Προθεσμία τεσσάρων ἐτῶν γιά μείωση τοῦ χρέους μας στό 90% τοῦ ΑΕΠ!

Ἀναθεωρεῖται μετά τήν πανδημία ὁ στόχος τοῦ Μάαστριχτ γιά χρέος 60% τοῦ ΑΕΠ, ἀλλά τίθενται ἀσφυκτικά χρονοδιαγράμματα – Ἑλλάς καί Ἰταλία οἱ στόχοι τῆς νέας ρυθμίσεως – Ἄτυπο μνημόνιο ἐν ὄψει, μετά τίς ἐκλογές

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ φαίνεται νά ἑτοιμάζει ἡ Κομμισσιόν γιά τήν Ἑλλάδα, δίδοντας προθεσμία στήν χώρα μας, μόλις τέσσερα χρόνια, ὥστε νά μειώσει τό δημόσιο χρέος της στό 90% τοῦ ΑΕΠ. Συμφώνως πρός ἀποκλειστικό δημοσίευμα τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδος Handelsblatt, ἡ Ἐπιτροπή στό πλαίσιο τῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος θέλει νά εἰσαγάγει ἕναν νέο σταδιακό στόχο τῆς τάξεως τοῦ 90% γιά τίς λεγόμενες χῶρες ὑψηλοῦ κινδύνου, ἤτοι αὐτές πού ἔχουν μεγάλο δημόσιο χρέος ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάς ἀλλά καί ἡ Ἰταλία. «Αὐτές οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης δέχονται αὐξημένη πίεση νά προχωρήσουν σέ περικοπές μέχρι νά μειώσουν τό χρέος τους στό 90%. Θά πρέπει νά βροῦν ἕναν βιώσιμο τρόπο μειώσεως τοῦ χρέους μέσα στά ἑπόμενα τέσσερα χρόνια» ἐπισημαίνει τό δημοσίευμα. Οἱ χῶρες ὑψηλοῦ κινδύνου θά ἔχουν τέσσερα χρόνια στήν διάθεσή τους γιά νά μειώσουν τό χρέος τους. Μόλις φτάσουν στό 90% θά θεωροῦνται «Χῶρες Μεσαίου Κινδύνου» καί θά ἐπιβραδύνουν τήν διαδικασία περαιτέρω μειώσεως στό 60% πού διατηρεῖται ὡς ἀνώτατο ὅριο χρέους. Ἕνα σχέδιο θά ἐγκρίνεται μετά ἀπό ἀνάλυση βιωσιμότητος τοῦ χρέους τό ὁποῖο ἔχει στήν διάθεσή του καί τό ΔΝΤ. Ἐάν μιά χώρα παρεκκλίνει ἀπό τήν πορεία μειώσεως τοῦ χρέους, ἡ ΕΕ θά ξεκινᾶ τήν διαδικασία Ὑπερβολικοῦ Ἐλλείμματος καί θά θέτει τήν χώρα ὑπό αὐστηρότερη ἐπιτήρηση.

Ὅπως ἔχει γράψει ἡ «Ἑστία», εἰς τό ἐπίκεντρον τοῦ σχεδίου τῆς Κομμισσιόν εἶναι δημοσιονομικές συμφωνίες ἀλά κάρτ μεταξύ κάθε χώρας τῆς ΕΕ καί τῆς Ἐπιτροπῆς ἀφοῦ μέ δεδομένες τίς διαφορές καί ἀποκλίσεις στά ἐπίπεδα χρέους μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν, δέν εἶναι εὔκολη μία κοινή προσέγγισις γιά ὅλες τίς χῶρες. Ἐπί τῆς οὐσίας, θά ἀπαιτοῦνται μία σειρά ἀπό μεταρρυθμίσεις πού θά ὁρίζονται μεταξύ τῶν δύο μερῶν καί αὐστηροί κανόνες γιά τήν δημοσιονομική προσαρμογή τῶν χωρῶν στήν βάση ἀναλήψεως συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Ἔτσι ἡ Ἑλλάς θά διαπραγματευτεῖ ξανά μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή τίς δεσμεύσεις πού θά πρέπει νά ἀναλάβει νά ὑλοποιήσει στό πλαίσιο ἑνός ἐξειδικευμένου πολυετοῦς σχεδίου μειώσεως τοῦ χρέους. Τό σχέδιο τῆς Κομμισσιόν φαίνεται ὅτι ὁδηγεῖ σέ ἕνα καθεστώς δημοσιονομικῆς ἐπιτηρήσεως πολλῶν ταχυτήτων, μέ αὐστηρότερες δεσμεύσεις γιά τήν Ἑλλάδα καί τίς ἄλλες ὑπερχρεωμένες χῶρες καί πιό χαλαρές γιά τίς ὑπόλοιπες πού ἀντιμετωπίζουν λιγώτερα προβλήματα.

Συμφώνως πρός τό προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2023, τό χρέος τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως πού εἶναι τό μεγαλύτερο στήν Εὐρώπη ἐκτιμᾶται ὅτι θά διαμορφωθεῖ στά 355 δισ. εὐρώ ἤ 169,1% ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ στό τέλος τοῦ 2022, ἔναντι 353.389 δισ. εὐρώ ἤ 193,3% ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ τό 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,2 μονάδες ἔναντι τοῦ 2021. Τό 2023 προβλέπεται ὅτι θά διαμορφωθεῖ στά 357 δισ. εὐρώ ἤ 161,6% ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση κατά 7,5 ποσοστιαῖες μονάδες τοῦ ΑΕΠ ἔναντι τοῦ 2021.

Οἱ πρόσφατες ἐκτιμήσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου προβλέπουν μείωση στό 177,6% ἐφέτος καί στό 169,8% τό 2023, μέ σταδιακή περαιτέρω μείωση στό 149,9% τό 2027.

Σημειώνεται πώς ἡ Κομιμσσιόν πιθανότατα θά παρουσιάσει τήν πρότασή της γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος καί Ἀναπτύξεως τόν Νοέμβριο. Μέχρι τώρα ἤθελε νά παρουσιάσει τό σχέδιο στά τέλη Ὀκτωβρίου, ὡστόσο πρέπει νά προηγηθοῦν ἐσωτερικές συμφωνίες. Τό Σύμφωνο Σταθερότητος καί Ἀναπτύξεως ἔχει ἀνασταλεῖ ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τήν ἄνοιξη τοῦ 2020, καί ἀναμένεται νά τεθεῖ καί πάλι ἐν ἰσχύι τό 2024, ἀλλά μέ μορφή πού θά περιέχει νέες μεταρρυθμίσεις.

Κεντρικό θέμα