Ψυχρός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας γιά 100.000 κεραῖες 5G στήν Ἑλλάδα

Τελεσίγραφο Πομπέο πρός τήν Κυβέρνηση: «Λάβετε τίς σωστές ἀποφάσεις»

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ τοῦ νέου Ψυχροῦ Πολέμου μεταξύ Ἀμερικῆς ἀπό τήν μία πλευρά καί Ρωσσίας-Κίνας-Ἰράν ἀπό τήν ἄλλη εὑρίσκεται ἡ Ἑλλάς. Αὐτό κατέστη σαφές ἀπό τό περιεχόμενο τῆς ἰδεολογικῆς ὁμιλίας πού ἐκφώνησε στό Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος» ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο, ἐπιφυλάσσοντας στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τόν ρόλο τῆς ἡγεσίας στήν «ἑλληνική ἀνανέωση» παραλλήλως πρός τήν «ἀμερικανική ἀνανέωση» τοῦ Τράμπ. Τίς ὁποῖες «ἀνανεώσεις» ἐνεφάνισε ὡς συνέχεια τῆς πολιτικῆς Ρήγκαν, Θάτσερ, τῆς πολιτικῆς πού ἠκολούθησε ἡ Ἰνδία στόν 20ό αἰῶνα καί ἡ Βραζιλία στίς ἡμέρες μας.

Πίσω ἀπό τήν ἰδεολογική διακήρυξη Πομπέο κρύβονται συγκεκριμένα καυτά θέματα πού ἀφοροῦν τίς σινοαμερικανικές σχέσεις μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἀνταγωνισμός στήν τεχνολογία 5G, ὁ ἔλεγχος τῆς ὁποίας σημαίνει τόν παγκόσμιο ἔλεγχο τῶν ἐπικοινωνιῶν. Συγκεκριμένως ὁ κ. Πομπέο ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὑπάρχει ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα σέ διαφόρους τομεῖς, ὅπως τά δίκτυα κινητῆς τηλεφωνίας τῆς νέας γενιᾶς (5G). Ὅπως εἶπε, θά πρέπει νά ξεπερασθοῦν γραφειοκρατικά ἐμπόδια καί νά γίνει πιό εὐέλικτη ἡ νομοθεσία, καί ὑπεγράμμισε μέ χαρακτηριστικό τρόπο: «Βοηθῆστε μας γιά νά σᾶς βοηθήσουμε».

Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, τέλος, δέν παρέλειψε νά στείλει μέ τόν τρόπο του καί μηνύματα πρός τήν Ρωσσία, τό Ἰράν ἀλλά καί τήν Κίνα. Γιά τήν Ρωσσία τόνισε ὅτι ὑπονομεύει τήν σταθερότητα τῶν γειτονικῶν της χωρῶν καί γιά τό Ἰράν ὅτι ἐπιδιώκει τήν ἀποσταθεροποίηση τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁδηγώντας μάλιστα σέ ἔκρηξη τοῦ προσφυγικοῦ. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ δέ τήν Κίνα καί μέ ἀφορμή ἐπενδύσεις της στήν Ἑλλάδα (π.χ. Cosco-ΟΛΠ), τόνισε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Εὐρώπη τήν ἔχει χαρακτηρίσει ὡς συστημικό κίνδυνο καί κάλεσε τήν ἑλληνική Κυβέρνηση νά πάρει «τίς σωστές ἀποφάσεις».

