Πρό κρισίμων ἀποφάσεων ὁ νέος πρωθυπουργός

Οἱ 8 νάρκες πού κληροδοτεῖ ὁ Τσίπρας στόν Μητσοτάκη

MΠΡΟΣΤΑ σέ κρίσιμες ἀποφάσεις θά εὑρεθεῖ ὁ νέος πρωθυπουργός μετά τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου. Ἡ «κληρονομιά» τῆς Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ «ναρκοθετεῖ» τήν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καί δέν ἐπιτρέπει κανένα περιθώριο ἐφησυχασμοῦ. Ἀντιθέτως ἀπαιτεῖ ἐγρήγορση καί ταχύτατες ἀποφάσεις, μακρυά ἀπό πολιτικές ἰσορροπίες, μικροκομματικά συμφέροντα καί συντεχνιακές λογικές, μέ στόχο τήν δημοσιονομική ἐξυγίανση ἀλλά καί τόν ἐξορθολογισμό τῆς λειτουργίας ὀργανισμῶν ἀλλά καί τοῦ εὐρύτερου δημοσίου τομέως. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, γιά παράδειγμα, ἡ νέα κυβέρνησις πού γνωρίζει ὅτι τό θέμα τῆς ΔΕΗ εἶναι ἕνα ἀπό τά σημαντικώτερα προβλήματα πού κληρονομεῖ καθώς ἀποτελεῖ συστημικό κίνδυνο, δέν θά διστάσει νά συγκρουσθεῖ μέ κάθε συμφέρον, προκειμένου νά μήν ἐπιτρέψει νά λειτουργεῖ ἡ ἐπιχείρησις εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων. Συμφώνως μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἐξετάζεται ἡ λύσις ἐξερεύσεως στρατηγικοῦ ἐπενδυτοῦ γιά τήν ΔΕΗ, καθώς ἔχει ἐκδηλωθεῖ ἐνδιαφέρον ἀπό γαλλικές, γερμανικές καί ἰταλικές ἑταιρεῖες.

Ἡ χώρα εὑρίσκεται αὐτήν τήν στιγμή ἐκτός δημοσιονομικῶν στόχων καί διαρθρωτικῶν μεταρρυθμίσεων, καί εὔκολα μπορεῖ ἡ οἰκονομία νά ὁδηγηθεῖ ξανά σέ ὕφεση. Ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν ἄκρατη παροχολογία τῶν τελευταίων μηνῶν καί τίς λογιστικές ἀλχημεῖες, τήν ὑπερφορολόγηση τῶν πολιτῶν στό ὄνομα τῆς ἐπιτεύξεως πρωτογενοῦς πλεονάσματος 3,5%, τήν ἔλλειψη ἀποφασιστικότητος γιά τήν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, τήν …ἀλλεργία γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις, θέτει ἐμπόδια ἐξ ἀρχῆς στό ἔργο τῆς νέας κυβερνήσεως. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά παραλάβει μία δημοσιονομική τρῦπα γιά τό τρέχον ἔτος πού πιθανότατα ἀπαιτήσει πρόσθετα μέτρα ἐντός τοῦ ἔτους, ἕνα τραπεζικό σύστημα πού ἐξακολουθεῖ νά βρίσκεται σέ μία εὔθραυστη ἰσορροπία, μέ τά «κόκκινα» δάνεια νά χρήζουν περαιτέρω μειώσεως καί τούς πλειστηριασμούς νά παίρνουν …φωτιά ἀπό τόν προσεχῆ Ἰούλιο καί μετά, τίς δικαστικές ἀποφάσεις γιά τά ἀναδρομικά καθώς ἐκκρεμεῖ ἡ γνωμοδότησις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τήν συνταγματικότητα τοῦ νόμου Κατρούγκαλου, τίς ἰδιωτικοποιήσεις πού ἔχουν βαλτώσει, τήν ἀποπληρωμή τῶν ληξιπροθέσμων ὀφειλῶν τῶν ἰδιωτῶν προκειμένου νά κινηθεῖ ἡ πραγματική οἰκονομία.

Οἱ νάρκες πού κληροδοτεῖ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί καλεῖται νά ἐξουδετερώσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι:

1. Τό δημοσιονομικό κενό τοῦ 2019, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ σοβαρούς κλυδωνισμούς τόν Προϋπολογισμό καί νά ἀπαιτήσει πρόσθετα μέτρα. Στό δημοσιονομικό πεδίο οἱ Βρυξέλλες ἔχουν ἀποτιμήσει τό κόστος τῆς παροχολογίας Τσίπρα σέ ἕως 3 δισ. εὐρώ ἐτησίως. Ἐάν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν καί ἡ διατήρησις τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου, μηδενίζονται τά περιθώρια γιά παρεμβάσεις/ἀντίμετρα πού θά ἐνίσχυαν τίς ἐπενδύσεις καί τήν ἀνάπτυξη μέσω τῆς μειώσεως τῶν φορολογικῶν καί τῶν ἀσφαλιστικῶν βαρῶν πρός τόν ἐπιχειρηματικό κόσμο. Οἱ πιστωτές τῆς χώρας στήν τελευταία ἔκθεση ἔχουν ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξει ἐπιβάρυνσις καί στό χρέος, καί παραπέμπουν τό ὅλο θέμα στήν διεξοδική συζήτηση πού θά γίνει τόν Σεπτέμβριο.

2. Τήν δέσμευση Τσίπρα γιά ἐπίτευξη πλεονασματικῶν προβλέψεων τῆς τάξεως τοῦ 3,5% ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ ἐτησίως, ἕως καί τό 2022.

