«Πτωχοί» συγγενεῖς οἱ πρεσβεῖες καί τά προξενεῖα μας ἀνά τόν κόσμο

Μάχονται ἐπικοινωνιακῶς τήν Τουρκία μέ προϋπολογισμό δημοσίων σχέσεων 537.700 εὐρώ! Μόλις τό 0,16% τῶν δαπανῶν – Δέν εἶχαν χρήματα οὔτε γιά τόν ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου

ΚΑΚΑ τά ψέματα. Ἡ διακυβέρνησις μιᾶς χώρας κοστίζει. Ἡ ἄσκησις ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἐπίσης, κοστίζει. Οἱ δαπάνες γιά δημόσιες διεθνεῖς σχέσεις εἶναι κομβικῆς σημασίας γιά μιάν ἀποτελεσματική διπλωματία. Οἱ πρεσβεῖες καί τά προξενεῖα μας ἀνά τόν κόσμο πρέπει νά δίδουν εἰκόνα σοβαρότητος, ἡ ὁποία ἀφεύκτως συνδέεται μέ δράσεις πού ἔχουν νά κάνουν καί μέ τό φαίνεσθαι. Κανείς δέν θά θεωρήσει σοβαρή μιά χώρα πού τσιγκουνεύεται τά ὀλίγα εὐρώ πού μπορεῖ νά κοστίσει μιά φιλοξενία Ἕλληνος ἤ ξένου ἐπισήμου, μιά ἐνημέρωσις ξένων ἀνταποκριτῶν ἤ ἡ παράθεσις ἑνός γεύματος.

«Δέν φαντάζεσαι πόσο μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τήν ἀπόφαση ἑνός ξένου ὑπηρεσιακοῦ παράγοντος, τό πόσο παχειά εἶναι ἡ μοκέττα πού πατάει στό γραφεῖο σου» σχολίαζε παλαιός καί ἔμπειρος διπλωμάτης. Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες Ἕλληνες διπλωμάτες εὑρέθησαν στήν δύσκολη θέση νά ζητήσουν τήν μεσολάβηση φίλων τους ἀπό πρεσβεῖες φιλικῶν χωρῶν γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν φιλοξενία μέ ἔκπτωση ἑνός ἐπισήμου ἀπό τήν Ἀθήνα. Οἱ ἐλάχιστες δαπάνες τῆς μορφῆς αὐτῆς πού ἐγίνοντο ἤ καί οἱ ἀμέλειες στήν δημιουργία εἰδικῶν συμφωνιῶν μέ πολυτελεῖς τόπους διαμονῆς, δέν ἐπιτρέπουν στίς πρεσβεῖες νά παρέχουν ἀξιοπρεπῆ φιλοξενία. Ἔτσι προστρέχουν σέ φίλους. Ἄν κάποιος τά θεωρεῖ αὐτά ὑπερβολικά, ἄς ἀναρωτηθεῖ πόσο σοβαρό θά θεωρούσαμε ἕναν ἐπίσημο ξένο ἐπισκέπτη πού θά ἐπέλεγε νά μείνει στήν Ἀθήνα, σέ ξενοδοχεῖο μακράν τῆς πλατείας Συντάγματος ἤ ἔστω τῆς λεωφόρου Συγγροῦ. Τά ἀντίστοιχα ὑπάρχουν σέ κάθε πρωτεύουσα καί κατά τόν ἴδιο τρόπο ἀντιμετωπίζονται ἀπό τούς τρίτους παρατηρητές. Καί ἀφήνουμε κατά μέρος τό ζήτημα τῆς ἀσφαλείας, τό ὁποῖο μόνον σέ πολύ κεντρικά ξενοδοχεῖα καλύπτεται ἐπαρκῶς.

Γιατί τά λέμε ὅλα αὐτά; Διότι εἴδαμε τόν κατάλογο τῶν δαπανῶν δημοσίων σχέσεων πού ἔχουν ἐγκριθεῖ γιά τίς ἀνά τόν κόσμο ὑπηρεσίες διπλωματικῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς χώρας. Δέν πρόκειται γιά κανένα ἐμπιστευτικό κείμενο. Ἀναρτητέα στό διαδίκτυο εἶναι ἡ σχετική ὑπουργική ἀπόφασις. Θά τήν δοῦν ὅλοι. Φίλοι καί ἐχθροί. Καί θά προβοῦν στίς ἐκτιμήσεις τους ὡς πρός τήν σοβαρότητά μας. Ὁμιλοῦμε γιά ἕνα σύνολο 537.700 εὐρώ! Μέ αὐτά θά κάνουμε ἐξωτερική πολιτική; Μέ αὐτά θά καλύψει ὁ κάθε πρέσβυς καί ὁ κάθε πρόξενος τίς ὑποχρεώσεις πού θά δημιουργηθοῦν γιά τό γραφεῖο του; Οὔτε γιά νά ἀνταποδώσει κάποιες προσκλήσεις σέ ὁμολόγους του καί ξένους ἐπισήμους δέν φθάνουν. Πόσω μᾶλλον γιά νά κινηθεῖ δραστηρίως καί νά προβάλλει τίς ἑλληνικές θέσεις. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν ἄλλων χωρῶν ἔχουν ἀναλογία 1 πρός 5 (20%) ἤ πρός 6 μέ ἀντίστοιχες πιστώσεις τῶν Ὑπουργείων Ἀμύνης. Ἕως τό 1981 οἱ δαπάνες τοῦ ΥΠΕΞ ξεπερνοῦσαν τό 1% τοῦ προϋπολογισμοῦ. Σήμερα περιορίζονται στό 0,16% ἤ ἔστω 0,20%. Οὐδεμία ἔκπληξις λοιπόν πού στίς μισές διπλωματικές ἀντιπροσωπίες μας ἀνά τόν κόσμο, ἡ 28η Ὀκτωβρίου δέν ἑορτάσθηκε ἐπισήμως. Μέ τί χρήματα; Ἐπίσης οὐδόλως ἐκπληττόμεθα μαθαίνοντας κατά καιρούς ὅτι διπλωμάτες μας δαπανοῦν ἐξ ἰδίων γιά τίς διεθνεῖς δημόσιες σχέσεις τῆς Ἑλλάδος. Πρός τιμήν τους. Ἀλλά πρός ὄνειδος τῆς κεντρικῆς ὑπηρεσίας.