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τό παρασκήνιο πού ὑπάρχει γιά τό θέμα τοῦ 5G, ἡ πλήρης ἀνάπτυξις τοῦ ὁποίου θά ὁδηγήσει στήν Ἑλλάδα στήν τοποθέτηση 100.000 μικρῶν καί μεγάλων κεραιῶν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Ἡ κινεζική Huawei διεκδικεῖ τόν ἔλεγχο τοῦ δικτύου τοῦ ΟΤΕ μέ τήν τεχνολογία της, ἡ ὁποία εἶναι φθηνή καί ταχύτατη. Οἱ ΗΠΑ ὅμως ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα νά προτιμήσει τήν Nokia, ἡ ὁποία εἶναι πιό ἀργή καί πιό ἀκριβή. Ὅμως –σημαντικό– συμβατή μέ τά συμμαχικά συμφέροντα. Καί τοῦτο, διότι οἱ Ἀμερικανοί θεωροῦν τήν κινεζική ἑταιρεία «ἐκτελεστικό βραχίονα τῶν κινεζικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων» καί ἀνάγουν τό ζήτημα τοῦ 5G σέ θέμα ἀσφαλείας γιά τό ΝΑΤΟ! Οἱ Κινέζοι ἔχουν ἤδη διεισδύσει στήν Μεγάλη Βρεταννία καί στήν Γαλλία καί οἱ Ἀμερικανοί ἀπαίτησαν ἀπό τίς κυβερνήσεις τους νά μήν τῆς δώσουν τόν ἔλεγχο τῶν δύο συστημάτων τοῦ 5G τά ὁποῖα ὀνομάζονται Core καί radio. Ἄγγλοι καί Γάλλοι δεσμεύθηκαν νά μήν ἐπιτρέψουν τήν εἴσοδο τῶν Κινέζων στόν σκληρό πυρῆνα τῶν δικτύων core, ἀλλά δέν δεσμεύθηκαν γιά τό ἀνοικτό δίκτυο radio.

Οἱ ΗΠΑ τόσο διά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐμπορίου Γουίλμπορ Ρός ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τόν ὑπουργό Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Κυριάκο Πιερρακάκη κατά τήν πρόσφατη ἔλευσή του στήν Ἀθήνα ὅσο καί διά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο ἔστειλαν τελεσίγραφο νά ἀποκλεισθεῖ ἡ Huawei καί ἀπό τά δύο συστήματα 5G στήν Ἑλλάδα. Καί ἀπό τό Core καί ἀπό τό radio. Καί τό σημαντικώτερο: Ζητοῦν νά ὑπογράψει ἡ Ἑλλάς τήν Συμφωνία τῆς Πράγας, «ἡ ὁποία δεσμεύει φωτογραφικά κάθε χώρα νά μήν ἔχει τεχνολογικές σχέσεις μέ τήν Κίνα».

Τό τελεσίγραφο Πομπέο εἶναι δίκοπο μαχαίρι γιά τήν Κυβέρνηση: Ἄν ἡ Ἑλλάς ὑπογράψει διεθνῆ συμφωνία κατά τῆς Κίνας, τό Πεκῖνο θά σκεφθεῖ νά ἀποσύρει τίς ἐπενδύσεις του ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἐάν δέν τήν ὑπογράψει ἤ δέν βρεῖ λύση μέ τίς τρεῖς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, τότε –πάντοτε μακροπροθέσμως– ὑπάρχει κίνδυνος ἀποσταθεροποιήσεως ἀπό τίς ΗΠΑ. «Βοηθῆστε γιά νά βοηθήσουμε, πάρτε τίς σωστές ἀποφάσεις» ἦταν τό ἀπειλητικό μήνυμα Πομπέο ἀπό τό «Νιάρχος».

Ἐναπόκειται στήν δημιουργική φαντασία τοῦ ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Κυριάκου Πιερρακάκη νά βρεῖ λύση, πού καί τίς ΗΠΑ νά ἱκανοποιεῖ καί τήν Κίνα νά μήν προσβάλλει. Συντόμως, οἱ 33.000 ὑπάρχουσες κεραῖες τῆς κινητῆς τηλεφωνίας (Cosmote, Wind, Vofafone) στήν Ἑλλάδα, μερικές χιλιάδες ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι σήμερα Huawei, θά αὐξηθοῦν σέ 100.000. Τό κρίσιμο εἶναι ποιός θά τίς ἐλέγχει γιά νά ἐλέγχει τίς ἐπικοινωνίες τοῦ κόσμου. Οἱ ΗΠΑ ἤ ἡ Κίνα;

Κεντρικό θέμα