Πόσο «δεξιά» εἶναι ἡ ΝΔ σήμερα;

Ὅταν ἐπιτίθεται σέ Ἀρεοπαγίτες, ἀντικαθιστᾶ ἐντίμους ἀρχηγούς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί παρακολουθεῖ στρατιωτικούς; – Παρῃτήθη ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Χρῆστος Τζανερίκος

Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ στά μεταπολιτευτικά χρονικά παραίτησις ἀνωτάτου δικαστικοῦ καί δή ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, φέρνει τό κυβερνῶν κόμμα πρό ἀμειλίκτων ἐρωτημάτων ὅσον ἀφορᾶ στόν ἰδεολογικό χαρακτῆρα του καί τίς πολιτικές θέσεις του. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἱδρύθηκε ὡς κόμμα πού εἶχε στόχο νά καλύπτει εὐρύ φάσμα ψηφοφόρων ὑπερβαίνοντας παλαιᾶς κοπῆς διακρίσεις, ἀλλά ἐβασίζετο πάντα σέ ἀρχές καί πρωτίστως στόν πατριωτισμό καί τόν σεβασμό πρός τούς θεσμούς. Στά βασικά δηλαδή χαρακτηριστικά τῆς ἑλληνικῆς δεξιᾶς παρατάξεως. Στά ὁποῖα πρέπει νά προστεθεῖ ἡ πολιτική σεβασμοῦ πρός τόν πολίτη καί τήν ἀσφάλειά του, καί ἡ διασφάλισις ὅρων ὑγιοῦς ἀνταγωνισμοῦ γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας.

Ἔτσι σήμερα ἀφεύκτως δημιουργεῖται τό ἐρώτημα: «Πόσο Δεξιά εἶναι πλέον ἡ ΝΔ»;

Καί πυροδοτεῖται μέν τοῦτο ἀπό τήν περίπτωση τῆς εἰσαγωγῆς τροπολογιῶν καί ρυθμίσεων γιά τήν ἀπαγόρευση συμμετοχῆς ἑνός κόμματος (τοῦ κόμματος «Ἕλληνες») στήν ἐκλογική διαδικασία, ἀλλά ἡ κατάστασις αὐτή ἀναδεικνύει μία σειρά παθογενειῶν, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται ἐξ αἰτίας τῆς ἀπομακρύνσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τήν ἰδεολογική κοίτη της καί τήν ἀλλοίωση τοῦ πολιτικοῦ χαρακτῆρος της. Τό μόνο πού ἔχει μείνει νά θυμίζει τόν παλαιό ἑαυτό της εἶναι ἡ ἐντιμότης ὡς πρός τήν συνέχεια τῶν ἐκλογικῶν συστημάτων, ἀφοῦ ποτέ δέν εἰσήγαγε τό δόλιον σύστημα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς προκειμένου νά στερήσει ἀπό τούς ἀντιπάλους της τήν δυνατότητα ἀσκήσεως ἐξουσίας, ἄν τό ἐκλογικό σῶμα τούς προτιμοῦσε. Ἀπ’ ἐναντίας ἡ ἀριστερά, εἴτε ὡς ΠΑΣΟΚ τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 εἴτε ὡς ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ὑπενόμευσε συνειδητά τό μέλλον τοῦ Κράτους, εἰσάγοντας ἐκλογικά συστήματα ἀκυβερνησίας. Ὡς πρός τόν ἐκλογικό νόμο, ἡ ΝΔ συνεπής. Ὡς πρός τήν ἀντιπαράθεση μέ τά ἄκρα, ὅμως, ὄχι. Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς δέν ἀπηγόρευσε στίς ἐκλογές τοῦ 1977 τήν κάθοδο τῆς «Ἐθνικῆς Παρατάξεως» τῶν νοσταλγῶν τῆς δικτατορίας καί ἄς ἔχασε 7% τῆς ἐκλογικῆς δυνάμεώς του. Διότι αὐτή εἶναι ἡ Δημοκρατία!

