Πολιτικό θρίλλερ μέ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων

Μία ψῆφος χωρίζει τήν Κυβέρνηση ἀπό τήν ηὐξημένη πλειοψηφία τῶν 200 ψήφων ἄν τό ΜέΡΑ25 τό ψηφίσει – Πρός διεύρυνσιν τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος

ΑΚΟΜΗ καί τό τυχαῖο στήν πολιτική μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μείζονες ἀνατροπές: Μία συνέντευξις τῆς τομεάρχου Ἀποδήμου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρας Τζάκρη στήν ὁμογενειακή ἐφημερίδα «Κήρυκας τῆς Νέας Ὑόρκης» (ὅπου διΕτύπωσε τήν θέση, ὅτι «τό κόμμα της τάσσεται ὑπέρ τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων χωρίς ὅρους καί προϋποθέσεις») σέ συνδυασμό μέ τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐπικρατείας Θεοδώρου Λιβάνιου (πού τήν ἀνέγνωσε καί εἰσηγήθηκε στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τήν ἀνάληψη νέας νομοθετικῆς πρωτοβουλίας), προσδίδει νέα δυναμική στό ἐπίμαχο αἴτημα. Τό Σύνταγμα ὑψώνει μέν μεγάλο πῆχυ γιά τήν ἀλλαγή τοῦ νόμου γιά τούς Ἀποδήμους Ἕλληνες (εἶναι ἐκτελεστικός, καί γιά νά ἐφαρμοσθεῖ ἀπό τίς προσεχεῖς ἐκλογές ἀπαιτεῖται νά ψηφισθεῖ ἀπό 200 Βουλευτές), ὡστόσο ἡ δυναμική πού ἀναπτύσσεται στό ἐσωτερικό τῶν κομμάτων αὐτήν τήν ἐποχή δείχνει ὅτι ὑπό προϋποθέσεις ὅλα εἶναι δυνατά. Καί διότι τά περισσότερα κόμματα πλήν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν νά προσδοκοῦν σέ αὔξηση τῶν ποσοστῶν τους λόγω τῆς ἐπιρροῆς τους σέ συγκεκριμένες χῶρες τοῦ πλανήτου (τό ἔχουν ἀνάγκη σέ συνθῆκες ἁπλῆς ἀναλογικῆς) ἀλλά καί διότι ἀκόμη καί ἐντός ἐκείνων πού διαφωνοῦν (ΣΥΡΙΖΑ) ὑπάρχουν δυνάμεις πού συμφωνοῦν μέ τήν νέα ἀλλαγή στό καθεστώς τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων. Κάτι πού κατέστη σαφές κατά τήν διάρκεια τῆς Συνεδριάσεως τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς ὅπου τό νομοσχέδιο Βορίδη συνεκέντρωσε κατ’ ἀρχάς τήν συναίνεση τῆς ΝΔ, τοῦ ΚΙΝΑΛ καί τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης. Τό σύνολον 190 ψήφους σέ ἐπίπεδο Ὁλομελείας (158+22+10). Ὅποιος ὅμως διαβάσει προσεκτικά τίς θέσεις πού ἐξέφρασαν οἱ εἰσηγητές τοῦ ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα (ἕδρες 9) καί τοῦ ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας (ἕδρες 15) καταλαβαίνει ὅτι ὑπάρχουν περιθώρια συνεννοήσεως γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν 200 ψήφων. Και ἄς κατεψήφισαν αὐτά τά δύο κόμματα τό νομοσχέδιο στήν Ἐπιτροπή.

Τό Μέρα25 ζητεῖ οἱ Ἀπόδημοι Βουλευτές νά ἐκλέγονται χωριστά σέ εἰδικές ἐπικράτειες (Ἀμερικῆς, Εὐρώπης, Ὠκεανίας) ἐνῶ τό ΚΚΕ ζήτησε νά ἀποδεικνύεται πώς ὑπάρχει οἰκονομικός δεσμός μεταξύ τῆς χώρας καί τοῦ Ἀποδήμου πού διεκδικεῖ τό δικαίωμα ψήφου. Στήν πραγματικότητα συμβαίνει τό ἑξῆς. Ἡ Ἑλλάς καλεῖται νά δώσει στούς Ἀποδήμους της ἕνα προνόμιο πού ἀπολαύουν ἀκόμη καί οἱ ψηφοφόροι τῆς Τουρκίας ἤ τῆς Ἀλβανίας. Τήν ψῆφο ἐξ ἀποστάσεως στά κατά τόπους Προξενεῖα. Οἱ Ἀπόδημοι τό ἐπιθυμοῦν γιά ἐθνικούς λόγους. Θέλουν νά ἔχουν παρέμβαση στήν διαμόρφωση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τά κόμματα τό θέλουν γιά πολιτικούς λόγους. Ἡ ΝΔ ἦταν ἀνέκαθεν ἰσχυρή ὀργανωτικῶς στήν Ἀμερική καί τήν Μεγάλη Βρεταννία, τό ΠΑΣΟΚ στήν Γερμανία καί τήν Αὐστραλία, τό ΚΚΕ καταγράφει ἐπίσης ἀξιοσημείωτη δύναμη στήν Εὐρώπη καί εἰδικῶς στό Λονδῖνο (!), ἐνῶ ἡ Ἑλληνική Λύσις ἐπίσης ἔχει λόγω γεννήσεως τοῦ Κυριάκου Βελόπουλου ἰσχυρά ἐρείσματα στήν Γερμανία. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΜέΡΑ25 Γιάνης Βσαρουφάκης ἔχει λόγω τῆς ἀναγνωρισιμότητός του διεθνῶς ἀλλά καί τῆς διεισδύσεώς του στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως νά ἀναπληρώσει μέ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων τυχόν ἀπώλειες στό ἐσωτερικό. Ὁδεύουμε λοιπόν πρός μία ψηφοφορία πού ὁμοιάζει μέ πολιτικό θρίλλερ. Ἡ ΝΔ ἀπέχει σύμφωνα μέ τίς ἐνδείξεις μία μόλις ψῆφο ἀπό τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου.

Ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Μάκης Βορίδης τόνισε στήν Ἐπιτροπή: «Ἄν αὐτό πού ἀπασχολεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἄν θά κάνουμε ἐκλογικές περιφέρειες ὁμογενῶν καί θά ἐκλέγονται ἐκεῖ οἱ ὁμογενεῖς, ἀνοίγουμε τώρα τή συζήτηση, ἀλλά ἡ ψῆφος τους θά πρέπει νά μετρᾶ παντοῦ. Ἄν αὐτό εἶναι τό θέμα σας, σταματᾶμε τή συζήτηση ἐδῶ. Σκεφτεῖτε το μέχρι τήν Ὁλομέλεια. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ λέει ὅλοι οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ χωρίς περιορισμούς. Συμφωνῶ καί ἐγώ. Λέει νά δοῦμε πῶς θά ἐκπροσωποῦνται, θέλουμε ἐκλογικές περιφέρειες. Ἐγώ ὥς ἐκεῖ τό συζητάω, ἀλλά δέν θά λέτε ὅτι δέν θά προσμετρᾶται στό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα. Μόλις μοῦ τό πεῖτε αὐτό, σταματάει ἡ συζήτηση ἐδῶ καί ξεκινᾶμε συζήτηση γιά τά τεχνικά θέματα, γιά τό πόσες ἐκλογικές περιφέρειες, πόσες ἕδρες, σταυρούς μή σταυρούς, καί ὅ,τι ἄλλο θέλετε». Ὁ εἰσηγητής τῆς ΝΔ Γιῶργος Κουμουτσάκος συνετάχθη μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Βορίδη: «Ἔχετε μέχρι τή συζήτηση στήν Ὁλομέλεια χρόνο νά μπορέσετε νά συμβάλετε στήν ἱστορική εὐκαιρία νά δώσουμε αὐτό πού μᾶς ζητοῦν διαχρονικά οἱ ὁμογενεῖς μας». Ὁ εἰσηγητής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γιῶργος Κατρούγκαλος κατηγόρησε τόν ὑπουργό ὅτι «προσπαθεῖ νά θολώσει τά νερά». «Ἡ θέση ἐξαρχῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν καί εἶναι ὑπέρ τοῦ νά δημιουργηθοῦν ἐκλογικές περιφέρειες ὁμογενῶν καί νά μήν προσμετρᾶται ἡ ψῆφος τους στό συνολικό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα.» Ὅπως ὑπεστήριξε ὁ κ. Κατρούγκαλος, «στή Γαλλία ἐφαρμόζεται τό κλειστό σύστημα πού σταθμίζει διαφορετικά τήν ψῆφο τῶν ὁμογενῶν» καί προσέθεσε ὅτι «τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔχει νομολογήσει ὅτι δέν παραβιάζεται ἡ ἰσότητα τῆς ψήφου». Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ ΚΙΝΑΛ, Εὐαγγελία Λιακούλη, κάλεσε τόν ΣΥΡΙΖΑ νά ἀνταποκριθεῖ στήν πρόσκληση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν: «Ἔχουμε σήμερα μία ἐξέλιξη. Ὁ κ. Βορίδης ἔριξε τό “γάντι” στόν ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ὅτι σταματᾶ τή συζήτηση καί δέν τό φέρνει στήν Ὁλομέλεια, θά τό συζητήσει ἐξ ἀρχῆς ἄν δεχτεῖ νά προσμετρᾶται στό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ἡ ψῆφος τῶν ἀποδήμων». Ὁ εἰδικός ἀγορητής τοῦ ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, τόνισε ὅτι τό κόμμα του διαφωνεῖ ριζικῶς μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ πού ἀπορρίπτει τό ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο ἰσχυριζόμενο ὅτι ἔτσι κομματικοποιεῖται ἡ ψῆφος τῶν ἀποδήμων. Παράλληλα, ἐπέμεινε στήν θέση τοῦ κόμματός του, ὅτι πρέπει νά ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχει ἰσχυρός κοινωνικός ἤ οἰκονομικός δεσμός στό δικαίωμα ψήφου τῶν ὁμογενῶν. Θετική στήν πρόσκληση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν ἐνεφανίσθη ἡ εἰδική ἀγορήτρια τοῦ ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τό κόμμα της ἀπό τήν ἀρχή εἶχε ταχθεῖ ὑπέρ τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν ὁμογενῶν καί ὑπέρ τῆς ἰσοτιμίας τῆς ψήφου.

Κεντρικό θέμα