Παρέμβασις στίς τράπεζες γιά δάνεια – ἐπιτόκια καταθέσεων

Θορυβημένη ἡ Κυβέρνησις ἀπό τόν ἀρνητικό ἀντίκτυπο τοῦ πλειστηριασμοῦ τῆς οἰκίας Κολοβοῦ καί τῆς συνδέσεώς του μέ τήν ὑπόθεση Πάτση, σπεύδει νά ἀνατρέψει τίς ἐντυπώσεις Σενάρια γιά ἐπιδότηση ἐπιτοκίων στεγαστικῶν – Συστάσεις Σταϊκούρα γιά τίς καταθέσεις

Η ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ πού ξεσήκωσε ἡ πρόσφατη ἀπόπειρα ἐξώσεως πολίτου προκειμένου νά ἐκπλειστηριασθεῖ ἡ πρώτη κατοικία του γιά χρέος 15.000 εὐρώ πρός τίς τράπεζες, καί ἡ ἀγανάκτησις γιά τήν ὑπόθεση ἀγορᾶς «κόκκινων δανείων» ἀπό τόν βουλευτή Πάτση, ἐθορύβησαν τήν Κυβέρνηση πού ἔστειλε χθές μήνυμα διπλῆς παρεμβάσεως γιά τήν ἐνίσχυση τῶν δανειοληπτῶν, οἱ ὁποῖοι πλήττονται ἀπό τίς συνεχεῖς αὐξήσεις ἐπιτοκίων. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀπό τήν Πάτρα, ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τήν στήριξη τῶν συνεπῶν δανειοληπτῶν ἐξ αἰτίας τῆς ἀνόδου τοῦ κόστους δανεισμοῦ, ἀναφέροντας ὅτι ἔχει ζητήσει ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νά ἐξαντληθοῦν τά περιθώρια γιά τούς συνεπεῖς δανειολῆπτες σέ συνεννόηση μέ τίς τράπεζες.

Ταυτοχρόνως, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταικούρας, μιλῶντας σέ τραπεζικό συνέδριο, ἀπηύθυνε σύσταση πρός τό τραπεζικό σύστημα «νά συμβάλλει στήν πιστωτική ἐπέκταση καί στήν ταχεῖα ὑλοποίηση ρυθμίσεων ὀφειλῶν, νά ἀναμορφώσει τήν τιμολογιακή πολιτική δανείων, καταθέσεων καί προμηθειῶν μέ τρόπο πού δέν ἐπιβαρύνει δυσανάλογα ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά, καί νά δείξει εὐαισθησία στίς εὐάλωτες κοινωνικές ὁμάδες.» Στήν οὐσία ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν κάλεσε τίς τράπεζες νά αὐξήσουν τά ἐπιτόκια καταθέσεων, νά συγκρατήσουν στόν βαθμό πού μποροῦν τά ἐπιτόκια τῶν δανείων καί νά προχωρήσουν σέ περισσότερες ρυθμίσεις μέσῳ τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ.

Ὅσον ἀφορᾶ στά ἐπιτόκια τῶν καταθέσεων, ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, σέ συνέντευξή του, ἐξετίμησε ὅτι παρ’ ὅλο πού ἡ ΤτΕ δέν ἔχει ἁρμοδιότητα νά πιέσει τίς τράπεζες, «σιγά-σιγά» θά τά αὐξήσουν.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας πρόκειται νά συναντηθεῖ τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα μέ τίς διοικήσεις τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν, προκειμένου νά συζητηθοῦν ὅλα αὐτά τά ἀνοικτά ζητήματα. Οἱ τράπεζες ἐμφανίζονται νά ἔχουν ἑτοιμάσει καί ἀποστείλει ἕνα πλαίσιο προτάσεων πρός τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἐπιδότηση τῶν συνεπῶν δανειοληπτῶν ἀπό τό ἔξτρα κόστος πού προκύπτει στίς μηνιαῖες δόσεις τους λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων δανείων, τό ὁποῖο ὑπολογίζεται σέ περίπου 100 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2022 τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν δανείων πρός τά νοικοκυριά ηὐξήθη, ἐνῶ σέ ὑψηλότερα ἐπίπεδα γιά πέμπτο συνεχῆ μῆνα θά διαμορφωθοῦν οἱ μηνιαῖες δόσεις τῆς πλειονότητος τῶν ὑφιστάμενων στεγαστικῶν δανείων τόν Δεκέμβριο, μετά καί τήν νέα αὔξηση ἐπιτοκίων. Ὅπως ἐκτιμᾶται, ἀπό δύο ἕως καί 2,5 δόσεις ἀναμένεται νά ἐπιβαρυνθοῦν ἐπί πλέον οἱ δανειολῆπτες ἀπό αὐτό τό ράλλυ τῶν ἐπιτοκίων. Στήν παροῦσα φάση καί μετά τήν νέα ἄνοδο τῶν ἐπιτοκίων, τά σταθερά ἐπιτόκια γιά στεγαστική πίστη ξεπερνοῦν τό 5%, ἐνῶ τά κυμαινόμενα κινοῦνται μέ βάση τό euribor πλέον περιθωρίου τό ὁποῖο φθάνει μέχρι καί τό 3,5%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,50%.

