Πρόβα καθόδου τουρκοφώνου κόμματος στίς ἐκλογές ἡ ἐπιστολή πρός τόν ΟΗΕ

Οἱ ἰσχυρισμοί τοῦ DEB γιά τούς ψευδομουφτῆδες, τήν ἐκπαίδευση καί τούς «τουρκικούς» συλλόγους

ΟΣΟ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ ἀπέναντι στίς μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων στήν Θράκη τόσο αὐτοί συνεχίζουν τήν διείσδυση καί αὐξάνουν τήν πίεσή τους. Βλέπουμε τώρα ἐπιστολή τοῦ κόμματος DEB (Κόμμα Φιλίας Ἰσότητος καί Εἰρήνης) πρός τόν ΟΗΕ. Πέρα ἀπό τούς ἀβάσιμους ἰσχυρισμούς πού περιλαμβάνονται στήν ἐπιστολή αὐτή, θά πρέπει νά μᾶς προβληματίσει αὐτό καθεαυτό τό γεγονός τῆς ὑπάρξεώς της.

Τό γεγονός, ὅτι ἕνα ὑποτιθέμενο κόμμα ἀπευθύνεται πρός τόν ΟΗΕ διαστρεβλώνοντας τήν πραγματικότητα σχετικά μέ μιάν ἀνεγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα, δεικνύει προσπάθεια ἀναδείξεώς του μέ στόχο –ὄχι πολύ μακρυνό– νά κατέλθει στίς ἐκλογές. Μέχρι στιγμῆς, ὑπό τήν καθοδήγησιν τῆς Τουρκίας (μέ αἰχμή τό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς), οἱ Τοῦρκοι ἐπιδιώκουν νά ἐκλέγονται μέ τά θεσμικά κόμματα τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς ἤ νά ἀσκοῦν πιέσεις, ὥστε οἱ αἱρετοί παράγοντες τῆς Θράκης νά ὑποχωροῦν στίς ἀπαιτήσεις τους. Ἔχουν ὅμως κατέλθει αὐτονόμως σέ ἐκλογές γιά τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καί μπορεῖ οἱ ψῆφοι τους νά μήν ἐπαρκοῦσαν γιά ἐκλογή εὐρωβουλευτοῦ, ὅμως κατώρθωσαν νά κάνουν «ἐπίδειξη δυνάμεως» παρουσιάζοντας ἕνα σοβαρό ποσοστό ψήφων.

Τό ὅτι τό κόμμα DEB ἀπευθύνεται τώρα στόν ΟΗΕ ἀποτελεῖ κλιμάκωση κινήσεων. Ἀπευθύνεται στόν Εἰδικό Εἰσηγητή τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τίς Μειονότητες, ἐφιστῶντας τήν προσοχή «στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἐθνικές μειονότητες στήν Ἑλλάδα.» Ὁμιλεῖ μάλιστα γιά «μή ἀναγνωρισμένη τουρκική μειονότητα στήν Δυτική Θράκη.» Αὐτή καί μόνον ἡ ἀναφορά θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀρκετή γιά τήν ἀπόρριψη τῆς ἐπιστολῆς, ἀφοῦ ἡ μειονότης εἶναι ἀναγνωρισμένη καί εἶναι θρησκευτική. Ἀναγνωρίζει βεβαίως τό DEB ὅτι ἡ μουσουλμανική μειονότης ἀποτελεῖται ἀπό τουρκογενεῖς, ἀπό Πομάκους (βουλγαρόφωνους μουσουλμάνους) καί μουσουλμάνους Ρομά, ὑποστηρίζει ὅμως ὅτι ὑφίσταται «τουρκική κοινότης» καί θέτει σειρά ζητημάτων μέ πρῶτο αὐτό τῶν μουφτήδων.

Ὁμιλεῖ γιά «νόμιμο δικαίωμα τῆς μειονότητας νά ἐπιλέγει τούς δικούς της θρησκευτικούς ἡγέτες-μουφτῆδες.» Καί ὑποστηρίζει: «Σήμερα ὑπάρχουν τρεῖς Μουφτῆδες, ἕνας στήν Ξάνθη, ἕνας στήν Κομοτηνή καί ἕνας στό Διδυμότειχο τῆς Βόρειας Ἑλλάδας, πού ἐπιλέγονται ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση, καί δύο μουφτῆδες, ἕνας στήν Ξάνθη καί ἕνας στήν Κομοτηνή, ἐκλεγμένοι ἀπό τήν μειοψηφία.»

Παραλείπεται βεβαίως στήν ἐπιστολή τό γεγονός ὅτι οἱ μουφτῆδες ἐπιλέγονται μέ τήρηση ὅλων τῶν κανόνων τοῦ Κορανίου. Σέ καμμία ἰσλαμική χώρα τοῦ κόσμου, οὔτε βεβαίως καί στήν Τουρκία, οἱ μουφτῆδες δέν ἐκλέγονται. Ἐπιπροσθέτως δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται ἐκλογή ἀπό τήν πλειοψηφία μιά ἐκλογή «διά βοῆς» ἀπό εὐκαιριακῶς συγκεντρωθέντες μουσουλμάνους σέ τζαμί τῆς περιοχῆς. Διότι αὐτή ἦταν ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τῶν ψευδομουφτήδων.

Ἕνα ζήτημα πού πρέπει τό Κράτος νά προσέξει εἶναι ἀναφορές, στήν ἐπιστολή, στήν χρήση τοῦ ὅρου «τουρκικός». Δυστυχῶς, ἐξ αἰτίας τῆς ὀλιγωρίας τῶν Ἀθηνῶν, ὑπάρχει ἀπό τό 2008 ἀπόφασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος σέ τουρκικές ἑνώσεις. Ἔτσι ὑποστηρίζεται ὅτι τέσσερα σωματεῖα διελύθησαν παρ’ ὅτι κέρδισαν ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου.

Περαιτέρω στήν ἐπιστολή γίνεται λόγος γιά «παρενοχλήσεις». Ἀναφέρεται ὅτι ἡ πρόεδρος τοῦ DEB Çiğdem Asafoğlu «ἔγινε στόχος τῶν ἑλληνικῶν μέσων ἐνημερώσεως ὅταν ἐξέφρασε ἀνοιχτά τήν τουρκική της ταυτότητα σέ τηλεοπτική συνέντευξη», ἐνῶ προστίθεται ὅτι «καί ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς μειονότητος ἔχουν ἀντιμετωπίσει σοβαρές ἀπειλές.»

Τέλος, ἀναφέρεται στά ἐκπαιδευτικά ζητήματα, γιά τά ὁποῖα τό κόμμα ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπάρχει κρατική παρέμβασις καί ὅτι τά τελευταῖα 20 χρόνια περισσότερα ἀπό 100 μειονοτικά σχολεῖα ἔχουν κλείσει. Ὁ ἰσχυρισμός εἶναι ἄκρως παραπλανητικός, καθώς σχολεῖα ἔκλεισαν στήν Θράκη, καθώς καί σέ ὅλη τήν ἑλληνική περιφέρεια, ἐξ αἰτίας τῆς συρρικνώσεως τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν καί τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν. Τό DEB οὐδόλως θά ἠνωχλεῖτο ἐάν ὑπῆρχε παρέμβασις ἀπό τό τουρκικό Κράτος!

Κεντρικό θέμα