προγραμματισμένο συνέδριο τῆς ΝΔ, καθώς ὑπῆρχαν ἐκτιμήσεις ὅτι τό θέμα τῶν λογαριασμῶν θά κυριαρχοῦσε σέ αὐτό. Πρός τήν κατεύθυνση τῶν πρόωρων ἐκλογῶν δείχνουν καί οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΚΙΝΑΛ, πού ἔσπευσαν, πρίν ἀκόμη ὁμιλήσει ὁ Πρωθυπουργός, νά πλειοδοτήσουν σέ ὑποσχέσεις γιά παροχές. Γιά «λεηλασία νοικοκυριῶν» κάνει λόγο ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποστηρίζοντας πώς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τήν πρακτική «τῆς στήριξης τῆς αἰσχροκέρδειας». Τό ΚΚΕ ἐξ ἄλλου σχολιάζει ὅτι ὁ λαός «εἴτε ὡς καταναλωτής εἴτε ὡς φορολογούμενος, θά συνεχίσει νά ματώνει.»

Οἱ ἄξονες τῶν ἐξαγγελθέντων μέτρων Μητσοτάκη εἶναι τέσσερεις:

1. Ἀναδρομική ἐπιστροφή 600 εὐρώ στούς πολῖτες μέ εἰσόδημα ἕως 45.000 εὐρώ.

2. Ἀποσύνδεσις τῶν διεθνῶν αὐξήσεων στίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τούς λογαριασμούς ρεύματος στήν Ἑλλάδα.

3. Φορολόγησις μέ εἰδικό τέλος 90% τά πρόσθετα συγκυριακά ἔσοδα τῶν ἐπιχειρήσεων παραγωγῆς ρεύματος.

4. Νέο πρόγραμμα «ἀνακυκλώνω» γιά ἀντικατάσταση ἐνεργοβόρων κλιματιστικῶν καί ψυγείων.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐτόνισε ὅτι ἡ Κυβέρνησις λαμβάνει μέτρα ἐν ἀναμονῇ τῶν ὅποιων προσθέτων ἀποφάσεων λάβει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις γιά τήν στήριξη τῶν πολιτῶν της, καθώς θεωρεῖ ὅτι αὐτά θά ἀργήσουν. Ἐχαρακτήρισε μάλιστα τήν Εὐρώπη ὡς «ἀργοκίνητο ὑπερωκεάνιο».

Ἀναλυτικῶς, οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Ἀγαπητοί μου συμπολῖτες,

Ἡ ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία καί ὁ πόλεμος πού συνεχίζεται ἐκεῖ χτυπᾶ ὁλόκληρο τόν κόσμο, τήν Εὐρώπη ἀλλά καί τή χώρα μας. Καί διεξάγεται ὄχι μόνο μέ πυραύλους καί βόμβες, ἀλλά καί μέ ὅπλο τήν ἐνέργεια καί τήν τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, πού ἔχει σκαρφαλώσει σέ πρωτοφανῆ ὕψη.

Αὐτή εἶναι πού προκαλεῖ διαδοχικές ἀνατιμήσεις, καί ἰδίως στό ἠλεκτρικό ρεῦμα. Ἕνα πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζεται στή ρίζα του μόνο μέ ἑνιαία εὐρωπαϊκή ἀπάντηση. Ὅμως, σέ ἀντίθεση μέ τίς πρωτοβουλίες πού πῆρε γιά τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης, ἐδῶ ἡ Εὐρώπη ἐμφανίζεται –μέχρι σήμερα τοὐλάχιστον– κατώτερη τῶν περιστάσεων. Καί, δυστυχῶς, ἡ λύση της ἀργεῖ. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἑλλάδα συνεχίζει νά τήν διεκδικεῖ, ἀλλά στό μεταξύ δέν ἀδρανεῖ. Δέν θά τήν περιμένει. Γιατί πρῶτος ἐγώ αἰσθάνομαι ὅτι οἱ δυσκολίες τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν νοικοκυριῶν μας δέν μποροῦν νά περιμένουν ἄλλο.

Μέ ἀπόφασή μου, λοιπόν, δρομολογεῖται ἕνα νέο Ἐθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, μέ σταθερό προσανατολισμό τούς πιό ἀδύναμους. Αὐτήν τή φορά, ὅμως, καί μέ μέτρα σημαντικῆς ἀνακούφισης γιά τή μεσαία τάξη.