Συμφώνως πρός τά βασικά σημεῖα τῆς προτάσεως τῶν τραπεζῶν, ἡ ἐπιδότησις θά ἀφορᾶ σέ ὅσους ἔχουν ἐνήμερο δάνειο μέ ὑποθήκη τήν πρώτη κατοικία. Τό σχέδιο θά καλύπτει δανειολῆπτες μέ στεγαστικό, καταναλωτικό ἤ ἐπιχειρηματικό δάνειο, ἐνῶ βασική σκέψις εἶναι νά ἐπιδοτεῖται τό ἔξτρα ποσό τῆς δόσεως πού προκύπτει ἀπό τήν αὔξηση τῶν δανείων ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2022 σέ σχέση μέ τήν δόση τοῦ μῆνα πού θά ἐφαρμοσθεῖ τό μέτρο. «Καμπανάκι» γιά τήν ἐπιβάρυνση στά νοικοκυριά ἔχει κτυπήσει καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος στήν πρόσφατη Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος, ὅπου ἐπισημαίνει ὅτι τό κόστος στεγάσεως παρουσίασε ἰδιαίτερα ὑψηλό ἐτήσιο ρυθμό μεταβολῆς κατά 35,4% τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022.

Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἱσπανία προχώρησε στήν λήψη σειρᾶς μέτρων, προκειμένου νά στηρίξει τά πιό εὐάλωτα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ. Βάσει τῶν ἀποφάσεων πού ἐλήφθησαν, οἱ πιό εὐάλωτες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες ὁρίζονται ὡς ἐκεῖνες μέ ἐτήσιο εἰσόδημα μικρότερο ἀπό 25.200 εὐρώ, θά μποροῦν νά μειώσουν τά ἐπιτόκιά τους σέ Euribor μεῖον 0,1 ποσοστιαῖες μονάδες. Πολλοί κάτοχοι στεγαστικῶν δανείων πληρώνουν 1 ποσοστιαία μονάδα ὑψηλότερα ἀπό τό Euribor.

Τό ἱσπανικό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἀνέφερε ὅτι γιά μία οἰκογένεια μέ στεγαστικό δάνειο 120.000 εὐρώ καί μηνιαία δόση 524 εὐρώ, θά ὑπάρξει μείωσίς της κατά 50% καί θά φθάσει στά 246 εὐρώ. Οἱ δανειολῆπτες θά μποροῦν ἐπίσης νά παρατείνουν τήν διάρκεια τῶν δανείων τους ἕως καί ἑπτά ἔτη συμφώνως πρός τίς σχεδιαζόμενες ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις σέ ἕναν ὑφιστάμενο κώδικα ὀρθῆς πρακτικῆς γιά τήν ἀγορά ἐνυπόθηκων δανείων.

Ταυτοχρόνως, οἱ οἰκογένειες μέ εἰσόδημα ἕως 29.400 εὐρώ ἐτησίως, θά μποροῦν νά παγώσουν τό ὕψος τῶν μηνιαίων ἀποπληρωμῶν τους, ἐπωφελούμενες παραλλήλως ἀπό τήν ἑπταετῆ ἐπιμήκυνση τοῦ δανείου.

Κεντρικό θέμα