Πρός μεγάλες ἀνατροπές στό πόθεν ἔσχες τῶν δικαστῶν

Προβληματισμός γιά τήν κατάργηση τῆς βάσεως δεδομένων pothen.gr – Ὑπό ἀναθεώρησιν τό αὐστηρό πλαίσιο ποινῶν – Τί σχεδιάζεται γιά τήν ἀξιολόγηση – Ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεων

ΡΙΖΙΚΕΣ ἀλλαγές στόν τρόπο ἀπονομῆς τῆς Δικαιοσύνης προκειμένου νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες ἐκδόσεως δικαστικῶν ἀποφάσεων ἀλλά καί νά ἀπαλλαγοῦν οἱ δικαστές ἀπό τήν μέγγενη πιέσεων κυοφοροῦνται στό τρίγωνο Μαξίμου-Ἄντιπροεδρία Κυβερνήσεως-Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», οἱ διεργασίες μεταξύ τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ ὅπου ἡ ἕδρα τοῦ γραφείου Πρωθυπουργοῦ, τῆς ὁδοῦ Ζαλοκώστα ὅπου ἡ ἕδρα τοῦ Ἄντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί τῆς Λεωφόρου Μεσογείων ὅπου τό γραφεῖο τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, εἶναι ἔντονες ἐσχάτως. Εἰδικῶς μετά τίς συναντήσεις πού ὑπῆρξαν προσφάτως μέ τά Προεδρεῖα τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων καί τῶν Ἑνώσεων Δικαστῶν κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων διασαφηνίσθηκαν ὅσα ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τόν διορισμό τῶν ἐπίκουρων δικαστῶν καί τήν ἀξιολόγηση καθώς καί ἄλλα θέματα. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» γίνεται νομοπαρασκευαστική ἐργασία γιά:

Τήν ριζική μεταβολή τοῦ τρόπου ὑποβολῆς τοῦ πόθεν ἔσχες τῶν δικαστῶν, πιθανῶς καί ἄλλων ἐπαγγελματικῶν ὁμάδων.

Γιά τό νέο θεσμικό πλαίσιο διορισμοῦ ἐπίκουρων δικαστῶν στόν Ἄρειο Πάγο οἱ ὁποῖοι θά εἶναι πρωτοδίκες.

Γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν δικαστῶν ἡ ὁποία θά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τήν ἀντοχή τῶν πρωτοδίκων ἀποφάσεων στά Ἐφετεῖα καί τόν Ἄρειο Πάγο.

Τήν δημιουργία εἰδικοῦ τμήματος στό Ἐλεγκτικό Συνέδριο προκειμένου νά ἀπορροφῶνται μέ διαδικασίες ἐξπρές τά χρήματα ἀπό τό Ταμεῖο Ἀναπτύξεως. Ἐπίσης συγχωνεύσεις σέ ἐπαρχιακά δικαστήρια. Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο, κυβερνητικές ἀποφάσεις γιά τόν τρόπο ὑποβολῆς τοῦ πόθεν ἔσχες τῶν δικαστῶν ἀκόμη δέν ὑπάρχουν. Ὑπάρχουν ὅμως καταγεγεγραμμένες διαπιστώσεις καί ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία» ἔντονος προβληματισμός. Διαπιστώσεις ὅτι ὁ νόμος Παπαγγελόπουλου εἶναι ὑπέρμετρα αὐστηρός καί γραφειοκρατικός. Διαπιστώσεις ὅτι εἶναι λάθος νά συντηρεῖ τό Δημόσιο δύο βάσεις δεδομένων γιά τό πόθεν ἔσχες καθώς τά ἴδια σχεδόν στοιχεῖα γιά εἰσοδήματα, ἀκίνητα ὑπάρχουν στίς πλατφόρμες τῆς ΑΔΑΕ, ἐνῶ μέ βάση τό νέο νομικό πλαίσιο ἡ ὑπηρεσία αὐτή ἔχει ἄμεση πρόσβαση καί στούς τραπεζικούς λογαριασμούς τῶν ἐλεγχομένων προσώπων.

Στίς ἐσωτερικές συζητήσεις πού διεξάγονται κορυφαῖοι κυβερνητικοί παράγοντες εἰσηγοῦνται στόν Πρωθυπουργό τήν κατάργηση τῆς δεύτερης βάσεως πόθεν ἔσχες ὡς ἀχρείαστης καί περιττῆς καθώς καί τήν ὑποβολή δηλώσεων περιοδικῶς. Σέ κάθε περίπτωση μόνον ὅταν διαπιστώνεται μεταβολή στήν περιουσιακή κατάσταση τοῦ ἐλεγχομένου. Πέραν αὐτῶν θεωρεῖται ὑπέρμετρα αὐστηρό τό νομικό πλαίσιο ποινῶν γιά τυχόν παράλειψη δηλώσεως πόθεν ἔσχες καθώς ἡ κάθειρξις θεωρητικῶς μπορεῖ νά φθάσει καί τά δέκα χρόνια.

