Προεδρία… «Ἐσωτερικοῦ» Ὁ «Ρήγας Φεραῖος» ἀνώτατος ἄρχων

«Προσβλέπω σέ μιά κοινωνία δικαιωμάτων» – Ἀμνησία ὅμως γιά τήν ἐθνική κυριαρχία

Η ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ἐμφάνιση τῆς νέας Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου ἐνώπιον τῶν τηλεοπτικῶν φακῶν ὑπῆρξε θετική. Μέ ἐμφανές τράκ μέν ἀλλά μέ ἀπόλυτη αὐτοκυριαρχία, ἡ κ. Σακελλαροπούλου προέβη στήν πρώτη δήλωσή της ἀπό στήθους χωρίς νά προσφύγει στό γραπτό κείμενο πού εἶχε μαζί της. «Ἐκθέτοντας» ἔτσι τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Κώστα Τασούλα, ὁ ὁποῖος τῆς ἀνεκοίνωσε τό ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας γιά τήν ἐκλογή της (ἔλαβε 261 ψήφους), ἀναγιγνώσκοντας ἐκ κειμένου μία ἐνδιαφέρουσα πλήν σχοινοτενῆ δήλωση.

Θρυλεῖται πώς ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὑπῆρξε στά νεανικά χρόνια της μέλος τῆς ὀργανώσεως «Ρήγας Φεραῖος», τῆς φοιτητικῆς νεολαίας τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ πού διεκδίκησε τόν ρόλο τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς στόν πολιτικό χάρτη μας, ἀπό τήν μεταπολίτευση καί μετά. Κατ’ ἄλλους ἦταν δραστήριο μέλος, κατ’ ἄλλους ἦταν χαλαρό μέλος, στήν Νομική Σχολή, χωρίς τήν ἐπίδειξη ἰδιαιτέρας δραστηριότητος. Ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ ἀλήθεια, τό βέβαιον εἶναι ἕνα: ἡ δρᾶσις τῆς κ. Σακελλαροπούλου στούς θεσμούς ἀλλά καί οἱ δημόσιες παρεμβάσεις της παραπέμπουν εὐθέως σέ μιά Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μέ ἀντιλήψεις ἀνανεωτικῆς ἀριστερᾶς καί Ρήγα Φεραίου. Κατά τοῦτο, εἶναι κατ’ οὐσίαν ἡ πρώτη Ἀριστερή Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας προερχόμενη ὅμως ἀπό τό πολιτικά φιλελεύθερο κομμάτι τῆς Ἀριστερᾶς πού ἱστορικῶς εὑρίσκεται σέ ἀπ’ εὐθείας ἐπικοινωνία μέ τό φιλελεύθερο ρεῦμα πού ἐκπροσωπεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στήν ΝΔ. Εἶναι ἡ πρώτη μή «συντηρητική» Πρόεδρος σέ σύγκριση μέ ὅλους τούς προκατόχους της. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί ὁ Πρωθυπουργός καλωσόρισε τήν ἐκλογή της, μέ τήν φράση ὅτι «συμβολίζει τήν Νέα Ἑλλάδα». Ἡ κ. Σακελλαροπούλου εἶναι ὅπως τόνισε ὁ πρώην ὑπουργός Παιδείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκος Φίλης ἐκπρόσωπος τῆς «πολιτισμικῆς Ἀριστερᾶς». Φρόντισε μάλιστα νά τό δείξει μέ τό «καλημέρα» κάνοντας ἀναφορά στά «δικαιώματα», στήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καί στήν «ἐπούλωση τῶν τραυμάτων τοῦ παρελθόντος» –χωρίς νά προσδιορίσει ποιά εἶναι αὐτά. Φρόντισε νά τό δείξει ἀποφεύγοντας τόν ὅρο μεταναστευτικό. Χρησιμοποίησε τόν οὐδέτερο ὅρο «μαζική μετακίνηση πληθυσμῶν» καί τόν ἀριστερό κοσμοπολίτικο ὅρο τῆς παγκοσμιοποίησης «ἀνθρωπιστική κρίση». Δεδομένου ὅτι τόσο ὁ Πρωθυπουργός θέλει νά σηκώσει τό βάρος τῆς εὐθύνης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ὅσο καί ὅτι ἡ κ. Σακελλαροπούλου στερεῖται διεθνῶν ἐρεισμάτων, ἔχει βάση ἡ ἐκτίμησις, ὅτι θά εἶναι Πρόεδρος Ἐσωτερικοῦ. Δέν ἀποτελεῖ λογοπαίγνιο λόγω Ρήγα Φεραίου καί ΚΚΕ ἐσ.!

