Πατριωτισμός καί «δημόσιο» τζαμί

Ἀντιτουρκική πρᾶξις ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους – Ἕλλην Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὁ Πρόεδρος τοῦ Τεμένους – Ἕλλην πολίτης ὁ μαροκινός ἰμάμης – Ἕλληνες πολῖτες τά μέλη τοῦ Δ.Σ., Αἰγύπτιος καί Πακιστανός στήν καταγωγή

ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν «συλλαμβάνουν» περίεργες κινήσεις τῆς Ἀγκύρας στά Δωδεκάνησσα καί τήν Ἀθήνα ἐσχάτως. Οἱ Τοῦρκοι δέν ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν φιλοδοξία τους νά ἡγηθοῦν τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, πλέον τῆς Θράκης, ἰδίᾳ δέ τῶν 250.000 μουσουλμάνων τῶν Ἀθηνῶν, καί πρός τοῦτο κινοῦνται δραστήρια στό παρασκήνιο. Τό πράττουν ἄλλως τε αὐτόν τόν καιρό πανευρωπαϊκῶς ἐκμεταλλευόμενοι τά λάθη ἡγετῶν τῆς ΕΕ, πόσω μάλλον στήν Ἑλλάδα. Ἡ συμμαχία τους μέ γνωστό δικαιωματιστή μουσουλμάνο τῶν Ἀθηνῶν ὁ ὁποῖος ἀντιτίθεται μέ σφοδρότητα στήν λειτουργία τοῦ τεμένους στόν Βοτανικό, εἶναι ἡ πρώτη ἔνδειξις τῆς τουρκικῆς κινητικότητας πού «ἔπιασαν» τά ἑλληνικά ραντάρ προσφάτως. Τό σχῆμα αὐτό θά ὑποστηριχθεῖ καί θά ἐνισχυθεῖ ποικιλοτρόπως, ἠθικῶς καί ὑλικῶς, ὡς δούρειος ἵππος, μέ τίς γνωστές μεθόδους πού ἀκολουθοῦν οἱ γαλαντόμοι Τοῦρκοι σέ αὐτές τίς περιπτώσεις. Παραλλήλως, γιά πρώτη φορά, ἡ Ἄγκυρα κινεῖται μέ μεγάλη ἐπιθετικότητα στά Δωδεκάνησα. Ἐκεῖ, μουσουλμάνοι τῆς Κῶ καί τῆς Ρόδου, προφανῶς καθοδηγούμενοι ἀπό τήν ἴδια, ξεκίνησαν ἐκστρατεία διαμαρτυρίας ὑπέρ τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τάχα ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἔκλεισε πέντε μειονοτικά σχολεῖα στήν περιοχή. Αὐτό δέν ἔχει ξανασυμβεῖ ποτέ! Σέ ἄλλες ἐποχές τέτοιες κινήσεις θά μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἕως καί ρουτίνας καί νά ὑποτιμηθοῦν. Στήν συγκεκριμένη γεωπολιτική συγκυρία ὅμως ἀπαγορεύεται. Ἕως καί ὁ Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν τό κατάλαβε καί μέ χθεσινές δηλώσεις του, μετά τήν συνάντηση μέ τόν Παλαιστίνιο ἡγέτη Μαχμούτ Ἀμπάς, δήλωσε ὅτι δέν εἶχε πρόθεση νά προσβάλλει τούς μουσουλμάνους. Τί κατάλαβε μετά τίς ἐπιθέσεις στό Παρίσι καί τήν Βιέννη; Ὅτι τά ζητήματα τῆς θρησκείας εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένα μέ τά θέματα τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Ἀφοροῦν περισσότερα τοῦ ἑνός δικαιώματα καί περισσότερες τῆς μίας ἐλευθερίες. Ἀφοροῦν τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν μουσουλμάνων, ἀλλά ἀφοροῦν τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν χριστιανῶν. Ἡ πιθανότης νά ζήσουμε Μπατακλάν, Παρίσι καί Βιέννη καί στήν Ἀθήνα αὐξάνεται ἄν δέν δράσουμε γρήγορα γιά νά διαλύσουμε αὐτούς τούς πυρῆνες. Ἤδη οἱ Ἄραβες μετριοπαθεῖς τοῦ Ἰσλάμ τῶν Ἀθηνῶν ὀργανώνουν θρησκευτικές τελετές (ὅπως ἡ πρόσφατη γιά τήν Θυσία τοῦ Ἀβραάμ στό Ὀλυμπιακό Στάδιο) προκειμένου νά ἀνακόψουν τήν τουρκική ὁρμητικότητα. Ὡστόσο, ὅπως λένε οἱ καλά γνωρίζοντες, ἡ μελλοντική ἀσφάλεια τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Δήμου νά λειτουργήσουν μέ ἀξιοπιστία τό τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ. Αὐτό εἶναι τό κομβικό σημεῖο.

Ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα, ἀποτελεῖ περίπου πατριωτική πράξη ἡ λειτουργία του. Καί τοῦτο, διότι ἡ λειτουργία τοῦ Βοτανικοῦ θά δώσει σκέπη στούς μετριοπαθεῖς Ἄραβες πιστούς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν τήν Ἄγκυρα πάνω ἀπό τό κεφάλι τους, εἰδικῶς σέ θέματα πού ἀγγίζουν τόν πυρῆνα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τους καί τῆς πίστεώς τους. Τό τζαμί στό ὁποῖο ἄρχισαν οἱ προσευχές ἀπό προχθές μέ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεῖ ὡς μεγάλος προβολεύς, ὁ ὁποῖος θά ἐντοπίσει καί θά ἀποκαλύψει στό «ἐκκλησίασμα» τούς τυχόν φανατικούς ἐξτρεμιστές μουσουλμάνους πού θρέφουμε κάτω ἀπό τόν κόρφο μας. Οὐδέν κρυπτόν. Ἡ λειτουργία του, ἐπίσης, θά δώσει τήν εὐκαιρία στούς μουσουλμάνους τῶν Ἀθηνῶν νά διαπιστώσουν ποιοί τό θέλουν πραγματικά καί ποιοί ὄχι. Ποιοί εἶναι πιστοί μουσουλμάνοι καί ποιοί παίζουν παιγνίδια ὑπονομεύσεως τρίτων χωρῶν, κρυπτόμενοι καί βολεμένοι πίσω ἀπό ἀφελεῖς ἀντιδράσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς. Θά στείλει ἐπίσης ἰσχυρό μήνυμα ἀξιοπιστίας στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί στήν Σαουδική Ἀραβία πού συμμαχοῦν μαζί μας ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Δεδομένης τῆς ἀρνήσεως, μήν ποῦμε δικαιολογημένης προκαταλήψεως, πού ὑπάρχει γιά τό Ἰσλάμ σέ ἰσχυρές πλειοψηφίες τοῦ πληθυσμοῦ, δέν εἶναι πολιτικῶς εὔκολο γιά τήν Κυβέρνηση καί τήν αὐτοδιοίκηση νά ἐγγυηθεῖ τήν λειτουργία του. Τό ἀντιλαμβανόμαστε. Ἔχουμε πλήρη εἰκόνα. Ἀπαιτεῖται τόλμη, γενναιότης καί ἐπεξήγησις. Ὅπως δέν ἦταν εὔκολη ἡ ἵδρυσις τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ἀλλά τώρα ξέρουμε ὅτι ἐπιτελεῖ ἐθνικό σκοπό.

Ὡστόσο, μέ δεδομένη τήν σύνθεση τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου πού ὅρισε ἡ κυβέρνησις, θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχουν οἱ ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις. Πρόεδρός του ἀνέλαβε Ἕλλην, ὁ διευθυντής τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ὀρθόδοξος. Τά 5 ἀπό τά 7 μέλη του εἶναι Ἕλληνες. 2 ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, 2 ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἕνας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. 2 ἀπό τά μέλη του εἶναι μουσουλμάνοι. Ὁ ἕνας Αἰγύπτιος Ἕλλην πολίτης καί ὁ ἕτερος Πακιστανός πού ἔχει ζητήσει καί θά λάβει σύντομα τήν ἑλληνική ὑπηκοότητα. Ἐπιμένουμε λοιπόν. Ἀπό τήν ἀντιτουρκική σύνθεση τοῦ δημοσίου αὐτοῦ τεμένους προκύπτει ὅτι ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μουσουλμάνων τῶν Ἀθηνῶν ἐγγυᾶται τήν δημοσία τάξη καί τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια στήν πατρίδα μας. Εἶναι πατριωτική πρᾶξις. Ἐάν παρ’ ἐλπίδα κάτι τέτοιο δέν γίνει σεβαστό ἀπό τούς μουσουλμάνους τῶν Ἀθηνῶν, ἡ πολιτεία ξέρει τί νά κάνει: Θά ἀναστείλει ἀμέσως τήν λειτουργία του.

Κεντρικό θέμα