Ραγιάδες σέ καιρούς ἀνεξαρτησίας

Ἐξοργιστικό: Ἑλληνικά συγκροτήματα Τύπου καί ΜΜΕ πῆραν τό μέρος τοῦ Τσαβούσογλου στήν σύγκρουση μέ τόν Δένδια

ΕΝΩ σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ᾐσθάνθη ἱκανοποίηση ἀπό τήν στάση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια στήν Ἄγκυρα, κάποιοι στήν Ἀθήνα εἶναι ἠνωχλημένοι καί τό δείχνουν. Ἐνῶ ἡ Ἑλλάς προσβλέπει σέ μία νέα στρατηγική, βασισμένη στήν εἰλικρίνεια καί τήν ἐθνική ἀξιοπρέπεια, κάποιοι στήν Ἀθήνα ἐπικρίνουν ἤδη τό πρῶτο βῆμα της. Κάποιοι ἄλλοι ἠθέλησαν νά ἐνσπείρουν ζιζάνια, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι αὐτοβούλως ἐνήργησε ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν. Ὑπεχρέωσαν ἔτσι τήν Κυβέρνηση νά προβεῖ σέ ἀνακοινώσεις γιά τό αὐτονόητο. Ὅτι δηλαδή ἡ ἀξιοπρεπής στάσις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν συνιστᾶ ἑνιαία πολιτική τῆς Ἑλλάδος καί τελεῖ βεβαίως ὑπό τήν ἔγκρισιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

«Δέν πᾶμε νά νικήσουμε στό διάλογο» γράφει ὁ ἕνας καί συνεχίζει: «Ἕνα τέτοιο ἐπεισόδιο θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει στό πάγωμα τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες. Ἀντιθέτως, θά πρέπει νά ἀξιοποιηθεῖ γιά τήν περαιτέρω ἀναθέρμανσή τους.» Τηλεοπτικός σταθμός διαπιστώνει ὅτι δέν πῆγε καλά ἡ συνάντησις τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν διότι ἐδημιουργήθη «ἔντασις». Ἀλλά ἄν δέν πᾶμε νά νικήσουμε, τότε γιά ποιόν λόγο ἐπιδιώκουμε τόν διάλογο; Γιά νά χάσουμε; Καί ἄν οἱ «ἐντάσεις» εἶναι τό ἀποφευκταῖον, τότε τί πράγματι ἐπιθυμοῦμε; Νά ὑποχωρήσουμε προκειμένου νά μήν ὑπάρξουν ὀξύτητες;

Διαβάζουμε σέ εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδα ὅτι «ὁ Ἕλληνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἔδειξε νά προσέρχεται στή σκηνή χωρίς τό αὐτολογοκριτικό φρένο, πού χρησιμοποιεῖται συνήθως γιά νά σωθοῦν τά διπλωματικά προσχήματα.» Λές καί οἱ ἐπίσημες συναντήσεις μεταξύ κρατῶν γίνονται μόνο καί μόνο χάριν «προσχημάτων»! Καί σέ ἄλλο σημεῖο: «Τό γεγονός ὅτι ὁ Ἐρντογάν τόν εἶχε δεχθεῖ ἐκτός πρωτοκόλλου δέν μετρίασε τήν κατηγορηματικότητα μέ τήν ὁποία ὁ Δένδιας προέτεινε λίγο μετά τίς αἰχμές τῶν ἑλληνικῶν θέσεων.» Δηλαδή ἔπρεπε, χάριν μίας κινήσεως ἁβρότητος τοῦ Τούρκου Προέδρου, ὁ Ἕλλην ὑπουργός νά μήν προβάλλει τίς ἑλληνικές θέσεις; Τότε γιά ποιόν λόγο πῆγε στήν Ἄγκυρα; Γιά νά εἶναι παθητικός ἀκροατής τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων εἰς βάρος τῆς χώρας μας;

