Περιφορά Ἐπιταφίου χωρίς πιστούς! Μά καλά, δέν ντρέπεσθε;

Ὦ Πικρό μου Ἔαρ! Τήν ἀπόφαση ἀνεκοίνωσε ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος Ἀριστοτελία Πελώνη, ἡ ὁποία θεωρεῖ τήν Ὀρθοδοξία παρελθόν καί ὄχι μέρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ «διυλίζουμε τόν κώνωπα καί καταπίνουμε τήν κάμηλο» ἀπεικονίζει τήν κυβερνητική πολιτική γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἐκκλησία. Παραγνωρίζει ἐν προκειμένῳ ἡ Κυβέρνησις τό θρησκευτικό αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ὑπεχρεώθησαν ἐπί ἕναν χρόνο τώρα νά ἀπέχουν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθηκόντων τους καί τῶν παραδόσεών τους. Γιατί εἰδικῶς τό Πάσχα ἔχει γιά τούς Ἕλληνες μίαν ἰδιαίτερη σημασία πού ξεφεύγει τῶν ὁρίων τῆς καθαρῶς θρησκευτικῆς τελετουργίας καί ἀνάγεται καί στήν σφαῖρα τῶν ἐθνικῶν ἐπιδιώξεων. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι συνυφασμένη μέ τήν Ἀνάσταση τῆς Ἑλλάδος, ἐκείνη τήν Ἄνοιξη τοῦ 1821 –τά 200 χρόνια ἀπό τήν ὁποία ἑορτάζουμε φέτος.

Νά θεωρήσουμε ὅτι οἱ ἱστορικές προεκτάσεις εἶναι «ψιλά γράμματα» γιά τήν Κυβέρνηση; Τήν Κυβέρνηση ἡ ὁποία ἀνέχθηκε κάθε μορφῆς παραβίαση τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἀπό ἀριστερούς, ἀναρχικούς καί ταραξίες καί ἐξαντλεῖ τήν αὐστηρότητά της στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή στόν μέσο Ἕλληνα. Στόν ψηφοφόρο της. Δέν ἀντιλαμβάνεται τό πολιτικό κόστος πού μπορεῖ νά ἔχει αὐτή ἡ τακτική; Ὅλα ἄρχισαν τήν ἐπαύριο τῆς ἀνακοινώσεως τῶν περιοριστικῶν μέτρων τοῦ περασμένου Νοεμβρίου. Μέ τήν ἐνεργό ἀνοχή τῆς Κυβερνήσεως ἔγινε ἡ συγκέντρωσις πρό τοῦ Ἐφετείου, στήν λεωφόρο Ἀλεξάνδρας, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀποφάσεως γιά τήν Χρυσή Αὐγή. Ἤδη μέ αὐτήν τήν συγκέντρωση τά μέτρα εἶχαν τιναχθεῖ στόν ἀέρα. Καί ἄς τό ἀρνοῦνται οἱ ποικιλώνυμοι ἀριστεροί, οἱ ὁποῖοι οὕτως ἤ ἄλλως οὐδέποτε τά πήγαιναν καί πολύ καλά μέ τήν ἀλήθεια. Ἠκολούθησαν καί ἄλλες. Σχεδόν καθημερινῶς γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο λόγο εἴχαμε συγκεντρώσεις καί πορεῖες. Ἀποτέλεσμα, τά μέτρα νά μήν φέρνουν ἀποτελέσματα, ὁπότε ἡ ὅλη προσπάθεια ἀπαξιώνετο καί στά μάτια τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι τά τηροῦσαν.

Καί τώρα φθάνουμε στό Πάσχα καί προαναγγέλλεται μία γενική χαλάρωσις τῶν μέτρων. Γιά μετά. Μέχρι τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα θά συνεχίζεται ἡ αὐστηρότης. Λίγοι πιστοί στούς περιβόλους τῶν ἐκκλησιῶν. Καί ὁ Ἐπιτάφιος σέ συμβολική περιφορά γύρω ἀπό τούς ναούς χωρίς νά συνοδεύεται ἀπό τήν καθιερωμένη πομπή τῶν πιστῶν πού μέ αὐτόν τρόπο αἰσθάνονται τήν συμμετοχή τους στό θεῖο δρᾶμα καί τήν κάθαρση, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση. Εἶναι καί αὐτά «ψιλά γράμματα» γιά τήν Κυβέρνηση; Συμμερίζεται Πρωθυπουργός τίς ἀπόψεις τῆς ἐκπροσώπου του Ἀριστοτελίας Πελώνη, ἡ ὁποία θεωρεῖ τήν Ὀρθοδοξία παρελθόν; Ἡ ἴδια κάποτε ἐχλεύαζε τόν πρώην Πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὁ ὁποῖος ἐδήλωνε πώς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος. «Καλωσήρθατε στό παρελθόν» ἐσχολίαζε! Τώρα ἡ ἴδια σπεύδει μέ στίφη αὐστηρότητας νά μᾶς πεῖ ὅτι γιά τούς πιστούς «εἶναι ὑποχρεωτική ἡ χρήση διπλῆς μάσκας, ἐνῶ γιά τούς ἱερεῖς, τούς νεωκόρους, τούς ἱεροψάλτες καί τό λοιπό προσωπικό, πού θά βρίσκεται ἐντός τοῦ ναοῦ, θά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ διενέργεια self test». Γιά νά συμπληρώσει, ὅτι ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου «θά γίνει μόνο στόν προαύλιο χῶρο τῶν ναῶν, χωρίς νά ἀκολουθεῖ πομπή πιστῶν». Ἐάν κάποιοι δέν θέλουν νά μετάσχουν στό ἑλληνικό Πάσχα εἶναι δικαίωμά τους. Δέν εἶναι ὅμως δικαίωμά τους νά ἀποσποῦν τούς Ἕλληνες ἀπό τίς ρίζες καί τίς παραδόσεις τους. Καί μία βασική ἀπό αὐτές εἶναι ἡ πομπή τοῦ Ἐπιταφίου.

Κεντρικό θέμα