Πρίμ ἐμβολιασμοῦ στούς διστακτικούς

Ἡ Κυβέρνησις μελετᾶ τά πρότυπα τῆς Μασσαχουσέττης (κλήρωσις χρηματικῶν ποσῶν μέ βάση τόν ἀριθμό ΑΜΚΑ), τῆς Δανίας καί τῆς Γερμανίας (δωροεπιταγές)

Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ προσέλευσις τῶν πολιτῶν στά ἐμβολιαστικά κέντρα ἔχει προβληματίσει τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία δέν θέλει μέ τίποτε νά διαταραχθεῖ ἡ ψαλιδισμένη γιά ἐφέτος τουριστική περίοδος ἀλλά οὔτε καί νά εὑρεθεῖ ἡ χώρα ἐνώπιον ἑνός τετάρτου κύματος πανδημίας ἀπό τό ἑπόμενο φθινόπωρο. Τόσο οἱ νέοι ὅσο καί οἱ ἄνω τῶν 60 ἐτῶν φαίνεται ὅτι δέν πείθονται εὔκολα γιά νά κάνουν τό ἐμβόλιο, ἐνῶ οἱ ἐξελίξεις ἀναφορικῶς πρός τό ποιοί πρέπει νά κάνουν τό AstraZeneca δίδουν τροφή σέ ἐκείνους πού ἀκόμη δέν ἔχουν πεισθεῖ γιά τά ὀφέλη τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ Κυβέρνησις προσανατολίζεται εἰς τό νά υἱοθετήσει τήν τακτική τῆς πριμοδοτήσεως σέ ὅσους σπεύσουν νά ἐμβολιασθοῦν. Εἶναι μία ἀπόφασις πού πιθανώτατα θά ἀλλάξει τό σκηνικό καί θά συμβάλει στήν κατασκευή τείχους ἀνοσίας ἔναντι τοῦ ἰοῦ. Εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅπως καί πολλές Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ, ἔχουν δώσει διάφορα πρίμ, προκειμένου νά δελεάσουν καί νά μεταπείσουν τούς διστακτικούς πού στήν Ἑλλάδα εἶναι ἕνα μεγάλο ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ. Ἔτσι ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει τίς περιπτώσεις τῆς Γερμανίας, τῆς Δανίας, τῆς Γαλλίας, τῶν ΗΠΑ πού ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει νά κάνουν «δῶρα» στούς ἐμβολιασθέντες. Στήν Γερμανία ὁ σύνδεσμος βιομηχάνων ἔχει ἔλθει σέ ἐπικοινωνία μέ τίς ἐπιχειρήσεις γιά νά δίδεται δωροεπιταγή σέ ὅσους σπεύσουν στά ἐμβολιαστικά κέντρα. Βεβαίως ἰσχύουν τά ἐλεύθερα ταξίδια, χωρίς τήν ἐπίδειξη κάποιου τέστ, ἐνῶ δέν θά μπαίνουν σέ καραντίνα ὅταν γυρίζουν ἀπό τό ἐξωτερικό. Στήν δέ Γαλλία ὅσοι ἔχουν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ μποροῦν νά ἔχουν πρόσβαση σέ μεγάλες συναυλίες καί ἐκδηλώσεις –ἄνω τῶν 1.000 ἀτόμων- ἐν ἀντιθέσει μέ τούς ὑπολοίπους πού πρέπει νά ἔχουν ἀρνητικό τέστ, τό ὁποῖο θά τό ἔχουν πληρώσει οἱ ἴδιοι. Ἀνάλογες παροχές προσφέρει καί ἡ δανική Κυβέρνησις.

Τήν καλύτερη ὅμως πολιτική πριμοδοτήσεως τήν ἔχει ἀναμφισβήτητα ἡ Πολιτεία τῆς Μασσαχουσέττης. Ὁ κυβερνήτης της, Τσάρλς Μπαίηκερ, ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀπό τήν 1η Ἰουλίου θά τεθεῖ ἐν ἰσχύι λοτταρία μέ κέρδη ἑνός ἑκατομμυρίου δολλαρίων ἤ καί 300.000 δολλ. σέ ὑποτροφίες κολλεγίου! Ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐμβολιασθεῖ θά μποροῦν νά ἐγγραφοῦν στήν ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνείου καί νά κερδίσουν τά χρήματα πού προσφέρει ἡ λοτταρία «Mass VaxMillions».

Οἱ ἐνήλικοι θά κερδίσουν ἕνα ἀπό τά πέντε βραβεῖα τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου καί οἱ ἀνήλικοι (12 ἕως 17 ἐτῶν) τίς ὑποτροφίες. Στήν Ἑλλάδα κατ’ ἀρχήν δέν θά γίνεται ἀναφορά στήν λέξη προνόμια. Ἡ Κυβέρνησις δέν ἐπιθυμεῖ νά περάσει αὐτή ἡ εἰκόνα διαχωρισμοῦ τῶν πολιτῶν, σέ προνομιούχους καί μή. Ἡ κατάλληλη λέξις θά εἶναι «ἡ διευκόλυνσις» καί ἤδη ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί ἔχουν δώσει τό πλαίσιο πού θά κινηθοῦν οἱ «διευκολύνσεις». Τό Μέγαρο Μαξίμου θά ἐπικεντρώσει τήν προσοχή του στούς νέους, ὁμάδα πού κινεῖται συνεχῶς καί τούς τελευταίους μῆνες δέν ἐφαρμόζει τά μέτρα προστασίας. Ἐνδεχομένως μέ τά κατάλληλα «δῶρα» πρός αὐτούς, νά προλάβει τόν ἐμβολιασμό τους πρίν ἀπό τίς καλοκαιρινές διακοπές, καί τό σημαντικώτερο πρίν ἀπό τήν ἐπαναλειτουργία πανεπιστημίων, σχολῶν, κολλεγίων κ.λπ. Τό ἑπόμενο βῆμα θά εἶναι νά διευκρινισθεῖ σέ ποιούς χώρους (κλειστούς, ἀνοικτούς, συναυλίες) θά ἐφαρμοσθεῖ τό ψηφιακό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κυβέρνησις πιθανώτατα νά ἀκολουθήσει τό γαλλικό μοντέλο «health pass», πού θά δώσει κίνητρα σέ πολλούς νά κάνουν τό ἐμβόλιο, ἐάν θέλουν νά «διευκολυνθεῖ» ἡ καθημερινότης τους.

Κεντρικό θέμα