Παρῃτήθη τώρα ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Χρῆστος Τζανερίκος, ὁ ὁποῖος θά προήδρευε τοῦ τμήματος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, τό ὁποῖο ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά κρίνει τήν νομιμότητα συμμετοχῆς στίς ἐκλογές τῶν κομμάτων. Κάποιοι ἔχουν σπεύσει νά θυμίσουν ὅτι ὁ κ. Τζανερίκος θά ἐσυνταξιοδοτεῖτο οὕτως ἤ ἄλλως στά τέλη Ἰουνίου. Θέλουν νά ὑπονοήσουν ὅτι διά τῆς παραιτήσεως «δέν χάνει τίποτε». Ἐμεῖς ὅμως θά θεωρήσουμε ὅτι ἀφοῦ ἀκριβῶς ἐπίκειται ἡ εὐδόκιμος ὁλοκλήρωσις τῆς σταδιοδρομίας του, δέν ἔχει κανένα λόγο νά ἀφήσει νά διακυβευθεῖ ἡ ἀξιοπρέπειά του διά τῆς συμμετοχῆς σέ μιά διαδικασία τήν ὁποία ἤδη μέ ἀνοικτή ἐπιστολή του εἶχε χαρακτηρίσει ἀντισυνταγματική. Τόν ἀποκλεισμό δηλαδή τοῦ κόμματος πού ἔχει ἱδρύσει ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης. Ὁ ἀνώτατος δικαστικός δηλώνει ὅτι παραιτεῖται γιά λόγους προσωπικῆς ἀξιοπρεπείας καί ἐπαγγελματικῆς συνειδήσεως.

Καί ὅμως τέτοια ζητήματα ἀξιοπρεπείας καί συνειδήσεως ἔπρεπε νά εἶναι σημαντικά γιά ἕνα κόμμα σάν τήν Νέα Δημοκρατία. Γιά ἕνα κόμμα πού ἐκπροσωπεῖ τήν Δεξιά. Σέ ἄλλες ἐποχές, μία τέτοια παραίτησις θά εἶχε κινητοποιήσει μηχανισμούς. Ἡ πολιτική ἡγεσία θά εἶχε προβληματισθεῖ καί θά ἄρχιζε νά ἀναθεωρεῖ τίς ἐνέργειες πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση πρός τούς θεσμούς καί πού καταγγέλλονται ἀπό ἐκπροσώπους τους.

Ἀλλά, ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, δέν εἶναι αὐτή παρά ἡ «κορυφή τοῦ παγόβουνου». Ὁ χαρακτῆρας τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει ἀλλοιωθεῖ. Ὁ σεβασμός πρός τούς νόμους ἔχει ἀμβλυνθεῖ. Καί δέν ὁμιλοῦμε μόνον γιά τόν νόμο περί συμμετοχῆς στίς ἐκλογές. Ἐφαρμόζεται μήπως ὁ νόμος γιά τό Πανεπιστημιακό Ἄσυλο; Ἐφαρμόζεται ὁ νόμος γιά τήν ἀποφυγή ἀποκλεισμοῦ τῶν ὁδῶν ἀπό διαδηλώσεις; Ἐφαρμόζεται ὁ νόμος γιά τίς ἀπεργίες;

Ἀπό τήν ἄλλη, περί ποίου σεβασμοῦ πρός τούς θεσμούς μπορεῖ νά ὁμιλοῦμε, ὅταν τῆς παραιτήσεως τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου προηγήθηκε ἡ ἀποπομπή ἐντίμου ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὅταν οἱ ὑποκλοπές καί παρακολουθήσεις εἶχαν ὡς στόχους ἀνωτάτους ἀξιωματικούς, ἡγήτορες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων;

Εἶναι αὐτή δεξιά παράταξις;

Κεντρικό θέμα