ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πληρωμές μέ πλαστικό χρῆμα σημαίνουν λιγώτερους φόρους

Προϋπολογισμός: Πῶς χάνουν τό ἀφορολόγητο ὅσοι δέν χρησιμοποιοῦν κάρτες

ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ὑποχρεωτικῆς πραγματοποιήσεως ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν πού θά ἀντιστοιχοῦν στό 30% τοῦ δηλωθέντος εἰσοδήματος γιά μισθωτούς καί συνταξιούχους ἐπιστρατεύει ἡ Κυβέρνησις, ἀπό τό 2020, ὅπως προκύπτει ἀπό τό προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ, γιά νά ἐνισχυθοῦν τά δημόσια ἔσοδα καί νά ὑλοποιηθοῦν χωρίς ἐμπόδια ἤ πρόσθετα μέτρα οἱ φοροελαφρύνσεις πού ἔχει ἐξαγγείλει ὁ Πρωθυπουργός.

Μέ τό σημερινό καθεστώς οἱ ἐλάχιστες ἠλεκτρονικές δαπάνες γιά μισθωτούς καί συνταξιούχους εἶναι 10% γιά εἰσόδημα ἕως 10.000, 15% γιά εἰσόδημα ἀπό 10.000 ἕως 30.000, καί πάνω ἀπό 30.000 εἶναι 20%. Μέ τήν καθιέρωση τοῦ ἑνιαίου συντελεστοῦ 30% προκύπτει σημαντική αὔξησις γιά ὅλους τῶν ἐλαχίστων ἀπαιτουμένων ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν, προκειμένου νά τούς δοθεῖ τό ἀφορολόγητο ὅριο, ἀλλά καί γιά νά γίνουν πράξη μέ τήν συνδρομή καί ἄλλων μέτρων καθαρῆς δημοσιονομικῆς ἀποδόσεως οἱ φοροελαφρύνσεις.

Ὅπως ἀναφέρεται στό προσχέδιο πού κατετέθη χθές στήν Βουλή «θεσμοθετεῖται αὐξημένος συντελεστής 30% κατά τή δήλωση φορολογίας εἰσοδήματος δαπανῶν μέ ἠλεκτρονικά μέσα πληρωμῆς.

Ἡ προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῆς φοροδιαφυγῆς δέν εἶναι ἄλλωστε ὑπόθεση ἀποκλειστικά καί μόνο τοῦ κράτους. Ἀφορᾶ ὁλόκληρη τήν κοινωνία καί ἰδίως τούς φορολογούμενους πολῖτες, ἡ κινητοποίηση τῶν ὁποίων σέ συνδυασμό μέ τήν μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν τήν ὁποία ἐνσωματώνει ὁ Προϋπολογισμός τοῦ 2020 δημιουργεῖ τό ἀπαραίτητο πλαίσιο περιορισμοῦ τῆς φοροδιαφυγῆς καί ἐξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικοῦ χώρου πού θά χρησιμοποιηθεῖ στά ἑπόμενα ἔτη γιά τόν περαιτέρω περιορισμό τῶν φορολογικῶν βαρῶν καί τήν αὔξηση τῶν κοινωνικῶν δαπανῶν». Ταυτοχρόνως, ἐπεκτείνονται οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες ἀκινήτων σέ περιοχές μέ πολύ ὑψηλή ἀξία, οἱ ὁποῖες ἔμεναν ἐκτός συστήματος καταβάλλοντας ἔτσι πολύ χαμηλό ΕΝΦΙΑ. Τό μεγαλύτερο βάρος θά πέσει σέ 7.000 περιοχές, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται ἐκτός τοῦ συστήματος ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν σήμερα, μέ ἀποτέλεσμα ἀκίνητα μεγάλης πραγματικῆς ἀξίας νά ἔχουν χαμηλή φορολόγηση.

Συμφώνως πρός τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, ἡ ἀναπροσαρμογή τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν βάσει τῶν πραγματικῶν ἀξιῶν θά συντελέσει στήν αὔξηση τῆς εἰσπραξιμότητος σέ ἰδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχῶν τῆς χώρας, πού τώρα τό ἐπίπεδο τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν εἶναι ἀρκετά χαμηλότερο ἔναντι τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας, καθώς καί σέ περιοχές τῆς χώρας μέ πολύ ὑψηλή ἀξία ἀκινήτων, πού ὥς τώρα δέν ἐλαμβάνετο ὑπ’ ὄψιν. Αὐτή ἡ παρέμβασις θά δώσει τήν δυνατότητα γιά περαιτέρω μείωση τῶν βαρῶν στούς πολῖτες πού κατέβαλαν δυσαναλόγως ὑψηλούς φόρους ἀκίνητης περιουσίας.

Ἡ αὔξησις τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καί τό νέο σύστημα ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν θά ἐνισχύσουν τά δημόσια ταμεῖα κατά περίπου 800 ἑκατομμύρια εὐρώ τό ἑπόμενο ἔτος καλύπτοντας τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ δημοσιονομικοῦ κενοῦ πού θά ἐδημιουργεῖτο ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν φοροελαφρύνσεων. Αὐτές, συμφώνως πρός τό προσχέδιο, εἶναι:

• Χορήγησις ἐπιδόματος ὕψους 2.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί πού θά γεννηθεῖ ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2020, μέ ἐξαιρετικά διευρυμένα εἰσοδηματικά κριτήρια πού καλύπτουν τό 90% τῶν οἰκογενειῶν.