Χαρακτηριστικά θά ἀναφέρουμε ὅτι προβλέπεται ποσόν 15.300 εὐρώ γιά τήν πρεσβεία μας στήν Ἄγκυρα. Τό ἴδιο ποσόν γιά τό Βερολῖνο, 11.800 γιά τήν Μόσχα, 10.300 γιά τό Λονδῖνο, 10.000 γιά τό Παρίσι καί 9.000 γιά τό Πεκῖνο. Τό μεγαλύτερο ποσόν, 22.000 εὐρώ, εἶναι αὐτό πού διατίθεται γιά τήν πρεσβεία μας στήν Οὐάσιγκτων. Ἀλήθεια, γνωρίζουν αὐτοί πού ἐνέκριναν τέτοια κονδύλια, πόσο μπορεῖ νά κοστίζει ἕνα γεῦμα σέ ἀξιοπρεπές ἑστιατόριο τῆς ἀμερικανικῆς πρωτευούσης; Ἤ τῶν ἄλλων προαναφερθεισῶν πρωτευουσῶν; Συγκριτικῶς, οἱ 6.200 πού διατίθενται στά Σκόπια εἶναι ποσόν μέ πολύ μεγαλύτερη ἀγοραστική ἀξία. Καί πάλι ὅμως μπορεῖ νά εἶναι ἀνεπαρκές. Στήν Σεούλ, γιά παράδειγμα, διατίθενται 4.500 εὐρώ. Γνωρίζουν ἄραγε αὐτοί πού ἐνέκριναν αὐτό τό ποσόν τό κόστος πού δημιουργεῖται κάθε χρόνο γιά τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τοῦ πολέμου τῆς Κορέας; Καί θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ἡ συντήρησις τοῦ μνημείου τῶν Ἑλλήνων πεσόντων τοῦ πολέμου ἐκείνου καλύπτεται ἀπό κάποιον διαφορετικό «κωδικό»;

Δειγματοληπτικῶς ἀνεφέρθημεν σέ κάποια ἀπό τά ἐγκριθέντα ποσά. Γιά νά ἀντιληφθοῦν οἱ ἀναγνῶστες μας τό πρόβλημα, τό ὁποῖον θεωροῦμε βέβαιον ὅτι τό γνωρίζει πολύ καλά ἡ κεντρική ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τά ὁποῖο «βγάζει» τά κονδύλια, δέν γνωρίζουμε κατά πόσον θέλει νά τό γνωρίζει.

Ἀφήσαμε ὅμως γιά τό τέλος ἕνα σημαντικό κεφάλαιο πού ἀναφέρεται στίς ἐντός Ἑλλάδος ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου. Πρόκειται γιά τήν Ὑπηρεσία Διεθνῶν Σχέσεων Θεσσαλονίκης καί τήν Ὑπηρεσία Πολιτικῶν Ὑποθέσεων Ξάνθης. Γιά τίς δύο αὐτές ὑπηρεσίες διατίθεται ποσόν 3.500 εὐρώ. Ἀπό αὐτό 2.000 γιά τήν Θεσσαλονίκη καί 1.500 γιά τήν Ξάνθη. Δέν χρειάζεται νά μακρηγορήσουμε ἀναλύοντας τήν ἐθνική σημασία πού ἔχουν οἱ ὑπηρεσίες αὐτές. Ἰδιαίτερα τό γραφεῖο τῆς Ξάνθης. Μποροῦμε μόνον νά ὑποθέσουμε τά ἀντίστοιχα κονδύλια δημοσίων σχέσεων πού δαπανᾶ τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς. Ἤ αὐτό τῆς Θεσσαλονίκης. Κατά τά λοιπά διερωτώμεθα πῶς καί γιατί ἡ Τουρκία ἔχει ἀποτελεσματική διπλωματική ὑπηρεσία, τήν ὁποία ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νά παρακολουθήσουμε.

Κεντρικό θέμα