Ἀπό τήν πλευρά μας, τό μόνο ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιά ποιόν λόγο ἠθέλησε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν νά ἔχει αὐτήν τήν ἐκτός πρωτοκόλλου συνάντηση. Γιά νά παραπλανήσει τόν Ἕλληνα ὑπουργό; Γιά νά κάνει τόν «καλό», ἀφήνοντας τά «δύσκολα» στόν ὑπουργό του; Αὐτά τά ἐρωτήματα οὐδόλως ἀπησχόλησαν τούς διαφόρους ἐπικριτές τῆς στάσεως τοῦ Νίκου Δένδια. Ὅπως δέν φαίνεται νά τούς ἀπησχόλησε τό γεγονός ὅτι ὁ Τσαβούσογλου ἦταν πού «ἔκαψε» τό ἀφήγημα τῆς Χάγης. Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός ἔδειξε, μέ τήν στάση καί τίς δηλώσεις του, ὅτι τά ἑλληνο-τουρκικά δέν πρόκειται νά ἐπιλυθοῦν στά διεθνῆ δικαστήρια. Ἄλλως τε ἡ Τουρκία ἔχει ὑπαναχωρήσει ἤδη μία φορά (κατά τήν δεκαετία τοῦ ’70) ἀπό αὐτήν τήν διαδικασία.

Φαίνεται ὅμως ὅτι κάποιοι στήν Ἀθήνα εἶχαν «ἐπενδύσει» στήν διαδικασία τῆς Χάγης τήν ὁποία ἔχουν ἀναγάγει σέ πανάκεια. Κατά τρόπον, πού μόνον ὡς ραγιαδισμός θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ. Μήπως ἡ ἐμμονή αὐτή ὑποστηρίζεται ἀπό τόν ἰσχυρισμό ἄλλης ἐφημερίδος, ὅτι «παρά τίς δημόσιες δηλώσεις σημασία ἔχουν οἱ συζητήσεις πού ἔγιναν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν»; Δηλαδή θέλουν νά μᾶς ποῦν ὅτι ἄλλα συνεφωνήθησαν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί ἄλλα ἀκούσαμε κατά τόν δημόσιο διάλογο; Διαβάζουμε δέ παρακάτω ὅτι «κύκλοι στήν Ἀθήνα» τονίζουν ὅτι «στίς ἐπαφές Δένδια στήν Ἄγκυρα κατέστη σαφής ἡ βούληση τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη γιά τήν προώθηση μιᾶς θετικῆς ἀτζέντας στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν.» Δέν ἀμφιβάλλουμε καθόλου. Ὅλες οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις ἐξ ἄλλου προσέβλεπαν σέ μία τέτοια «θετική ἀτζέντα». Τό θέμα εἶναι ὅτι οὐδέποτε ἡ Τουρκία ἔδειξε νά τήν ἀσπάζεται. Ποιός μπορεῖ νά χαρακτηρίσει «θετική» τήν στάση τοῦ Τσαβούσογλου ἀπέναντι στόν Ἕλληνα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν;

Κάποιοι ἄλλοι θέλοντες νά ὑποβαθμίσουν τήν στάση τοῦ Νίκου Δένδια ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπίκειται συνάντησις κορυφῆς τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν, χωρίς νά μεσολαβήσει ἄλλη συνάντησις τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν. Λές καί ὁ Πρωθυπουργός θέλει νά «ὑπερφαλαγγίσει» τήν εἰκόνα πού ἐδημιουργήθη κατά τήν δημοσία ὑπουργική ἀντιπαράθεση. Ποιοί καί γιατί προωθοῦν αὐτές τίς αἰτιάσεις; Εἶναι αὐτοί πού ἀσπάζονται τήν λογική Σημίτη, ἡ ὁποία ὁδήγησε σέ ἀτελέσφορες συνεννοήσεις, ὅπως αὐτές στήν Μαδρίτη καί στό Ἑλσίνκι; Τί καλό μπορεῖ νά βλέπουν σέ αὐτές; Καί τέλος, δέν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τό αἴσθημα ἐθνικῆς ἀνατάσεως πού διαπέρασε ὅλη τήν Ἑλλάδα, ὅταν ὁ Νῖκος Δένδιας διετύπωνε μέ σαφήνεια καί καθαρότητα τίς θέσεις τῆς Ἑλλάδος;

Κεντρικό θέμα