Προμήνυμα ἐκλογῶν!

Τά ἠχηρά μηνύματα τῶν δημοσκοπήσεων (χαμηλή συσπείρωσις ΝΔ, μεγάλες διαρροές πρός τό ΠΑΣΟΚ) ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη σέ αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ κατά 50 εὐρώ – Ἐπίκεινται ἀνακοινώσεις καί γιά τό ρεῦμα

Η ΓΕΝΝΑΙΑ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ στά 713 εὐρώ ἀπό 1ης Μαΐου γιά 650.000 ἐργαζομένους καί ἡ ἐθνική παρέμβασις πού προετοιμάζεται στήν ἀγορά ἐνεργείας ὥστε νά μειωθοῦν τά τιμολόγια ρεύματος γιά νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις στά ἐπίπεδα τοῦ β΄ ἑξαμήνου τοῦ 2021, φέρνουν ἀκόμη πιό κοντά τίς κάλπες. Τά μηνύματα τῶν δημοσκοπήσεων γιά χαμηλά ποσοστά συσπειρώσεως τῶν ψηφοφόρων τῆς Νέας Δημοικρατίας, οἱ διαρροές πρός τό Κίνημα Ἀλλαγῆς-ΠΑΣΟΚ, οἱ προσδοκίες γιά μέτρα ἐνισχύσεως τῶν μεσαίων εἰσοδημάτων οἱ ὁποῖες δέν ἱκανοποιοῦνται, μαζί μέ τήν σαρωτική ἀκρίβεια πού ὁδηγεῖ τό ἐκλογικό σῶμα σέ μία δυσαρέσκεια πρός τά πολιτικά κόμματα, ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά προχωρήσει στήν ἐξαγγελία γιά αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ κατά 50 εὐρώ, τονίζοντας μάλιστα ὅτι «τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῶν ἐργαζομένων. Καί πρῶτα τῶν χαμηλόμισθων.» Ἡ ἐνίσχυσις τοῦ κατώτατου μισθοῦ καί τά μέτρα πού θά «φρενάρουν» τίς ἐξωφρενικές αὐξήσεις στά τιμολόγια νοικοκυριῶν κι ἐπιχειρήσεων, φαίνεται νά ἐπιταχύνουν τίς πολιτικές ἐξελίξεις, τήν στιγμή μάλιστα πού ἡ ἀβεβαιότης στήν οἰκονομία λόγῳ τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, εἶναι μεγάλη καί τό μέλλον ἄδηλον.

Ὁ Πρωθυπουργός στό χθεσινό διάγγελμά του ἀφοῦ παρεδέχθη ὅτι «οἱ ἀμοιβές, εἶναι ἀκόμα πολύ χαμηλές στόν τόπο μας, οἱ πληγές τῆς δεκαετοῦς οἰκονομικῆς κρίσης δέν ἔχουν ἐπουλωθεῖ καί ἡ παγκόσμια ἔκρηξη τοῦ πληθωρισμοῦ χτυπᾶ πρῶτα τούς χαμηλόμισθους καί τούς ἀνέργους», ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ νέος κατώτατος μισθός, πού ὅπως ἀνέφερε, «ἀγγίζει τά ἀπώτατα ὅρια τῆς οἰκονομίας», αὐξάνεται ἀπό 1ης Μαΐου κατά 7,5 %, ἤ 50 εὐρώ τόν μῆνα καί διαμορφώνεται σέ 713 εὐρώ, ἀπό 663 εὐρώ πού ἦταν προηγουμένως. Οἱ μηνιαῖες ἀποδοχές ἄν συνυπολογισθεῖ ἡ καταβολή 14 μισθῶν τόν χρόνο διαμορφώνονται σέ 831,8 εὐρώ ἀπό 773,5 εὐρώ σήμερα. Ἄν συνυπολογισθεῖ καί ἡ προηγουμένη αὔξησις τοῦ κατωτάτου μισθοῦ πού ἔγινε τήν 1η Ἰανουαρίου 2022, προκύπτει αὔξησις κατά 9,7 %, ἤ 63 εὐρώ τόν μῆνα (ἀπό 650 εὐρώ στά 713 εὐρώ.) Δεδομένου ὅτι καταβάλλονται 14 μισθοί, τό ὄφελος ἀπό τήν διπλή αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ τό 2022 διαμορφώνεται στά 882 εὐρώ ἐτησίως (63 εὐρώ ἐπί 14 μισθούς.) Τό σωρευτικό ἐτήσιο ὄφελος γιά ἕναν ἐργαζόμενο ἀπό τίς δύο αὐξήσεις τοῦ κατώτατου μισθοῦ τό 2022 καί τήν μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν ἀνέρχεται σέ 906 εὐρώ.

Στίς ἐνστάσεις πού διατυπώνονται ἀπό τόν ἐπιχειρηματικό κόσμο, ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις δέν θά μπορέσουν νά ἀνταποκριθοῦν στίς αὐξήσεις λόγῳ τοῦ μεγάλου βάρους τῆς ἐνεργειακῆς ἀκρίβειας, ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας στό διάγγελμά του ὅτι «οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν στηριχθεῖ πολύ ἀπό τήν Κυβέρνηση. Μέ λιγότερους φόρους καί εἰσφορές. Μέ ρευστότητα μέσῳ τῆς Ἐπιστρεπτέας Προκαταβολῆς. Ἀλλά καί μέ τίς πρόσφατες ἐπιδοτήσεις γιά τήν κάλυψη τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους». Μάλιστα, κάλεσε τούς ἐργοδότες νά κινηθοῦν ἀνάλογα καί πρός τίς ἄλλες κατηγορίες μισθωτῶν, καθώς ἀπό τόν Ἰούνιο θά μειωθοῦν οἱ ἀσφαλιστικές εἰσφορές κατά μισή μονάδα.

Συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, «προφανῶς οἱ δύσκολες συνθῆκες πού ἔχουν δημιουργηθεῖ διεθνῶς, ἐπηρεάζουν καί τίς ἐπιχειρήσεις. Γιά αὐτό καί δέν υἱοθετήθηκαν αἰτήματα γιά ἀρκετά μεγαλύτερη αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ, δεδομένου ὅτι μιά ἀλόγιστη ἀπόφασις θά μποροῦσε νά ἔχει ἐπιπτώσεις τόσο στίς ἐπιχειρήσεις –μέ ἀποσταθεροποίησή τους– ὅσο συνακόλουθα καί στούς ἐργαζομένους πού ἐργάζονται σέ αὐτές.»

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐνδεχόμενο ἡ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ νά ἐνισχύσει περαιτέρω τίς πληθωριστικές πιέσεις, ἐξανεμίζοντας τά ὅποια ὀφέλη, ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι «ἡ ἀποφυγή ἑνός πληθωριστικοῦ σπιράλ ἀποτελεῖ βασικό μέλημα τῆς Κυβέρνησης. Εἶναι καί ἕνας βασικός λόγος πού δέν υἱοθετήθηκαν μαξιμαλιστικές προτάσεις οἱ ὁποῖες ἐνῶ φαίνεται νά εἶναι ὑπέρ τῶν ἐργαζομένων θά ἔφερναν τελικά τό ἀντίστροφο ἀποτέλεσμα. Ἡ αὔξηση πού ἀποφασίστηκε εἶναι ἰσορροπημένη καί δέν ἀναμένεται νά ἀποτελέσει γενεσιουργό αἰτία πληθωρισμοῦ».

Ταυτοχρόνως, συνεχίζεται ἡ καταβολή τῶν τριετιῶν. Πιό συγκεκριμένα, ὁ κατώτατος μισθός καί τό κατώτατο ἡμερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι καί 30% ἀναλόγως πρός τά ἔτη προϋπηρεσίας πού ἔχει συμπληρώσει ὁ/ἡ ἐργαζόμενος/η πρίν ἀπό τίς 14 Φεβρουαρίου τοῦ 2012. Συνεπῶς ὁ μηνιαῖος μικτός κατώτατος μισθός γιά τούς ἐργαζομένους μέ τρεῖς τριετίες μπορεῖ νά εἶναι ἕως καί 213 εὐρώ ὑψηλότερος (713 εὐρώ +30 %). Ὁ κατώτατος μισθός σέ αὐτήν τήν περίπτωση μπορεῖ νά ἀνέρχεται στά 926 εὐρώ σύν δῶρο Χριστουγέννων, Πάσχα καί τό ἐπίδομα ἀδείας.

Ἡ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ συμπαρασύρει πρός τά ἐπάνω τό ἐπίδομα ἀνεργίας. Σήμερα τό ἡμερήσιο ἐπίδομα εἶναι 16,29 εὐρώ καί τό μηνιαῖο 407,25 εὐρώ. Ἀπό 1ης Μαΐου διαμορφώνονται ἀντιστοίχως στά 17,51 εὐρώ τό ἡμερήσιο καί 438 εὐρώ τό μηνιαῖο. Ἐπίσης ἀναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων καί ἐπιδομάτων πού ἔχουν ὡς βάση ὑπολογισμοῦ τόν κατώτατο μισθό ἤ ἡμερομίσθιο. Σέ αὐτά περιλαμβάνονται μεταξύ ἄλλων τό βοήθημα ἀνεργίας γιά τούς αὐτοτελῶς ἀπασχολούμενους, τά προγράμματα νέων θέσεων ἐργασίας, τό εἰδικό βοήθημα λήξεως ἀνεργίας, τό βοήθημα λόγῳ ἐπισχέσεως ἐργασίας, εἰδικά ἐποχικά βοηθήματα γιά μισθωτούς τουριστικοῦ καί ἐπισιτιστικοῦ κλάδου, οἰκοδόμους, δασεργάτες κ.ἄ., ἡ εἰδική παροχή μητρότητος, τό ἐπίδομα γονικῆς ἀδείας, οἱ ἀνεξόφλητες ἀποδοχές λόγῳ ἀφερεγγυότητος τοῦ ἐργοδότου, ἡ παροχή διαθεσιμότητος, ἡ ἀποζημίωσις τῶν μαθητῶν στίς Ἐπαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας τοῦ ΟΑΕΔ, ἡ ἀποζημίωσις γιά τά προγράμματα ἐργασιακῆς ἐμπειρίας κ.ἄ.

Μέ τήν αὔξηση πού θά ἰσχύσει ἀπό 1ης Μαΐου, ἡ Ἑλλάς κατατάσσεται στήν 9η θέση ἀνάμεσα σέ 21 χῶρες τῆς ΕΕ πού ἔχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ἀπό τήν 11η πού εὑρίσκετο ἕως τώρα. Συγκεκριμένα μέ τήν αὔξηση κατά 7,5% στά 831,8 εὐρώ σέ 12μηνη βάση οἱ κατώτατες ἀποδοχές στήν χώρα μας ἀνεβαίνουν στήν κατάταξη κατά 2 θέσεις ξεπερνῶντας τήν Πορτογαλία (822,5 εὐρώ) καί τήν Μάλτα (792,26 εὐρώ).

Κεντρικό θέμα