Περίεργη διάρρηξις σέ οἰκία δημοσκόπου

Καί ἐπιθέσεις ΜME σέ ἕτερο, λόγῳ τῶν μικροτέρων διαφορῶν πού ἔδωσε στήν πρόθεση ψήφου τῶν κομμάτων

ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ πλέον καί τά στελέχη τῶν ἑταιρειῶν δημοσκοπήσεων. Κάτι πού σημαίνει, πώς κάποιοι, κάποια κέντρα, «ἐνοχλοῦνται ἀπό τό μήνυμα καί στρέφονται κατά τοῦ ἀγγελιοφόρου.»

Πράγματι, οἱ δημοσκόποι, σέ μία κανονικῶς λειτουργοῦσα δημοκρατία, ἀποτυπώνουν τίς τάσεις τῆς κοινῆς γνώμης. Δέν τίς διαμορφώνουν.

Ἀπ’ ἐναντίας, εἶναι ἄλλοι οἱ «κύκλοι» καί ἄλλα τά «κέντρα» πού χρησιμοποιοῦν τίς καταγραφές τῶν δημοσκοπήσεων, προκειμένου νά ποδηγετήσουν τούς πολῖτες. Τό νά τίς χρησιμοποιήσουν, προκειμένου νά ἀναδιαμορφώσουν τήν τακτική τους, νά ἀφουγκρασθοῦν τήν κοινωνία, νά πλησιάσουν τίς προσδοκίες της καί νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις της, εἶναι ἀπολύτως θεμιτό, καί ὁ πραγματικός λόγος γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά γίνονται οἱ δημοσκοπήσεις. Κάποιοι ὅμως δέν ἀρκοῦνται σέ αὐτό. Ἄν ὁ σκοπός τους ἦταν νά προσαρμοσθοῦν οἱ ἴδιοι, οὐδέποτε θά ἐστρέφοντο κατά τῶν δημοσκόπων. Θά προσπαθοῦσαν μᾶλλον νά ἐμβαθύνουν στά εὑρήματά τους καί νά τά κατανοήσουν.

Ἀναδεικνύεται λοιπόν μία ἐξόχως προβληματική κατάστασις ὅταν οἱ δημοσκόποι εὑρίσκονται στό στόχαστρο.

Ἄλλοι, δημοσιευμάτων πού τούς ἐπιτίθενται, καί ἄλλοι, κανονικῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν, ὅπως διαρρήξεων στίς οἰκίες τους. Πράγματι, στέλεχος ἑταιρείας δημοσκοπήσεων βρῆκε προσφάτως τήν οἰκία του «περιέργως» διαρρηγμένη. Κάποιοι εἶχαν παραβιάσει τίς θύρες, εἶχαν εἰσέλθει καί εἶχαν ἀφήσει τά σημεῖα τῆς παρουσίας τους χωρίς νά ἀφαιρέσουν κάτι σημαντικό. Ἀναζητοῦσαν κάτι συγκεκριμένο; Ἤθελαν ἁπλῶς νά δώσουν ἕνα μήνυμα; Ἕνα ἐκφοβιστικό μήνυμα; Δύσκολο νά τό προσδιορίσει κανείς. Εὔκολα ὅμως γίνεται κατανοητό πώς «κάτι δέν πάει καλά.» Καί τά δημοσιεύματα πού ἀφοροῦν σέ ἄλλους ἀπό ἐκεῖνον τοῦ ὁποίου ἡ οἰκία διερρήχθη; Ἡ κατάληξις ἦταν «μαύρη ζωή πού κάνουμε ἐμεῖς οἱ μαῦροι κλέφτες», ἐνῷ εἶχαν προηγηθεῖ λογοπαίγνια περί «δημοσκόπων-δημοκόπων», καί ἄλλοι σχολιασμοί.

Τήν κατάσταση αὐτή πυροδότησε τό τραγικό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν καί οἱ ἀνοίκειες προσπάθειες κάποιων «κέντρων» νά τό ἐκμεταλλευθοῦν μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον τρόπο. Ἔτσι ἄνοιξε ἕνας κύκλος δημοσκοπήσεων πού ἔδειξε τίς ἑταιρεῖες νά διχάζονται, καθώς διεμορφώθησαν δύο τάσεις καί δύο προσεγγίσεις.

Κάποιες ἑστίασαν εἰς τό νά διαπιστώσουν ὅτι ἡ Κυβέρνησις ὑφίσταται καθίζηση, ἐνῷ κάποιες ἄλλες «ἔβλεπαν» μικρή πτώση ποσοστῶν. Καί οἱ μέν καί οἱ δέ χάλαγαν τό παιγνίδι ὁρισμένων, πού, ὅπως προαναφέραμε, δέν εἶχαν σκοπό νά τίς χρησιμοποιήσουν γιά νά κατανοήσουν τήν κοινή γνώμη, ἀλλά γιά νά τήν ποδηγετήσουν.

Ἔτσι συνοπτικῶς, ἔχουμε δεῖ τήν ἑξῆς κατάσταση:

Μία ἑταιρεία βλέπει διαφορά 7 μονάδων μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ (33,7% ἔναντι 26,3%). Ὅσον ἀφορᾶ στήν πρόθεση ψήφου, διαπιστώνει σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη μέτρηση ἀπώλειες 3,2 μονάδων γιά τήν ΝΔ, ἀπώλειες δύο μονάδων γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ καί 0,8 γιά τό ΠΑΣΟΚ.

Στό 30% βλέπει τήν ΝΔ δεύτερη ἑταιρεία μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ νά ἀκολουθεῖ στό 26%.

Σύμφωνα μέ ἕτερη ἑταιρεία, ἐμφανίζεται ἡ Νέα Δημοκρατία νά καταγράφει 29,6% καί ἀκολουθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ 25%. Τό ΠΑΣΟΚ εἶναι τρίτο μέ ποσοστό 9,7%, ἐνῷ οἱ ἀναποφάσιστοι ἀνέρχονται σέ 10%. Σέ σχέση μέ προηγουμένη μέτρηση, στήν πρόθεση ψήφου ἡ ΝΔ χάνει 2,9 μονάδες.

Τέταρτη ἑταιρεία μετρᾶ τήν διαφορά μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ νά πέφτει ἀπό 5,9 σέ 2,9 μονάδες μέ τό κυβερνῶν κόμμα νά βλέπει τά ποσοστά του νά περιορίζονται κατά 2,8%.

Μείωση τῆς διαφορᾶς μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει καί παλαιά ἑταιρεία, ἡ ὁποία ταυτοχρόνως καταγράφει ἕνα μεγάλο ποσοστό (38%) νά μήν ἀπαντᾶ στίς ἐρωτήσεις της. Ἔτσι ἡ ΝΔ φαίνεται νά ὑποχωρεῖ ἀπό τό 32,1 στό 28,4% ἐνῷ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό 25,1% πέφτει στό 24,8%.

Δέν εἶναι σκοπός μας νά ἀναλύσουμε σέ ποιά συμπεράσματα ὁδηγοῦν οἱ δημοσκοπήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Παρουσιάζουμε τήν κατάσταση καί ἐκφράζουμε τίς ἀνησυχίες μας τόσο γιά τό γεγονός ὅτι οἱ δημοσκοπήσεις χρησιμοποιοῦνται μέ λανθασμένο τρόπο ὅσο καί γιά τίς ἀντιδράσεις «κέντρων» πού ἐπιτίθενται σέ στελέχη ἑταιρειῶν τά εὑρήματα τῶν ὁποίων δέν «ἐξυπηρετοῦν» τούς σχεδιασμούς τους.

Κεντρικό θέμα