Παραβιάσεις στό Αἰγαῖο αὐτοί διεθνῆ διαιτησία ἐμεῖς

Οἱ Τοῦρκοι παρεβίασαν τό χειμερινό moratorium ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων

ΜΑΛΛΟΝ ἡ Ἀθήνα δέν ἔχει λάβει τό μήνυμα. Οἱ Τοῦρκοι δέν εἶναι πρόθυμοι οὔτε νά ὑποχωρήσουν οὔτε νά σεβασθοῦν τήν διεθνῆ νομιμότητα. Καί δεδομένου ὅτι τό μόνο πού σέβονται εἶναι ἡ ἰσχύς, κάθε προσπάθεια διαλλακτικῆς προσεγγίσεως ἔναντι τῶν ἀπαιτήσεών τους μᾶλλον ἐκλαμβάνεται ὡς ὑποχωρητικότης τήν ὁποία καί σπεύδουν νά ἐκμεταλλευθοῦν.

Μέ τά δεδομένα αὐτά, πολλά ἐρωτήματα ἐγείρουν οἱ τελευταῖες δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς προτείνει προσφυγή σέ διαιτησία. Πόσω μᾶλλον ὅταν ἡ τουρκική ἀπάντησις ἦταν ἕνα πρωτοφανές «μπαράζ» παραβιάσεων τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου καί ὑπερπτήσεων πάνω ἀπό ἑλληνικά νησιά ἀπό τό κεντρικό Αἰγαῖο μέχρι τίς ἐσχατιές τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας στήν ἀνατολική Μεσόγειο.

Ὁ κ. Δένδιας ὅμως τήν ἴδια στιγμή δηλώνει ὅτι «ἐάν ἐξασφαλίσουμε ἕνα πλαίσιο πού θά διασφαλίζει τήν ἐπίλυση διαφορῶν μέσω διαιτησίας ἤ δικαστηρίων, τότε νά τό συζητήσουμε». Καί ναί μέν συνεχίζει λέγοντας ὅτι «μέ τίς κινήσεις τῆς Τουρκίας δέν βλέπει πῶς μπορεῖ νά γίνει κάτι τέτοιο», δίδει ὅμως καί ἄλλο λανθασμένο μήνυμα τονίζοντας ὅτι «δέν δημιουργοῦμε συμμαχίες ἐνάντια στήν Τουρκία» ὅταν ἀναφέρεται στό ἐπικείμενο ἐπίσημο ταξίδι στήν Ἀμερική ἤ στήν τετραμερῆ μέ τήν Αἴγυπτο.

Διερωτώμεθα πῶς ἄραγε μπορεῖ νά ἐκλαμβάνει τέτοιες δηλώσεις τό Κάιρο τό ὁποῖο ἔχει δείξει ὅτι ἀναμένει τήν ἔκφραση ἀποφασιστικότητος τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς γιά νά προχωρήσει σέ κινήσεις στενωτέρου συνεργασίας. Ἡ Αἴγυπτος ἄλλωστε ἀντιπαρατίθεται μέ τήν Τουρκία καί σέ ἕνα ὁλόκληρο πλέγμα ζητημάτων πού ἅπτονται καί τῆς ἡγεσίας τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου.

Ἐμεῖς ὅμως εἴμεθα τῆς ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν μέ μία διαιτησία πού θά ὁδηγήσει στήν Χάγη. Σχετικῶς ὁ κ. Δένδιας ἀνέφερε: «Ὁ κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε. Δέν εἴμαστε κατά τῆς ἐπίλυσης τῆς διαφορᾶς μέσω δικαστικῆς ὁδοῦ. Ἀλλά θά πρέπει νά ὑπάρξει ἕνα σαφές πλαίσιο γιά νά γίνει αὐτό. Ἀλλά αὐτό δέν ὑπάρχει τώρα. Θά θέλαμε νά δοῦμε τήν Τουρκία νά μπεῖ σέ μιά διάθεση συνεννόησης». Οὐδόλως δέ διαφοροποιεῖται τό νόημα τῆς δηλώσεως αὐτῆς ἀπό τήν συνέχεια: «Ἀλλά δέν συζητᾶμε μέ τήν Τουρκία τούς λεονταρισμούς. Ἀλλά εἴμαστε ἀνοιχτοί σέ ὅποια πρόταση ὁδηγεῖ στή συνεργασία μεταξύ τῶν λαῶν μας».