Τούτων δοθέντων εἶναι στό τραπέζι τοῦ διαλόγου χωρίς νά ἔχουν ληφθεῖ τελικές ἀποφάσεις ἡ μερική κατάργησις τοῦ πόθεν ἔσχες τῶν δικαστῶν καί ἡ ἀνάθεση τοῦ ἐλέγχου στήν πλατφόρμα τῆς ΑΔΑΕ. Στίς ἐσωτερικές συζητήσεις τοῦ τριγώνου Μαξίμου-Ἀντιπροεδρία-Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης διεξάγεται συζήτησις γιά τό πῶς θά ἐνισχυθοῦν οἱ Ἀρεοπαγῖτες, ἡ δικαστική ὕλη τῶν ὁποίων ἔχει αὐξηθεῖ καί δέν μποροῦν νά ἀντεπεξέλθουν στήν ἀποστολή τους. Στήν κυβέρνηση, μέ ἔκπληξη παρατήρησαν ὅτι στίς τελευταῖες κρίσεις δικαστῶν οἱ Ἐφέτες ἀπέφυγαν νά ὑποβάλλουν αἰτήσεις προαγωγῆς στό ἀνώτατο ἀκυρωτικό δικαστήριο. Καί τοῦτο διότι θεωροῦν ὅτι οἱ Ἀρεοπαγῖτες ἔχουν φόρτο ἐργασίας χωρίς στήριξη. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν στήν Κυβέρνηση συζητοῦν τόν διορισμό ἐπίκουρων δικαστῶν προερχόμενων ἀπό ἐπετηρίδα πρωτοδικῶν γιά τήν στήριξη τοῦ ἔργου τῶν ἀνωτάτων δικαστῶν. Τό πῶς βεβαίως θά γίνει δεκτή αὐτή ἡ μεταβολή ἀπό τό δικαστικό σῶμα (πρωτοδίκες-βεντοῦζες στούς Ἀρεοπαγῖτες) εἶναι ζήτημα πρός ἀπόδειξιν.

Ἀνοικτό εἶναι ἐπίσης τό θέμα τῆς ἀξιολογήσεως τῶν δικαστῶν. Μεταξύ τῶν κριτηρίων θά περιλαμβάνονται καί τό ἐάν οἱ πρωτόδικες δικαστικές ἀποφάσεις θά εἶναι τόσο καλά δεμένες ὥστε νά ἀντέχουν στά Ἐφετεῖα καί νά μήν ἀκυρώνονται. Θά βαθμολογεῖται τό ποσοστό ἀπορρίψεως ἀποφάσεων. Όοσο πιό χαμηλό τόσο τό καλύτερο γιά τόν ἀξιολογούμενο δικαστή. Τά στατιστικά στοιχεῖα πού ἄρχισε νά συλλέγει τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιά τόν ἀριθμό τῶν ὑποθέσεων μέ τίς ὁποῖες ἀσχολοῦνται σέ ἐτησία βάση τά δικαστήρια θά ἀποτελέσουν καί τόν ὁδηγό γιά συγχωνεύσεις δικαστηρίων –ἀκόμη καί λουκέτων– ἀνά περιφέρεια καί ἀνά νομό.

Τέλος στό τραπέζι τοῦ διαλόγου γιά τίς ἀλλαγές στήν δικαιοσύνη εἶναι ὥριμη ἡ συζήτησις γιά ἀλλαγές στόν ἔλεγχο νομιμότητος πού πραγματοποιεῖ τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο γιά νά ὑπάρξει ταχεῖα ἀπορρόφηση τῶν χρημάτων τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως. Οἱ συμβάσεις δέν θά ἐλέγχονται πλέον ἀπό εἰσηγητή, κλιμάκιο, τμῆμα, ὁλομέλεια. Ἡ διαδικασία θά συντομευθεῖ ὥστε οἱ συμβάσεις νά ἐλέγχονται ἅπαξ καί νά ἐγκρίνονται ἀπό εἰδικό τμῆμα τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου τό ὁποῖο θά λαμβάνει ἀποφάσεις fast track κατά τά πρότυπα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἄγώνων.

Κεντρικό θέμα