Πικρά διάψευσις γιά ΣΥΡΙΖΑ-Μπουτάρη: Τά ἀρχαῖα τοῦ Μετρό στήν θέση τους!

Βυζαντινά ψηφιδωτά καί ρωμαϊκές πλατεῖες μέ κίονες ξανά στόν σταθμό «Ἁγία Σοφία» / Ὁρατά στό κοινό – Ἐπίσκεψις Μητσοτάκη τήν Παρασκευή

ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ πρώτου μεγέθους ἐπιφυλάσσει τό Μέγαρο Μαξίμου, τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἡ διοίκησις τοῦ «Ἀττικό Μετρό» στόν ΣΥΡΙΖΑ καί τήν ὁμάδα Μπουτάρη στήν Θεσσαλονίκη, οἱ ὁποῖοι μέ αἰχμή τό δῆθεν ἐνδιαφέρον τους γιά τά βυζαντινά μνημεῖα πού ἀνευρέθησαν κατά τίς ἐργασίες, ἐπιχειροῦν παντί τρόπῳ νά ὑπονομεύσουν τό ἔργο τῆς κατασκευῆς τοῦ «Μετρό» στήν Θεσσαλονίκη. Ὅπως ἄλλως τε ἔπραξαν καί στό παρελθόν μέ τήν ὑποθαλάσσια ἀρτηρία, τήν νέα παραλία, τό δημαρχεῖο καθώς καί ἄλλα ἀναπτυξιακά ἔργα. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἐπισκεφθεῖ τήν Παρασκευή ἀρχαιολογικά εὑρήματα πού ἐπανατοποθετοῦνται στόν ὑπό κατασκευή σταθμό «Ἁγία Σοφία» καί θά εἶναι ὁρατά στό κοινό. Πρόκειται γιά μία ρωμαϊκή πλατεῖα μέ δύο κίονες, εἷς ἐκ τῶν ὁποίων θά εἶναι τοποθετημένος σέ νάρθηκα. Παράλληλα θά ἀνακοινώσει τήν ἵδρυση καί λειτουργία Μουσείου Ἀρχαιοτήτων Μετρό πού θά λειτουργήσει σέ ἔκταση 4.500 τ.μ. στόν σταθμό «Πανεπιστήμιο». Μαζί βεβαίως μέ τό Μουσεῖο πού θά λειτουργήσει στό στρατόπεδο Παύλου Μελᾶ. Ἵνα ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ διάσωσις τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς καί μάλιστα τῆς βυζαντινῆς μπορεῖ νά συμβαδίσει ἀνέτως μέ τήν ἀνάπτυξη καί τήν ἀνανέωση τῶν ὑποδομῶν μιᾶς πόλεως.

Γιά νά φθάσουμε ἕως ἐδῶ εἰργάσθησαν σκληρά ἡ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη, ὁ Ὑπουργός Ὑποδομῶν Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς «Ἀττικό Μετρό» Νῖκος Ταχιάος. Ἀναλυτικῶς, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας»: ΞΕΚΙΝΗΣΕ πρό ἡμερῶν ἡ ἐπανατοποθέτησις στό νότιο τμῆμα τοῦ σταθμοῦ μετρό «Ἁγία Σοφία» τῶν ἀρχαιοτήτων πού εἶχαν ἀποκαλυφθεῖ κατά τήν ἐκσκαφή, ὅπως εἶχαν δεσμευθεῖ ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Κώστας Καραμανλῆς καί ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ Λίνα Μενδώνη κατά τήν τελευταία ἐπίσκεψή τους στήν Θεσσαλονίκη τόν περασμένο Ἰούλιο. Συμφώνως πρός τίς ἴδιες πληροφορίες, θά δημιουργηθοῦν δύο ἐπί πλέον μουσεῖα ἀρχαιοτήτων –ἐκτός ἀπό τά προγραμματισμένα– στόν σταθμό «Πανεπιστήμιο», μέ ἔκταση 4.500 τ.μ. καί στόν σταθμό «Παύλου Μελᾶ» μέ ἔκταση 1.400 τ.μ. Στόν σταθμό «Ἁγία Σοφία» ἐπανατοποθετοῦνται τά ἀκέραια τμήματα τῆς ρωμαϊκῆς πλατείας πού εἶχε ἐντοπισθεῖ κατά τήν ἐκσκαφή, δύο κίονες –ἕνας σέ νάρθηκακαί σ έ καλύτερο ἐπίπεδο ἀπό τήν ἀρχική μελέτη– καί τμῆμα ψηφιδωτοῦ γιά τό ὁποῖο δέν ὑπῆρχε πρόβλεψις ἐπανατοποθετήσεως. Ἐπίσης, ἐπανατοποθετοῦνται ἀριθμημένα κομμάτια ἀπό τό υπόκαυστο ρωμαϊκό λουτρό, βάρους σχεδόν 50 τόνων τοῦ 4ου αἰῶνα μ.Χ. Τό ὑπόκαυστο λουτρό πλάτους 5,60 τ.μ. καί φάρδους 4,40μ. ἦταν ἕνας ὑπόγειος χῶρος, ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε σύστημα ὑποδαπέδιας θερμάνσεως κατά τήν ὁποία ὁ ζεστός ἀέρας κυκλοφοροῦσε στόν ὑπόγειο αὐτό χῶρο μέ σκοπό τήν θέρμανση τοῦ ὑπερκειμένου δαπέδου.

Τά εὑρήματα θά εἶναι πλέον ὁρατά γιά τό κοινό καθώς οἱ ἀρχαιότητες ἀπεφασίσθη νά ἀναδειχθοῦν κατά χώρα, παρ’ ὅτι ἀρχικῶς δέν εἶχε ὑπάρξει πρόβλεψις γιά τήν ἔκθεση τῶν εὑρημάτων τοῦ συγκεκριμένου σταθμοῦ. Τά εὑρήματα αὐτά, τά ὁποῖα εὑρίσκοντο σέ μεγαλύτερο βάθος, τοποθετοῦνται πλησιέστερα πρός τό ἐπίπεδο «Ο» τοῦ σταθμοῦ, πίσω ἀπό διάφανη προστατευτική ἐπιφάνεια. Ἐπίσης, θά τοποθετηθεῖ σχετικό διάγραμμα μέ τήν ἀρχική θέση στήν ὁποία εἶχαν βρεθεῖ, ἐνῶ θά ὑπάρχουν καί πληροφορίες ἱστορικοῦ καί ἀρχαιολογικοῦ περιεχομένου. Ὑπενθυμίζεται ὅτι o σχεδιασμός τῆς «Ἀττικό Μετρό. Α Ε.» καί τοῦ ἀναδόχου προβλέπει ὅτι ἕως τό τέλος τοῦ 2021 θά φύγει ἀπό τήν νότια πρόσβαση τοῦ σταθμοῦ «Ἁγία Σοφία» ἡ ἐργοταξιακή κατάληψις, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐκεῖ ἀπό τό 2007. Ἐπί πλέον, προχωροῦν δύο μελέτες ἐπανατοποθετήσεως τοῦ 92% τῶν ἀρχαιοτήτων στόν σταθμό «Βενιζέλου».

Κεντρικό θέμα