Ἀξιοσημείωτο εῖναι ὅτι ἡ Πρόεδρος δέν ἔκανε ἀναφορά στήν ἔννοια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ὅπως ὁ προκάτοχός της τό 2015 ἀλλά στίς ἔννοιες τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος.

Ἀναλυτικῶς ἡ δήλωσις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Δεσμεύομαι ὅτι θά ἀσκήσω τά καθήκοντά μου μέσα στό πλαίσιο πού περιγράφει τό Σύνταγμα καί σέ συνεργασία μέ τό Κοινοβούλιο, τήν Κυβέρνηση, τά κόμ-ματα τῆς Ἀντιπολίτευσης, ἐπιδιώκοντας τή μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, ἐγγύηση γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς Δημοκρατίας. Ἡ χώρα μας, ἕνα σύγχρονο κράτος δικαίου καί ἀπό πολλά χρόνια μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀποτελεῖ παράγοντα σταθερότητας, ἀνάπτυξης, πολιτισμοῦ καί δημοκρατίας στήν εὐρύτερη περιοχή. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή διατήρηση καί βελτίωση τῆς θέσης αὐτῆς εἶναι ἡ διασφάλιση τῆς ἐδαφικῆς της ἀκεραιότητας καί τῶν κυριαρχικῶν της δικαιωμάτων. Δέν παραγνωρίζω τίς δύσκολες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί τίς ἀντίστοιχες προκλήσεις τοῦ 21ου αἰῶνα, στίς ὁποῖες περιλαμβάνονται ἡ οἰκονομική κρίση, ἡ κλιματική ἀλλαγή, ἡ μαζική μετακίνηση πληθυσμῶν καί ἡ συνακόλουθη ἀνθρωπιστική κρίση, ἡ ὑποχώρηση τοῦ κράτους δικαίου καί οἱ κάθε εἴδους ἀνισότητες καί ἀποκλεισμοί, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει τά ὅρια τῶν κρατῶν καί ἀπαιτεῖ διεθνῆ συνεργασία. Ἰδιαίτερα γιά τή χώρα μας, ἡ ἐμπέδωση στό κοινωνικό σύνολο ἑνός κλίματος ἠρεμίας, ἀσφάλειας καί ἐμπιστοσύνης, ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη, ἡ ἀντιστροφή τῆς φυγῆς τῶν νέων στό ἐξωτερικό καί ἡ προστασία τῶν ἀδυνάμων ἀποτελοῦν προτεραιότητες. Ἡ κινητοποίηση καί συνεργασία τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ, ἡ βελτίωση τῆς ἐκπαίδευσης καί τοῦ συστήματος ὑγείας, ἡ προστασία καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ φυσικοῦ καί πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν καί τό ἄνοιγμα τῆς κοινωνίας σέ νέες ἰδέες καί πρωτοβουλίες, ἀποτελοῦν παράγοντες πού θά συντελέσουν στήν ἐπίτευξη τῶν στόχων αὐτῶν.

