Πρός ἰδιωτικοποίηση τό Ζάππειο τῶν εὐεργετῶν!

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλοιώνει τήν διαθήκη Ζάππα, καταγγέλλει σέ ἐπιστολή της ἡ διοίκησις

ΕΝ ΜΕΣΩ θέρους καί πραξικοπηματικῶς, μέσω νόμου περί οἰκονομικῶν ἐγκληματικῶν δραστηριοτήτων, ἡ Κυβέρνησις ἐπέφερε θεμελιώδεις ἀλλαγές στήν διοίκηση τοῦ Ζαππείου προετοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά δυσμενεῖς ἐξελίξεις. Παραβλέποντας τίς ἀντιδράσεις ἀκόμη καί τῆς διορισμένης ἀπό τήν ἴδια ὑφισταμένης διοικήσεως, ἀλλοιώνει ἐμφανῶς τό πνεῦμα τῆς διαθήκης τοῦ Εὐαγγέλη Ζάππα τροφοδοτώντας σενάρια πού θέλουν τήν περιοχή τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Μεγάρου νά περιέρχεται στό ΤΑΙΠΕΔ καί νά ὁδεύει πρός ἰδιωτικοποίηση! Ταῦτα δέ παρά τό γεγονός ὅτι τό Ζάππειο εἶναι αὐτοδιοικούμενο καί ἀποβαίνει μέχρι τοῦδε κερδοφόρο, αὐξάνοντας τά ἔσοδά του μέχρι καί 70% ἐτησίως.

Ὡς γνωστόν τό Ζάππειο ἀπό συστάσεώς του καί συμφώνως πρός τίς ἐπιθυμίες τῶν δύο εὐεργετῶν, τοῦ Εὐαγγέλη καί τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίνου Ζάππα, διοικεῖται ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ὀλυμπίων καί Κληροδοτημάτων (ΕΟΚ) καί ἀποτελεῖ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἄμισθα. Λόγω τῶν ὑψηλῶν συμβολισμῶν μέ τούς ὁποίους εἶναι ἐνδεδυμένο τό κληροδότημα, ὑπηρέτησαν κατά καιρούς οἱ σημαντικώτερες φυσιογνωμίες τῆς χώρας, ἀπό τόν Θρασύβουλο Ζαΐμη καί τόν Χαρίλαο Τρικούπη μέχρι τόν Στέφανο Δραγούμη καί τόν Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο.

Ἡ τελευταία θεμελιώδης ρύθμισις τῆς διοικήσεως τοῦ Ζαππείου ἐπῆλθε μέ ἀναγκαστικό νόμο τοῦ 1939, ὅταν πλέον εἶχαν ξεκαθαρισθεῖ τά προβλήματα μέ τήν περιουσία τῶν Ζαππαίων καί εἶχαν λήξει οἱ διαμάχες μέ τίς Ρουμανικές κυβερνήσεις πού διήρκεσαν περισσότερες ἀπό ἕξι δεκαετίες. Οὐδείς ἐτόλμησε, μηδέ τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν ἐξαιρουμένων, νά θίξει τό κληροδότημα ἤ νά ἐπιφέρει οἱαδήποτε ἀλλαγή στό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Οὐδέποτε δέ ἐπαύθη ἐν ἐνεργεία Διοικητικό Συμβούλιο.

Εὐτύχησε δέ τό ἐν λόγω Νομικό Πρόσωπο (ΕΟΚ) νά εὐημερήσει καί νά τύχει τῆς ὑποστηρίξεως τῶν μεταπολιτευτικῶν κυβερνήσεων πού φρόντισαν γιά τήν ριζική ἀνακαίνιση τοῦ μεγάρου. Ταυτοχρόνως, ἀποτελεῖ πόλο ἕλξεως γιά τίς διεθνεῖς ἀγορές καί τόν τουρισμό, φιλοξενώντας στίς ἐγκαταστάσεις του μερικές ἀπό τίς σημαντικώτερες διεθνεῖς καί ἑλληνικές ἐμπορικές, οἰκονομικές, κοινωνικές κ.ἄ. ἐκδηλώσεις. Κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως τό Ζάππειο ὄχι μόνον ἐπιβίωσε ἀποκομίζοντας κέρδη ἀλλά ἀντεπεξῆλθε στίς αὐξημένες ὑποχρεώσεις του, παρουσιάζοντας θετικά οἰκονομικά ἀποτελέσματα.

Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἐνεφανίσθη ἡ πληροφορία ὅτι ἐπίκειται ἀλλαγή στήν διοίκηση τοῦ Ζαππείου. Χωρίς νά προηγηθεῖ οἱαδήποτε διαβούλευσις μέ θεσμικούς φορεῖς καί χωρίς νά εἰσαχθεῖ πρός συζήτησιν στήν ἁρμοδία Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐψηφίσθη ἀπό τό Θερινό Τμῆμα τροπολογία ἐντεταγμένη στόν νόμο περί προλήψεως καί καταστολῆς τῆς νομιμοποιήσεως ἐσόδων ἀπό ἐγκληματικές δραστηριότητες καί τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς τρομοκρατίας! Πέραν τῶν ἄλλων, τό ἄρθρο 63 τοῦ ἐν λόγω νόμου (ὑπ’ ἀριθμ. 557/ΦΕΚ 139Α/2018) θεσμοθετεῖ θέση Γενικοῦ Γραμματέως ὡς μοναδικοῦ ἐκτελεστικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐπιτροπῆς. Προβλέπεται τετραετής θητεία δυνάμενη νά ἀνανεώνεται γιά μία ἀκόμη τετραετία, μέ ἀποδοχές 56.000 εὐρώ ἐτησίως, οἱ ὁποῖες θά ἐπιβαρύνουν τόν προϋπολογισμό τοῦ Ζαππείου. Ὁ Γενικός Γραμματεύς καλεῖται νά ἀσκήσει τά καθήκοντα τά ὁποῖα ἀσκοῦσε μέχρι τοῦδε ἀμισθί ὁ Πρόεδρος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο. Οἱ δραματικές ἀλλαγές στό ὑφιστάμενο καθεστώς συνεχίζονται μέ τήν πρόβλεψη προσλήψεων μέ ἀόριστο τρόπο. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἔλλειψις ἀντιδράσεως ἐκ μέρους τῶν κομμάτων τῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ἐπίσης ὅτι οἱ μεθοδεύσεις τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πραγματοποιήθηκαν ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ, ἄνευ οἱασδήποτε συνεννοήσεως μέ τήν ὑφισταμένη διοίκηση, τήν ὁποία ἐξ ἄλλου αὐτή ἡ Κυβέρνησις ἔχει διορίσει. Σέ ἐπιστολή πού ἀπηύθυνε τό Δ.Σ. τῆς ΕΟΚ πρός τήν ὑφυπουργό Οἰκονομικῶν Αἰκατερίνη Παπανάτσιου, τῆς ἐπισημαίνει ὅτι πρέπει «νά ἀξιοποιήσουμε καί νά διαφυλάσσουμε τά δικαιώματα τῆς Κληρονομίας τοῦ Ἐθνικοῦ μας Εὐεργέτη, θά πρέπει νά στραφοῦμε στόν πλοῦτο καί τήν ἀξία τῶν ἰδεῶν τῆς παρακαταθήκης του». Ἐν συνεχεία, ἡ ὑφισταμένη διοίκησις τοῦ Ζαππείου μέμφεται τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, διότι δέν προέβη σέ διαβουλεύσεις. Χαρακτηρίζει τίς διατάξεις πού ἐψηφίσθησαν ἀσαφεῖς καί τονίζει ὅτι «ἡ ψηφισθεῖσα ρύθμισις ὄχι μόνον δέν κινεῖται στήν σωστή κατεύθυνση, ἀλλά εἰσάγει πρωτόγνωρες γιά τό Ζάππειο ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες πιθανώτατα θά ὑπονομεύσουν τήν πνευματική παρακαταθήκη τῆς διαθήκης τοῦ Ἐθνικοῦ Εὐεργέτη Εὐαγγ. Ζάππα». Τέλος, ὑπεραμύνεται τοῦ δημοσίου χαρακτῆρος τοῦ Ζαππείου. Ἐπιτείνονται ἔτσι οἱ φῆμες πού θέλουν τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν νά ἐπιθυμεῖ τήν ἰδιωτικοποίηση ὄχι ἑνός προβληματικοῦ ἀλλά ἑνός ὑγιοῦς, κερδοφόρου καί ἐμβληματικοῦ νομικοῦ προσώπου.

Ἐν κατακλείδι, ὁ χρόνος καί ὁ τρόπος πού ἐπέλεξε ἡ Κυβέρνησις νά ἀνατρέψει τό καθεστώς διοικήσεως τοῦ Ζαππείου, σέ συνδυασμό μέ τίς πληροφορίες πού κομίζουν διάφορες ὑπηρεσίες (ἀρχαιολογία, πολεοδομία κ.ἄ.), ὁδηγοῦν σέ θλιβερά συμπεράσματα καί καλοῦν τούς Ἕλληνες πολῖτες νά προστατεύσουν τήν περιουσία τους. Διότι ὁ Εὐαγγέλης Ζάππας ἦταν πού ἔδιδε τήν ἐντολή «Πᾶς Ἕλλην, χωρίς ἐξαίρεσιν, ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπαγρυπνήσῃ εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῶν διατάξεων τῆς διαθήκης μου».

Κεντρικό θέμα