Παραβιάζουν τό Σύνταγμα: Δέν καταθέτουν Προϋπολογισμό

Μεθοδεύουν ἀναβολή τῆς ὑποβολῆς προσχεδίου γιά νά κρύψουν τίς μειώσεις στίς συντάξεις

ΜΕ τό Σύνταγμα «παίζει» τό Μέγαρο Μαξίμου, πού δέν διστάζει νά ὀργανώνει «ἐκτροπές» προκειμένου νά ἀποφύγει τόν σκόπελο τῆς ἀναφορᾶς τῶν περικοπῶν ἤ μή στίς συντάξεις στό Προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ Κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ νά ἀναβάλει (!) τήν κατάθεση τοῦ προσχεδίου, καθώς δέν ἔχει λάβει ὁριστική ἀπόφαση σχετικῶς μέ τό ἐάν θά ἀναγράφονται στό προσχέδιο οἱ ψηφισθεῖσες μειώσεις στίς συντάξεις, πού κανονικά θά πρέπει νά ἐφαρμοσθοῦν ἀπό 1-1-2019. Γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου ἀναζητεῖ μέ εὔσχημο τρόπο τό «παράθυρο» πού θά ἐπιτρέψει νά ἑρμηνευθεῖ μέ διαφορετικό νομικό τρόπο ἡ συνταγματική ὑποχρέωσις, ἡ ὁποία προβλέπει τήν κατάθεση τοῦ προσχεδίου τήν πρώτη Δευτέρα τοῦ Ὀκτωβρίου, ὥστε νά κερδίσει ὀλιγοήμερη ἀναβολή.

Στόν ἀντίποδα, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν φέρεται νά δηλώνει πλήρη ἄγνοια γιά τά σενάρια πού κυκλοφοροῦν, ἐνῶ διαβεβαιώνει ὅτι ἡ κατάθεσις τοῦ προσχεδίου τήν προσεχῆ Δευτέρα 1η Ὀκτωβρίου ἀποτελεῖ συνταγματική ὑποχρέωση. Ἡ διάστασις ἀπόψεων φέρνει στήν ἐπιφάνεια γιά μία ἀκόμη φορά τήν σύγκρουση πού ὑποβόσκει ἐδῶ καί καιρό ἀνάμεσα σέ κέντρα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, τά ὁποῖα προβαίνουν σέ σειρά «διαρροῶν» πού ἀφοροῦν στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ἀρχίζει ἀπό συγκεκριμένα στελέχη πού ἔχουν θέσει στό τραπέζι ἀκόμη καί πρόταση γιά μονομερῆ ἐνέργεια ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀκύρωση τοῦ νόμου γιά τίς συντάξεις καί ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, ὁ ὁποῖος εἶναι τῆς ἀπόψεως ὅτι ἡ ἀκύρωσις τῆς ἀναβολῆς λήψεως τοῦ μέτρου πρέπει νά γίνει μέ τήν ἀπόλυτη συναίνεση τῶν δανειστῶν. Ἄλλωστε ὁ κ. Τσακαλῶτος εἶναι ἐκεῖνος πού τήν 1η Ὀκτωβρίου θά βρεθεῖ ἐνώπιος ἐνωπίω μέ τούς συναδέλφους του στό Eurogroup καί θά κληθεῖ νά δώσει ἐξηγήσεις γιά τυχόν μή κατάθεση τοῦ προσχεδίου τοῦ Προϋπολογισμοῦ.

Παραλλήλως, ἡ στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως ἕως τώρα ἦταν νά κατατεθεῖ τό προσχέδιο μέ τίς περικοπές στίς συντάξεις καί ἐν συνεχεία, ἀφοῦ θά ἔχει προηγηθεῖ διαπραγμάτευσις καί ἀνταλλαγή στοιχείων μέ τούς δανειστές, νά μήν περιλαμβάνονται στό τελικό σχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ, τό ὁποῖο πρόκειται νά κατατεθεῖ περί τά τέλη Νοεμβρίου.

Τόν γόρδιο δεσμό καλεῖται νά λύσει ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας μέ τήν ἐπιστροφή του ἀπό τίς ΗΠΑ, ἐνῶ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν πώς τό θέμα δέν θά διευθετηθεῖ πρίν ἀπό τήν ἐρχομένη Κυριακή, ὁπότε θά ληφθοῦν οἱ τελικές ἀποφάσεις. Ἐάν δηλαδή κατατεθεῖ τό προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ, ὅπως προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα, καί δευτερευόντως ἐφ’ ὅσον κατατεθεῖ, ἐάν συμπεριληφθοῦν οἱ μειώσεις στίς συντάξεις ἤ ὄχι.

Τό Σύνταγμα ὁρίζει μέ ἀπόλυτη σαφήνεια ὅτι: «Προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ κατατίθεται ἀπό τόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν στήν ἁρμόδια διαρκῆ κοινοβουλευτική ἐπιτροπή τήν πρώτη Δευτέρα τοῦ Ὀκτωβρίου καί συζητεῖται, ὅπως ὁρίζει ὁ Κανονισμός. Ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη καί τίς παρατηρήσεις τῆς ἐπιτροπῆς, εἰσάγει τόν Προϋπολογισμό στή Βουλή σαράντα τουλάχιστον ἡμέρες πρίν ἀρχίσει τό οἰκονομικό ἔτος».

