Προαιρετικά τά Θρησκευτικά βάσει τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ!

Ὁ διάβολος κρύβεται στίς λεπτομέρειες – Ἀπαλλαγή χωρίς δικαιολογητικά!

KΑΤΑΠΛΗΞΗ προκαλεῖ σέ ἔγκυρους πολιτικούς, νομικούς ἀλλά καί ἐκκλησιαστικούς κύκλους ἡ δεύτερη ἀνάγνωσις τῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἄν καί βάσει τῶν πρώτων διαρροῶν εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωσις ὅτι τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο δικαίωσε πλήρως τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀκύρωσε τίς ἀποφάσεις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μία δεύτερη ἀνάγνωσις τῆς ἀποφάσεως ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι τά Θρησκευτικά πλέον εἶναι προαιρετικό μάθημα στήν ἑλληνική ἐκπαίδευση. Ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ταυτίζονται μέ τίς ἀπόψεις τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων. Στό συμπέρασμα ὅτι ἡ Ἐκκλησία βιάστηκε νά πανηγυρίσει καί ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε νά μιλήσει γιά σκοταδισμό. Στό συμπέρασμα ἐν τέλει ὅτι οἱ δικαστές τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἔκαναν δεκτές τίς ἀπόψεις τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων.

Βεβαίως τό ζήτημα πού ἐκλήθη νά ἐπιλύσει τό Ἀνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο τῆς χώρας δέν ἦταν εὔκολο, δύσκολο ἦταν, περίπλοκο. Οὐδεμία ἀμφιβολία περί τούτου. Ἔπρεπε νά ἐκδώσει ἀπόφαση πού νά συμβιβάζει τό ἄρθρο 16 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος, πού ὁρίζει ὅτι ἡ Παιδεία ἔχει ἀποστολή «τήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης», μέ τά οἰκεῖα ἄρθρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (πού ἔχει καταστεῖ ἐθνικό δίκαιο) γιά τήν θρησκευτική ἐλευθερία. Τό Δικαστήριο «ἔταμε» στήν μέση τήν διαφορά καί κατέληξε σέ μία σολομώντεια λύση πού μακροπρόθεσμα ὁδηγεῖ στήν πλήρη κατάργηση τῶν Θρησκευτικῶν. Συμφώνως πρός αὐτήν, πρῶτον τά Θρησκευτικά διδάσκονται σέ ὀρθοδόξους, δεύτερον ἀποτελοῦν ὁμολογιακό μάθημα, τρίτον ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νά ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν διδασκαλία τους γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως (πρίν ἔπρεπε νά δηλώσει ὅτι δέν εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος), τέταρτον ἡ πολιτεία ὑποχρεοῦται νά συνιστᾶ γιά τούς ἀπαλλαγέντες μαθητές «ἰσότιμα τμήματα συναφοῦς ἀντικειμένου».

Μέ τήν τρίτη καί τέταρτη παρέμβασή του τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας εἰσηγεῖται στήν Πολιτεία ἕνα νέο μοντέλο διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν πού ἐπιτρέπει σέ κάθε μαθητή, ἀκόμη καί ἄν εἶναι ὀρθόδοξος, νά ἀπαλλάσσεται ἀπό τό μάθημα γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως! (Συντόμως θά ἐπικρατήσουν διαλυτικές τάσεις καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θά καταργηθεῖ.) Εἰσηγεῖται ἐπίσης τήν δημιουργία ἰσοτίμων τμημάτων γιά ὅσους ἀπαλλάσσονται «συναφοῦς ἀντικειμένου», διατύπωσις πού μπορεῖ νά ἀνοίξει τεράστιες κερκόπορτες στό ἑλληνικό σχολεῖο. (Οἱ κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι καί πρέπει νά τούς ἀξιολογήσει ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη, δέν εἶναι τῆς παρούσης.) Γιάτίς ἐξελίξεις αὐτές πού στήν πράξη ἱκανοποιοῦν πλήρως τά αἰτήματα τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων (διαγραφή θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια, ἀπό τό my school, προαιρετικά τά Θρησκευτικά), στήν πραγματικότητα ἀποβάλλεται μακροπροθέσμως ἡ θρησκεία ἀπό τό ἑλληνικό σχολεῖο καί εἰσάγεται ἡ οὐδετεροθρησκεία.

Οἱ εὐθύνες τῆς Κυβερνήσεως τῆς ΝΔ καί προσωπικῶς τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως ἀλλά καί τῆς ὑφυπουργοῦ Σοφίας Ζαχαράκη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό οἰκογένεια πού θρέφει βαθύ σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη παράδοση, εἶναι τεράστιες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος καί σεπτοί ἱεράρχες ὅπως ὁ Σπάρτης Εὐστάθιος, Δημητριάδος Ἰγνάτιος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος καί Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος, εἶναι ἤδη ἐνήμεροι γιά τίς ἐπιπτώσεις τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ πού ἀφορᾶ καί εὐαίσθητες ἰσορροπίες στό ἐσωτερικό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατά πληροφορίες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά προβεῖ σέ ἐκτενῆ σχολιασμό τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ καί τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων στήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Ὀκτωβρίου. Δέν ἀποκλείεται τά Θρησκευτικά νά ἀπασχολήσουν περισσότερο ἀπό τό Οὐκρανικό καί τήν ἐκλογή τῶν τριῶν νέων Μητροπολιτῶν. Ἀναλόγως τῶν ἀποφάσεων πού θά λάβει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας θά ἀποτελέσουν (ἤ ὄχι) τό νέο ἀγκάθι στίς σχέσεις Πολιτείας – Ἐκκλησίας. Ἐάν τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας ἐπιβάλλει μέ τό ζόρι τήν οὐδετεροθρησκεία καί ἡ Κυβέρνησις ἀποδεχθεῖ ἀβρόχοις ποσίν τήν ρύθμιση, τί νόημα ἔχει ὁ ἐνταφιασμός τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 στήν συνταγματική ἀναθεώρηση; Τό ΣτΕ ἀλλάζει τό Σύνταγμα ἀπό τήν πίσω πόρτα.

Ἔσχατο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: Ἀτυχῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἠρνήθη νά παραστεῖ ὡς διάδικος στήν συγκεκριμένη συνεδρίαση τῆς Ὁλομελείας. Οἱ χαμηλοί τόνοι κοστίζουν ἐνίοτε.

Κεντρικό θέμα