Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ εἶναι ἡ ἔκτασις τῆς ἀνομίας πού ἐξακολουθεῖ νά δυναστεύει τούς πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας. Καί ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου ὑπνώτει. Δέν ὁμιλοῦμε μόνον γιά τήν κοινή ἐγκληματικότητα, τήν τρομοκρατία, τίς συμμορίες. Συμβαίνουν καί ἄλλα. Ἁλωνίζουν ἀσύδοτοι, γνωστῆς προελεύσεως μουσουλμάνοι πού ὑπονομεύουν τήν σταθερότητα τῆς κοινωνίας, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ἀπό τό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλά ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου κωφεύει στίς σχετικές καταγγελίες. Παράνομα τζαμιά, χρηματοδοτούμενα ἀπό τό ἐξωτερικό, συνεχίζουν νά ἱδρύονται, ἐγκαινιάζονται ἐν χορδαῖς καί ὀργάνῳ ἐξοργίζοντας τούς Ἕλληνες πολῖτες. Μόνον ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ τίποτε.

Ὁ λόγος τώρα γιά τό νέο τζαμί πού ἱδρύθηκε στά Μέγαρα. Ἐχρηματοδοτήθη ἀπό τό Πακιστάν. Μέρος τῶν χρημάτων ἔφθασαν μέσῳ Ἀγγλίας. Στίς 19 Ἀπριλίου ἔγιναν τά ἐπίσημα ἐγκαίνια. Ὑποτίθεται τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου Gulzar e Madina. Στήν πραγματικότητα ἑνός παρανόμου τζαμιοῦ. Παρών στήν τελετή ὁ μεγάλος ἰμάμης τοῦ Μπέρμιγχαμ Φιαζούλ Χασσάν Ναντρί, διαχειριστής τοῦ ἱδρύματος «Bahu Trust», τό ὁποῖο χρηματοδότησε τήν ἀνέγερση τοῦ παρανόμου τζαμιοῦ. Νά σημειωθεῖ ὅτι τό ἵδρυμα αὐτό εἶναι γνωστό στήν Ἀγγλία ὡς μετωπικός ὀργανισμός γιά τήν προώθηση τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Ἰσλαμαμπάντ. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἰμάμης καταγγέλλεται ἀπό μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους γιά τίς ἀκραῖες θέσεις του. Ὁρισμένοι μάλιστα τόν ὀνομάζουν «ἰμάμη τοῦ μίσους»!

Αὐτά εἶναι τά γεγονότα. Γεγονός ὅμως εἶναι ὅτι τό τζαμί δέν ἐκτίσθη ἐν μιᾷ νυκτί. Ἐπί μῆνες ἐγίνοντο ἐργασίες καί προετοιμασίες. Ὅλες παράνομα. Κάτω ἀπό τήν μύτη τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Λές καί δέν γνωρίζουμε τίς σχέσεις τοῦ Πακιστάν μέ τήν Τουρκία. Λές καί δέν γνωρίζουμε τί πρέπει νά προσέχουμε ἀπό τίς ποικιλώνυμες μουσουλμανικές κοινότητες πού χρησιμοποιοῦν γιά κέντρα τά παράνομα τζαμιά.

Βαρύτατες εἶναι ἐν προκειμένῳ οἱ εὐθῦνες τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου Τάκη Θεοδωρικάκου στόν ὁποῖο καταλογίζονται εὐθῦνες γιά ἐγκληματική ἀδράνεια τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν. Ἡ «Ἑστία» εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ὅτι κατ’ ἐπανάληψιν ἔχει σημανθεῖ ὁ κώδων τοῦ κινδύνου γιά τά συμβαίνοντα στά Μέγαρα. Εἰς ὦτα μή ἀκουόντων ὅμως. Μπορεῖ νά μᾶς πεῖ, γιά ποιόν λόγο, ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου;

Εἶναι παγκοίνως γνωστόν ὅτι τὁ Πακιστάν ὅπως καί ἡ Τουρκία γιά νά ἐπεκτείνει μέσῳ τοῦ Ἰσλάμ τήν ἐπιρροή του ἐργαλειοποιῶντας τούς ἀνά τόν κόσμο ὑπηκόους του μέσῳ ἑνός δικτύου ἀπό τζαμιά, συλλόγους, σωματεῖα, ΜΚΟ καί ὀργανώσεις πού χρηματοδοτεῖ καί ἐλέγχει.

Στά Μέγαρα αὐτό τό δίκτυο ἦλθε καταθέτοντας καί τό ἐπισκεπτήριό του. Καί μόνον ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου δέν κατάλαβε τίποτε. Γιά ποιόν λόγο ἄραγε;

Νά σημειωθεῖ ὅτι τό θέμα ἔχει φθάσει στήν Βουλή περισσότερες ἀπό μία φορές. Στίς 22 Ἰουλίου 2021 σχετική ἐρώτηση πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας κατέθεσε ὁ Κυριάκος Βελόπουλος. Ἔλαβε ἀπό τήν κ. Κεραμέως τήν ἀπάντηση ὅτι δέν ἔχει χορηγηθεῖ ἄδεια ἀνεγέρσεως κτιρίου γιά νά γίνει χῶρος λατρείας, οὔτε ἄδεια ἱδρύσεως καί λειτουργίας τεμένους. Τό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ὑπουργός Παιδείας ἀναφέρει ἐπίσης στήν ἀπάντησή της ὅτι ἀπέστειλε ἔγγραφο στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία ζητῶντας τήν διενέργεια αὐτοψίας, ἐνῶ ταυτοχρόνως ζητοῦσε ἀπό τήν πολεοδομία τά σχετικά ἔγγραφα.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες τό ζήτημα ἔθεσε ἐκ νέου, μέ ἐρώτηση πρός τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου Τάκη Θεοδωρικάκο, ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντῖνος Μπογδᾶνος.

Παρά ταῦτα ἡ Πολιτεία ἀδρανεῖ. Τήν ἴδια στιγμή κάτοικοι τῶν Μεγάρων ἀνησυχοῦν καί δυσανασχετοῦν. Ἀντιλαμβανόμενοι τήν πραγματικότητα πολύ καλύτερα ἀπό τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου, αἰσθάνονται ἀπροστάτευτοι καί διωκόμενοι στήν ἴδια τήν πατρίδα τους!

Κεντρικό θέμα