«Προαπαιτούμενο» γλῶσσα καί Ἱστορία γιά τήν ἰθαγένεια

Ἀπονομή μέ «συστατικές» ἐπιστολές ἀπό Ἕλληνες – Τέλος ἡ αὐτόματη πολιτογράφησις

ΡΙΖΙΚΕΣ ἀλλαγές στόν ἰσχύοντα Κώδικα Ἰθαγενείας, ὥστε νά διεκπεραιώνονται ταχύτατα ἀπό τήν διοίκηση οἱ αἰτήσεις πολιτογράφησης, μελετᾶ τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν.

Οἱ πρῶτες σκέψεις πού διατυπώνονται στό ἐπιτελεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Τάκη Θεοδωρικάκου ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα ἰθαγενείας Νάσο Μπαλέρμπα –ἕνα ἀπό τά πλέον μαχητικά στελέχη τῆς ΝΔ– κινοῦνται πρός τήν κατεύθυνση τῆς αὐστηροποιήσεως τῆς παροχῆς ἰθαγενείας σέ ἀλλοδαπούς καί τῆς κατατμήσεως τῆς διαδικασίας πολιτογραφήσεως σέ δύο φάσεις.

Σήμερα ἡ ἐπάρκεια τοῦ αἰτοῦντος τήν ἰθαγένεια ἐξαρτᾶται καθοριστικά ἀπό τήν ἀπόδοσή του στήν συνέντευξη ἐνώπιον τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.

Ἡ καλή γνῶσις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀλλά καί βασικῶν στοιχείων τῆς Ἱστορίας μας ὁδηγοῦσε στό παρελθόν στήν αὐτόματη ἀπόδοση τῆς ἰθαγενείας πρός τόν αἰτοῦντα.

Μέ τό νέο σύστημα πού βρίσκεται στήν φάση τοῦ σχεδιασμοῦ, ἡ καλή γνῶσις τῆς γλώσσας καί τῆς Ἱστορίας κατά τήν ἐξέταση στήν συνέντευξη δέν θά ὁδηγεῖ αὐτομάτως στήν ἰθαγένεια ἀλλά θά εἶναι βασικό προαπαιτούμενο. Ὅπως κατ’ ἀναλογίαν, βεβαίως, εἶναι τά σήματα στίς ἐξετάσεις ὁδηγήσεως. Ἄν δέν τά περάσεις, δέν ἐξετάζεσαι στήν «πορεία» μέ τό αὐτοκίνητο.

Ἡ καλή γνῶσις τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς Ἱστορίας θά ἐπιτρέπει στόν αἰτοῦντα τήν ἰθαγένεια νά περάσει στήν δεύτερη καί τελική φάση, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά ἐξετάζονται οἱ τυπικές προϋποθέσεις ἀπονομῆς ἰθαγενείας. Ἤτοι:

• Φορολογεῖται στήν Ἑλλάδα ὁ αἰτῶν τήν ἰθαγένεια, ἔχει φορολογική ἕδρα;

• Ἔχει μόνιμη κατοικία καί ποῦ;

• Ποιά ἡ διάρκεια τῆς παραμονῆς του ἕως τήν κατάθεση τῆς αἴτησης; Ἔχει ἄδεια παραμονῆς;

• Ἔχει ἐργασία στήν Ἑλλάδα; Εἶναι ἀσφαλισμένος καί ποῦ;

Οἱ προϋποθέσεις αὐτές πού συζητοῦνται γιά τήν ὥρα ἀνεπισήμως στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν –δέν ἔχουν ληφθεῖ ἀποφάσεις, θά γίνει διαβούλευσις προηγουμένως– δέν εἶναι ἑλληνική ἐπινόησις.

Πρόκειται γιά μεταφορά τοῦ δικαίου τῆς ἰθαγενείας τῆς Μεγάλης Βρεταννίας στό ἐθνικό μας δίκαιο, τό ὁποῖο βρεταννικό διακρίνεται: α) γιά τήν συνάφεια πρός τό Ἔθνος (γλῶσσα) καί β) γιά τήν συμμετοχή στά δρώμενα (γνῶσις Ἱστορίας). Τό ἀγγλικό δίκαιο, μάλιστα, ἀπαιτεῖ κατά τήν ἐξέταση τῶν τυπικῶν προϋποθέσεων γιά τήν παροχή ἰθαγενείας νά ἐγγυῶνται μέ συστατικές ἐπιστολές γιά τόν αἰτοῦντα τήν ἰθαγένεια καί δύο «γηγενεῖς» πολῖτες τῆς χώρας ὑποχρεωτικῶς. Καί αὐτή ἡ ἰδέα –ἰθαγένεια μέ συστατικές ἀπό Ἕλληνες– εἶναι στό τραπέζι τοῦ διαλόγου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν μέ θετική εἰσήγηση, χωρίς νά ἔχει ληφθεῖ ὅμως τελική ἀπόφασις.

Σύντομα, πολύ σύντομα, τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, πού δέν προτίθεται νά κινηθεῖ μονομερῶς πρίν γίνει διάλογος μέ ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους, θά θέσει τίς προτεινόμενες ἀλλαγές ὑπ’ ὄψιν τῆς κοινωνίας. Ἡ ἀλλαγή στήν συνέντευξη, ὥστε ἡ ἐξέτασις γιά τήν γλῶσσα καί γιά τήν Ἱστορία νά εἶναι οὐσιαστική καί ὄχι διεκπεραιωτική, ὅπως τήν κληροδότησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στήν ΝΔ, εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Μέλημα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν εἶναι νά ξεκολλήσουν οἱ διαδικασίες ἀπονομῆς ἰθαγενείας καί νά διακρίνονται τόσο γιά τήν αὐστηρότητά τους ὅσο καί γιά τήν ταχύτητά τους.

Στήν Γενική Γραμματεία ἰθαγενείας εὑρέθησαν αἰτήσεις ἀπονομῆς πού χρονολογοῦνται ἀπό τό 2015 καί αὐτό θεωρεῖται ἀπαράδεκτο γιά ἕνα κράτος δικαίου. Ἄν καί ὁ Κώδικας Ἰθαγενείας ψηφίζεται μέ εἰδική διαδικασία τῶν Κωδίκων χωρίς τροπολογίες κατά τά ὁριζόμενα στόν κανονισμό τῆς Βουλῆς, τήν ἴδια ὥρα στό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως μελετῶνται καί οἱ ἀλλαγές στήν διαδικασία τῆς χορηγήσεως ἀσύλου, ὥστε νά καταστεῖ ἑνιαία καί νά ὁλοκληρώνονται οἱ διαδικασίες σέ χρόνο ρεκόρ. Στόχος καί τῶν δύο νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν τῆς Κυβερνήσεως εἶναι νά μήν μετατραπεῖ τό προσφυγικό σέ βιομηχανία χορηγήσεως ἀσύλου ἀρχικῶς καί ἀπονομῆς ἰθαγενείας ἀργότερα γιά χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Παρεκκλίσεις ἀπό τό νέο δίκαιο ἰθαγενείας θά προβλέπονται μόνον γιά ὅσους ἀποκτοῦν τήν χρυσή βίζα μέ ἐπενδύσεις δύο ἑκατομμυρίων δολλαρίων στήν Ἑλλάδα.

Κεντρικό θέμα