Πρός ἀναστολή ἡ Θεία Λειτουργία πρός ματαίωση οἱ Χαιρετισμοί

Γιά νά «ἀνοίξουν» οἱ ναοί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα – Οἱ εἰσηγήσεις πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο

ΤΕΛΙΚΕΣ ἀποφάσεις γιά τό καθεστώς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας πού πλήττει τόν κόσμο ἀλλά καί τήν χώρα μας λαμβάνει σήμερα ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τήν πίεσιν τῆς Πολιτείας. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπικοινώνησε αὐτές τίς ἡμέρες ἐπανειλημμένως μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ἀπαιτῶν τήν λήψη μέτρων πρός ἀποφυγή διαδόσεως τοῦ ἰοῦ, ἄλλως ἡ Πολιτεία θά ἀναγκασθεῖ νά λάβει μέτρα κατασταλτικοῦ χαρακτῆρος ἀπαγορεύοντας τήν προσέλευση τῶν πολιτῶν στούς Ναούς. Εἶναι βεβαίως τό τελευταῖο πού ἐπιθυμεῖ. Τά μηνύματά του ὡστόσο ἦταν σαφῆ. Καί μέ τό διάγγελμα στόν ἑλληνικό λαό ὅπου συνέστησε στούς πιστούς ἀποχή ἀπό τίς Ἐκκλησίες καί τέλεση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τους κατ’ οἶκον καί μέ τήν συνέντευξή του σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα, μέ τήν ὁποία τόνισε εὐθέως ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά ἐνταχθεῖ στίς ρυθμίσεις γιά τίς δημόσιες συναθροίσεις, ἄν δέν προσαρμοσθεῖ.

Κατά πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ προβληματισμός πού ἐπικρατεῖ στό περιβάλλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ἔκδηλος. Πρός τοῦτο προτίθεται συμφώνως πρός ὅλες τίς διαθέσιμες πληροφορίες νά εἰσηγηθεῖ στήν Ἱεραρχία τήν ἑξῆς λύση:

1. Οἱ Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος γιά τήν περίπτωση πού πιστοί ἐπιθυμοῦν νά προσκυνήσουν καί νά ἀνάψουν ἕνα κερί. Ἰδιωτικῶς.

2. Ἡ κυριακάτικη λειτουργία δέν θά τελεσθεῖ γιά τίς δύο προσεχεῖς ἑβδομάδες. Καί ἄν τελεσθεῖ αὐτό θά συμβεῖ χωρίς νά ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος πιστῶν στούς Ναούς. Καί τοῦτο γιά νά ἀποφευχθεῖ ὁ περαιτέρω συγχρωτισμός μεταξύ τῶν πιστῶν.

3. Οἱ Χαιρετισμοί καί οἱ Ἑσπερινοί ματαιώνονται.

4. Ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπου τελεῖται, ἀναλόγως τῆς ἀποφάσεως πού θά λάβουν οἱ 81 ἱεράρχες καί οἱ Χαιρετισμοί, θά μεταδίδονται ἀπό τήν δημόσια τηλεόραση. Ἤδη ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΡΤ Κωνσταντῖνος Ζούλας εἶναι σέ ἐπαφή μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ρύθμιση τῶν μεταδόσεων.

5. Στόχος τῆς εἰσηγήσεως πού θά ἀναπτυχθεῖ ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας εἶναι νά ἔχει ξεκαθαρίσει τό τοπίο, ἄν εἶναι δυνατόν, μέχρι τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, ὥστε νά ἐπαναλειτουργήσουν οἱ Ναοί τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα. Ἄλλως θά ἀκούσουμε τό «Χριστός Ἀνέστη» ἀπό τήν τηλεόραση.

Οἱ πληροφορίες πού δημοσιεύουμε σήμερα δέν εἶναι βεβαίως τελικές ἀποφάσεις. Θά διαβουλευθοῦν 81 Ἱεράρχες σήμερα. Κρίσιμο θέμα εἶναι τί σημαίνει ἀναστολή τελέσεως τῆς Κυριακάτικης Λειτουργίας τίς προσεχεῖς δύο ἑβδομάδες. Θά κλείσουν οἱ Ναοί καί δέν θά τελεσθεῖ καθόλου Θεία Λειτουργία, γεγονός πρωτόγνωρο γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία; Ἤ θά τελεῖται Θεία Λειτουργία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν; Ὅλα θά κριθοῦν κατά τήν σημερινή συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Γιά τήν ἱστορία, ἡ «Ἑστία» δημοσιεύει σήμερα τήν δήλωση πού ἔκανε ὁ κ. Ἱερώνυμος τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς. Αὐτή ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στάθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀρωγός καί συμπαραστάτης στήν ἐθνική προσπάθεια ἀποτροπῆς τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐνημερώνοντας, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῆς Πολιτείας, τούς πολῖτες. Ἐπίσης, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, τάχθηκε πλήρως μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὑπευθύνων κρατικῶν φορέων σχετικά μέ τή λήψη τῶν ἀναγκαίων μέτρων γιά τήν προφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας, ἀποφάσεις τίς ὁποῖες ἐφάρμοσε καί ἐφαρμόζει.

Ἡ Ἐκκλησία μας ὅλους τούς ἀγκαλιάζει, ὅλους τούς ἀγαπᾶ καί γιά ὅλους προσεύχεται. Οὔτε μετρητή πίστης διαθέτει οὔτε οἱ κληρικοί μας τηροῦν “παρουσιολόγιο” στούς Ἱερούς Ναούς. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ζοῦν καί ἐνεργοῦν σέ πνεῦμα ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, διαθέτοντας, ταυτόχρονα, ἀνεπτυγμένο τό αἴσθημα τόσο τῆς ἐθνικῆς ὅσο καί τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης. Καί γιά τήν Ἐκκλησία μας εἶναι προφανές ὅτι ὅσοι ἀνθρωπίνως ἀνησυχοῦν καί φοβοῦνται καί ὅσοι ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι τό ἴδιο πιστοί Χριστιανοί μέ ὅλους τούς ὑπόλοιπους.
Ἡ Ἐκκλησία μας οὐδέποτε στάθηκε ἀπέναντι στήν Ἐπιστήμη καί οὐδέποτε ἐπιχείρησε νά τήν ὑποκαταστήσει. Ὅμως, οὔτε ἡ Ἐπιστήμη ἐπιχείρησε ποτέ νά ὑποκαταστήσει τήν Ἐκκλησία στά θέματα Πίστης.

Προκαλεῖ, πάντως, ἀφάνταστη λύπη καί βαθιά πικρία ἡ ἀπόπειρα ὁρισμένων, δῆθεν ἐλιτίστικων, κέντρων πού ἀγνοοῦν καί τά στοιχειώδη τῆς Πίστεως καί τά δεδομένα τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας, νά μετατοπίσουν, δολίως καί τεχνηέντως, τή συζήτηση σέ καθαρά πνευματικά ζητήματα, διότι προφανῶς αὐτοσυντηροῦνται ἤ δικαιολογοῦν τήν ὕπαρξή τους ἀπό διχαστικές λογικές, οἱ ὁποῖες τορπιλίζουν τήν ἴδια τήν ἐθνική συναίνεση καί ὁμοψυχία, πού ἡ Πατρίδα μας, αὐτές τίς στιγμές, ἔχει τόσο ἀνάγκη».

Κεντρικό θέμα