Παραιτήσεις καί ἔντασις στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας

Τό ἄγνωστο ἐπεισόδιο μέ Δένδια: ἡ Πρόεδρος ἤθελε νά ἐπιβάλει τόν διπλωματικό σύμβουλό της πρέσβυ στό Παρίσι!

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ἀναταραχή ἐπικρατεῖ στούς διαδρόμους τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, τέως ἀνακτόρων στήν ὁδό Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ μετά τήν ἀκύρωση τῆς παρασημοφορήσεως τοῦ ἀκτιβιστοῦ διασώστου. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ἐδῶ καί καιρό ὑπάρχουν τριβές ἀνάμεσα σέ στενούς συνεργάτες ἀλλά καί τό διοικητικό προσωπικό τῆς Προεδρίας καί τόν σύντροφο τῆς Προέδρου καί ἄμισθο σύμβουλό της, κύριο Παῦλο Κοτσώνη. Ὁ κύριος Κοτσώνης, ὁ ὁποῖος διαμένει στό Προεδρικό Μέγαρο –ἐντυπωσιακές λήψεις τοῦ ὁποίου εἴδαμε ἀπό ἀέρος στά πλάνα γιά τήν δεξίωση γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας– μαζί μέ τήν κυρία Σακελλαροπούλου, φέρεται ὅτι ἀναμιγνύεται στά πόδια ἄλλων ἔμπειρων συνεργατῶν τῆς Προέδρου. Διατηρεῖ γραφεῖο σέ ὄροφο τοῦ Προεδρικοῦ καί ἀπό ἐκεῖ παρεμβαίνει ὅταν ἐπιθυμεῖ κατά τόν τρόπο πού ἐπιθυμεῖ σέ διάφορα τμήματα. Λέγεται πώς οἱ παρεμβάσεις του ἔχουν ἐνοχλήσει τόν ἐπί τοῦ Τύπου ὑπεύθυνο τῆς Προεδρίας καί παλαιό διευθυντικό στέλεχος τοῦ «Βήματος» καί τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» κύριο Σήφη Πολυμίλη. Σέ σημεῖο, πού νά σκέπτεται νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν θέση του μή ἀνεχόμενος τίς παρεμβάσεις τοῦ τέως συμβούλου Ἐπικρατείας καί ἐπιτυχημένου δικηγόρου Βρυξελλῶν, κυρίου Κοτσώνη.

Ἡ παραίτησις τοῦ κυρίου Πολυμίλη λέγεται πώς ὑπεβλήθη μετά τήν ἐπιμονή Κοτσώνη γιά νέα διαρροή στά ΜΜΕ, πού νά ἀποδίδει τήν εὐθύνη γιά τά παράσημα στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν . Ὁ κύριος Δένδιας σήκωσε καί πάλι τό γάντι σέ σημεῖο ρήξεως ἀπαντῶν στήν Ἡρώδου Ἀττικοῦ μέ σχόλιο κύκλων του. Ὅπως χαρακτηριστικῶς ἀνέφεραν πηγές τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν «σχετικά μέ διαρροές συνεργατῶν τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, συνεργάτες τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἐπισημαίνουν σχετικά μέ τό ζήτημα τῶν παρασημοφορήσεων:

• Δέν ὑπάρχει ἀρχική εἰσήγησις ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια.

• Δέν ὑπάρχουν γνωμοδότησις καί πρακτικά γιά τό περιεχόμενο τῆς συζητήσεως στό Συμβούλιο Ταγμάτων Ἀριστείας.

• Δέν ὑπάρχει πρότασις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μέ βάση τήν γνωμοδότηση.

• Δέν ὑπάρχει Προεδρικό Διάταγμα μέ ὑπογραφή τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.

