Προσφυγή στήν Χάγη γιά τό κατοχικό δάνειο

Στό ΦΕΚ ἐπισήμως τό πόρισμα γιά τίς ἀποζημιώσεις – 371,4 δισ. εὐρώ οἱ ἀξιώσεις

ΚΑΘΟΛΟΥ τυχαία δέν ἦταν ἡ χθεσινή μετάβασις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στόν μαρτυρικό Δῆμο Σφακίων ὅπου στήν Κατοχή ἡ παραστρατιωτική ὁμάς τοῦ Φρίτς ἔκαψε τό χωριό καί ἐκτέλεσε τούς 31 κατοίκους του ὡς ἀντίποινα γιά τήν συμμετοχή τῶν ντόπιων στήν ἀντίσταση κατά τῶν ναζί. Οὔτε οἱ δηλώσεις του συμφώνως πρός τίς ὁποῖες «οἱ ἔναντι τῆς Γερμανίας ἀξιώσεις γιά τό κατοχικό δάνειο καί τίς ἐν γένει ἀποζημιώσεις τῆς γερμανικῆς ναζιστικῆς κατοχῆς εἶναι πάντα ἐνεργές –πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἀξιώσεις εἶναι πάντα δικαστικῶς ἐπιδιώξιμες καί δέν τίθεται κανένα θέμα παραγραφῆς. Ὁ κοινός εὐρωπαϊκός νόμος ἐπιβάλλει τήν σχετική ἀπόφαση νά τήν λάβει ἁρμόδιο δικαστικό forum βάσει τοῦ συνόλου τοῦ ἐφαρμοζομένου Διεθνοῦς Δικαίου».

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ἔχει χαράξει μαζί μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Νῖκο Βούτση, τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα, τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Κοτζιᾶ καί σέ συνεννόηση μέ τήν ἡγεσία τῆς Ἀντιπολιτεύσεως στό σύνολό της ἕνα σχέδιο πού ὡς τελική κατάληξή του θά ἔχει τήν διεκδίκηση τοῦ ὕψους 371,4 δισ. εὐρώ κατοχικοῦ δανείου ἀπό τήν Γερμανία μέ προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης!

Αὐτό ἐννοεῖ ὁ Πρόεδρος ὅταν ὁμιλεῖ γιά «δικαστικό forum». Ἀπόφασις τῆς πολιτικῆς καί πολιτειακῆς ἡγεσίας ἦταν νά ἀναμείνει τήν λήξη τῶν μνημονίων πρίν ἐκκινήσει τίς διαδικασίες διεκδικήσεως τοῦ δανείου οἱ ὁποῖες προβλέπουν:

– Πρῶτον, τήν συντήρηση τῆς ἐθνικῆς μνήμης. Οἱ διαρκεῖς ἐπισκέψεις τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας μας στήν Κάνδανο, τόν Βάμο, τά Σφακιά, τό Δίστομο, τά Καλάβρυτα καί σέ ἄλλους μαρτυρικούς τόπους ἐκρίθη πώς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά σταλεῖ τό μήνυμα στό Βερολῖνο. ὅτι οἱ ἀξιώσεις εἶναι ἐνεργοί.

– Δεύτερον, τήν ἐκκίνηση τῶν κοινοβουλευτικῶν διαδικασιῶν γιά τήν διεκδίκηση τοῦ κατοχικοῦ δανείου. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», πρός τό τέλος τοῦ ἔτους μέ ἀπόφαση τοῦ Προέδρου τοῦ Κοινοβουλίου Νίκου Βούτση θά διεξαχθεῖ στήν Ὁλομέλεια εἰδική συνεδρίασις κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά συζητηθεῖ τό πόρισμα γιά τίς γερμανικές ὀφειλές καί θά ἀποφασισθεῖ ἡ ἀποστολή του στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί ὅλα τά Εὐρωπαϊκά Κοινοβούλια, προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἡ διεθνοποίησις τοῦ θέματος. Γιά νά συμβεῖ αὐτό ὅμως, προηγουμένως τό πόρισμα θά περιβληθεῖ τόν τύπο ἐπισήμου ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας, ἡ ὁποία θά δημοσιευθεῖ μετά πάσης ἐπισημότητος –καί γιά νομικούς λόγους– στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

– Τρίτον, τήν ἔναρξη διαπραγματεύσεων μέ τήν γερμανική πλευρά –θά ὑποβληθεῖ ἐπίσημο αἴτημα– μέ τελικό στόχο τήν προσφυγή τῆς χώρας καί τήν παραπομπή τῆς ἐκκρεμότητος στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Τό πρός διεκδίκησιν ποσό τοῦ δανείου βασίζεται στό πόρισμα Καρακούση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους πού συνετάχθη ἐπί κυβερνήσεως Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί ἐπί ὑπουργίας Χρήστου Σταϊκούρα.

Ἡ δέ στρατηγική γιά τήν προσφυγή στήν Χάγη περιγράφεται μέ ἀκρίβεια στήν γνωμοδότηση τοῦ Προέδρου τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους Μιχαήλ Ἀπέσσου, ἡ ὁποία περιέχεται στίς σελίδες 186-189 τοῦ πορίσματος τῆς Βουλῆς. Αὐτή ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Ἡ προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης προϋποθέτει ὅτι στοιχειοθετεῖται παραβίασις διεθνοῦς ὑποχρεώσεως σέ βάρος τῆς ἄλλης πλευρᾶς μετά τήν 1/5/2008. Καί τοῦτο διότι ἡ Γερμανία ἀποδέχεται χρονικά τήν δικαιοδοσία τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης μόνο γιά ἐκεῖνες τίς διαφορές οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ καταστάσεις καί γεγονότα πού ἔχουν λάβει χώρα μετά τήν 1/5/2008. Συνεπῶς τυχόν ἐναγωγή τῆς Γερμανίας στό δικαστήριο αὐτό προϋποθέτει τήν ὕπαρξη πραγματικῆς βάσεως μετά τήν 1/5/2008, ἱκανῆς νά ὑποστηρίξει μιά προσφυγή ἐνώπιόν του. Δηλαδή, ἐάν μετά τήν ὡς ἄνω ἡμερομηνία ἔχουν λάβει χώρα γεγονότα ἤ καταστάσεις τά ὁποῖα νά ἀποτελοῦν τήν ἀληθῆ αἰτία γενέσεως μιᾶς διαφορᾶς ἀνάμεσα στίς δύο πλευρές. Ἐνδεχόμενη ἄρνησις τῆς γερμανικῆς πλευρᾶς νά διαπραγματευθεῖ τήν ρύθμιση τῶν ἑλληνικῶν ἀπαιτήσεων μετά ἀπό νεώτερη διπλωματική ἀνακίνηση τοῦ θέματος ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά θά μποροῦσε νά συγκροτήσει τήν πραγματική βάση μιᾶς διαφορᾶς μεταγενέστερης τῆς ὡς ἄνω κρίσιμης ἡμερομηνίας».

Κεντρικό θέμα