Πρός συγχωνεύσεις τραπεζῶν τό 2022

Πηγές Tραπέζης τῆς Ἑλλάδος: «Τά χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα δέν παράγουν ἔσοδα, ἀργά ἤ γρήγορα θά χρειαστεῖ ἐγχείρισις»

ΣΕ ΚΥΚΛΟ συγχωνεύσεων καί ἐξαγορῶν φαίνεται νά ὁδεύει τό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς ἔγκριτοι τραπεζικοί παράγοντες ἐκτιμοῦν ὅτι ἀπαιτοῦνται λεπτές χειρουργικές κινήσεις γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ χαμηλή κερδοφορία καί τά σοβαρά διαρθρωτικά ζητήματα, πού χαρακτηρίζουν τίς ἐγχώριες τράπεζες.

Συμφώνως πρός πηγές τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἐξυγιανθοῦν οἱ τραπεζικοί ἰσολογισμοί καί περιορισθοῦν τά «κόκκινα» δάνεια, σταδιακά ἀπό τό 2022 καί μετά εἶναι πολύ πιθανό νά ὑπάρξει ἀναδιάρθρωσις τοῦ κλάδου τόσο μέσω συγχωνεύσεων ἀλλά κυρίως μέ τήν εἴσοδο στρατηγικῶν ἐπενδυτῶν καί ξένων οἴκων. Οἱ προκλήσεις τῆς πανδημίας καί ὁ κίνδυνος νά ἀντιμετωπίσουν οἱ τράπεζες μία νέα γενιά μή ἐξυπηρετουμένων ἀνοιγμάτων, γεγονός πού θά ἐπέφερε νέες ἀπαιτήσεις γιά προβλέψεις ἐπισφαλείας καί ἴδια κεφάλαια, ἐπαναφέρουν τήν ἀνάγκη ἀντιμετωπίσεως παλαιῶν καί νέων προβλημάτων, βάζοντας τίς ἐξαγορές καί τίς συγχωνεύσεις τῶν τραπεζῶν σέ πρῶτο πλάνο. Αὐτή τήν λύση γιά τό εὐρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα συνολικά εἶχε δείξει ἀπό τόν περασμένο Νοέμβριο ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἑνιαίου Ἐποπτικοῦ Μηχανισμοῦ Ἀνδρέα Ἐνρία, τονίζων ὅτι «ἕνας τρόπος γιά τήν ἐξάλειψη τῆς πλεοναζούσης ἱκανότητος καί τήν ἀποκατάσταση τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν ὡς ἑλκυστικῶν ἐπενδυτικῶν προτάσεων, εἶναι ἡ ἑνοποίησις». Προσέθεσε ἀκόμη ὅτι «ἡ ἐμπειρία σέ ἄλλες χῶρες καί βιομηχανίες δείχνει ὅτι μετά τίς μεγάλες καταστροφές ἡ ἑνοποίησις εἶναι συχνά βασικό συστατικό γιά μία ταχεῖα καί ἐπιτυχημένη ἀνάκαμψη.»

Ὅπως ἐπισημαίνεται, αὐτήν τήν στιγμή προέχει κατ’ ἀπόλυτη προτεραιότητα τό θέμα τῆς ἐξυγιάνσεως τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Ἀμέσως καί ὑπό προϋποθέσεις πού συνδέονται μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ θά μποροῦσε νά ἀνοίξει τό κεφάλαιο ἐξαγορῶν καί νέων συγχωνεύσεων, παρά τό γεγονός ὅτι τό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει τήν μεγαλύτερη συγκέντρωση σέ πανευρωπαϊκό ἐπίπεδο (90% τῆς ἀγορᾶς στίς 4 συστημικές.) Ὅσοι παρακολουθοῦν ἀπό κοντά τίς ἐξελίξεις προβλέπουν ὅτι θά μποροῦσε νά ὑπάρξει ἐνδιαφέρον ἀπό διεθνεῖς ἐπενδυτές ἀρκεῖ νά ξεπερασθοῦν τά προβλήματα πού ὑπάρχουν σέ αὐτήν τήν χρονική συγκυρία καί ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι θά ἀξιοποιηθοῦν οἱ πόροι τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, δημιουργώντας συνθῆκες μεγάλης ἀναπτύξεως στήν χώρα.

Πρίν ὡστόσο καταλήξουμε σέ αὐτό τό σημεῖο, θά πρέπει νά ἔχουν ἀντιμετωπισθεῖ κρίσιμα ζητήματα:

– Ἡ ἐκκαθάρισις τῶν προβληματικῶν δανείων. Ἐκτιμᾶται ὅτι φέτος τά μή ἐξυπηρετούμενα ἀνοίγματα στήν Ἑλλάδα θά διαμορφωθοῦν κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα τῶν 30 δισ. εὐρώ.

– Ἡ δημιουργία τοῦ φορέως Ἀποκτήσεως Ἀκινήτων. Ὡστόσο, τό χρονικό σημεῖο τῆς συστάσεως τοῦ φορέως εἶναι μακρυνό σέ σχέση μέ τήν ἐκκίνηση τόσο τοῦ νέου πτωχευτικοῦ νόμου ὅσο καί τῆς διαρκείας τῆς «ὀμπρέλλας» προστασίας τῆς πρώτης κατοικίας πού μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν τά προγράμματα τῆς Κυβερνήσεως. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὑπάρχει ἀνησυχία γιά τήν ὑστέρηση στίς ἀνακτήσεις ὀφειλῶν, ἰδίως ἐκ μέρους τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως.

– Νά προχωρήσει ἡ ἀγορά διαχειρίσεως περιουσιακῶν στοιχείων ὅπως εἶναι οἱ πωλήσεις ἑταιρειῶν καί ἄλλων δραστηριοτήτων.

– Νά διαμορφωθεῖ ἑλκυστικώτερο ἐπενδυτικό περιβάλλον, μέ τίς προσδοκίες νά στηρίζονται στήν ὀρθή ὑλοποίηση τῶν πόρων τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως.

Πηγές τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐπιμένουν πάντως στήν δημιουργία τῆς bad bank, καθώς ἐκτός τῶν ἄλλων προβλημάτων μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει τήν χαμηλή ποιότητα τῶν τραπεζικῶν κεφαλαίων, πού σέ ποσοστό ἄνω τοῦ 60% ἀποτελοῦνται ἀπό ἀναβαλλόμενες φορολογικές ἀπαιτήσεις.

Κεντρικό θέμα