Βοηθήσαμε πολύ τά εὐάλωτα νοικοκυριά, πού εἶχαν χαμηλές καταναλώσεις. Ἀλλά εἶναι ἀλήθεια πώς ὅσοι χρησιμοποίησαν λίγο περισσότερο ρεῦμα –γιατί ἔπρεπε, γιά παράδειγμα, νά θερμανθοῦν μέ κλιματιστικό ἤ ἔχουν μία μικρή δεύτερη κατοικία– βλέπουν ὑπέρογκες αὐξήσεις στούς λογαριασμούς τους. Μέ τήν κρατική στήριξη, ἄν καί μεγάλη, νά ἀποδεικνύεται μικρή γιά νά σηκώσει τό βάρος τους.

Αὐτό ἀπό σήμερα ἀλλάζει. Εἶμαι ἀποφασισμένος νά διορθώσουμε τίς ἀδικίες τοῦ χθές, νά ὀργανώσουμε καλύτερα τήν ἄμυνα τοῦ σήμερα, ἀλλά καί νά ἀποτρέψουμε κινδύνους τοῦ αὔριο. Τό νέο μας Πρόγραμμα παρεμβαίνει σέ τέσσερα πεδία: Πρῶτον, ἡ πολιτεία ἐπιστρέφει στόν ἀτομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε ἰδιοκτήτη ἤ ἐνοικιαστῆ πρώτης κατοικίας τό 60% ὅλων τῶν πρόσθετων ἐπιβαρύνσεων πού ἔχει ὑποστεῖ, ἀναδρομικά ἀπό τόν Δεκέμβριο ἕως καί τόν Μάιο. Τό ὅριο τῆς ἔκτακτης αὐτῆς ἀποζημίωσης θά εἶναι τά 600 εὐρώ καί θά ἀφορᾶ ὅλους τούς συμπολῖτες μας μέ ἐτήσιο εἰσόδημα ἕως καί 45.000 εὐρώ. Ταυτόχρονα, γιά τόν Μάιο καί τόν Ἰούνιο θά καλύπτεται κατά 50% ἡ ὅποια αὔξηση στήν κατανάλωση, καί πέραν τῶν 300 KWh. Ἐνῶ, ἐπί πλέον, ἡ νέα ἔκπτωση θά ἀφορᾶ καί τίς μή κύριες κατοικίες, καί μάλιστα γιά τό σύνολο τῆς μηνιαίας κατανάλωσης.

Δεύτερον, ὅπως ἔχω δηλώσει, οἱ ἐπιχειρήσεις παραγωγῆς ρεύματος θά κληθοῦν νά καταβάλουν τό δικό τους μέρισμα ἀλληλεγγύης στήν κοινωνία, πού δοκιμάζεται ἀπό τήν ἀκρίβεια. Μέ βάση, λοιπόν, τό τελικό πόρισμα τῆς Ἀνεξάρτητης Ρυθμιστικῆς Ἀρχῆς Ἐνέργειας, πού ἀναμένεται τίς ἀμέσως ἑπόμενες μέρες, τά πρόσθετα συγκυριακά ἔσοδά τους θά φορολογηθοῦν μέ ἕνα εἰδικό τέλος, ὕψους 90%. Πρόκειται, ἄλλωστε, γιά ποσά τά ὁποῖα θά διατεθοῦν γιά νά ἀνακουφίσουν ἑλληνικά νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις. Γιατί εἶναι ὧρες δράσης τῆς πολιτείας ἀλλά καί ὧρες εὐθύνης ὅλων μας.

Τρίτον, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς εὐρωπαϊκές ἀποφάσεις, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, μέ δική της πρωτοβουλία, δρομολογεῖ ἀπό τόν Ἰούλιο ἕνα σύστημα πού ἀποσυνδέει τίς διεθνεῖς αὐξήσεις τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τούς λογαριασμούς ρεύματος στή χώρα. Ἡ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ σχήματος θά ἔχει ὁρίζοντα ἕως καί ἕνα χρόνο. Μέ ἁπλά λόγια, καί μέ μία διπλή κρατική παρέμβαση τόσο στή χονδρική ὅσο καί στή λιανική ἀγορά ἐνέργειας, θέτουμε ἕνα ἔμμεσο πλαφόν. Καί, ταυτόχρονα, σταθεροποιοῦμε τίς τιμές πού φτάνουν στόν καταναλωτή. Ἀναστέλλεται ἔτσι οὐσιαστικά ἡ ρήτρα ἀναπροσαρμογῆς. Καί “κόβονται μαχαίρι” τά ὑπερέσοδα τῶν ἑταιρειῶν ἐνέργειας.

Ἡ πρωτοβουλία εἶναι δίκαιη, τεκμηριωμένη καί κοστολογημένη. Καί, τό κυριότερο, δέν δημιουργεῖ προβλήματα ἀνταγωνισμοῦ πού θά μποροῦσαν νά ἀμφισβητήσουν νομικά τά θετικά ἀποτελέσματά της γιά τούς καταναλωτές.