Ἐν τέλει αὐτό πού μένει εἶναι ὅτι «εἴμαστε ἀνοιχτοί». Διότι –δυστυχῶς– ἀκούγεται ὡς πολιτική ἀφέλεια νά πιστεύει κανείς πῶς μπορεῖ ἡ Τουρκία «νά μπεῖ σέ διάθεση συνεννόησης». Καί τοῦτο, διότι τό μήνυμα τῶν Τούρκων εἶναι σαφές. Τό ἔδωσε ὅταν παρεβίασε ἕνα ἀπό ἐτῶν ἰσχῦον moratorium, συμφώνως πρός τό ὁποῖο ἀποφεύγονται ἀσκήσεις καί ἄλλες στρατιωτικές ἐνέργειες κατά τίς ἡμέρες ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν ἑορτῶν.

Εἰδικώτερα, τό τουρκικό μήνυμα ἐδόθη τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων μέ ἑπτά ὑπερπτήσεις τῶν νησιῶν Ρῶ, Στρογγύλης καί Μεγίστης (τοῦ συμπλέγματος Καστελλορίζου) καθώς καί τῶν Οἰνουσσῶν καί τῆς Παναγιᾶς στήν περιοχή τῆς Χίου. Τέτοιος ὀρυμαγδός ὑπερπτήσεων, σέ δύο μάλιστα περιοχές πού δέν γειτνιάζουν μεταξύ τους, εἶναι κάτι πρωτοφανές γιά τά χρονικά τῆς ἑλληνο-τουρκικῆς ἀντιπαραθέσεως. Πόσω μᾶλλον πού συνδυάσθηκαν μέ 56 συνολικῶς παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου ἀπό δέκα ἀεροσκάφη, ἕξι ἀπό τά ὁποῖα ἦσαν ὁπλισμένα. Ἀλλά καί τήν ἑπομένη, ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων, οἱ Τοῦρκοι ξαναῆλθαν. Ἕξι ἀεροσκάφη, αὐτήν τήν φορά ἐκ τῶν ὁποίων τά δύο ὁπλισμένα, διέπραξαν ἕξι παραβιάσεις. Ἔτσι ἁπλῶς γιά νά δώσουν τό μήνυμά τους καί νά μήν ἀφήσουν ἀμφιβολίες ὡς πρός τίς προθέσεις τους.

Ὁ κ. Δένδιας ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἀποδίδει εὔσημα στόν πολιτικό κόσμο τῆς χώρας, τονίζοντας ὅτι «ἔχει δείξει θεσμική σοβαρότητα». Χρησιμοποιεῖ ἐν προκειμένω μία ἔκφραση πομπώδους ἀοριστίας ἀνάλογη μέ αὐτήν τῆς «στρατηγικῆς ψυχραιμίας» πού εἶχε ἐπινοήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅταν ὅμως οἱ ἀντιδράσεις μας περιορίζονται στούς λόγους, οὔτε τούς Τούρκους ἀποτρέπουμε, οὔτε στούς συμμάχους, φίλους καί ἑταίρους ἐμπνέουμε ἐμπιστοσύνη. Ἀπ’ ἐναντίας δημιουργοῦμε τήν ἐντύπωση μιᾶς χώρας πού ἔχει καταστήσει ὁδηγό τῆς πολιτικῆς της τήν ὑποχωρητικότητα καί τήν ἀποδοχή τῶν τετελεσμένων πού ἄλλοι δημιουργοῦν. Ἄς μήν μᾶς διαφεύγει δέ πώς ὅλα αὐτά πού μπορεῖ νά τεθοῦν σέ διαιτησία ἤ νά περιαχθοῦν στήν κρίση τοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, ἀφοροῦν ἀποκλειστικῶς σέ δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα…

Κεντρικό θέμα