Στήν πρόσφατη ἱστορία, πάντως, δέν ἔχει καταγραφεῖ ἀναβολή καταθέσεως προσχεδίου Προϋπολογισμοῦ. Τό γεγονός ὅτι διοχετεύεται ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου αὐτό τό ἐνδεχόμενο, ἀποδεικνύει ὅτι οἱ συντάξεις ἀποτελοῦν μεγάλο βαρίδι γιά τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πού θά κρίνει ἐν πολλοῖς τίς πολιτικές ἐξελίξεις.

Στό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους τά ἁρμόδια στελέχη ἐπεξεργάζονται τό προσχέδιο τό ὁποῖο θά ἐκτείνεται σέ δώδεκα σελίδες. Ἐφ’ ὅσον ἰσχύσουν οἱ περικοπές στίς συντάξεις, τό πρωτογενές πλεόνασμα γιά τό 2019 ἐκτιμᾶται ὅτι θά φθάσει τό 4,4% μέ 4,5% τοῦ ΑΕΠ. Ἐάν τελικῶς οἱ δανειστές ἀνάψουν τό «πράσινο φῶς» γιά ἀκύρωση τοῦ μέτρου, τό πρωτογενές πλεόνασμα θά κινηθεῖ στίς προβλέψεις τοῦ Μεσοπροθέσμου Προγράμματος, κοντά στό 3,8% τοῦ ΑΕΠ.

Οἱ βασικές παραδοχές του θά ἀποτελέσουν καί τήν βάση τῆς προτάσεως πού θά ἀποστείλει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή στίς 15 Ὀκτωβρίου στό πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἑξαμήνου.

Ἕως τώρα ἡ διαπραγματευτική ὁμάς ἐπιδιώκει μέ δύο βασικά ὅπλα νά «κλειδώσει» τό ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ περικοπές τῶν συντάξεων δέν εἶναι οὔτε διαρθρωτικά ἀναγκαῖες γιά τήν βιωσιμότητα τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος τῆς χώρας οὔτε δημοσιονομικά γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Τό ἀσφαλιστικό σύστημα ἀποδεικνύεται βιώσιμο μέχρι τό 2070 βάσει ἀναλογιστικῶν στοιχείων, ἐνῶ ἡ συνταξιοδοτική δαπάνη στήν Ἑλλάδα ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ προσεγγίζει σημαντικά στόν εὐρωπαϊκό μέσο ὅρο καί σέ λίγα χρόνια, περίπου σέ μία 5ετία, θά ταυτίζεται μέ αὐτόν χωρίς τήν περικοπή. Κομβικό ρόλο στίς συζητήσεις πού γίνονται μέ τούς δανειστές παίζει τό πλεόνασμα-μαμμούθ τοῦ ΕΦΚΑ γιά τό 2018, πού ἤδη διαφαίνεται πώς θά ξεπεράσει τό 1 δισ. καί πρός τό τέλος τοῦ ἔτους δέν ἀποκλείεται νά προσεγγίσει τό 1,2-1,4 δισ. μέ τίς ἐκκρεμεῖς συντάξεις ὑπολογισμένες, καί χωρίς τίς περικοπές. Ἤδη στό 8μηνο Ἰανουάριος-Αὔγουστος 2018 τό πλεόνασμα τοῦ ὑπερ-Ταμείου ἀνέρχεται σέ 900 ἑκατ. εὐρώ, ἐνῶ σήμερα ἀναμένεται νά ἀποσταλοῦν ἐπικαιροποιημένα στοιχεῖα στό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους.

Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπιδιώκει νά πείσει ὅτι δέν κινδυνεύει τό πρωτογενές πλεόνασμα, ἐνῶ δημιουργεῖται πρόσθετος δημοσιονομικός χῶρος γιά τήν ἐφαρμογή ὁρισμένων ἀντιμέτρων, μέ κοινωνικό πρόσημο. Ταυτοχρόνως ἔχουν παρουσιασθεῖ στοιχεῖα πού δείχνουν ὅτι ἡ περικοπή 1% τοῦ ΑΕΠ στίς συντάξεις θά μποροῦσε νά ἐντείνει τίς ὑφεσιακές πιέσεις στήν Ἑλλάδα, ἀνακόπτοντας τίς προοπτικές ἀναπτύξεως, τήν στιγμή πού αὐτό εἶναι τό μεγάλο ζητούμενο γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία. Οἱ Εὐρωπαῖοι μεταθέτουν τήν λύση τοῦ προβλήματος στό Eurogroup τῆς 4ης Δεκεμβρίου, ἀλλά ἀσκεῖται πίεσις νά κλείσει τό θέμα τό συντομότερο δυνατόν.

Κεντρικό θέμα