Τέλος, μετατρέπουμε τήν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας σέ “ἀσπίδα” κάθε πολίτη καί κάθε ἐπιχείρησης ἀπέναντι στούς ἐκβιασμούς ὅσων ποντάρουν στήν ἄσκοπη σπατάλη της.

Τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες ξεκινᾶ τό πρόγραμμα “Ἀνακυκλώνω-ἀλλάζω συσκευή”, πού πριμοδοτεῖ γενναῖα τήν ἀπόσυρση τῶν παλιῶν, ἐνεργοβόρων κλιματιστικῶν καί ψυγείων. Ἐνῶ τό φθινόπωρο, παράλληλα μέ τό πρόγραμμα “Ἐξοικονομῶ” τῶν κατοικιῶν, δρομολογεῖται καί τό “Ἐξοικονομῶ γιά Ἐπιχειρήσεις”. Ἡ φθηνότερη ἐνέργεια ὅμως εἶναι αὐτή πού δέν καταναλώνεται ποτέ. Συνεπῶς, μικρές ἀλλαγές στίς συνήθειές μας, ὅπως μικρές ἀλλαγές στίς ρυθμίσεις τῶν κλιματιστικῶν μας, θά φέρουν ἀμέσως καί χαμηλότερους λογαριασμούς.

Συμπολῖτες μου,

Γιά νά καταλήξω σέ αὐτές τίς τέσσερεις παρεμβάσεις χρειάστηκε χρόνος καί μελέτη. Γιατί ἕνα τέτοιο πολυεπίπεδο πρόγραμμα πράγματι ἦταν μία σύνθετη ἄσκηση, μέ πολλές τεχνικές, οἰκονομικές, ἀκόμη καί πολιτικές παραμέτρους. Διαμορφώθηκε, ὡστόσο, σέ ἄμεσο ρεαλιστικό σχέδιο χάρη στή συνεπῆ καί συνετή πολιτική πού προηγήθηκε. Μακάρι νά μπορέσουμε νά πετύχουμε καί εὐρωπαϊκή χρηματοδότηση, ὥστε νά μειωθεῖ ἡ ἐπιβάρυνση στόν κρατικό προϋπολογισμό. Ἀλλά δέν πρόκειται νά περιμένω μέχρι τό ἀργοκίνητο εὐρωπαϊκό ὑπερωκεάνιο νά ἀλλάξει πορεία. Θά εἶμαι, ὡστόσο, εἰλικρινής: ὅσο διαρκεῖ ὁ πόλεμος, καμμία ἐθνική στήριξη δέν θά μπορεῖ νά ἀπορροφήσει ὅλες τίς αὐξήσεις καί νά κρατήσει τίς τιμές ἐνέργειας ἐκεῖ πού ἦταν πρίν τήν κρίση. Ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι μπορεῖ νά τό κάνει σᾶς λέει ψέματα.

Ἤδη ἀπό τό φθινόπωρο, ἄλλωστε, τό κράτος ἀπορροφᾶ μέρος τῶν αὐξήσεων, ἐνισχύοντας ταυτόχρονα, ὅσο μπορεῖ, τό διαθέσιμο εἰσόδημα. Καί τώρα, ἡ νέα δέσμη παρεμβάσεων θά ἀπορροφήσει τό 70% ἕως 80% τῆς αὔξησης στήν τιμή τῆς κιλοβατώρας γιά τά νοικοκυριά, τίς ἐπιχειρήσεις καί τούς ἀγρότες μας. Ἡ πολιτεία ὀφείλει νά στέκεται δίπλα στούς πολῖτες ὅταν βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ βίαιες ἀλλαγές πού μόνοι τους δέν μποροῦν νά διαχειριστοῦν. Τό κάναμε στή διάρκεια τῆς πανδημίας, τό κάνουμε καί τώρα, μέ τήν ἐνεργειακή κρίση. Ἕνα κράτος πού προστατεύει τήν κοινωνία, ἐπιμερίζοντας δίκαια τό κόστος κάθε ἀναγκαστικῆς προσαρμογῆς. Ἀλλά καί μία πολιτεία πού μάχεται γιά νά ἀναπτύσσεται ἡ χώρα ὥστε τούς καρπούς τῆς συλλογικῆς προόδου νά τούς γεύονται ὅλοι οἱ πολῖτες. Αὐτό εἶναι τό ὅραμά μου, καί αὐτό ὑπηρετῶ μέ συνέπεια, κάθε μέρα. Σᾶς εὐχαριστῶ».

Κεντρικό θέμα