Προσβλέπω σέ μιά κοινωνία πού σέβεται τά δικαιώματα, ὅπως αὐτά περιγράφονται τόσο στό Σύνταγμά μας ὅσο καί στόν Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Μιά κοινωνία πού στηριζόμενη στή μακρά δημοκρατική της παράδοση, ἐπουλώνει τά τραύματα τοῦ παρελθόντος, ἀντιμετωπίζει τίς προκλήσεις τοῦ παρόντος καί ἀτενίζει μέ αἰσιοδοξία τό μέλλον. Μέ τήν ἐλπίδα σέ αὐτό τό μέλλον, διαβεβαιώνω τό Κοινοβούλιο καί ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες ὅτι θά διαθέσω ὅλες μου τίς δυνάμεις γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ συνταγματικοῦ μου ρόλου».

Προσφωνῶν τήν νεοεκλεγεῖσα Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων:

«Ἀξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Σᾶς ἀνακοινώνω τήν πανηγυρική καί μέ συντριπτική πλειοψηφία ἐκλογή σας στό γραφεῖο σας, τό γραφεῖο τῆς Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἑνός Δικαστηρίου γιά τό ὁποῖο ὁ ἀείμνηστος Μιχαήλ Στασινόπουλος, πρῶτος Πρόεδρος τῆς Γ΄ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί διατελέσας ἐπίσης Πρόεδρος τοῦ αὐτοῦ Δικαστηρίου, ἔγραψε πώς “ἐδημιούργησε μία νέαν ἐποχήν εἰς τόν δημόσιον βίον τῆς χώρας”. Αὐτή τή νέα ἐποχή ἀπηχεῖ πλήρως ἡ κατεύθυνση πού ἔδωσε ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὁμιλῶν τόν Μάιο τοῦ 1929 ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. “Θέσατε ὑπέρ τόν Ὑπουργόν… τόν νόμον, διότι ὁ νόμος πρέπει νά εἶναι ἀνώτερος καί τοῦ μικροῦ ὑπαλλήλου καί τοῦ ἀνωτέρου, ἀνώτερος πασῶν τῶν ἀρχῶν, ἀνώτερος καί τοῦ Ὑπουργοῦ καί τοῦ Βασιλέως ἀκόμη, ἄν πρόκειται τό ἔργον τῆς ἀνορθώσεως νά διεξαχθῆ μέχρι τέλους ἐπιτυχῶς”. Προερχόμενη συνεπῶς ἀπό αὐτήν τήν πολιτειακή κοιτίδα τῆς Δικαιοσύνης ἔχετε ἤδη ἀποδείξει μέ τήν αὐτοδημιούργητη πορεία σας πώς διαθέτετε τό θεσμικό παράστημα, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖτε πλήρως στίς εὐθύνες τοῦ ἀξιώματος πού μόλις πρό ὀλίγου ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων σᾶς ἀνέθεσε. Ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος καί ἐκφραστής τῆς ἑνότητος τοῦ Ἔθνους πού καλεῖται νά ἐκπέμψει θετικά καί γόνιμα μηνύματα στό ἐσωτερικό καί ἐθνική ἀξιοπρέπεια στό ἐξωτερικό. Στό ἐσωτερικό, ὅπου ξεκίνησε μία πορεία ἐμπέδωσης κανονικότητας καί προκοπῆς, καί στό ἐξωτερικό ὅπου ἡ ὄξυνση τῆς ἐξ ἀνατολῶν προκλητικότητας ἀπαιτεῖ σφυρηλάτηση τόσο τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας ὅσο καί τῆς ἀποτρεπτικῆς μας ἰσχύος. Ὁ δεύτερος Πρόεδρος τῆς Γ΄ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Τσάτσος, ἔγραψε μετά τήν θητεία του στήν Προεδρία: “Χρειάσθηκε νά γίνω Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιά νά ἀνακαλύψουν οἱ συμπατριῶτες μου ὅτι ξέρω νά γράφω καί περιορίζονται στά διαγγέλματά μου”. Τέτοιο εὐπρεπές παράπονο δέν θά ὑπάρξει ἀπό σᾶς».

Κεντρικό θέμα