Ὅποιος ἔχει ὁτιδήποτε ἀπό τά παραπάνω στήν κατοχή του παρακαλεῖται νά τά δημοσιοποιήσει». Εἶχε προηγηθεῖ «διαρροή» ἀπό συνεργάτες τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, οἱ ὁποῖοι ἐπέμειναν ὅτι οἱ παρασημοφορήσεις γίνονται μέ εἰσήγηση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Ἡ παραίτησις Πολυμίλη λέγεται ὅτι ἔχει ὑποβληθεῖ προφορικῶς, ἀλλά καταβάλλεται προσπάθεια νά μεταπεισθεῖ γιά μήν δεχθεῖ νέο πλῆγμα ἡ Πρόεδρος. Ἤ ἄν ἐπιμείνει, ἡ παραίτησίς του νά δημοσιοποιηθεῖ ἀργότερα τό φθινόπωρο, ὅταν κοπάσει ἡ θύελλα καί ἀποσυνδεθεῖ ἀπό αὐτήν! Κάτι πού δέν πρέπει νά ἀποκλείεται. Ὡστόσο ὅλον τόν χειμῶνα οἱ ἐντάσεις καί τά σχόλια μεταξύ τοῦ ζεύγους πού ἐγκατεστάθη καί διαμένει στό Προεδρικό Μέγαρο καί στό προσωπικό δέν ἔλειψαν. Λέγεται ὅτι ἐζητήθη ἀπό τούς κηπουρούς τοῦ γκαζόν νά ἀρχίζουν τίς ἐργασίες συντηρήσεώς του μετά τίς 9 γιατί τό πρωί ὁ θόρυβος τῶν μηχανημάτων ἐνοχλοῦσε τούς ἐνοίκους. Λέγεται ἐπίσης ὅτι στήν διάρκεια τοῦ χιονιᾶ πού ἔπληξε τήν Ἀττική φέτος ἐζητήθη ἀπό τό προσωπικό ὅπου καί ἄν ἔμενε νά βρίσκεται στήν Προεδρία ἀπό πολύ νωρίς τό πρωί, ἀξημέρωτα σχεδόν, κάτι πού προεκάλεσε αἴσθηση. Ὄχι ἀπαραιτήτως θετική. Ἀλλά ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι πταίσματα μπροστά στίς παρεμβάσεις πού φέρεται πώς ἔκανε ἡ ἴδια ἡ Πρόεδρος στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν προκειμένου νά προαχθεῖ ὡς πρέσβυς στό Παρίσι ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ διπλωματικοῦ γραφείου της, κύριος Παπαδόπουλος. Διπλωμάτης μέ θητεία σέ βαλκανικές πρωτεύουσες καί ἀγάπη γιά τήν ποίηση καί τόν Σεφέρη. Λέγεται ὅτι ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας δέν συνεφώνησε καθώς εἶχε ἄλλη πρόταση γιά τήν κομβική πρεσβεία τῶν Παρισίων. Ἡ Προεδρία φέρεται πώς προσέφυγε στό Μέγαρο Μαξίμου γιά νά κάμψει τίς ἀντιρρήσεις τοῦ ΥΠΕΞ καί νά προωθήσει τόν ἐκλεκτό συνεργάτη της. Τό Μαξίμου ὅμως λειτούργησε θεσμικῶς: ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καί δέν ἱκανοποίησε τήν ἐπιθυμία τῆς Προεδρίας. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πρότεινε στόν σύμβουλο τῆς κυρίας Σακελλαροπούλου νά ἀναλάβει καθήκοντα πρέσβεως στό Τόκυο, ἀλλά ἐκεῖνος μέ τήν συναίνεση τῆς ἴδιας ἠρνήθη! Προφανῶς ἡ Πρόεδρος τό κράτησε μανιάτικο καί θέλησε νά φορτώσει στόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τήν γκάφα τῆς παρασημοφορήσεως μέ τίς προχθεσινές διαρροές. Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή…

Τό ΥΠΕΞ ἀπροθύμως μέν, μέ ἀποφασιστικότητα δέ, ἔβαλε τήν Πρόεδρο στήν θέση της. Ὅπου τελευταῖα δέ νοιώθει πολύ ἄνετα.

Κεντρικό θέμα