Πλέον ἔχει καταστεῖ σαφές ὅτι τά ὑψηλά πρωτογενῆ πλεονάσματα κατεδίκασαν τά νοικοκυριά σέ μόνιμη λιτότητα καί εἶχαν καταστροφικές συνέπειες σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας. Πρόκειται γιά ἕνα εὐαίσθητο θέμα πού ἀπαιτεῖ λεπτούς χειρισμούς καί συνεργασία μέ τούς ἑταίρους, ὥστε νά μειωθεῖ ὑπό προυποθέσεις ὁ στόχος τῶν πλεονασμάτων.

3. Τά «κόκκινα» δάνεια, πού ἐξακολουθοῦν νά βρίσκονται σέ ὑψηλό ἐπίπεδο, καί τά δύο σχέδια γιά τήν ἀντιμετώπισή τους νά παραμένουν ἀνενεργά. Ἡ καθυστέρησις στήν τεχνική ἐπεξεργασία, προώθηση καί ἔγκριση συστημικῶν λύσεων, πού θά βοηθήσουν τίς τράπεζες νά προχωρήσουν σέ ταχύτερη μείωση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων πιστωτικῶν ἀνοιγμάτων τους, ἐξυγιαίνοντας τούς ἰσολογισμούς τους, εἶναι σοβαρή. Παράλληλα, οἱ πλειστηριασμοί πού ἔχουν παγώσει αὐτό τό διάστημα, μετά τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου θά δουλέψουν στό «φούλ» βγάζοντας στό σφυρί χιλιάδες ἀκίνητα «κόκκινων» δανειοληπτῶν-νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων.

4. Τά σημάδια ἐπιβραδύνσεως πού ἐνεφάνισε ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως τό α΄ τρίμηνο τοῦ ἔτους, καθώς περιορίσθηκε στό 1,3%, δημιουργοῦν ἀνησυχία καθώς μπορεῖ ἡ ἀνάπτυξις στό τέλος τοῦ ἔτους νά κλείσει κάτω ἀπό 2%. Ἐάν ἐπαληθευθεῖ αὐτή ἡ πρόβλεψις, τίθενται σέ κίνδυνο οἱ δημοσιονομικές ἐπιδόσεις τῆς χώρας, τήν στιγμή πού ἀπαιτοῦνται ὑψηλοί ρυθμοί ἀναπτύξεως γιά νά ἐπανέλθει σέ κανονικότητα ἡ οἰκονομία καί νά βελτιωθεῖ ἡ κατάστασις τῶν νοικοκυριῶν καί τῶν ἐπιχειρήσεων.

5. Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις πού κινοῦνται σέ ἐξαιρετικά ἀργούς ρυθμούς μέ τά ἐμπόδια κάθε φορά νά πολλαπλασιάζονται σάν τά κεφάλια τῆς λερναίας Ὕδρας, ἰδιαιτέρως στόν τομέα τῆς ἐνέργειας. Ἡ πώλησις τῶν λιγνιτικῶν μονάδων τῆς ΔΕΗ ἀναμένεται νά μήν ἔχει αἴσιο τέλος, καί σέ συνδυασμό μέ τήν τραγική οἰκονομική κατάσταση τῆς ἐπιχειρήσεως, ἡ ἐξεύρεσις στρατηγικοῦ ἐπενδυτοῦ γιά τήν ἀγορά της.

6. Ἡ προσέλκυσις ἐπενδύσεων ἀποτελεῖ τό μεγάλο ζητούμενο, καθώς ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ μέ τίς κινήσεις πού ἔκανε ὑπονόμευσε καί αὐτόν τόν τομέα. Οἱ καθαρές ἐπενδύσεις παγίου κεφαλαίου παραμένουν ἀρνητικές ἀπό τό 2011, ἐνῶ τό 2018 ἦταν μειωμένες κατά 8,8 δισ. εὐρώ ἤ μεῖον 4,8% τοῦ ὀνομαστικοῦ ΑΕΠ. Ἀπαιτοῦνται ἐπενδύσεις 15 δισ. εὐρώ τόν χρόνο γιά νά ἀλλάξει ρότα ἡ ἑλληνική οἰκονομία.

7. Οἱ δικαστικές ἀποφάσεις ἀναγνωρίσεως ἀναδρομικῶν σέ συνταξιούχους γιά παράνομες περικοπές συντάξεων καί δώρων ἀποτελεῖ πραγματικό ἐφιάλτη καί συνάμα δημοσιονομική βόμβα μεγατόνων. Τό ποσό πού μπορεῖ νά κληθεῖ νά ἐπιστρέψει ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη μπορεῖ νά εἶναι ἀνώτερο τῶν 12 δισ. εὐρώ.

8. Ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ δέν κατάφερε νά ἀποπληρώσει τίς ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πρός τούς ἰδιῶτες, παρά τίς συνεχεῖς παρατάσεις καί τά εὐρωπαϊκά κονδύλια πού ἔλαβε. Οἱ ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού ἐδημιουργήθησαν ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους ἀνῆλθαν στό τετράμηνο στά 2,901 δισ. εὐρώ ἔναντι 2,636 δισ. εὐρώ πού ἦταν κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ ἔτους. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς νέες ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού προέρχονται ἀποκλειστικά ἀπό φόρους, διεμορφώθησαν τό τετράμηνο σέ 2,734 δισ. εὐρώ ἔναντι 2,506 δισ. εὐρώ τό τρίμηνο.

Κεντρικό θέμα