Πρό τῶν εὐθυνῶν του ὁ πολιτικός κόσμος γιά τούς πλειστηριασμούς

Ἡ Κυβέρνησις διά τοῦ κ. Σταϊκούρα ἐπιμένει πώς ἡ μόνη λύσις εἶναι ἡ βελτίωσις τοῦ ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ – Σέ τέκνα ἀρχιδικαστῶν, γιά σχέσεις μέ funds, ἐπιτίθεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ 50.000 ἐκποιήσεις οἰκιῶν «βλέπει» ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ εἶναι πρωτίστως πολιτικό, ὅπως ἡ «Ἑστία» ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν ἀναδείξει τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ὅμως Κυβέρνησις καί κόμματα «σφυρίζουν ἀδιαφόρως», ἀφήνοντας τήν Δικαιοσύνη νά ἀντιμετωπίσει τό πρόβλημα. Ὅταν οἱ δικαστικοί ἐπιμελητές μέ τά κατασχετήρια κτυπήσουν τήν πόρτα τῶν ὀφειλετῶν, οἱ πολῖτες τήν Κυβέρνηση θά ἐλεεινολογήσουν, ὄχι τόν Ἄρειο Πάγο. Τά δικαστήρια ἐφαρμόζουν νόμους, ἐνῷ ἡ Βουλή τούς διαμορφώνει. Καί σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ὁ μεγάλος ὄγκος τῶν πολιτῶν δέν ἔχει συνέλθει ἀκόμη ἀπό τήν λαίλαπα τῶν μνημονίων καί τήν πλήρη ἀνατροπή τοῦ τρόπου ζωῆς του, θά ἔπρεπε τά κριτήρια νά εἶναι περισσότερο κοινωνικά καί νά λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τίς ἰδιαιτερότητες τῶν ἡμερῶν καί τά προβλήματα πού συσσωρεύονται ἐπί σειράν ἐτῶν. Περισσοτέρων τῶν δέκα!

Κάποιοι ἔρχονται νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι, ἄν δέν ἀρχίσουν νά γίνονται πλειστηριασμοί, θά καταρρεύσει τό τραπεζικό σύστημα. Τό τραπεζικό σύστημα, τό ὁποῖο πολλάκις ἐστήριξαν οἱ κυβερνήσεις κατά τήν διάρκεια τῆς κρίσεως μέ χρήματα τῶν φορολογουμένων. Κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζουν τώρα τό φάσμα τῶν πλειστηριασμῶν. Δέν δικαιοῦνται καί αὐτοί κάποιας μορφῆς στήριξη, ὥστε νά μήν χάσουν τίς περιουσίες τους; Καί θά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι τά πράγματα στήν πολιτική δέν ἀντιμετωπίζονται σάν ἄσπρο καί μαῦρο. Δέν εἶναι, δηλαδή, ἤ ἐπιτρέπουμε τήν ἀσυδοσία τῶν πλειστηριασμῶν ἤ τήν ἀσυδοσία τῶν χρεοφειλετῶν. Ὑπάρχει καί ὁ μέσος δρόμος.

Ὑπάρχουν πολλοί μέσοι δρόμοι. Δουλειά τῆς Κυβερνήσεως εἶναι νά ἀναζητήσει τόν προσφορότερο. Ὄχι τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων. Ὁμιλοῦμε βεβαίως γιά τρόπους ἀποπληρωμῆς τῶν δανείων μέ λογικά «κουρέματα» καί ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου τους, πού θά ἔδιδε ἀνάσα σέ ὅσους ἔμειναν πίσω, λόγῳ τῶν γενικωτέρων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουν, χωρίς βεβαίως νά ἀνατραποῦν οἱ συνθῆκες τῆς ἀγορᾶς καί τῶν τραπεζῶν. Θά ἔπρεπε βεβαίως καί αὐτές οἱ τελευταῖες νά δείξουν κατανόηση καί διαλλακτικότητα. Κάτι, πού μόνον ἡ Κυβέρνησις θά μποροῦσε νά τούς ἐπιβάλει.

Ὅμως ἡ Κυβέρνησις περί ἄλλα τυρβάζει. Δίδεται ἔτσι ἡ εὐκαιρία στόν ΣΥΡΙΖΑ νά καταγγέλλει τίς σχέσεις συγγενικῶν προσώπων ἀνωτάτων δικαστῶν μέ τά funds πού ἔρχονται νά κατάσχουν τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, ἀφήνοντας πολλά ὑπονοούμενα, ἀκόμη καί γιά διαπλοκές. Καί αὐτός ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξ ἄλλου δέν τοποθετεῖται εὐθέως καί ἀπολύτως κατά τῶν πλειστηριασμῶν. Ἕνα «μορατόριουμ» μέχρι τίς ἐκλογές ζητεῖ. Ὥστε νά ἀφήσει τήν Κυβέρνηση νά συνεχίσει στήν πεπατημένη καί ὁ ἴδιος νά μπορεῖ νά ἀσκεῖ ἀνέξοδη ἀντιπολίτευση. Ὁ δέ ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀρκεῖται νά γίνεται μάντης κακῶν, νά προβλέπει 50.000 ἐκποιήσεις σπιτιῶν, χωρίς νά φέρνει κάποια θετική πρόταση γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

Ὅσο γιά τήν Κυβέρνηση, τό μόνο πού ἔχει νά ψελλίσει εἶναι «ἐξωδικαστικός συμβιβασμός», ὁ ὁποῖος μέχρι στιγμῆς ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκής γιά τίς ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν προσπαθήσει νά ὑπαχθοῦν σέ αὐτόν, ἐνῷ ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας τά ρίχνει στόν …ΣΥΡΙΖΑ. Ἀναφέρει ὅτι τῶν ἡμερῶν τῆς ἀριστερᾶς ἔγιναν 30.000 πλειστηριασμοί! Γιά τό τί ἔκανε ἤ τί προτίθεται νά κάνει ἡ σημερινή Κυβέρνησις ὅμως δέν εἶναι καί πολύ διαφωτιστικός. Ὑποστηρίζει ὅτι γιά τά εὐάλωτα νοικοκυριά προστατεύεται ἡ πρώτη κατοικία (πῶς ἄραγε;) ἐνῷ ἐπιμένει ὅτι οἱ ἠλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ξεκίνησαν τό 2017. Τό μόνο πού ὑπόσχεται εἶναι ὅτι αὐτήν τήν ἑβδομάδα θά κατατεθεῖ νομοσχέδιο πού θά φέρει βελτιώσεις στόν ἐξωδικαστικό μηχανισμό, ἀλλά μέχρις ἐκεῖ. Ἐκάλεσε βεβαίως τίς τράπεζες νά «δουλέψουν περισσότερο» τόν ἐξωδικαστικό μηχανισμό, πρός τόν ὁποῖο ὅμως αὐτές εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἀρνητικές.

Ἐν κατακλεῖδι, συνολικῶς, τό πολιτικό σύστημα ἀρνεῖται νά ἀναλάβει πρωτοβουλίες γιά τήν βελτίωση τῆς θέσεως τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι πληγέντες ἀπό τήν ὑπερδεκαετῆ κρίση ἀντιμετωπίζουν τώρα πραγματικό ἐνδεχόμενο νά χάσουν τά σπίτια τους. Ἀρνεῖται, δηλαδή, νά ἀναλάβει τίς εὐθῦνές του.

Κεντρικό θέμα