• Μετάπτωσις στόν χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ τοῦ 13% τῶν εἰδῶν βρεφικῆς ἡλικίας καί τῶν κρανῶν ἀσφαλείας. • Μείωσις τοῦ εἰσαγωγικοῦ συντελεστοῦ φορολογίας εἰσοδήματος στό 9% καί αὔξησις τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου γιά κάθε παιδί. • Μείωσις τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν ἐργαζομένων πλήρους ἀπασχολήσεως κατά περίπου μία μονάδα βάσεως. • Μείωσις τοῦ φόρου εἰσοδήματος Νομικῶν Προσώπων ἀπό 28% στό 24% ἀπό τήν χρήση τοῦ 2019. • Μείωσις τῆς φορολογίας τῶν κερδῶν πού θά διανεμηθοῦν τό 2020 ἀπό 10% σέ 5%. • Ἀναστολή τοῦ ΦΠΑ στίς νέες οἰκοδομές γιά τρία ἔτη καί τοῦ φόρου ὑπεραξίας ἀκινήτων. • Ἐπιστροφή μέρους τῶν δαπανῶν γιά ἀνακαινίσεις, ἐνεργειακή καί αἰσθητική ἀναβάθμιση κτιρίων πού ἐξοφλοῦνται μέ ἠλεκτρονικά μέσα πληρωμῆς, ἡ ὁποία δέν θά ἐπιφέρει ἐπί πλέον δημοσιονομική ἐπιβάρυνση στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2020.

Ἀκόμη προβλέπεται ἐξοικονόμησις περίπου 500 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν καθιέρωση χαμηλοτέρων ὀροφῶν στίς δαπάνες, 170 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν ἀναδιάρθρωση τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων, 134 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν ἐπισκόπηση δαπανῶν, 123 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν βελτίωση ἀποτελεσματικότητος δημοσίων φορέων, 60 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν αὔξηση τῆς εἰσπραξιμότητος ἐσόδων ἀπό ἀκίνητη περιουσία ἀπό τό Airbnb (60 ἑκατ. εὐρώ) καί περίπου 50 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν ἐπιτάχυνση τῆς ἐπιλύσεως φορολογικῶν διαφορῶν πού ἐκκρεμοῦν στά διοικητικά δικαστήρια. Ἀπό τίς προβλέψεις ἐσόδων ξεχωρίζει ἡ αὔξησις τῶν εἰσπράξεων κατά περίπου 350 ἑκατ. εὐρώ ἀπό φόρο εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων (στά 11,334 δισ. εὐρώ ἔναντι 10,998 δισ. εὐρώ ἐφέτος) παρά τήν ἐνεργοποίηση τῶν νέων μειωμένων συντελεστῶν (εἰσαγωγικός στό 9% ἀπό 22%).

Στό μέτωπο τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπου ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἐξαγγείλει μείωση τοῦ συντελεστοῦ ἀπό τό 28% στό 24% γιά τά ἐφετινά κέρδη, ὁ Προϋπολογισμός προβλέπει αὔξηση τῶν ἐσόδων κατά περίπου 130 ἑκατ. εὐρώ (ἀπό τά 4,405 δισ. εὐρώ σέ 4,534 δισ. εὐρώ).

Τό προσχέδιο βασίζεται σέ ρυθμό ἀναπτύξεως 2,8% ἀπό 2% ἐφέτος, μέ τόν στόχο γιά τό πρωτογενές πλεόνασμα νά τίθεται ὁριακῶς ὑψηλότερα στό 3,56%.

Οἱ δύο συνιστῶσες τοῦ ΑΕΠ πού θά καθορίσουν τήν τελική διαμόρφωση τοῦ ρυθμοῦ μεγεθύνσεως γιά τό 2020 εἶναι ἡ ἰδιωτική κατανάλωσις καί οἱ ἐπενδύσεις. Σέ αὐτήν τήν βάση περιγράφεται μεγάλη ἄνοδος τῶν ἐπενδύσεων κατά 13,4% τόν ἑπόμενο χρόνο ἀπό 8,8% ἐφέτος καί αὔξησις τῆς ἰδιωτικῆς καταναλώσεως κατά 1,8%. Συμφώνως πρός τήν Κυβέρνηση, ἡ ἰδιωτική κατανάλωσις τό 2020 ἀναμένεται νά ἀποτυπώσει τά ὀφέλη ἀπό τήν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως, τήν μείωση τῆς ἀνεργίας καί τόν διπλάσιο ρυθμό αὐξήσεως τοῦ μέσου μισθοῦ ἔναντι τοῦ 2019. Οἱ στόχοι αὐτοί κρίνονται ὑπερβολικά φιλόδοξοι, δεδομένων τῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν στήν παγκόσμια καί τήν εὐρωπαϊκή οἰκονομία, μέ τόν κίνδυνο τῆς ὑφέσεως νά εὑρίσκεται πρό τῶν πυλῶν. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι συμφώνως πρός τό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ἡ πρόβλεψις γιά τήν ἀνάπτυξη θεωρεῖται μέν ἰδιαιτέρως ἀπαιτητική ἀλλά ὑπό προϋποθέσεις ἐπιτεύξιμη.

Κεντρικό θέμα